Tính từ to v trong tiếng anh

4 10 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:25

Tính từ + to V trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Cách sử dụng difficult to understand... trong tiếng AnhBạn so sánh các ví dụ (a) và (b) sau: Jim doesnt speak very clearly.Jim nói không rõ ràng lắm.(a) It is difficult to understand him.Khó mà hiểu được anh ấy.(b) He is difficult to understand.Anh ấy thật khó hiểu.Hai ví dụ (a) và (b) có cùng một nghĩa. Nhưng lưu ý rằng chúng ta nói: He is difficult to understand. (KHÔNG nói He is difficult to understand him)Bạn có thể sử dụng cùng cấu trúc tính từ + to V trên với các tính từ sau:difficulteasyhardimpossibledangeroussafeexpensivecheapnicegoodinterestingexcitingVí dụ: Do you think it is safe to drink this water?Do you think this water is safe to drink? (KHÔNG nói to drink it)Bạn có nghĩ rằng uống nước này là an toàn không? Your writing is awful. It is impossible to read it. (=to read your writing)Your writing is impossible to read.Chữ viết của anh thật khó đọc. I like being with Jill. Its very interesting to talk to her.Tôi thích ở bên Jill. Thật thú vị khi nói chuyện với cô ấy.Jill is very interesting to talk to. (KHÔNG nói to talk to her)Thật thú vị khi nói chuyện với Jill.Bạn cũng có thể sử dụng cấu trúc tính từ + danh từ.Ví dụ: This is difficult question (for me) to answer. (KHÔNG nói to answer it)Đây là câu hỏi khó trả lời (đối với tôi). B. Cấu trúc its nice (of you) to ... trong tiếng AnhBạn có thể sử dụng cấu trúc này để nói bạn nghĩ gì về việc mà ai đó đã làm.Ví dụ: It was nice of you to take me to the station. Thank you very much.Bạn thật tử tế khi đưa tôi đến nhà ga. Cảm ơn bạn.Nhiều tính từ cũng được sử dụng theo cách này, ví dụ:kindcleversensiblemeansillystupidcarelessunfairconsiderateVí dụ: Its silly of Mary to give up her job when she needs the money.Mary thật dại dột khi bỏ việc làm lúc mà cô ấy cần tiền. I think it was very unfair of him to criticise me.Tôi nghĩ ông ta thật bất công khi phê bình tôi.C. Cấu trúc Im sorry to... trong tiếng AnhBạn có thể sử dụng cấu trúc tính từ + to để nói về cách người nào đó phản ứng lại điều gì đó.Ví dụ: I was sorry to hear that your father is ill.Tôi lấy làm tiếc khi nghe tin cha của anh bị ốm.Nhiều tính từ khác cũng được sử dụng theo cách này, ví dụ:happygladpleaseddelightedsaddisappointedsurprisedamazedastonishedrelievedVí dụ: Was Tom surprised to see you when you went to see him?Tom ngạc nhiên thấy bạn khi bạn đến thăm anh ấy không? We were delighted to get your letter last week.Chúng tôi đã vui sướng khi nhận được lá thư của anh tuần trước. C. Cấu trú The first (person) to know, The next train to arrive ...Chúng ta sử dụng giới từ to sau các cụm từ the firstsecondthird... hoặc sau the next, the last, the only.Ví dụ: If I have any more news, you will be the first (person) to know.Nếu tôi có tin gì mới, anh sẽ là người đầu tiên được biết. The next train to arrive at platfom 4 will be the 6.50 to Cardiff.Chuyến tàu tiếp theo tới ở đường ray số 4 sẽ đi Cardiff vào lúc 6h50. Everybody was late except me. I was the only one to arrive on time.Mọi người đều bị trễ trừ tôi. Tôi là người duy nhất tới đúng giờ.E. Các tính từ surecertainboundlikely trong tiếng AnhBạn có thể nói rằng một việc nào đó là surecertainboundlikely xảy ra:Ví dụ: Shes very intelligent. Shes surecertainbound to pass the exam.Cô ấy rất thông minh. Cô ấy chắc chắnđương nhiênnhất định thi đậu. Im likely to be late home this evening. (=I will probably be late home)Tối này có thể tôi về nhà muộn.Bài tập Tính từ + To VĐể làm bài tập Tính từ + To V, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Tính từ + To V.Các loạt bài khác:V + VingV + to infinitiveV + (Object) + to infinitive Tính từ to V tiếng Anh Trang trước Trang sau A Cách sử dụng difficult to understand tiếng Anh Bạn so sánh ví dụ (a) (b) sau: - Jim doesn't speak very clearly Jim nói không rõ ràng (a) It is difficult to understand him Khó mà hiểu anh (b) He is difficult to understand Anh thật khó hiểu Hai ví dụ (a) (b) có nghĩa Nhưng lưu ý nói: He is difficult to understand (KHƠNG nói 'He is difficult to understand him') Bạn sử dụng cấu trúc tính từ + to V với tính từ sau: difficult easy hard impossible dangerous safe expensive cheap nice good interesting exciting Ví dụ: - Do you think it is safe to drink this water? Do you think this water is safe to drink? (KHƠNG nói 'to drink it') Bạn có nghĩ uống nước an tồn khơng? - Your writing is awful It is impossible to read it (=to read your writing) Your writing is impossible to read Chữ viết anh thật khó đọc - I like being with Jill It's very interesting to talk to her Tơi thích bên Jill Thật thú vị nói chuyện với -Jill is very interesting to talk to (KHƠNG nói 'to talk to her') Thật thú vị nói chuyện với Jill Bạn sử dụng cấu trúc tính từ + danh từ Ví dụ: - This is difficult question (for me) to answer (KHƠNG nói 'to answer it') Đây câu hỏi khó trả lời (đối với tôi) B Cấu trúc it's nice (of you) to tiếng Anh Bạn sử dụng cấu trúc để nói bạn nghĩ việc mà làm Ví dụ: - It was nice of you to take me to the station Thank you very much Bạn thật tử tế đưa đến nhà ga Cảm ơn bạn Nhiều tính từ sử dụng theo cách này, ví dụ: kind clever sensible mean silly stupid careless unfair considerate Ví dụ: - It's silly of Mary to give up her job when she needs the money Mary thật dại dột bỏ việc làm lúc mà cô cần tiền - I think it was very unfair of him to criticise me Tôi nghĩ ơng ta thật bất cơng phê bình tơi C Cấu trúc I'm sorry to tiếng Anh Bạn sử dụng cấu trúc tính từ + to để nói cách người phản ứng lại điều Ví dụ: - I was sorry to hear that your father is ill Tôi lấy làm tiếc nghe tin cha anh bị ốm Nhiều tính từ khác sử dụng theo cách này, ví dụ: happy glad pleased delighted sad disappointed surprised amazed astonished relieved Ví dụ: - Was Tom surprised to see you when you went to see him? Tom ngạc nhiên thấy bạn bạn đến thăm anh không? - We were delighted to get your letter last week Chúng vui sướng nhận thư anh tuần trước C Cấu trú The first (person) to know, The next train to arrive Chúng ta sử dụng giới từ to sau cụm từ the first/second/third/ sau the next, the last, the only Ví dụ: - If I have any more news, you will be the first (person) to know Nếu tơi có tin mới, anh người biết - The next train to arrive at platfom will be the 6.50 to Cardif Chuyến tàu tới đường ray số Cardif vào lúc 6h50 - Everybody was late except me I was the only one to arrive on time Mọi người bị trễ trừ Tôi người tới E Các tính từ sure/certain/bound/likely tiếng Anh Bạn nói việc sure/certain/bound/likely xảy ra: Ví dụ: - She's very intelligent She's sure/certain/bound to pass the exam Cô thông minh Cô chắn/đương nhiên/nhất định thi đậu - I'm likely to be late home this evening (=I will probably be late home) Tối tơi nhà muộn Bài tập Tính từ + To V Để làm tập Tính từ + To V, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Tính từ + To V Các loạt khác: • V + V-ing • V + to infinitive • V + (Object) + to infinitive ... Tính từ + To V Để làm tập Tính từ + To V, mời bạn click chuột v o chương: Bài tập Tính từ + To V Các loạt khác: • V + V- ing • V + to infinitive • V + (Object) + to infinitive ... viết anh thật khó đọc - I like being with Jill It's very interesting to talk to her Tơi thích bên Jill Thật thú v nói chuyện v i -Jill is very interesting to talk to (KHƠNG nói 'to talk to her')... you) to tiếng Anh Bạn sử dụng cấu trúc để nói bạn nghĩ việc mà làm V dụ: - It was nice of you to take me to the station Thank you very much Bạn thật tử tế đưa đến nhà ga Cảm ơn bạn Nhiều tính từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính từ to v trong tiếng anh, Tính từ to v trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay