So sánh hơn trong tiếng anh phần 2

4 5 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 11:10

So sánh hơn trong tiếng Anh (Phần 2) Trang trước Trang sau A. Mức độ so sánh hơn trong tiếng AnhTrước dạng thức so sánh bạn có thể sử dụng các từ sau để tănggiảm... mức độ so sánh hơn:mucha lotfar (=a lot)a bita littleslightly (=a little)Ví dụ: Lets go by car. Its much cheaper. (hoặc Its a lot cheaper)Hãy đi bằng ô tô. Đi như vậy rẻ hơn nhiều. Dont go by train. Its a lot more expensive. (hoặc Its much more expensive)Đừng đi bằng tàu lửa. Đi tàu lửa đắt hơn nhiều. Could you speak a bit more slowly? (hoặc ...speak a little more slowly)Bạn có thể nói chậm hơn một chút không? This bag is slightly heavier than the other one.Cái túi này hơi nặng hơn cái túi kia. Her illness was far more serious than we thought at first. (hoặc ... much more serious ... hay ... a lot more serious)Bệnh tình cô ấy trầm trọng hơn chúng tôi nghĩ lúc đầu rất nhiều. B. Cấu trúc anyso + dạng so sánh trong tiếng AnhBạn có thể sử dụng cấu trúc anyno + dạng so sánh (any longer no bigger ...) Ví dụ: Ive waited long enough. Im not waiting any longer. (= not even a little longer)Tôi đã chờ khá lâu rồi. Tôi sẽ không chờ thêm nữa đâu. We expected their house to be very big but its no bigger than ours. (hoặc ...it isnt any bigger than ours)Chúng tôi đã nghĩ ngôi nhà của họ rất lớn nhưng nó cũng chẳng lớn hơn nhà chúng tôi. Yesterday you said you felt ill. Do you feel any better today?Hôm qua bạn nói cảm thấy mệt. Hôm nay bạn có thấy đỡ hơn không? This hotel is better than the other one and its no more expensive.Khách sạn này tiện nghi hơn những nơi khác và không đắt hơn nhiều lắm. C. Lặp hình thức so sánh: Harder and harder, more and more, ...Chúng ta dùng lặp dạng thức so sánh như trên (...and...) khi nói tới những sự việc vẫn đang tiếp tục thay đổi: Its becoming harder and harder to find a job.Its becoming more and more difficult to find a job.Tìm công ăn việc làm đang trở nên ngày càng khó khăn hơn. Your English is improving. Its getting better and better.Tiếng Anh của bạn tiến bộ đấy. Trình độ của bạn ngày càng khá hơn. These days more and more people are learning EnglishCàng ngày càng có nhiều người học tiếng Anh.D. Cấu trúc the ... the ...Bạn có thể nói: the (soonerbiggermore...)the better: What time shall we leave? The sooner the better. (= as soon as possible)Mấy giờ thì anh đi? Càng sớm càng tốt. What sort of box do you want? A big one? Yes, the bigger the better. (= as big as possible)Bạn muốn loại hộp nào? Loại lớn nhé? Vâng, càng lớn càng tốt.Chúng ta cũng dùng the... the... (cùng với 2 dạng thức so sánh) để nói lên rằng một việc nào đó là phụ thuộc vào một việc khác: The warmer the weather, the better I feel. (= if the weather is warmer, I feel better)Thời tiết càng ấm tôi càng thấy khỏe hơn. The sooner we leave, the sooner we will arrive.Chúng ta đi càng sớm thì sẽ đến nơi càng sớm. The more expensive the hotel, the better the service.Khách sạn càng mắc tiền thì phục vụ càng tốt. The more electricity you use, the higher your bill will be.Bạn dùng càng nhiều điện thì bạn càng phải trả nhiều tiền. The more I thought about the plan, the less I like it.Càng nghĩ nhiều tới kế hoạch đó tôi càng bớt thích thú.E. Older và elder trong tiếng AnhDạng so sánh của old là older: Tom looks older than he really is.Tom trông có vẻ già trước tuổi.Bạn có thể nói elder (hay older) khi nói tới những người trong gia đình. Có thể nói (my) elder brothersistersondaughter: My elder brother is a pilot. (hoặc My older brother...)Anh trai tôi là phi công.Ta nói my elder brother nhưng KHÔNG nói somebody is elder... My brother is older than me. (không nói elder than me)Anh trai tôi thì già hơn tôi.Bài tập so sánh hơnĐể làm bài tập so sánh hơn, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập so sánh hơn.Các loạt bài khác:Tính từ tận cùng bằng ing edThứ tự tính từ: tính từ trước danh từTính từ Trạng từ (I) So sánh tiếng Anh Phần 2) Trang trước Trang sau A Mức độ so sánh tiếng Anh Trước dạng thức so sánh bạn sử dụng từ sau để tăng/giảm/ mức độ so sánh hơn: much a lot far (=a lot) a bit a little slightly (=a little) Ví dụ: - Let's go by car It's much cheaper (hoặc It's a lot cheaper) Hãy ô tô Đi rẻ nhiều - Don't go by train It's a lot more expensive (hoặc It's much more expensive) Đừng tàu lửa Đi tàu lửa đắt nhiều - Could you speak a bit more slowly? (hoặc speak a little more slowly) Bạn nói chậm chút khơng? - This bag is slightly heavier than the other one Cái túi nặng túi - Her illness was far more serious than we thought at first (hoặc much more serious hay a lot more serious) Bệnh tình trầm trọng nghĩ lúc đầu nhiều B Cấu trúc any/so + dạng so sánh tiếng Anh Bạn sử dụng cấu trúc any/no + dạng so sánh (any longer / no bigger / ) Ví dụ: - I've waited long enough I'm not waiting any longer (= not even a little longer) Tôi chờ lâu Tôi không chờ thêm đâu - We expected their house to be very big but it's no bigger than ours (hoặc it isn't any bigger than ours) Chúng nghĩ nhà họ lớn chẳng lớn nhà chúng tơi - Yesterday you said you felt ill Do you feel any better today? Hơm qua bạn nói cảm thấy mệt Hơm bạn có thấy đỡ khơng? - This hotel is better than the other one and it's no more expensive Khách sạn tiện nghi nơi khác khơng đắt nhiều C Lặp hình thức so sánh: Harder and harder, more and more, Chúng ta dùng lặp dạng thức so sánh ( and ) nói tới việc tiếp tục thay đổi: - It's becoming harder and harder to find a job It's becoming more and more difficult to find a job Tìm cơng ăn việc làm trở nên ngày khó khăn - Your English is improving It's getting better and better Tiếng Anh bạn tiến Trình độ bạn ngày - These days more and more people are learning English Càng ngày có nhiều người học tiếng Anh D Cấu trúc the the Bạn nói: the (sooner/bigger/more )the better: - "What time shall we leave?" "The sooner the better." (= as soon as possible) "Mấy anh đi?" "Càng sớm tốt." - "What sort of box you want? A big one?" "Yes, the bigger the better." (= as big as possible) "Bạn muốn loại hộp nào? Loại lớn nhé?" "Vâng, lớn tốt." Chúng ta dùng the the (cùng với dạng thức so sánh) để nói lên việc phụ thuộc vào việc khác: - The warmer the weather, the better I feel (= if the weather is warmer, I feel better) Thời tiết ấm thấy khỏe - The sooner we leave, the sooner we will arrive Chúng ta sớm đến nơi sớm - The more expensive the hotel, the better the service Khách sạn mắc tiền phục vụ tốt - The more electricity you use, the higher your bill will be Bạn dùng nhiều điện bạn phải trả nhiều tiền - The more I thought about the plan, the less I like it Càng nghĩ nhiều tới kế hoạch tơi bớt thích thú E Older elder tiếng Anh • Dạng so sánh old older: • • - Tom looks older than he really is Tom trơng già trước tuổi • Bạn nói elder (hay older) nói tới người gia đình Có thể nói (my) elder brother/sister/son/daughter: • • - My elder brother is a pilot (hoặc My older brother ) Anh trai tơi phi cơng • Ta nói my elder brother KHƠNG nói somebody is elder • • - My brother is older than me (khơng nói 'elder than me') Anh trai tơi già tơi Bài tập so sánh Để làm tập so sánh hơn, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập so sánh Các loạt khác: • Tính từ tận -ing & -ed • Thứ tự tính từ: tính từ trước danh từ • Tính từ & Trạng từ (I) ... Anh trai tơi phi cơng • Ta nói my elder brother KHƠNG nói somebody is elder • • - My brother is older than me (khơng nói 'elder than me') Anh trai tơi già tơi Bài tập so sánh Để làm tập so sánh. .. elder tiếng Anh • Dạng so sánh old older: • • - Tom looks older than he really is Tom trơng già trước tuổi • Bạn nói elder (hay older) nói tới người gia đình Có thể nói (my) elder brother/sister/son/daughter:... better and better Tiếng Anh bạn tiến Trình độ bạn ngày - These days more and more people are learning English Càng ngày có nhiều người học tiếng Anh D Cấu trúc the the Bạn nói: the (sooner/bigger/more
- Xem thêm -

Xem thêm: So sánh hơn trong tiếng anh phần 2, So sánh hơn trong tiếng anh phần 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay