Cách sử dụng this these và that those trong tiếng anh

3 1 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:36

Cách sử dụng thisthese, thatthose trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A, Cách sử dụng của tính từ thisthese, thatthose trong tiếng AnhKhi là tính từ, các từ này được sử dụng với danh từ và bổ nghĩa cho danh từ đó. Thisthat được sử dụng với danh từ số ít, bổ nghĩa cho một ngườivật. Thesethose được sử dụng với danh từ số nhiều, bổ nghĩa cho nhiều ngườivật. This beach was quite empty last year. This exhibition will be open until the end of May. These people come from that hotel over there. What does that notice say? That exhibition closed a month ago. He was dismissed on the 13th. That night the factory went on fire. Do you see those birds at the top of the tree?Cấu trúc thisthesethatthose + danh từ + of + yourshers …Anns … đôi khi được sử dụng để nhấn mạnh và sử dụng để thay thế cho of yourher … + danh từ: This diet of mineMy diet isnt having much effect. That car of Ann sAnns car is always breaking down.B, Cách sử dụng của đại từ chỉ định thisthese, thatthose trong tiếng AnhĐại từ chỉ định thisthese, thatthose được sử dụng để chỉ ra ngườivật được nói đến. This is my umbrella. Thats yours.These are the old classrooms. Those are the new ones. Whos that (man over there)? ~ Thats Tom Jones.Các đại từ chỉ định này cũng có thể được sử dụng sau một chương trình radio: That was the concerto in C minor by Vivaldi.Cụm từ this is được sử dụng trong lời giới thiệu: ANN (to TOM): This is my brother Hugh. ANN (to HUGH): Hugh, this is Tom Jones. TELEPHONE CALLER: Good morning. This isI am Tom Jones . . .Cụm từ I am thì trang trọng hơn This is và thường được sử dụng khi người đang gọi điện thoại là một người xa lạ đối với người kia.Cấu trúc tên của người đang gọi điện + here (ví dụ Tom here) thì không trang trọng bằng This is.Đại từ chỉ định thisthat có thể biểu diễn một danh từ, cụm từ hoặc mệnh đề đã được đề cập trước đó: Theyre digging up my mad. They do this every summer. He said I wasn t a good wife. Wasn t that a horrible thing to say? C, Cách sử dụng thisthese, thatthose với oneones trong tiếng AnhKhi nói về sự lựa chọn hay so sánh giữa các vật gì đó, đại từ oneones thường được đặt sau các đại từ chỉ định thisthese, thatthose. Nhưng việc này là không thực sự cần thiết trừ khi các đại từ chỉ định thisthese, thatthose được theo sau bởi một tính từ. This chair is too low. Ill sit in that (one). không thực sự cần thiếtI like this (one) best. không thực sự cần thiếtI like this blue onethese blue ones. cần thiết sử dụng onesCác loạt bài khác:Mạo từ: Định nghĩa Phân loạiCách sử dụng mạo từ aanSo sánh mạo từ aan và oneCách sử dụng littlea little, fewa fewCách sử dụng mạo từ the (I)Cách sử dụng mạo từ the (II)Cách sử dụng mạo từ the (III)Cách sử dụng mạo từ the (IV)Cách sử dụng mạo từ the (V)Tên riêng cókhông có mạo từ THE (I)Tên riêng cókhông có mạo từ THE (II)Các trường hợp bỏ qua mạo từ theCác trường hợp bỏ qua mạo từ the (tiếp)Cách sử dụng thisthese, thatthoseDanh từ: Định nghĩa Phân loại Cách sử dụng this these that those tiếng Anh Trang trước Trang sau A, Cách sử dụng tính từ this/these, that/those tiếng Anh Khi tính từ, từ sử dụng với danh từ bổ nghĩa cho danh từ This/that sử dụng với danh từ số ít, bổ nghĩa cho người/vật These/those sử dụng với danh từ số nhiều, bổ nghĩa cho nhiều người/vật This beach was quite empty last year This exhibition will be open until the end of May These people come from that hotel over there What does that notice say? That exhibition closed a month ago He was dismissed on the 13th That night the factory went on fire Do you see those birds at the top of the tree? Cấu trúc this/these/that/those + danh từ + of + yours/hers …/Ann's … sử dụng để nhấn mạnh sử dụng để thay cho of your/her … + danh từ: This diet of mine/My diet isn't having much effect That car of Ann 's/Ann's car is always breaking down B, Cách sử dụng đại từ định this/these, that/those tiếng Anh Đại từ định this/these, that/those sử dụng để người/vật nói đến This is my umbrella That's yours These are the old classrooms Those are the new ones Who's that (man over there)? ~ That's Tom Jones Các đại từ định sử dụng sau chương trình radio: That was the concerto in C minor by Vivaldi Cụm từ this is sử dụng lời giới thiệu: ANN (to TOM): This is my brother Hugh ANN (to HUGH): Hugh, this is Tom Jones TELEPHONE CALLER: Good morning This is/I am Tom Jones Cụm từ I am trang trọng This is thường sử dụng người gọi điện thoại người xa lạ người Cấu trúc tên người gọi điện + here (ví dụ Tom here) khơng trang trọng This is Đại từ định this/that biểu diễn danh từ, cụm từ mệnh đề đề cập trước đó: They're digging up my mad They this every summer He said I wasn 't a good wife Wasn 't that a horrible thing to say? C, Cách sử dụng this/these, that/those với one/ones tiếng Anh Khi nói lựa chọn hay so sánh vật đó, đại từ one/ones thường đặt sau đại từ định this/these, that/those Nhưng việc không thực cần thiết trừ đại từ định this/these, that/those theo sau tính từ This chair is too low I'll sit in that (one) - không thực cần thiết I like this (one) best - không thực cần thiết I like this blue one/these blue ones - cần thiết sử dụng ones Các loạt khác: • Mạo từ: Định nghĩa & Phân loại • Cách sử dụng mạo từ a/an • So sánh mạo từ a/an one • Cách sử dụng little/a little, few/a few • Cách sử dụng mạo từ the (I) • Cách sử dụng mạo từ the (II) • Cách sử dụng mạo từ the (III) • Cách sử dụng mạo từ the (IV) • Cách sử dụng mạo từ the (V) • Tên riêng có/khơng có mạo từ THE (I) • Tên riêng có/khơng có mạo từ THE (II) • Các trường hợp bỏ qua mạo từ the • Các trường hợp bỏ qua mạo từ the (tiếp) • Cách sử dụng this/these, that/those • Danh từ: Định nghĩa & Phân loại ... thing to say? C, Cách sử dụng this/ these, that/ those với one/ones tiếng Anh Khi nói lựa chọn hay so sánh vật đó, đại từ one/ones thường đặt sau đại từ định this/ these, that/ those Nhưng việc không... thiết sử dụng ones Các loạt khác: • Mạo từ: Định nghĩa & Phân loại • Cách sử dụng mạo từ a/an • So sánh mạo từ a/an one • Cách sử dụng little/a little, few/a few • Cách sử dụng mạo từ the (I) • Cách. .. few/a few • Cách sử dụng mạo từ the (I) • Cách sử dụng mạo từ the (II) • Cách sử dụng mạo từ the (III) • Cách sử dụng mạo từ the (IV) • Cách sử dụng mạo từ the (V) • Tên riêng có/khơng có mạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách sử dụng this these và that those trong tiếng anh, Cách sử dụng this these và that those trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay