Cách sử dụng quite và rather trong tiếng anh

5 4 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 11:08

Cách sử dụng quite và rather trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Cách sử dụng quiteprettyratherfairlyCác từ quiteprettyratherfairly đều mang nghĩa không bằng very nhưng hơn a littleBạn có thể sử dụng cấu trúc: quiteprettyratherfairly + tính từtrạng từ.Ví dụ: Im quite cold. Its pretty cold. Its rather cold. Its fairly cold.Trời khá lạnh.B. Cách sử dụng quite trong tiếng Anhquite và pretty có nghĩa gần giống như nhau. Ví dụ: Im surprised you havent heard of her. Shes quitepretty famous.Tôi ngạc nhiên việc anh không biết cô ta. Cô ta khá nổi tiếng. (= không thật quá nổi tiếng nhưng không phải ít nổi tiếng) Its quitepretty cold. Youd better wear your coat.Trời khá lạnh. Anh nên mang áo khoác. Lucy lives quite near me, so we see each other pretty often.Lucy sống khá gần nhà tôi nên chúng tôi gặp nhau khá thường xuyên.Nhưng pretty là một từ không trang trọng và thường được sử dụng trong tiếng anh đàm thoại.quite đứng trước aan: quite a nice day (không nói a quite nice day)quite an old housequite a long wayVí dụ: We live in quite an old house.Chúng tôi sống trong một ngôi nhà khá cũ kỹ. So sánh quite và pretty: Sally has quite a good job. Sally has a pretty good job.Sally có một công việc khá ổn.Bạn có thể sử dụng quite (nhưng không sử dụng pretty) trong các trường hợp sau:quite aan + danh từ I didnt expect to see them. It was quite a surprise.Tôi đã không cho rằng sẽ gặp họ. Điều đó khá là bất ngờ.quite a lot (of) ... There were quite a lot of people at the meeting.Đã có khá nhiều người tại buổi hội nghị.quite + động từ (đặc biệt là enjoy và like) I quite like tennis but its not my favourite sport.Tôi cũng thích tennis nhưng đó không phải là môn thể thao sở trường của tôi.Ngoài ra, quite cũng có nghĩa là hoàn toàn. Bạn theo dõi tiếp phần dưới.C. Cách sử dụng rather trong tiếng Anhrather có nghĩa tương tự như quitepretty. Ta dùng rather với những từ và những ý phủ địnhtiêu cực: Its rather cold. Youd better wear your coat.Trời khá lạnh. Tốt hơn là anh nên mặc áo khoác. What was the examination like? Rather difficult, Im afraid.Kỳ thi thế nào? Cũng khó đấy, tôi e là vậy. Lets get a taxi. Its rather a long way to walk.Kêu taxi đi. Đi bộ sẽ khá xa đấy.quitepretty cũng có thể được dùng ở những câu trên.Ta thường dùng quite với ý khẳng định, và rather với ý phủ địnhtiêu cực: Shes quite intelligent but rather lazy.Cô ta khá thông minh nhưng hơi lười.Khi ta dùng rather với những từ mang nghĩa tích cực (niceinteresting ...), nó có nghĩa khác thường, bất ngờ. Ví dụ, rather nice = unusually nice surprisingly nice nice than expected:Ví dụ: These oranges are rather nice. Where did you get them?Mấy quả cam này ngon quá. Bạn mua ở đâu vậy? Ann didnt like the book but I thought it was rather interesting.Ann không thích cuốn sách nhưng tôi nghĩ cuốn đó khá hay. (= hay hơn mong đợi)rather có thể đứng trước hoặc sau aan. a rather interesting book hoặc rather an interesting book.C. Quite với nghĩa hoàn toànquite cũng có thể sử dụng với một nghĩa khác, đó là hoàn toàn. Ví dụ: Are you sure? Yes, quite sure. (= completely sure)Anh chắc vậy chứ? Vâng, hoàn toàn chắc chắn.quite mang nghĩa hoàn toàn khi đi với các tính từ sau:surerighttruecleardifferentincredibleamazingcertainwrongsafeobviousunnecessaryextraordinaryimpossiple Ví dụ: She was quite different from what I expected. (= completely different)Cô ta hoàn toàn khác với những gì tôi đã nghĩ. Everything they said was quite true. (= completely true)Tất cả những điều họ nói đều hoàn toàn đúng.quite mang nghĩa hoàn toàn cũng còn được dùng với một số động từ, ví dụ: I quite agree with you. (= completely agree)Tôi hoàn toàn đồng ý với anh.not quite = not completely: They havent quite finished their dinner yet.Họ vẫn chưa ăn xong bữa tối. I dont quite understand what you mean.Tôi hoàn toàn không hiểu anh nói gì. Are you ready yet? Not quite. (= not completely)Bạn sẵn sàng chưa? Chưa.D. Cách sử dụng fairly trong tiếng Anhfairly diễn đạt một nghĩa yếu hơn quiteprettyrather. Ví dụ: nếu một thứ gì đó là fairly good thì nó không phải là very good và nó còn có thể tốt hơn. My room is fairly big, but Id prefer a bigger one.Phòng của tôi cũng khá là lớn, nhưng tôi thích một phòng lớn hơn. We see each other fairly often, but not as often as we used to.Chúng tôi gặp nhau cũng khá là thường xuyên, nhưng không được thường xuyên như trước đây.Bài tập Quite và RatherĐể làm bài tập Quite và Rather, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Quite và Rather.Các loạt bài khác:Tính từ tận cùng bằng ing edThứ tự tính từ: tính từ trước danh từTính từ Trạng từ (I)Tính từ Trạng từ (II)Cách sử dụng so suchCách sử dụng enough tooCách sử dụng quite ratherSo sánh hơn (I)So sánh hơn (II)So sánh không bằngSo sánh nhấtThứ tự từ (I)Thứ tự từ (II)Still, yet, already any more ...Cách sử dụng even, event though ... Cách sử dụng quite rather tiếng Anh Trang trước Trang sau A Cách sử dụng quite/pretty/rather/fairly Các từ quite/pretty/rather/fairly mang nghĩa "không very a little" Bạn sử dụng cấu trúc: quite/pretty/rather/fairly + tính từ/trạng từ Ví dụ: - I'm quite cold - It's pretty cold - It's rather cold - It's fairly cold Trời lạnh B Cách sử dụng quite tiếng Anh quite pretty có nghĩa gần giống Ví dụ: - I'm surprised you haven't heard of her She's quite/pretty famous Tôi ngạc nhiên việc anh cô ta Cô ta tiếng (= không thật q tiếng khơng phải tiếng) - It's quite/pretty cold You'd better wear your coat Trời lạnh Anh nên mang áo khoác - Lucy lives quite near me, so we see each other pretty often Lucy sống gần nhà nên gặp thường xuyên Nhưng pretty từ không trang trọng thường sử dụng tiếng anh đàm thoại quite đứng trước a/an: quite a nice day (khơng nói 'a quite nice day') quite an old house quite a long way Ví dụ: - We live in quite an old house Chúng sống nhà cũ kỹ So sánh quite pretty: - Sally has quite a good job - Sally has a pretty good job Sally có cơng việc ổn Bạn sử dụng quite (nhưng khơng sử dụng pretty) trường hợp sau: • quite a/an + danh từ • • - I didn't expect to see them It was quite a surprise Tôi không cho gặp họ Điều bất ngờ • quite a lot (of) • • - There were quite a lot of people at the meeting Đã có nhiều người buổi hội nghị • quite + động từ (đặc biệt enjoy like) • • - I quite like tennis but it's not my favourite sport Tơi thích tennis khơng phải mơn thể thao sở trường tơi • Ngồi ra, quite có nghĩa hồn tồn Bạn theo dõi tiếp phần C Cách sử dụng rather tiếng Anh rather có nghĩa tương tự quite/pretty Ta dùng rather với từ ý phủ định/tiêu cực: - It's rather cold You'd better wear your coat Trời lạnh Tốt anh nên mặc áo khoác - "What was the examination like?" "Rather difficult, I'm afraid." "Kỳ thi nào?" "Cũng khó đấy, tơi e vậy." - Let's get a taxi It's rather a long way to walk Kêu taxi Đi xa quite/pretty dùng câu Ta thường dùng quite với ý khẳng định, rather với ý phủ định/tiêu cực: - She's quite intelligent but rather lazy Cô ta thông minh lười Khi ta dùng rather với từ mang nghĩa tích cực (nice/interesting ), có nghĩa khác thường, bất ngờ Ví dụ, rather nice = unusually nice / surprisingly nice / nice than expected: Ví dụ: - These oranges are rather nice Where did you get them? Mấy cam ngon Bạn mua đâu vậy? - Ann didn't like the book but I thought it was rather interesting Ann khơng thích sách tơi nghĩ hay (= hay mong đợi) rather đứng trước sau a/an a rather interesting book rather an interesting book C Quite với nghĩa "hồn tồn" quite sử dụng với nghĩa khác, hồn tồn Ví dụ: - "Are you sure?" "Yes, quite sure." (= completely sure) "Anh chứ?" "Vâng, hoàn toàn chắn." quite mang nghĩa hồn tồn với tính từ sau: sure right true clear different incredible amazing certain wrong safe obvious unnecessary extraordinary impossiple Ví dụ: - She was quite different from what I expected (= completely different) Cô ta hồn tồn khác với tơi nghĩ - Everything they said was quite true (= completely true) Tất điều họ nói hồn tồn quite mang nghĩa hồn tồn dùng với số động từ, ví dụ: - I quite agree with you (= completely agree) Tơi hồn tồn đồng ý với anh not quite = not completely: - They haven't quite finished their dinner yet Họ chưa ăn xong bữa tối - I don't quite understand what you mean Tơi hồn tồn khơng hiểu anh nói - "Are you ready yet?" "Not quite." (= not completely) "Bạn sẵn sàng chưa?" "Chưa." D Cách sử dụng fairly tiếng Anh fairly diễn đạt nghĩa yếu quite/pretty/rather Ví dụ: thứ fairly goodthì khơng phải very good tốt - My room is fairly big, but I'd prefer a bigger one Phòng tơi lớn, tơi thích phòng lớn - We see each other fairly often, but not as often as we used to Chúng gặp thường xuyên, không thường xuyên trước Bài tập Quite Rather Để làm tập Quite Rather, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Quite Rather Các loạt khác: • Tính từ tận -ing & -ed • Thứ tự tính từ: tính từ trước danh từ • Tính từ & Trạng từ (I) • Tính từ & Trạng từ (II) • Cách sử dụng so & such • Cách sử dụng enough & too • Cách sử dụng quite & rather • So sánh (I) • So sánh (II) • So sánh khơng • So sánh • Thứ tự từ (I) • Thứ tự từ (II) • Still, yet, already & any more • Cách sử dụng even, event though ... danh từ • Tính từ & Trạng từ (I) • Tính từ & Trạng từ (II) • Cách sử dụng so & such • Cách sử dụng enough & too • Cách sử dụng quite & rather • So sánh (I) • So sánh (II) • So sánh khơng • So sánh... tồn khơng hiểu anh nói - "Are you ready yet?" "Not quite. " (= not completely) "Bạn sẵn sàng chưa?" "Chưa." D Cách sử dụng fairly tiếng Anh fairly diễn đạt nghĩa yếu quite/ pretty /rather Ví dụ:... was rather interesting Ann khơng thích sách tơi nghĩ hay (= hay mong đợi) rather đứng trước sau a/an a rather interesting book rather an interesting book C Quite với nghĩa "hồn tồn" quite sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách sử dụng quite và rather trong tiếng anh, Cách sử dụng quite và rather trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay