Afraid to và giới từ ving trong tiếng anh

4 11 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:26

Afraid to và giới từ + Ving trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Cách sử dụng afraid to và afraid of (ving) trong tiếng AnhCấu trúc I am afraid to do something = Tôi ngại (sợ) làm điều gì đó. Tôi không muốn làm điều đó bởi vì điều đó nguy hiểm hoặc kết quả có thể không tốt.Chúng ta sử dụng afraid to do với những việc chúng ta có chủ tâm.Ví dụ: A lot of people are afraid to go out at night.(= they dont want to go out because it is dangerous — so they dont go out)Nhiều người ngại đi ra ngoài ban đêm. (=họ không muốn đi ra ngoài bởi vì điều đó nguy hiểm vì vậy họ không đi ra ngoài) He was afraid to tell his parents about the broken window. (= he didnt want to tell them because he knew they would be angry)Cậu ta sợ nói với cha mẹ mình về cái cửa sổ bị vỡ.(Cậu ta không muốn nói với họ vì cậu ta biết rằng họ có thể nổi giận)Cấu trúc I am afraid of something happening = Có khả năng một việc gì xấu sẽ xảy ra (ví dụ tai nạn).Chúng ta không sử dụng afraid of + Ving cho những việc mà chúng ta có chủ tâm. Ví dụ: The path was icy, so we walked very carefully. We were afraid of falling. (= it was possible we would fall — KHÔNG nói we were afraid to fall)Con đường này đã bị đóng băng, vì thế chúng tôi đi rất cẩn thận. Chúng tôi e sẽ bị ngã.(=có khả năng chúng tôi sẽ ngã ) I dont like dogs. Im always afraid of being bitten. (KHÔNG nói afraid to be bitten) Tôi không thích chó. Tôi luôn luôn sợ bị cắn.Tóm lại, bạn ngại phải làm điều gì đó (afraid to do) vì bạn sợ xảy ra một điều gì đó (afraid of something happening) như là một hậu quả tất yếu.Ví dụ: I was afraid to go near the dog because I was afraid of being bitten.Tôi sợ đi gần con chó vì tôi sợ bị cắn.B. Cách sử dụng interested in (doing) và interested to (do) trong tiếng AnhCấu trúc Im interested in doing something = tôi thích làm điều gì đó, tôi đang nghĩ về việc thực hiện điều đó.Ví dụ: Im trying to sell my car but nobody is interested in buying it. (KHÔNG dùng to buy)Tôi đang cố gắng bán cái xe của tôi nhưng không có ai muốn mua nó.Chúng ta sử dụng interested to để diễn tả cách ai đó phản ứng lại những gì họ hearseeknowreadlearn.Ví dụ như I was interested to hear it = tôi đã nghe được điều đó và nó làm tôi quan tâm.Ví dụ: I was interested to hear that Diane has got a new job.Tôi đã rất vui khi nghe rằng Diane có công việc mới. Ask George for his opinion. I would be interested to know what he thinks.Hãy hỏi George về quan điểm của anh ấy. Tôi thích được biết anh ấy nghĩ gì.Cấu trúc này là tương tự với cấu trúc surprised todelighted to... mình đã trình bày trong chương Tính từ + to V trong tiếng Anh. Ví dụ: I was surprised to hear that Diane has got a new job.Tôi đã ngạc nhiên khi nghe rằng Diane có công việc mới.C. Cấu trúc sorry to (do) và sorry for (doing) trong tiếng AnhChúng ta thường nói sorry to ... để xin lỗi khi (hay trước khi) chúng ta làm gì đó.Ví dụ: Im sorry to bother you, but I need to talk to you.Tôi xin lỗi khi quấy rầy anh, nhưng tôi cần phải nói chuyện với anh.Chúng ta sử dụng sorry to (hearread...) để biểu thị sự quan tâm tới người nào đó.Bạn tham khảo chương Tính từ + to V trong tiếng AnhVí dụ: I was sorry to hear that Fiona lost her job. (=I was sorry when I hear...)Tôi lấy làm tiếc khi nghe rằng Fiona bị mất việc.Bạn có thể sử dụng sorry for (doing something) để xin lỗi về việc bạn đã làm trước đó.Ví dụ: (Im) sorry for shouting at you yesterday. (KHÔNG nói Sorry to shout...)(Tôi) xin lỗi về việc đã la rầy bạn ngày hôm qua.Với cách diễn đạt này, bạn cũng có thể nói: (Im) sorry I shouted at you yesterday.D. So sánh một số cấu trúc I want to (do)Id like to (do) >< Im thinking of (do)ingI dream of (do)ingI failed to (do) >< I succeeded in (do)ingI allowed them to (do) >< I prevented them from (do)ingBạn tham khảo các chương sau để tìm hiểu chi tiết về các cấu trúc này:V + to V trong tiếng AnhV + (Object) + to V trong tiếng AnhV + giới từ + Ving trong tiếng AnhBài tập Afraid to và Giới từ + VingĐể làm bài tập Afraid to và Giới từ + Ving, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Afraid to và Giới từ + Ving.Các loạt bài khác:V + VingV + to infinitiveV + (Object) + to infinitiveV + Ving hay V + to (I)V + Ving hay V + to (II)V + Ving hay V + to (III)Prefer Would RatherGiới từ + VingBeget used to + VingV + giới từ + VingThành ngữ + VingGiới từ to, for và so thatTính từ + to VAfraid toof và giới từ + VingSee sb do và see sb doingMệnh đề Ving (ing Clause) Follow https:www.facebook.comhoc.cung.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ Afraid to giới từ Ving tiếng Anh Trang trước Trang sau A Cách sử dụng afraid to afraid of (ving) tiếng Anh Cấu trúc I am afraid to something = Tôi ngại (sợ) làm điều Tơi khơng muốn làm điều điều nguy hiểm kết khơng tốt Chúng ta sử dụng afraid to với việc có chủ tâm Ví dụ: - A lot of people are afraid to go out at night (= they don't want to go out because it is dangerous — so they don't go out) Nhiều người ngại ngồi ban đêm (=họ khơng muốn ngồi điều nguy hiểm - họ khơng ngồi) - He was afraid to tell his parents about the broken window (= he didn't want to tell them because he knew they would be angry) Cậu ta sợ nói với cha mẹ cửa sổ bị vỡ (Cậu ta khơng muốn nói với họ cậu ta biết họ giận) Cấu trúc I am afraid of something happening = Có khả việc xấu xảy (ví dụ tai nạn) Chúng ta khơng sử dụng afraid of + Ving cho việc mà có chủ tâm Ví dụ: - The path was icy, so we walked very carefully We were afraid of falling (= it was possible we would fall — KHÔNG nói 'we were afraid to fall') Con đường bị đóng băng, chúng tơi cẩn thận Chúng tơi e bị ngã (=có khả ngã ) - I don't like dogs I'm always afraid of being bitten (KHƠNG nói 'afraid to be bitten') Tơi khơng thích chó Tơi ln ln sợ bị cắn Tóm lại, bạn ngại phải làm điều (afraid to do) bạn sợ xảy điều (afraid of something happening) hậu tất yếu Ví dụ: - I was afraid to go near the dog because I was afraid of being bitten Tơi sợ gần chó tơi sợ bị cắn B Cách sử dụng interested in (doing) interested to (do) tiếng Anh Cấu trúc I'm interested in doing something = tơi thích làm điều đó, tơi nghĩ việc thực điều Ví dụ: - I'm trying to sell my car but nobody is interested in buying it (KHÔNG dùng 'to buy') Tôi cố gắng bán xe khơng có muốn mua Chúng ta sử dụng interested to để diễn tả cách phản ứng lại họ hear/see/know/read/learn Ví dụ I was interested to hear it = nghe điều làm tơi quan tâm Ví dụ: - I was interested to hear that Diane has got a new job Tôi vui nghe Diane có cơng việc - Ask George for his opinion I would be interested to know what he thinks Hãy hỏi George quan điểm anh Tơi thích biết anh nghĩ Cấu trúc tương tự với cấu trúc surprised to/delighted to trình bày chương Tính từ + to V tiếng Anh Ví dụ: - I was surprised to hear that Diane has got a new job Tôi ngạc nhiên nghe Diane có cơng việc C Cấu trúc sorry to (do) sorry for (doing) tiếng Anh Chúng ta thường nói sorry to để xin lỗi (hay trước khi) làm Ví dụ: - I'm sorry to bother you, but I need to talk to you Tôi xin lỗi quấy rầy anh, tơi cần phải nói chuyện với anh Chúng ta sử dụng sorry to (hear/read/ ) để biểu thị quan tâm tới người Bạn tham khảo chương Tính từ + to V tiếng Anh Ví dụ: - I was sorry to hear that Fiona lost her job (=I was sorry when I hear ) Tôi lấy làm tiếc nghe Fiona bị việc Bạn sử dụng sorry for (doing something) để xin lỗi việc bạn làm trước Ví dụ: - (I'm) sorry for shouting at you yesterday (KHƠNG nói 'Sorry to shout ') (Tơi) xin lỗi việc la rầy bạn ngày hôm qua Với cách diễn đạt này, bạn nói: - (I'm) sorry I shouted at you yesterday D So sánh số cấu trúc I want to (do)/I'd like to (do) >< I'm thinking of (do)ing/I dream of (do)ing I failed to (do) >< I succeeded in (do)ing I allowed them to (do) >< I prevented them from (do)ing Bạn tham khảo chương sau để tìm hiểu chi tiết cấu trúc này:  V + to V tiếng Anh  V + (Object) + to V tiếng Anh  V + giới từ + V-ing tiếng Anh Bài tập Afraid to Giới từ + V-ing Để làm tập Afraid to Giới từ + V-ing, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Afraid to Giới từ + V-ing Các loạt khác:  V + V-ing  V + to infinitive  V + (Object) + to infinitive  V + V-ing hay V + to (I)  V + V-ing hay V + to (II)  V + V-ing hay V + to (III)  Prefer & Would Rather  Giới từ + V-ing  Be/get used to + V-ing  V + giới từ + V-ing  Thành ngữ + V-ing  Giới từ to, for so that  Tính từ + to V  Afraid to/of giới từ + V-ing  See sb see sb doing  Mệnh đề V-ing (-ing Clause) Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ ... (Object) + to V tiếng Anh  V + giới từ + V-ing tiếng Anh Bài tập Afraid to Giới từ + V-ing Để làm tập Afraid to Giới từ + V-ing, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Afraid to Giới từ + V-ing... Giới từ + V-ing  Be/get used to + V-ing  V + giới từ + V-ing  Thành ngữ + V-ing  Giới từ to, for so that  Tính từ + to V  Afraid to/ of giới từ + V-ing  See sb see sb doing  Mệnh đề V-ing... hỏi George quan điểm anh Tơi thích biết anh nghĩ Cấu trúc tương tự với cấu trúc surprised to/ delighted to trình bày chương Tính từ + to V tiếng Anh Ví dụ: - I was surprised to hear that Diane
- Xem thêm -

Xem thêm: Afraid to và giới từ ving trong tiếng anh, Afraid to và giới từ ving trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay