Danh từ đếm được và danh từ không đếm được trong tiếng anh

6 2 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:38

Danh từ đếm được và danh từ không đếm được trong tiếng Anh (Phần 1) Trang trước Trang sau Danh từ (tiếng Anh là noun) là từ hoặc nhóm từ dùng để chỉ một người, một vật, một sự việc, một tình trạng hay một cảm xúc.Một cách phân loại khác của danh từ là dựa trên quan điểm đếm được hay không đếm được.Danh từ đếm được trong tiếng AnhDanh từ đếm được là loại danh từ mà chúng ta có thể trực tiếp đếm xem số lượng của người hay sự vật ấy là bao nhiêu.Phần lớn danh từ chỉ người, sự vật, sự việc cụ thể đều là thuộc loại danh từ đếm được. Chẳng hạn như bạn có thể nói một cô gái, một cậu bé, hay một cái ghế, …Ví dụ girl, picture, cat, chair, tree, appleBởi vì với những danh từ này, bạn có thể nói a girl, a cat, a tree, …Chú ý: Chúng ta không thể dùng danh từ số ít một mình.Danh từ không đếm được trong tiếng AnhDanh từ không đếm được là loại danh từ mà chúng ta không thể đếm xem số lượng của nó trực tiếp là bao nhiêu. Muốn đếm được loại danh từ này bạn phải sử dụng đơn vị đo lường thích hợp. Chẳng hạn như kg, lít, nhiều, ít, …Phần lớn danh từ trừu tượng đều thuộc loại không đếm được. music, rice, money, bread, gold, bloodVí dụTrước các danh từ không đếm được, bạn không thể sử dụng aan hay một từ chỉ số lượng. Thay vào đó, bạn sử dụng some, much, the, ... some gold, the music, much excitementPhần tiếp theo mình sẽ trình bày chi tiết về danh từ không đếm được trong tiếng Anh cũng như một số lưu ý khi sử dụng loại danh từ này.A. Danh từ không đếm được có thể là:Các danh từ chỉ tên chất liệu hay vật liệu bread cream gold paper tea beer dust ice sand wafer cloth gin jam soap wine coffee glass oil stone woodCác danh từ trừu tượng advice experience horror pity beauty fear information relief courage help knowledge suspicion death hope mercy workVà một số danh từ khác baggage damage luggage shopping camping furniture parking weatherCác danh từ không đếm được là luôn luôn ở dạng số ít và KHÔNG được sử dụng với aan: I dont want (any) advice or help. I want (some) information. He has had no experience in this sort of work. B. Các danh từ không đếm được thường được đặt trước bởi các từ some, any, no, a little, … hoặc bởi các danh từ như bit, piece, slice, … + of:Ví dụ a bit of news a grain of sand a pot of jam a cake of soap a pane of glass a sheet of paper a drop of oil a piece of adviceC, Một số trường hợp đặc biệtTrong một số trường hợp cụ thể, nhiều danh từ ở các nhóm trên có thể được sử dụng là danh từ số ít và có thể đặt aan đằng trước. Bạn theo dõi một số ví dụ dưới đây.Với danh từ hair: Nếu nói về tóc trên đầu của ai đó => không đếm được nhưng nếu chúng ta nói đến một sợi tóc (one hair), hai sợi tóc (two hair) cụ thể nào đó thì: Her hair is black. Whenever she finds a grey hair she pulls it out.Chúng ta uống beer, coffee, gin nhưng chúng ta có thể gọi: a (cup of) coffee, a gin, two gins, …Danh từ experience (khi mang ý nghĩa một cuộc phiêu lưu, cuộc mạo hiểm) có thể là danh từ đếm được: He had an exciting experiencesome exciting experiences (= adventures) last week.D, Một số danh từ trừu tượng có thể được sử dụng với aan và mang nghĩa số ít trong một số trường hợp cụ thể:a help My children are a great help to me. A good map would be a help. a relief It was a relief to sit down. a knowledge + of He had a good knowledge of mathematics. a dislikedreadhatredhorrorlove + of a love of music a hatred of violence a mercypityshamewonder có thể được sử dụng với các mệnh đề that mà được giới thiệu bởi it: Its a pity you werent here. Its a shame he wasnt paid. E, Các danh từ fearfears, hopehopes, suspicionsuspicionsCác danh từ không đếm được này có thể được sử dụng với mệnh đề that mà được giới thiệu bởi từ there: There is a fearThere are fears that he has been murdered.We can also have a suspicion that . . .Sử dụng mạo từ aan với danh từ đếm được và danh từ không đếm đượcBạn có thể sử dụng mạo từ aan với các danh từ đếm được số ít: a beach a student an umbrella ...Bạn không thể sử dụng các danh từ đếm được mà không có athemy... đi kèm. I want a banana (KHÔNG nói I want banana).Tôi muốn mua một quả chuối. Theres been an accident. (KHÔNG nói theres been accident)Đã có một vụ tai nạn.Bạn có thể sử dụng các danh từ đếm được ở dạng số nhiều đứng một mình. I like bananas. (chuối nói chung)Tôi thích chuối. Accidents can be prevented. (tai nạn nói chung)Các tai nạn có thể tránh được.Bạn không thể sử dụng mạo từ aan với các danh từ không đếm được. Chúng ta không thể nói a sanda music. Nhưng thường hay sử dụng a ... of a bowl of rice a drop of watera piece of music a game of tennis...Bạn có thể sử dụng các danh từ không đếm được đứng một mình (không kèm athemy...) I eat rice every day.Tôi ăn cơm mỗi ngày. Theres blood on your shirt.Có máu trên áo sơ mi của anh. Can you hear music?Bạn có nghe thấy tiếng nhạc không?Sử dụng someany với danh từ đếm được và danh từ không đếm đượcBạn có thể sử dụng some và any với các danh từ đếm được ở dạng số nhiều. We sang some songs.Chúng tôi đã hát mấy bài. Did you buy any apples?Bạn có mua trái táo nào không?Chúng ta cũng có thể sử dụng many và few với các danh từ đếm được ở dạng số nhiều. We didnt take many photographs.Chúng tôi đã không chụp nhiều ảnh. I have a few jobs to do.Tôi có vài việc phải làm.Chúng ta cũng có thể sử dụng some và any với các danh từ không đếm được. We listened some music.Chúng tôi đã nghe vài bản nhạc. Did you buy any apple juice?Bạn có mua chút nước táo nào không?Chúng ta cũng có thể sử dụng much và little với các danh từ không đếm được: We didnt do much shopping.Chúng tôi đã không đi mua sắm nhiều. I have a little work to do.Tôi có chút việc phải làm.Bài tập Danh từ không đếm được và danh từ đếm đượcĐể làm bài tập Danh từ không đếm được và danh từ đếm được, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Danh từ không đếm được và danh từ đếm được.Các loạt bài khác:Danh từ: Định nghĩa Phân loạiGiống của danh từDanh từ số nhiều Danh từ số ítDanh từ đếm được Danh từ không đếm được (I)Danh từ đếm được Danh từ không đếm được (II)Danh từ đếm được với aan và someSở hữu cáchSở hữu cách Cấu trúc of + danh từDanh từ ghép (I)Danh từ ghép (II) Danh từ đếm danh từ không đếm tiếng Anh (Phần 1) Trang trước Trang sau Danh từ (tiếng Anh noun) từ nhóm từ dùng để người, vật, việc, tình trạng hay cảm xúc Một cách phân loại khác danh từ dựa quan điểm đếm hay không đếm Danh từ đếm tiếng Anh Danh từ đếm loại danh từ mà trực tiếp đếm xem số lượng người hay vật Phần lớn danh từ người, vật, việc cụ thể thuộc loại danh từ đếm Chẳng hạn bạn nói gái, cậu bé, hay ghế, … Ví dụ girl, picture, cat, chair, tree, apple Bởi với danh từ này, bạn nói a girl, a cat, a tree, … Chú ý: Chúng ta dùng danh từ số Danh từ không đếm tiếng Anh Danh từ không đếm loại danh từđếm xem số lượng trực tiếp Muốn đếm loại danh từ bạn phải sử dụng đơn vị đo lường thích hợp Chẳng hạn kg, lít, nhiều, ít, … Phần lớn danh từ trừu tượng thuộc loại không đếm music, rice, money, bread, gold, blood Ví dụ Trước danh từ không đếm được, bạn sử dụng a/an hay từ số lượng Thay vào đó, bạn sử dụng some, much, the, some gold, the music, much excitement Phần trình bày chi tiết danh từ không đếm tiếng Anh số lưu ý sử dụng loại danh từ A Danh từ khơng đếm là: • Các danh từ tên chất liệu hay vật liệu • • bread cream gold paper tea beer dust ice sand wafer cloth gin jam soap wine coffee glass oil stone wood • Các danh từ trừu tượng • • advice experience horror pity beauty fear information relief courage help knowledge suspicion death hope mercy work • số danh từ khác • baggage damage luggage shopping camping furniture parking weather Các danh từ không đếm ln ln dạng số KHƠNG sử dụng với a/an: I don't want (any) advice or help I want (some) information He has had no experience in this sort of work B Các danh từ không đếm thường đặt trước từ some, any, no, a little, … danh từ bit, piece, slice, … + of: Ví dụ a bit of news a grain of sand a pot of jam a cake of soap a pane of glass a sheet of paper a drop of oil a piece of advice C, Một số trường hợp đặc biệt Trong số trường hợp cụ thể, nhiều danh từ nhóm sử dụng danh từ số đặt a/an đằng trước Bạn theo dõi số ví dụ • Với danh từ hair: Nếu nói tóc đầu => khơng đếm nói đến sợi tóc (one hair), hai sợi tóc (two hair) cụ thể thì: • Her hair is black Whenever she finds a grey hair she pulls it out • Chúng ta uống beer, coffee, gin gọi: a (cup of) coffee, a gin, two gins, … • Danh từ experience (khi mang ý nghĩa phiêu lưu, mạo hiểm) danh từ đếm được: • He had an exciting experience/some exciting experiences (= adventure/s) last week D, Một số danh từ trừu tượng sử dụng với a/an mang nghĩa số số trường hợp cụ thể: • a help • • My children are a great help to me A good map would be a help • a relief • It was a relief to sit down • • a knowledge + of He had a good knowledge of mathematics • a dislike/dread/hatred/horror/love + of • a love of music a hatred of violence • a mercy/pity/shame/wonder sử dụng với mệnh đề that mà giới thiệu bởiit: • • It's a pity you weren't here It's a shame he wasn't paid E, Các danh từ fear/fears, hope/hopes, suspicion/suspicions Các danh từ khơng đếm sử dụng với mệnh đề that mà giới thiệu từ there: There is a fear/There are fears that he has been murdered We can also have a suspicion that Sử dụng mạo từ a/an với danh từ đếm danh từ không đếm • Bạn sử dụng mạo từ a/an với danh từ đếm số ít: a beach/ a student/ an umbrella Bạn sử dụng danh từ đếmkhơng có a/the/my/ kèm - I want a banana (KHƠNG nói 'I want banana') Tôi muốn mua chuối - There's been an accident (KHƠNG nói 'there's been accident') Đã có vụ tai nạn Bạn sử dụng danh từ đếm dạng số nhiều đứng - I like bananas (chuối nói chung) Tơi thích chuối - Accidents can be prevented (tai nạn nói chung) Các tai nạn tránh • Bạn khơng thể sử dụng mạo từ a/an với danh từ khơng đếm Chúng ta khơng thể nói "a sand"/"a music" Nhưng thường hay sử dụng "a of" • • a bowl of rice • a piece of music a drop of water a game of tennis Bạn sử dụng danh từ khơng đếm đứng (khơng kèm a/the/my ) - I eat rice every day Tôi ăn cơm ngày - There's blood on your shirt Có máu áo sơ mi anh - Can you hear music? Bạn có nghe thấy tiếng nhạc không? Sử dụng some/any với danh từ đếm danh từ khơng đếm • Bạn sử dụng some any với danh từ đếm dạng số nhiều • • - We sang some songs • Chúng tơi hát • • - Did you buy any apples? Bạn có mua trái táo khơng? Chúng ta sử dụng many few với danh từ đếm dạng số nhiều - We didn't take many photographs Chúng không chụp nhiều ảnh - I have a few jobs to Tơi có vài việc phải làm • Chúng ta sử dụng some any với danh từ không đếm • • - We listened some music • Chúng tơi nghe vài nhạc • • - Did you buy any apple juice? Bạn có mua chút nước táo khơng? Chúng ta sử dụng much little với danh từ không đếm được: - We didn't much shopping Chúng không mua sắm nhiều - I have a little work to Tơi có chút việc phải làm Bài tập Danh từ không đếm danh từ đếm Để làm tập Danh từ không đếm danh từ đếm được, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Danh từ không đếm danh từ đếm Các loạt khác: • Danh từ: Định nghĩa & Phân loại • Giống danh từDanh từ số nhiều & Danh từ số • Danh từ đếm & Danh từ không đếm (I) • Danh từ đếm & Danh từ khơng đếm (II) • Danh từ đếm với a/an some • Sở hữu cách • Sở hữu cách & Cấu trúc of + danh từDanh từ ghép (I) • Danh từ ghép (II) ... làm Bài tập Danh từ không đếm danh từ đếm Để làm tập Danh từ không đếm danh từ đếm được, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Danh từ không đếm danh từ đếm Các loạt khác: • Danh từ: Định nghĩa... danh từ • Danh từ số nhiều & Danh từ số • Danh từ đếm & Danh từ khơng đếm (I) • Danh từ đếm & Danh từ khơng đếm (II) • Danh từ đếm với a/an some • Sở hữu cách • Sở hữu cách & Cấu trúc of + danh. .. suspicion that Sử dụng mạo từ a/an với danh từ đếm danh từ khơng đếm • Bạn sử dụng mạo từ a/an với danh từ đếm số ít: a beach/ a student/ an umbrella Bạn sử dụng danh từ đếm mà khơng có a/the/my/
- Xem thêm -

Xem thêm: Danh từ đếm được và danh từ không đếm được trong tiếng anh, Danh từ đếm được và danh từ không đếm được trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay