Thành ngữ ving trong tiếng anh

4 5 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:24

Thành ngữ + Ving trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Một số Thành ngữ + Ving trong tiếng AnhKhi những thành ngữ dưới đây được theo sau bởi một động từ, thì động từ đó phải tận cùng bằng ing.Its no use ... Its no good ... Theres nothing you can do about the situation, so its no use worrying about it.Bạn chẳng thể làm gì trong tính thế này, thật là vô ích khi lo lắng về chuyện đó. Its no good trying to persuade me. You wont succeed.Có thuyết phục tôi cũng chẳng ích gì. Bạn sẽ không thành công đâu.Theres no point in... Theres no point in having a car if you never use it.Nếu bạn không bao giờ dùng đến thì mua một chiếc xe có ích lợi gì đâu. There was no point in waiting any longer, so we went.Có chờ đợi thêm cũng chẳng ích gì nên chúng ta bỏ đi.Its (not) worth... I live only a short walk from here, so its not worth taking a taxi.Tôi chỉ ở cách đây mấy bước thôi, chẳng đáng phải đi taxi. It was so late when we got home, it wasnt worth going to bed.Khi chúng tôi về nhà thì đã khuya lắm rồi, nên chẳng cần ngủ nữa.Bạn cũng có thể nói a film is worth seeing (một cuốn phim đáng xem), a book is worth reading (một cuốn sách đáng đọc), như ví dụ sau: What was a film like? Was it worth seeing?Cuốn phim đã như thế nào? Nó có đáng xem không? I dont think newspapers are worth reading.Tôi không nghĩ rằng báo chí đáng để đọc. B. Cấu trúc (have) difficulty + Ving trong tiếng AnhBạn sử dụng cấu trúc have difficulty doing something (không phải to do) để diễn tả rằng ai đó gặp khó khăn trong khi làm việc gì đó.Ví dụ: I have difficulty finding a place to live. (KHÔNG nói I had difficulty to find)Tôi đã gặp khó khăn khi tìm một chỗ để ở. Did you have any difficulty getting a visa?Bạn xin thị thực có khó khăn gì không? People often have great difficulty reading my writing.Mọi người thường khó khăn khi đọc chữ viết của tôi.Bạn cần chú rằng, chúng ta nói have difficulty chứ không nói have difficulties.Ví dụ: Im sure youll have no difficulty passing the exam. (KHÔNG nói have difficulties)Tôi tin chắc bạn sẽ thi đậu chẳng mấy khó khăn gì.C. Chúng ta sử dụng Ving sau:a waste of money...a waste of time... (sử dụng to cũng được): lãng phí thời giantiền bạc It was a waste of time reading that book. It was rubbish.Đọc cuốn sách đó thật phí thì giờ. Nó chỉ là đồ nhảm nhí. Its a waste of money buying things you dont need.Mua sắm những thứ bạn không cần thiết thì thật là phí tiền.spendwaste (time)...: dànhphí (thời gian) He spent hours trying to repair the clock.Anh ta đã bỏ ra hằng mấy giờ liền để sửa chữa cái đồng hồ đó. I waste a lot of time daydreaming.Tôi đã phí nhiều thời gian vào việc mơ mộng.(be) busy...: bận rộn She said she couldnt see me. She was too busy doing other things.Cô ấy đã nói cô ấy không thể gặp tôi. Cô ấy quá bận để làm việc khác. D. Go swimminggo fishing ... trong tiếng AnhChúng ta sử dụng go + Ving với nhiều hành động (đặc biệt là trong thể thao). Chẳng hạn, bạn có thể nói: go swimming go sailinggo skiing go jogging ...và tương tự: go shoppinggo sightseeingVí dụ: Id like to go skiing.Tôi thích trượt tuyết. When did you last go shopping?Bạn đi mua sắm lần cuối cùng khi nào? Ive never been sailing. Tôi chưa bơi thuyền bao giờ.Bạn cũng có thể nói come swimmingcome skiing ...Ví dụ: Why dont you come swimming with us?Sao bạn không đi bơi với chúng tôi? Thành ngữ Ving tiếng Anh Trang trước Trang sau A Một số Thành ngữ + V-ing tiếng Anh Khi thành ngữ theo sau động từ, động từ phải tận -ing • It's no use / It's no good • • - There's nothing you can about the situation, so it's no use worrying • about it • Bạn chẳng thể làm tính này, thật vơ ích lo lắng • chuyện • • - It's no good trying to persuade me You won't succeed Có thuyết phục tơi chẳng ích Bạn khơng thành cơng đâu • There's no point in • • - There's no point in having a car if you never use it • Nếu bạn khơng dùng đến mua xe có ích lợi đâu • • - There was no point in waiting any longer, so we went Có chờ đợi thêm chẳng ích nên bỏ • It's (not) worth • • - I live only a short walk from here, so it's not worth taking a taxi • Tơi cách bước thôi, chẳng đáng phải taxi • • - It was so late when we got home, it wasn't worth going to bed Khi chúng tơi nhà khuya rồi, nên chẳng cần ngủ Bạn nói "a film is worth seeing" (một phim đáng xem), ""a book is worth reading" (một sách đáng đọc), ví dụ sau: - What was a film like? Was it worth seeing? Cuốn phim nào? Nó có đáng xem không? - I don't think newspapers are worth reading Tơi khơng nghĩ báo chí đáng để đọc B Cấu trúc (have) difficulty + V-ing tiếng Anh Bạn sử dụng cấu trúc have difficulty doing something (không phải "to do") để diễn tả gặp khó khăn làm việc Ví dụ: - I have difficulty finding a place to live (KHÔNG nói "I had difficulty to find") Tơi gặp khó khăn tìm chỗ để - Did you have any difficulty getting a visa? Bạn xin thị thực có khó khăn khơng? - People often have great difficulty reading my writing Mọi người thường khó khăn đọc chữ viết Bạn cần rằng, nói have difficulty khơng nói have difficulties Ví dụ: - I'm sure you'll have no difficulty passing the exam (KHƠNG nói 'have difficulties') Tơi tin bạn thi đậu chẳng khó khăn C Chúng ta sử dụng V-ing sau: • a waste of money /a waste of time (sử dụng to được): lãng phí thời gian/tiền bạc • • - It was a waste of time reading that book It was rubbish • Đọc sách thật phí Nó đồ nhảm nhí • • - It's a waste of money buying things you don't need Mua sắm thứ bạn khơng cần thiết thật phí tiền • spend/waste (time) : dành/phí (thời gian) • • - He spent hours trying to repair the clock • Anh ta bỏ liền để sửa chữa đồng hồ • • - I waste a lot of time daydreaming Tơi phí nhiều thời gian vào việc mơ mộng • (be) busy : bận rộn • • - She said she couldn't see me She was too busy doing other things Cô nói khơng thể gặp tơi Cơ q bận để làm việc khác D Go swimming/go fishing tiếng Anh Chúng ta sử dụng go + V-ing với nhiều hành động (đặc biệt thể thao) Chẳng hạn, bạn nói: go swimming go skiing go sailing go jogging tương tự: go shopping/go sightseeing Ví dụ: - I'd like to go skiing Tơi thích trượt tuyết - When did you last go shopping? Bạn mua sắm lần cuối nào? - I've never been sailing Tôi chưa bơi thuyền Bạn nói "come swimming/come skiing"/ Ví dụ: - Why don't you come swimming with us? Sao bạn không bơi với chúng tôi? ... newspapers are worth reading Tơi khơng nghĩ báo chí đáng để đọc B Cấu trúc (have) difficulty + V-ing tiếng Anh Bạn sử dụng cấu trúc have difficulty doing something (không phải "to do") để diễn tả gặp... doing other things Cô nói khơng thể gặp tơi Cơ bận để làm việc khác D Go swimming/go fishing tiếng Anh Chúng ta sử dụng go + V-ing với nhiều hành động (đặc biệt thể thao) Chẳng hạn, bạn nói: go... tiền • spend/waste (time) : dành/phí (thời gian) • • - He spent hours trying to repair the clock • Anh ta bỏ liền để sửa chữa đồng hồ • • - I waste a lot of time daydreaming Tơi phí nhiều thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: Thành ngữ ving trong tiếng anh, Thành ngữ ving trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay