V giới từ ving trong tiếng anh

5 4 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:24

V + giới từ + Ving trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Động từ có cấu trúc V + giới từ + tân ngữ trong tiếng AnhTrong tiếng Anh, nhiều động từ có cấu trúc V + giới từ (inforabout...) + tân ngữ. Dưới đây là một số ví dụ về các động từ dạng này. V + giới từ + tân ngữ 1. We talked | about | the problem.2. You must apologise | for | what you said.(1. Bọn tôi đã nói về vấn đề đó.2. Anh phải xin lỗi bởi những gì đã nói.)Nếu tân ngữ lại là một động từ, thì động từ đó sẽ có dạng Ving.Ví dụ: V + giới từ + tân ngữ (Ving)1. We talked | about | going to America.2. She apologised | for | not telling the truth.(1. Bọn tôi đã nói về chuyện đi Mỹ.2. Cô ta xin lỗi vì đã không nói sự thật.)Ngoài ra còn có một số động từ khác cũng được sử dụng theo cấu trúc này. Phần tiếp theo liệt kê các động từ này và ví dụ tương ứng. Động từ (giới từ) Ví dụsucceed (in) Have you succeed in finding a job yet? Bạn đã tìm được việc làm chưa?insist (on)They insisted on paying for the meal. Họ nhất định đòi trả tiền bữa ăn.think (of) Im thinking of buying a house. Tôi đang nghĩ tới việc mua nhà.dream (of) I wouldnt dream of asking them for money. Tôi chẳng nghĩ tới việc họ xin tiền.approve (of) She doesnt approve of gambling. Cô ấy không tán thành chuyện đánh bạc.decide (against) We have decided against moving to London. Chúng tôi quyết định phản đối việc di chuyển tới London.feel (like) Do you feel like going out tonight? Bạn có cảm thấy muốn đi chơi tối nay không?look forward (to) Im looking forward to meeting her. Tôi đang mong gặp cô ấy.Riêng với động từ apologise, chúng ta sử dụng apologise to somebody for....Ví dụ: She apologised to me for not telling the truth. (KHÔNG nói She apologised me)Cô ấy xin lỗi tôi vì đã không nói sự thật.Ngoài ra, các động từ trên cũng có thể được sử dụng theo cấu trúc: V + giới từ + somebody + VingVí dụ: V + giới từ + somebody + VingShe doesnt approve | of | me | gambling. We are looking | forward to | Liz | coming home. B. Các động từ có cấu trúc V + tân ngữ + giới từ + VingPhần tiếp theo liệt kê các động từ có cấu trúc V + tân ngữ + giới từ + Ving cùng với ví dụ tương ứng. Động từ (giới từ) Ví dụcongratulate (on) I congratulated Ann on passing the exam. Tôi chúc mừng Ann về việc cô ấy đã thi đậu.accuse (of) They accuse me of telling lies. Họ tố cáo tôi đã nói dối. suspect (of) Nobody suspected the man of being a spy. Không một ai nghi ngờ người đàn ông đó là điệp viên. prevent (from) What prevented him from coming to see us? Điều gì đã ngăn cản anh ta tới gặp chúng tôi?stop (from) The police stopped everyone from leaving the building. Cảnh sát ngăn không cho ai rời khỏi căn nhà. thank (for) I forgot to thank them for helping me. Tôi đã quên cám ơn họ về sự giúp đỡ. forgive (for) Please forgive me for not writing to you. Xin hãy tha thứ tôi vì đã không viết thư cho bạn. excuse (for) Excuse me for being so late. Tôi xin lỗi vì đã đến quá muộn.Bạn cũng có thể nói stop somebody doing (không có from). Ví dụ: You cant stop me doing what I want hoặc ... stop me from doing what I want.Anh không thể ngăn tôi làm những gì tôi muốn.Một vài trong số các động từ trên thường được sử dụng trong thể bị động (Passive).Ví dụ: I was accused of telling lies.Tôi bị tố cáo về việc nói dối. The man was suspected of being a spy.Người đàn ông đó bị nghi ngờ là một điệp viên.Bài tập V + Giới từ + VingĐể làm bài tập V + Giới từ + Ving, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập V + Giới từ + Ving.Các loạt bài khác:V + VingV + to infinitiveV + (Object) + to infinitiveV + Ving hay V + to (I)V + Ving hay V + to (II)V + Ving hay V + to (III)Prefer Would RatherGiới từ + VingBeget used to + VingV + giới từ + VingThành ngữ + VingGiới từ to, for và so thatTính từ + to VAfraid toof và giới từ + VingSee sb do và see sb doingMệnh đề Ving (ing Clause) Follow https:www.facebook.comhoc.cung.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi. Trang trước Trang sau Bài viết liên quan160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất V giới từ Ving tiếng Anh Trang trước Trang sau A Động từ có cấu trúc V + giới từ + tân ngữ tiếng Anh Trong tiếng Anh, nhiều động từ có cấu trúc V + giới từ (in/for/about/ ) + tân ngữ Dưới số ví dụ động từ dạng V + giới từ + tân ngữ We talked | about | the problem You must apologise | for | what you said (1 Bọn tơi nói vấn đề Anh phải xin lỗi nói.) Nếu tân ngữ lại động từ, động từ có dạng V-ing Ví dụ: V + giới từ + tân ngữ (V-ing) We talked | about She apologised | for | going to America | not telling the truth (1 Bọn nói chuyện Mỹ Cơ ta xin lỗi khơng nói thật.) Ngồi có số động từ khác sử dụng theo cấu trúc Phần liệt kê động từ ví dụ tương ứng Động từ (giới từ) succeed (in) Ví dụ Have you succeed in finding a job yet? Bạn tìm việc làm chưa? insist (on) They insisted on paying for the meal Họ định đòi trả tiền bữa ăn think (of) I'm thinking of buying a house Tôi nghĩ tới việc mua nhà dream (of) I wouldn't dream of asking them for money Tôi chẳng nghĩ tới việc họ xin tiền approve (of) She doesn't approve of gambling Cô không tán thành chuyện đánh bạc decide (against) We have decided against moving to London Chúng định phản đối việc di chuyển tới London feel (like) Do you feel like going out tonight? Bạn có cảm thấy muốn chơi tối không? look forward (to) I'm looking forward to meeting her Tôi mong gặp cô Riêng với động từ apologise, sử dụng "apologise to somebody for " Ví dụ: - She apologised to me for not telling the truth (KHƠNG nói 'She apologised me') Cơ xin lỗi tơi khơng nói thật Ngồi ra, động từ sử dụng theo cấu trúc: V + giới từ + somebody + V-ing Ví dụ: V+ giới từ + She doesn't approve | of somebody + V-ing | me | gambling We are looking | forward to | Liz | coming home B Các động từ có cấu trúc V + tân ngữ + giới từ + V-ing Phần liệt kê động từ có cấu trúc V + tân ngữ + giới từ + V-ing với ví dụ tương ứng Động từ (giới từ) Ví dụ congratulate (on) I congratulated Ann on passing the exam Tôi chúc mừng Ann việc cô thi đậu accuse (of) They accuse me of telling lies Họ tố cáo tơi nói dối suspect (of) Nobody suspected the man of being a spy Không nghi ngờ người đàn ơng điệp viên prevent (from) What prevented him from coming to see us? Điều ngăn cản tới gặp chúng tơi? stop (from) The police stopped everyone from leaving the building Cảnh sát ngăn không cho rời khỏi nhà thank (for) I forgot to thank them for helping me Tôi quên cám ơn họ giúp đỡ forgive (for) Please forgive me for not writing to you Xin tha thứ tơi khơng viết thư cho bạn excuse (for) Excuse me for being so late Tơi xin lỗi đến q muộn Bạn nói stop somebody doing (khơng có from) Ví dụ: - You can't stop me doing what I want stop me from doing what I want Anh khơng thể ngăn tơi làm tơi muốn Một vài số động từ thường sử dụng thể bị động (Passive) Ví dụ: - I was accused of telling lies Tôi bị tố cáo việc nói dối - The man was suspected of being a spy Người đàn ơng bị nghi ngờ điệp viên Bài tập V + Giới từ + V-ing Để làm tập V + Giới từ + V-ing, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập V + Giới từ + V-ing Các loạt khác:  V + V-ing  V + to infinitive  V + (Object) + to infinitive  V + V-ing hay V + to (I)  V + V-ing hay V + to (II)  V + V-ing hay V + to (III)  Prefer & Would Rather  Giới từ + V-ing  Be/get used to + V-ing  V + giới từ + V-ing  Thành ngữ + V-ing  Giới từ to, for so that  Tính từ + to V  Afraid to/of giới từ + V-ing  See sb see sb doing  Mệnh đề V-ing (-ing Clause) Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Trang trước Trang sau Bài viết liên quan  160 học ngữ pháp tiếng Anh hay ... chương: Bài tập V + Giới từ + V- ing Các loạt khác:  V + V- ing  V + to infinitive  V + (Object) + to infinitive  V + V- ing hay V + to (I)  V + V- ing hay V + to (II)  V + V- ing hay V + to (III)...  Giới từ + V- ing  Be/get used to + V- ing  V + giới từ + V- ing  Thành ngữ + V- ing  Giới từ to, for so that  Tính từ + to V  Afraid to/of giới từ + V- ing  See sb see sb doing  Mệnh đề V- ing... coming home B Các động từ có cấu trúc V + tân ngữ + giới từ + V- ing Phần liệt kê động từ có cấu trúc V + tân ngữ + giới từ + V- ing v i v dụ tương ứng Động từ (giới từ) V dụ congratulate (on)
- Xem thêm -

Xem thêm: V giới từ ving trong tiếng anh, V giới từ ving trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay