Đại từ phản thân myself yourself themselves trong tiếng anh

4 1 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:43

Đại từ phản thân: myself, yourself, themselves trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Ví dụ đại từ phản thân trong tiếng AnhBạn theo dõi ví dụ sau: George cut himself when he was shaving this morning.George bị xước da khi đang cạo râu sáng hôm nay.Chúng ta sử dụng đại từ phản thân myselfyourselfhimself... khi chủ ngữ và tân ngữ là một.Tại sao lại có tên là Đại từ phản thân (Reflexive Pronouns). Nó xuất phát từ động từ reflex có nghĩa là phản chiếu. Khi chúng ta nhìn vào gương thì ta sẽ thấy bóng của mình phản chiếu lại. Loại đại từ này phản chiếu lại chính chủ từ của câu. Mặt khác, từ self có nghĩa là bản thân. Do đó, khi chúng ta nói về chính bản thân tôi, chính bản thân cô ấy, anh ấy, ... chúng ta sẽ có đại từ phản thân.Đại từ phản thân gồm có:Số ít myself yourself (một người)himselfherselfitselfSố nhiều ourselves yourselves (nhiều hơn một người)themselvesVí dụ: I dont want you to pay for me. Ill pay for myself. (KHÔNG nói Ill pay for me)Tôi không muốn anh trả tiền giùm tôi. Tôi sẽ tự trả phần mình. Julia had a great holiday. She enjoyed herself very much.Julia có một kì nghỉ tuyệt vời. Cô ấy cảm thấy rất hài lòng. Do you sometimes talk to yourself?Có khi nào anh nói chuyện một mình không? If you want more to eat, help yourselves.Nếu các anh muốn ăn thêm, xin cứ tự nhiên.So sánh hai ví dụ sau để thấy ý nghĩa của đại từ phản thân: Its not our fault. You cant blame us.Đó không phải là lỗi của chúng tôi. Anh không thể trách chúng tôi. Its our own fault. We blame ourselves.Đó chính là lỗi của chúng tôi. Chúng tôi tự trách mình.Lưu ý rằng chúng ta không sử dụng myselfyourself... sau các từ bringtake something width ... It might rain. Ill take an umbrella with me. (KHÔNG nói with myself )Trời có thể mưa. Tôi sẽ mang theo một cây dù. B. Có sử dụng đại từ phản thân sau concentratefeelrelaxmeetVí dụ: You must try and concentrate. (KHÔNG nói concentrate yourself )Anh cần phải cố gắng và tập trung hơn. Do you feel nervous? Yes, I cant relax.Anh cảm thấy căng thẳng phải không? Vâng, tôi không thể nghỉ ngơi được. What time shall we meet? (KHÔNG nói meet ourselves, meet us)Chúng ta sẽ gặp nhau khi nào?Chúng ta thường sử dụng các động từ washshavedress mà không có đại từ phản thân myself, himself, ... He got up, washed, shaved and dressed. (KHÔNG nói washed himself ...)Anh ấy thức dậy, rửa mặt, cạo râu và mặc quần áo.Nhưng chúng ta có thể nói: I dried myself (Tôi đã lau khô người)C. Sự khác biệt giữa selves và each other Tom and Ann stood in front of the mirror and looked at themselves.Tom và Ann đứng trước gương và tự ngắm mình.(=Tom và Ann ngắm Tom và Ann)nhưng Tom looked at Ann; Ann looked at Tom. They looked at each other.Tom ngắm Ann; Ann ngắm Tom. Họ ngắm lẫn nhau.Bạn có thể sử dụng one another thay cho each other:Ví dụ: How long have you and Bill known one another? (hoặc ...known each other)Anh và Bill đã quen nhau lâu chưa? Sue and Ann dont like each other. (hoặc ... dont like one another)Sue và Ann không ưa nhau. D. Cách sử dụng khác của đại từ phản thânChúng ta cũng sử dụng các đại từ phản thân theo một cách khác để nhấn mạnh người nào đó.Ví dụ: Who repaired your bicycle for you? Nobody. I repaired it myself.Ai đã sửa cái xe đạp giùm anh? Không ai cả. Tôi đã tự sửa lấy.I repaired it myself = tôi đã tự sửa nó, không phải là người khác sửa nó. Ở đây myself dùng để nhấn mạnh I.Các ví dụ khác: Im not going to do it for you. You can do it yourself.Tôi sẽ không làm điều đó cho anh. Anh có thể tự làm lấy. (= anh chứ không phải tôi) Lets paint the house ourselves. It will be much cheaper.Chúng ta hãy tự sơn lấy nhà. Như thế sẽ rẻ hơn rất nhiều. The film itself wasnt very good but I like the music.Bản thân bộ phim thì không hay lắm nhưng tôi thích phần âm nhạc. I dont think Sue will get the job. Sue herself doesnt think shell get it (hoặc Sue doesnt think shell get it herself)Tôi không nghĩ là Sue sẽ xin được công việc đó. Bản thân Sue cũng không nghĩ rằng cô ấy sẽ xin được.Bài tập đại từ phản thânĐể làm bài tập đại từ phản thân, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập đại từ phản thân.Các loạt bài khác:Danh từ: Định nghĩa Phân loạiGiống của danh từDanh từ số nhiều Danh từ số ítDanh từ đếm được Danh từ không đếm được (I)Danh từ đếm được Danh từ không đếm được (II)Danh từ đếm được với aan và someSở hữu cáchSở hữu cách Cấu trúc of + danh từDanh từ ghép (I)Danh từ ghép (II)Cách sử dụng own, mineĐại từ phản thânCách sử dụng there và it Đại từ phản thân myself yourself themselves tiếng Anh Trang trước Trang sau A Ví dụ đại từ phản thân tiếng Anh Bạn theo dõi ví dụ sau: - George cut himself when he was shaving this morning George bị xước da cạo râu sáng hôm Chúng ta sử dụng đại từ phản thân myself/yourself/himself chủ ngữ tân ngữ Tại lại có tên Đại từ phản thân (Reflexive Pronouns) Nó xuất phát từ động từ reflex có nghĩa phản chiếu Khi nhìn vào gương ta thấy bóng phản chiếu lại Loại đại từ phản chiếu lại chủ từ câu Mặt khác, từ self có nghĩa 'bản thân' Do đó, nói thân tơi, thân ấy, anh ấy, có đại từ phản thân Đại từ phản thân gồm có: Số myself yourself (một người) himself/herself/itself Số nhiều ourselves yourselves (nhiều người) themselves Ví dụ: - I don't want you to pay for me I'll pay for myself (KHƠNG nói 'I'll pay for me') Tôi không muốn anh trả tiền giùm Tôi tự trả phần - Julia had a great holiday She enjoyed herself very much Julia có kì nghỉ tuyệt vời Cơ cảm thấy hài lòng - Do you sometimes talk to yourself? Có anh nói chuyện khơng? - If you want more to eat, help yourselves Nếu anh muốn ăn thêm, xin tự nhiên So sánh hai ví dụ sau để thấy ý nghĩa đại từ phản thân: - It's not our fault You can't blame us Đó khơng phải lỗi Anh trách - It's our own fault We blame ourselves Đó lỗi chúng tơi Chúng tơi tự trách Lưu ý khơng sử dụng myself/yourself/ sau từ bring/take something width - It might rain I'll take an umbrella with me (KHÔNG nói 'with myself ') Trời mưa Tơi mang theo dù B Có sử dụng đại từ phản thân sau concentrate/feel/relax/meet Ví dụ: - You must try and concentrate (KHƠNG nói 'concentrate yourself ') Anh cần phải cố gắng tập trung - "Do you feel nervous?" "Yes, I can't relax." "Anh cảm thấy căng thẳng phải không?" "Vâng, nghỉ ngơi được." - What time shall we meet? (KHƠNG nói 'meet ourselves', 'meet us') Chúng ta gặp nào? Chúng ta thường sử dụng động từ wash/shave/dress mà đại từ phản thân myself, himself, - He got up, washed, shaved and dressed (KHƠNG nói 'washed himself ' ) Anh thức dậy, rửa mặt, cạo râu mặc quần áo Nhưng nói: "I dried myself" (Tôi lau khô người) C Sự khác biệt selves each other - Tom and Ann stood in front of the mirror and looked at themselves Tom Ann đứng trước gương tự ngắm (=Tom Ann ngắm Tom Ann) - Tom looked at Ann; Ann looked at Tom They looked at each other Tom ngắm Ann; Ann ngắm Tom Họ ngắm lẫn Bạn sử dụng one another thay cho each other: Ví dụ: - How long have you and Bill known one another? (hoặc known each other) Anh Bill quen lâu chưa? - Sue and Ann don't like each other (hoặc don't like one another) Sue Ann không ưa D Cách sử dụng khác đại từ phản thân Chúng ta sử dụng đại từ phản thân theo cách khác để nhấn mạnh người Ví dụ: - Who repaired your bicycle for you?" "Nobody I repaired it myself." "Ai sửa xe đạp giùm anh?" "Không Tôi tự sửa lấy." "I repaired it myself" = tơi tự sửa nó, khơng phải người khác sửa Ở myself dùng để nhấn mạnh I Các ví dụ khác: - I'm not going to it for you You can it yourself Tơi khơng làm điều cho anh Anh tự làm lấy (= anh khơng phải tôi) - Let's paint the house ourselves It will be much cheaper Chúng ta tự sơn lấy nhà Như rẻ nhiều - The film itself wasn't very good but I like the music Bản thân phim khơng hay tơi thích phần âm nhạc - I don't think Sue will get the job Sue herself doesn't think she'll get it (hoặc Sue doesn't think she'll get it herself) Tôi không nghĩ Sue xin cơng việc Bản thân Sue không nghĩ cô xin Bài tập đại từ phản thân Để làm tập đại từ phản thân, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập đại từ phản thân Các loạt khác:  Danh từ: Định nghĩa & Phân loại  Giống danh từ  Danh từ số nhiều & Danh từ số  Danh từ đếm & Danh từ không đếm (I)  Danh từ đếm & Danh từ không đếm (II)  Danh từ đếm với a/an some  Sở hữu cách  Sở hữu cách & Cấu trúc of + danh từ  Danh từ ghép (I)  Danh từ ghép (II)  Cách sử dụng own, mine  Đại từ phản thân  Cách sử dụng there it ... danh từ  Danh từ số nhiều & Danh từ số  Danh từ đếm & Danh từ không đếm (I)  Danh từ đếm & Danh từ không đếm (II)  Danh từ đếm với a/an some  Sở hữu cách  Sở hữu cách & Cấu trúc of + danh... xin cơng việc Bản thân Sue khơng nghĩ cô xin Bài tập đại từ phản thân Để làm tập đại từ phản thân, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập đại từ phản thân Các loạt khác:  Danh từ: Định nghĩa &... each other) Anh Bill quen lâu chưa? - Sue and Ann don't like each other (hoặc don't like one another) Sue Ann không ưa D Cách sử dụng khác đại từ phản thân Chúng ta sử dụng đại từ phản thân theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Đại từ phản thân myself yourself themselves trong tiếng anh, Đại từ phản thân myself yourself themselves trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay