Cách sử dụng so và such trong tiếng anh

4 4 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 11:01

Cách sử dụng so và such trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Ví dụ so và such trong tiếng AnhChúng ta sử dụng so + tính từtrạng từ so stupid so quickso nice so quicklyVí dụ: I didnt like the book. The story was so stupid. I like Liz and Joe. They are so nice.Chúng ta sử dụng such + danh từ. such story, such peopleChúng ta cũng sử dụng: such + tính từ + danh từ. such a stupid storysuch nice peopleVí dụ: I didnt like the book. It was such a stupid story.Tôi không thích cuốn sách đó. Thật là một câu chuyện thật nhảm nhí.Chúng ta nói: such a ... (không nói: a such) such a big dog (không nói: a such big dog) B. Sử dụng so và such với tính từtrạng từSo và such làm cho ý nghĩa của tính từ (hay trạng từ) mạnh hơn: Its a lovely day, isnt it? Its so warm. (= really warm)Quả là một ngày đẹp trời phải không? Thật ấm áp. Hes difficult to understand because he speaks so quickly.Thật khó mà hiểu anh ấy bởi vì anh ấy nói quá nhanh.Bạn có thể sử dụng so...that... The book was so good that I couldnt put in down.Cuốn sách đó hay đến nỗi tôi không thể bỏ xuống. I was so tired that I fell asleep in the armchair.Tôi mệt tới mức đã ngủ gật trên ghế.Ta có thể bỏ that trong những câu trên: I was so tired (that) I fell asleep. We enjoyed our holiday. We had such a good time. (= a really good time)Chúng tôi thích thú những ngày nghỉ của chúng tôi. Chúng tôi đã có những giờ phút thật thú vị.Bạn có thể sử dụng such...that... It was such a good book that I couldnt put it down.Đó là một cuốn sách hay đến nỗi tôi không thể bỏ xuống. It was such a good lovely weather that we spent the whole day on the beach.Thời tiết đẹp đến mức chúng tôi đã ở cả ngày trên bãi biển.Ta có thể bỏ that trong những câu trên: It was such lovely weather (that) we... C. Sử dụng so và such với nghĩa like thisChúng ta cũng có thể dùng so và such với nghĩa like this (như thế, như vậy): I was surprised to find out that the house was built 100 years ago. I didnt realise it was so old. (as old as it is) Tôi rất ngạc nhiên phát hiện ra ngôi nhà được xây dựng cách đây 100 năm. Tôi không ngờ nó cổ đến như vậy. I expected the weather to be much cooler. I didnt expect it to be so warm.Tôi đã nghĩ rằng trời rất lạnh. Tôi không ngờ thời tiết lại ấm áp như vậy. Im tired because I got up at 6 oclock. I dont usually get up so early.Tôi thấy mệt vì đã phải dậy từ 6g. Tôi không thường dậy sớm đến như vậy. I didnt realise it was such an old house.Tôi không ngờ đó là ngôi nhà cổ đến như vậy. The house was so untidy. Ive never seen such a mess. (= a mess like this) Căn nhà thật lộn xộn. Tôi chưa bao giờ thấy một sự bừa bãi đến như vậy.Bạn cũng nên để ý tới thành ngữ no such ...: You wont find the word blid in an English dictionary because there is no such word. (= this word does not exists) Bạn sẽ không tìm thấy từ blid trong từ điển tiếng Anh vì không có từ nào như vậy.D. Cách sử dụng so longfarmuchmany và such a long time...Bảng sau liệt kê các ví dụ minh họa cách sử dụng của so long, so far, so much, so many và tương ứng là such a long time, such a long way, such a lot (of):so long I havent seen her for so long Ive forgotten what she looks like.Tôi đã không gặp cô ấy lâu tới mức quên mất hình dáng cô ấy như thế nào rồi.so far I didnt know it was so far.Tôi đã không biết là xa đến thế.so much, so many Why did you buy so much food?Sao bạn mua nhiều thức ăn quá thế này?such a long time I havent seen her for such a long time. (không nói a so long time) Tôi đã không gặp cô ấy từ lâu lắm rồi.such a long way I didnt know it was such a long way.Tôi đã không biết quãng đường lại xa đến thế.such a lot (of) Why did you buy such a lot of food?Sao bạn mua thức ăn quá nhiều thế này?Bài tập cách sử dụng So và SuchĐể làm bài tập cách sử dụng So và Such, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập cách sử dụng So và Such.Các loạt bài khác:Tính từ tận cùng bằng ing edThứ tự tính từ: tính từ trước danh từTính từ Trạng từ (I)Tính từ Trạng từ (II)Cách sử dụng so suchCách sử dụng enough tooCách sử dụng quite ratherSo sánh hơn (I) Cách sử dụng so such tiếng Anh Trang trước Trang sau A Ví dụ so such tiếng Anh Chúng ta sử dụng so + tính từ/trạng từ so stupid so nice so quick so quickly Chúng ta sử dụng such + danh từ such story, such people Chúng ta sử dụng: such + tính từ + danh từ Ví dụ: such a stupid story - I didn't like the book The story was so stupid such nice people Ví dụ: - I like Liz and Joe They are so nice - I didn't like the book It was such a stupid story Tơi khơng thích sách Thật câu chuyện thật nhảm nhí Chúng ta nói: such a (khơng nói: a such) such a big dog (khơng nói: a such big dog) B Sử dụng so such với tính từ/trạng từ So such làm cho ý nghĩa tính từ (hay trạng từ) mạnh hơn: - It's a lovely day, isn't it? It's so warm (= really warm) - We enjoyed our holiday We had such a good time Quả ngày đẹp trời phải không? Thật ấm áp (= a really good time) Chúng tơi thích thú ngày nghỉ chúng tơi Chúng tơi có phút thật thú vị - He's difficult to understand because he speaks so quickly Bạn sử dụng such that Thật khó mà hiểu anh anh nói q nhanh Bạn sử dụng so that - It was such a good book that I couldn't put it down Đó sách hay bỏ xuống - The book was so good that I couldn't put in down - It was such a good lovely weather that we spent the whole day on the beach Cuốn sách hay tơi khơng thể bỏ xuống Thời tiết đẹp đến mức ngày bãi biển Ta bỏ that câu trên: - I was so tired that I fell asleep in the armchair Tôi mệt tới mức ngủ gật ghế - It was such lovely weather (that) we Ta bỏ that câu trên: - I was so tired (that) I fell asleep C Sử dụng so such với nghĩa 'like this' Chúng ta dùng so such với nghĩa like this (như thế, vậy): - I was surprised to find out that the house was built 100 years ago - I didn't realise it was such an old house Tơi khơng ngờ ngơi nhà cổ đến I didn't realise it was so old (as old as it is) Tôi ngạc nhiên phát nhà xây dựng cách 100 năm Tơi khơng ngờ cổ đến - I expected the weather to be much cooler I didn't expect it to be so warm Tôi nghĩ trời lạnh Tôi không ngờ thời tiết lại ấm áp - The house was so untidy I've never seen such a mess (= a mess like this) Căn nhà thật lộn xộn Tôi chưa thấy bừa bãi đến Bạn nên để ý tới thành ngữ no such : - I'm tired because I got up at o'clock I don't usually get up so early - You won't find the word "blid" in an English dictionary because there is no such word Tơi thấy mệt phải dậy từ 6g Tôi không thường dậy sớm đến (= this word does not exists) Bạn không tìm thấy từ "blid" từ điển tiếng Anh khơng có từ D Cách sử dụng so long/far/much/many such a long time/ Bảng sau liệt kê ví dụ minh họa cách sử dụng so long, so far, so much, so many tương ứng such a long time, such a long way, such a lot (of): so long such a long time - I haven't seen her for so long I've forgotten what she looks like - I haven't seen her for such a long time (khơng nói 'a so long time') Tôi không gặp cô lâu tới mức qn hình dáng Tôi không gặp cô từ lâu such a long way so far - I didn't know it was such a long way - I didn't know it was so far Tôi quãng đường lại xa đến Tôi xa đến so much, so many such a lot (of) - Why did you buy such a lot of food? - Why did you buy so much food? Sao bạn mua thức ăn nhiều này? Sao bạn mua nhiều thức ăn này? Bài tập cách sử dụng So Such Để làm tập cách sử dụng So Such, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập cách sử dụng So Such Các loạt khác:  Tính từ tận -ing & -ed  Thứ tự tính từ: tính từ trước danh từ  Tính từ & Trạng từ (I)  Tính từ & Trạng từ (II)  Cách sử dụng so & suchCách sử dụng enough & too  Cách sử dụng quite & rather  So sánh (I) ... điển tiếng Anh khơng có từ D Cách sử dụng so long/far/much/many such a long time/ Bảng sau liệt kê ví dụ minh họa cách sử dụng so long, so far, so much, so many tương ứng such a long time, such. .. buy so much food? Sao bạn mua thức ăn nhiều này? Sao bạn mua nhiều thức ăn này? Bài tập cách sử dụng So Such Để làm tập cách sử dụng So Such, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập cách sử dụng. .. He's difficult to understand because he speaks so quickly Bạn sử dụng such that Thật khó mà hiểu anh anh nói q nhanh Bạn sử dụng so that - It was such a good book that I couldn't put it down
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách sử dụng so và such trong tiếng anh, Cách sử dụng so và such trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay