Cách sử dụng all all of most some many trong tiếng anh

4 6 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:48

Cách sử dụng allall of mostsomemany trong tiếng Anh Trang trước Trang sau all some any mostmuch many littlefewA. Đi với một danh từBạn có thể sử dụng những từ trong khung trên (cũng như no) với một danh từ (some foot few books ...)Ví dụ: All cars have wheels.Tất cả xe hơi đều có bánh. Some cars can go faster than others.Một vài chiếc xe có thể chạy nhanh hơn những chiếc khác. (on a notice) No cars. (= no cars allowed) (trên biển báo) Cấm ô tô. (= ô tô không được phép) Many people drive too fast.Nhiều người lái xe quá nhanh. I do not go out very often. I am at home most days.Tôi thường ít đi chơi. Tôi ở nhà hầu như mọi ngày.Bạn không thể nói all of car, most of people, ...: Some people are very unfriendly. (không nói some of people) Một vài người tỏ ra rất lạnh nhạt.Lưu ý rằng chúng ta có thể nói most (nhưng không nói the most) Most tourists do not visit this part of the town. (khônng nói the most tourists) Đa số các khách du lịch không đến thăm phần này của thị trấn. B. Cách sử dụng Some of... most of... none of ...Bạn có thể sử dụng các từ trong khung trên (cũng như none và half) với of. Có thể nói some of (the people) , most of (my friends), none of (this money), ...Chúng ta sử dụng some of, most of (v.v.) + the this that these those my his Anns ... some of the people, some of those people (KHÔNG nói some of people) most of my friends, most of Anns friends (KHÔNG nói most of friends) none of this money, none of their money (KHÔNG nói none of money) Ví dụ: Some of the people I work with are very friendly.Một vài trong số những người cùng làm việc với tôi rất thân thiện. None of this money is mine.Không có đồng nào trong số tiền này là của tôi. Have you read any of these books?Anh đã đọc quyển nào trong số những quyển sách này chưa? I was not well yesterday. I spent most of the day in bed.Hôm qua tôi không được khỏe. Tôi nằm trên giường hầu như cả ngày.Không nhất thiết có of sau all hay half. Vì vậy bạn có thể nói: All my friends live in London. hay All of my friends...Tất cả bạn bè của tôi sống ở Luân đôn Half this money is mine. hay Half of this money...Phân nửa số tiền này là của tôi.So sánh all... và all (of) the... All flowers are beautiful.Tất cả các loài hoa đều đẹp. (= hoa nói chung) All (of) the flowers in this garden are beautiful.Tất cả hoa trong mảnh vườn này đều đẹp. (Một nhóm cụ thể các loài hoa)C. Cách sử dụng all ofsome ofnone ofBạn có thể dùng all of some of none of ... + it us you themVí dụ: How many of these people do you know? None of them. A few of themAnh quen bao nhiêu người trong số những người này? Không ai cả. Một vài trong số họ. Do any of you want to come to party tonight?Có ai trong số các bạn muốn tới bữa tiệc tối nay không? Do you like the music? Some of it. No all of it.Anh thích nhạc này không? Vài bản trong số đó. Không phải tất cả chúng. Trước it us you them bạn cần thêm of sau all và half (all of, half of)Ví dụ: all of us (không nói all us) tất cả chúng tôi half of them (không nói half them) một nửa trong số họD. Sử dụng các từ trên đứng một mìnhBạn có thể sử dụng các từ trong khung (cũng như none) đứng một mình, không có danh từ đi kèm.Ví dụ: Some cars have four doors and some have two.Một số xe hơi có bốn cửa và một số có hai cửa. A few of the shops were open but most (of them) were closed.Một vài cửa hàng còn mở cửa nhưng đa số thì đã đóng cửa. Half (of) this money is mine, and half (of it) is yours. (không nói the half) Một nửa số tiền này là của tôi, và một nửa là của anh.Bài tập All, all of, most, some và manyĐể làm bài tập All, all of, most, some và many, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập All, all of, most, some và many.Các loạt bài khác:Cách sử dụng own, mineĐại từ phản thânCách sử dụng there và itCách sử dụng some và anyno, none, nothing, nobodyCách sử dụng much, many, little, fewAllall of mostsomemany ...Bothboth of, neitherneither of, eithereither ofAll, everybody, và everyoneCách sử dụng each và every Cách sử dụng all all of most some many tiếng Anh Trang trước Trang sau all some much many any little most few A Đi với danh từ Bạn sử dụng từ khung (cũng no) với danh từ (some foot / few books / ) Ví dụ: - All cars have wheels Tất xe có bánh - Some cars can go faster than others Một vài xe chạy nhanh khác - (on a notice) No cars (= no cars allowed) (trên biển báo) Cấm ô tô (= ô tô không phép) - Many people drive too fast Nhiều người lái xe nhanh - I not go out very often I am at home most days Tơi thường chơi Tôi nhà ngày Bạn nói 'all of car', 'most of people', : - Some people are very unfriendly (khơng nói 'some of people') Một vài người tỏ lạnh nhạt Lưu ý nói most (nhưng khơng nói 'the most') - Most tourists not visit this part of the town (khơnng nói 'the most tourists') Đa số khách du lịch không đến thăm phần thị trấn B Cách sử dụng Some of / most of / none of Bạn sử dụng từ khung (cũng none half) với of Có thể nói some of (the people) , most of (my friends), none of (this money), Chúng ta sử dụng some of, most of (v.v.) + the /this /that /these /those /my /his /Ann's some of the people, some of those people (KHƠNG nói 'some of people') most of my friends, most of Ann's friends (KHƠNG nói 'most of friends') none of this money, none of their money (KHƠNG nói 'none of money') Ví dụ: - Some of the people I work with are very friendly Một vài số người làm việc với thân thiện - None of this money is mine Khơng có đồng số tiền - Have you read any of these books? Anh đọc số sách chưa? - I was not well yesterday I spent most of the day in bed Hôm qua không khỏe Tôi nằm giường ngày Khơng thiết có of sau all hay half Vì bạn nói: - All my friends live in London hay All of my friends Tất bạn bè sống Luân đôn - Half this money is mine hay Half of this money Phân nửa số tiền So sánh all all (of) the - All flowers are beautiful Tất loài hoa đẹp (= hoa nói chung) - All (of) the flowers in this garden are beautiful Tất hoa mảnh vườn đẹp (Một nhóm cụ thể lồi hoa) C Cách sử dụng all of/some of/none of Bạn dùng all of / some of / none of + it / us / you / them Ví dụ: - "How many of these people you know?" "None of them." / "A few of them" "Anh quen người số người này?" "Không cả." / "Một vài số họ." - Do any of you want to come to party tonight? Có số bạn muốn tới bữa tiệc tối không? - "Do you like the music?" "Some of it No all of it." "Anh thích nhạc khơng?" "Vài số Khơng phải tất chúng." Trước it / us / you / them bạn cần thêm of sau all half (all of, half of) Ví dụ: - all of us (khơng nói 'all us') tất chúng tơi - half of them (khơng nói 'half them') nửa số họ D Sử dụng từ đứng Bạn sử dụng từ khung (cũng none) đứng mình, khơng có danh từ kèm Ví dụ: - Some cars have four doors and some have two Một số xe có bốn cửa số có hai cửa - A few of the shops were open but most (of them) were closed Một vài cửa hàng mở cửa đa số đóng cửa - Half (of) this money is mine, and half (of it) is yours (khơng nói 'the half') Một nửa số tiền tôi, nửa anh Bài tập All, all of, most, some many Để làm tập All, all of, most, some many, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập All, all of, most, some many Các loạt khác: • Cách sử dụng own, mine • Đại từ phản thân • Cách sử dụng there it • Cách sử dụng some any • no, none, nothing, nobody • Cách sử dụng much, many, little, few • All/all of most/some/many • Both/both of, neither/neither of, either/either of • All, everybody, everyone • Cách sử dụng each every ... tập All, all of, most, some many Các loạt khác: • Cách sử dụng own, mine • Đại từ phản thân • Cách sử dụng there it • Cách sử dụng some any • no, none, nothing, nobody • Cách sử dụng much, many, ... Cách sử dụng all of/ some of/ none of Bạn dùng all of / some of / none of + it / us / you / them Ví dụ: - "How many of these people you know?" "None of them." / "A few of them" "Anh quen người... - Half (of) this money is mine, and half (of it) is yours (khơng nói 'the half') Một nửa số tiền tôi, nửa anh Bài tập All, all of, most, some many Để làm tập All, all of, most, some many, mời
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách sử dụng all all of most some many trong tiếng anh, Cách sử dụng all all of most some many trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay