Cách sử dụng giới từ to for và so that trong tiếng anh

5 4 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:25

Cách sử dụng giới từ to, for và So that trong tiếng Anh Trang trước Trang sau Chương này chúng ta cùng tìm hiểu giới từ to, for và tìm hiểu so that khi được sử dụng để diễn tả mục đích.A. Giới từ to trong tiếng AnhChúng ta sử dụng to... để nói vì sao một người làm một việc gì đó (= mục đích của hành động).Ví dụ: Why did you go out? To post a letter.Anh đi ra ngoài làm gì vậy? Để bỏ thư. A friend of mine phoned to invite me to a party.Một người bạn gọi điện mời tôi đến dự tiệc. We shouted to warn everybody of the danger.Chúng tôi la to để báo cho mọi người biết sự nguy hiểm.Chúng ta sử dụng to... để nói tại sao một vật nào đó tồn tại hay tại sao một người nào đó cómuốncần (haswantsneeds) một vật nào đó.Ví dụ: This wall is to keep people out of the garden.Bức tường này để ngăn người ngoài vào vườn. The president has a team of bodyguards to protect him.Tổng thống có một đội vệ sĩ bảo vệ ông ta. I need a bottle opener to open this bottle.Tôi cần cái mở chai để mở cái chai này. B. Cách sử dụng khác của to trong tiếng AnhChúng ta sử dụng to... để nói việc gì có thể làm hay cần làm bằng cách nào đó.Ví dụ: Its difficult to find a place to park in the city centre. (=a place where you can park)Để tìm ra một nơi đậu xe trong trung tâm thành phố thật là khó khăn. Would you like something to eat?Anh muốn dùng thứ gì đó không? Have you got much work to do? (=Work that you much do)Anh có nhiều việc phải làm không? I get lonely if theres nobody to talk to.Tôi cảm thấy cô đơn nếu không có ai để nói chuyện.Với mục đích tương tự, chúng ta sử dụng money time chance opportunity energy courage ... + to (do something)Ví dụ: They gave us some money to buy some food.Họ đưa cho chúng tôi một ít tiền để mua đồ ăn. Do you have much opportunity to practise your English?Anh có nhiều dịp để thực hành tiếng Anh không? I need a few days to think about your proposal.Tôi cần ít ngày để suy nghĩ về đề nghị của anh. C. So sánh for và to trong tiếng AnhBạn so sánh cách sử dụng hai giới từ này qua các ví dụ sau: for + danh từ vs to Im going to Spain for a holiday. | Im going to Spain to learn Spanish.What would you like for dinner? | What would you like to eat?Lets go to the pool for a swim | Lets go to the pool to have a swim.Lưu ý rằng bạn có thể sử dụng for (somebody) to (do something) There werent any chairs for us to sit on, so we had to sit on the floor.Đã không có cái ghế nào cho chúng tôi ngồi cả, vì thế chúng tôi phải ngồi lên sàn nhà.Bạn có thể sử dụng for + Ving để nói về công dụng, mục đích chung của một vật. Theo cách này, giới từ to cũng được sử dụng.Ví dụ: This knife is only for cutting bread (hoặc to cut bread)Con dao này chỉ dùng để cắt bánh mì.Để hỏi về mục đích, công dụng, bạn có thể sử dụng câu hỏi What ... for?Ví dụ: What is this switch for?Cái công tắc này để làm gì vậy? What did you do that for?Anh làm cái đó để làm gì vậy?D. Cách sử dụng của so that trong tiếng AnhĐôi khi bạn phải sử dụng cụm từ so that để chỉ mục đích. Chúng ta sử dụng so that (không sử dụng to).Khi mục đích mang nghĩa phủ định, chúng ta sử dụng cấu trúc so that ... wontwouldnt: I hurried so that I wouldnt be late. (=because I didnt want to be late)Tôi đã vội để khỏi bị trễ. Leave early so that you wont (hoặc dont) miss the bus.Hãy đi sớm để anh sẽ không (hoặc không) lỡ xe buýt.Sử dụng với can và could: Shes learning English so that she can study in Canada.Cô ấy học tiếng Anh để cô ấy có thể đi học ở Canada. We moved to London so that we could visit our friend more often.Chúng tôi chuyển đến London để mà chúng tôi có thể thăm bạn bè thường xuyên hơn.Khi một người làm việc gì đó để người khác làm việc khác nữa: I gave her my address so that she could contact me.Tôi đưa cho cô ấy địa chỉ của tôi để cô ấy có thể liên lạc với tôi. He wore glasses and a false beard so that nobody would recognise him.Ông ta mang kính và râu giả để không ai nhận ra ông ta.Bài tập giới từ To và giới từ ForĐể làm bài tập giới từ To và giới từ For, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập giới từ To và giới từ For.Các loạt bài khác:V + VingV + to infinitiveV + (Object) + to infinitiveV + Ving hay V + to (I)V + Ving hay V + to (II)V + Ving hay V + to (III)Prefer Would RatherGiới từ + VingBeget used to + VingV + giới từ + VingThành ngữ + VingGiới từ to, for và so thatTính từ + to VAfraid toof và giới từ + VingSee sb do và see sb doingMệnh đề Ving (ing Clause) Follow https:www.facebook.comhoc.cung.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi. Trang trước Trang sau Cách sử dụng giới từ to for So that tiếng Anh Trang trước Trang sau Chương tìm hiểu giới từ to, for tìm hiểu so that sử dụng để diễn tả mục đích A Giới từ to tiếng Anh Chúng ta sử dụng to để nói người làm việc (= mục đích hành động) Ví dụ: - "Why did you go out?" "To post a letter." "Anh ngồi làm vậy?" "Để bỏ thư." - A friend of mine phoned to invite me to a party Một người bạn gọi điện mời đến dự tiệc - We shouted to warn everybody of the danger Chúng la to để báo cho người biết nguy hiểm Chúng ta sử dụng to để nói vật tồn hay người có/muốn/cần (has/wants/needs) vật Ví dụ: - This wall is to keep people out of the garden Bức tường để ngăn người vào vườn - The president has a team of bodyguards to protect him Tổng thống có đội vệ sĩ bảo vệ ơng ta - I need a bottle opener to open this bottle Tôi cần mở chai để mở chai B Cách sử dụng khác to tiếng Anh Chúng ta sử dụng to để nói việc làm hay cần làm cách Ví dụ: - It's difficult to find a place to park in the city centre (=a place where you can park) Để tìm nơi đậu xe trung tâm thành phố thật khó khăn - Would you like something to eat? Anh muốn dùng thứ khơng? - Have you got much work to do? (=Work that you much do) Anh có nhiều việc phải làm không? - I get lonely if there's nobody to talk to Tơi cảm thấy đơn khơng có để nói chuyện Với mục đích tương tự, sử dụng money/ time/ chance/ opportunity/ energy/ courage + to (do something) Ví dụ: - They gave us some money to buy some food Họ đưa cho chúng tơi tiền để mua đồ ăn - Do you have much opportunity to practise your English? Anh có nhiều dịp để thực hành tiếng Anh không? - I need a few days to think about your proposal Tôi cần ngày để suy nghĩ đề nghị anh C So sánh for to tiếng Anh Bạn so sánh cách sử dụng hai giới từ qua ví dụ sau: for + danh từ vs to I'm going to Spain for a holiday | I'm going to Spain to learn Spanish What would you like for dinner? | What would you like to eat? Let's go to the pool for a swim! | Let's go to the pool to have a swim Lưu ý bạn sử dụng for (somebody) to (do something) - There weren't any chairs for us to sit on, so we had to sit on the floor Đã khơng có ghế cho chúng tơi ngồi cả, chúng tơi phải ngồi lên sàn nhà Bạn sử dụng for + V-ing để nói cơng dụng, mục đích chung vật Theo cách này, giới từ to sử dụng Ví dụ: - This knife is only for cutting bread (hoặc to cut bread) Con dao dùng để cắt bánh mì Để hỏi mục đích, cơng dụng, bạn sử dụng câu hỏi What for? Ví dụ: - What is this switch for? Cái công tắc để làm vậy? - What did you that for? Anh làm để làm vậy? D Cách sử dụng so that tiếng Anh Đôi bạn phải sử dụng cụm từ so that để mục đích Chúng ta sử dụng so that(khơng sử dụng to)  Khi mục đích mang nghĩa phủ định, sử dụng cấu trúc so that won't/wouldn't:   - I hurried so that I wouldn't be late (=because I didn't want to be late)  Tôi vội để khỏi bị trễ  - Leave early so that you won't (hoặc don't) miss the bus  Hãy sớm để anh không (hoặc không) lỡ xe buýt Sử dụng với can could:    - She's learning English so that she can study in Canada  Cô học tiếng Anh để học Canada  - We moved to London so that we could visit our friend more often  Chúng chuyển đến London chúng tơi thăm bạn bè thường xun Khi người làm việc để người khác làm việc khác nữa:    - I gave her my address so that she could contact me  Tôi đưa cho cô địa để liên lạc với tơi  - He wore glasses and a false beard so that nobody would recognise him  Ơng ta mang kính râu giả để không nhận ông ta Bài tập giới từ To giới từ For Để làm tập giới từ To giới từ For, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập giới từ To giới từ For Các loạt khác:  V + V-ing  V + to infinitive  V + (Object) + to infinitive  V + V-ing hay V + to (I)  V + V-ing hay V + to (II)  V + V-ing hay V + to (III)  Prefer & Would Rather  Giới từ + V-ing  Be/get used to + V-ing  V + giới từ + V-ing  Thành ngữ + V-ing  Giới từ to, for so that  Tính từ + to V  Afraid to/of giới từ + V-ing  See sb see sb doing  Mệnh đề V-ing (-ing Clause) Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Trang trước Trang sau ... tập giới từ To giới từ For Để làm tập giới từ To giới từ For, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập giới từ To giới từ For Các loạt khác:  V + V-ing  V + to infinitive  V + (Object) + to. .. dụng, bạn sử dụng câu hỏi What for? Ví dụ: - What is this switch for? Cái công tắc để làm vậy? - What did you that for? Anh làm để làm vậy? D Cách sử dụng so that tiếng Anh Đôi bạn phải sử dụng. .. phải sử dụng cụm từ so that để mục đích Chúng ta sử dụng so that( khơng sử dụng to)  Khi mục đích mang nghĩa phủ định, sử dụng cấu trúc so that won't/wouldn't:   - I hurried so that I wouldn't
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách sử dụng giới từ to for và so that trong tiếng anh, Cách sử dụng giới từ to for và so that trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay