Be used to và get used to trong tiếng anh

4 3 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:23

Be used to get used to trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Ví dụ beget used to + Ving trong tiếng AnhVí dụ có một tình huống:Jane là người Mỹ nhưng cô ấy sống ở Anh 3 năm nay. Khi lần đầu tiên lái xe ở Anh, cô cảm thấy bối rối bởi phải chạy xe bên trái thay vì bên phải. Chạy xe bên trái đối với cô thật lạ lùng và khó khăn, bởi vì: She wasnt used to it.Cô ấy không quen với việc đó. She wasnt used to driving on the left.Cô ấy không quen với việc lái xe bên trái.Nhưng sau nhiều lần luyện tập, việc chạy xe bên trái đã bớt khó khăn, do đó: She got used driving on the left.Cô ấy đã quen chạy xe bên trái.Và giờ đây sau 3 năm, việc đó đã không còn là vấn đề đối với Jane: She is used to driving on the left.Cô ấy quen với việc lái xe bên trái.Cấu trúc Im used to something = điều đó không mới lạ đối với tôi.Dưới đây là một số ví dụ khác: Frank lives alone. He doesnt mind this because he has lived alone for 15 years. It is not strange for him. He is used to it. He is used to living alone.Frank sống một mình. Anh ấy không bận tâm vì điều này bởi vì anh ấy đã sống một mình 15 năm nay. Anh ấy quen với điều đó. Anh ấy quen sống một mình. I bought some new shoes. They felt a bit strange at first becaused I wasnt used to them.Tôi vừa mới mua đôi giày mới. Chúng hơi lạ chân vì tôi chưa mang quen. Our new flat is on a very busy street. I expect well get used to the noise, but at the moment its very disturbing.Căn hộ mới của chúng tôi nằm trên một phố rất nhộn nhịp. Tôi nghĩ rằng rồi chúng tôisẽ quen với sự náo nhiệt, nhưng hiện giờ thì quá ồn ào. Diane has a new job. She has to get up much earlier now than before — at 6.30. She finds this difficult because she isnt used to getting up so early.Diane có công việc mới. Cô ấy phải dậy rất sớm so với trước đây lúc 6h30. Cô ấy thấy việc đó rất khó khăn vì cô không quen dậy sớm như vậy. Brendas husband is often away from home. She doesnt mind this. She is used to him being away.Chồng của Brenda thường phải xa nhà. Cô không phiền lòng về điều này. Cô ấy đã quen vớiviệc chồng cô vắng nhà. B. Không thể sử dụng nguyên mẫu sau beget used toVí dụ: She is used to driving on the left. (KHÔNG nói she is used to drive)Cô ấy quen với việc chạy xe bên trái.Khi ta nói I am used to ... thì to là giới từ, chứ không phải là thành phần của động từ nguyên thể.Ví dụ: Frank is used to living alone. (KHÔNG nói Frank is used to live alone) Jane had to get used to driving on the left. (KHÔNG nói get used to drive) D. Sự khác nhau giữa I am used to doing vs I used to doĐừng nhầm lẫn giữa I am used to doing (beget used to) và I used to do. Chúng khác nhau về cấu trúc và ý nghĩa.I am used to (doing) something = điều đó không mới lạ đối với tôi. I am used to the weather in this country.Tôi đã quen với thời tiết nơi miền quê này. I am used to driving on the left because Ive lived in Britain for a long time.Tôi quen với việc chạy xe bên trái vì tôi đã sống ở Anh lâu rồi.I used to do something = tôi thường làm điều gì đó trong quá khứ nhưng bây giờ không làm nữa (Bạn tham khảo Used to trong tiếng Anh). Bạn chỉ có thể sử dụng cấu trúc này với những việc trong quá khứ, không sử dụng cho những việc hiện tại. I used to drive to work every day, but these days I usually go by bike.Tôi (trước đây) vẫn thường lái xe đi làm, nhưng mấy hôm nay tôi hay đi xe đạp. We used to live in a small village, but now we live in London.Chúng tôi trước đây đã sống ở một ngôi làng nhỏ, nhưng hiện nay chúng tôi sống ở London.Bài tập Be used to và Get used toĐể làm bài tập Be used to và Get used to, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Be used to và Get used to.Các loạt bài khác:V + VingV + to infinitiveV + (Object) + to infinitiveV + Ving hay V + to (I)V + Ving hay V + to (II)V + Ving hay V + to (III)Prefer Would RatherGiới từ + VingBeget used to + VingV + giới từ + VingThành ngữ + VingGiới từ to, for và so thatTính từ + to VAfraid toof và giới từ + VingSee sb do và see sb doingMệnh đề Ving (ing Clause) Follow https:www.f Be used to get used to tiếng Anh Trang trước Trang sau A Ví dụ be/get used to + Ving tiếng Anh Ví dụ có tình huống: Jane người Mỹ cô sống Anh năm Khi lần lái xe Anh, cô cảm thấy bối rối phải chạy xe bên trái thay bên phải Chạy xe bên trái thật khó khăn, vì: - She wasn't used to it Cơ khơng quen với việc - She wasn't used to driving on the left Cô không quen với việc lái xe bên trái Nhưng sau nhiều lần luyện tập, việc chạy xe bên trái bớt khó khăn, đó: - She got used driving on the left Cơ quen chạy xe bên trái sau năm, việc khơng vấn đề Jane: - She is used to driving on the left Cô quen với việc lái xe bên trái Cấu trúc "I'm used to something" = điều khơng lạ tơi Dưới số ví dụ khác: - Frank lives alone He doesn't mind this because he has lived alone for 15 years It is not strange for him He is used to it He is used to living alone Frank sống Anh khơng bận tâm điều anh sống 15 năm Anh quen với điều Anh quen sống - I bought some new shoes They felt a bit strange at first becaused I wasn't used to them Tôi vừa mua đôi giày Chúng lạ chân tơi chưa mang quen - Our new flat is on a very busy street I expect we'll get used to the noise, but at the moment it's very disturbing Căn hộ nằm phố nhộn nhịp Tôi nghĩ quen với náo nhiệt, ồn - Diane has a new job She has to get up much earlier now than before — at 6.30 She finds this difficult because she isn't used to getting up so early Diane có cơng việc Cô phải dậy sớm so với trước - lúc 6h30 Cơ thấy việc khó khăn khơng quen dậy sớm - Brenda's husband is often away from home She doesn't mind this She is used to him being away Chồng Brenda thường phải xa nhà Cô không phiền lòng điều Cơ quen với việc chồng cô vắng nhà B Không thể sử dụng nguyên mẫu sau be/get used to Ví dụ: - She is used to driving on the left (KHƠNG nói 'she is used to drive') Cô quen với việc chạy xe bên trái Khi ta nói "I am used to " to giới từ, khơng phải thành phần động từ nguyên thể Ví dụ: - Frank is used to living alone (KHƠNG nói 'Frank is used to live alone') - Jane had to get used to driving on the left (KHƠNG nói 'get used to drive') D Sự khác I am used to doing vs I used to Đừng nhầm lẫn I am used to doing (be/get used to) I used to Chúng khác cấu trúc ý nghĩa • I am used to (doing) something = điều khơng lạ tơi • • - I am used to the weather in this country • Tôi quen với thời tiết nơi miền quê • • - I am used to driving on the left because I've lived in Britain • for a long time Tơi quen với việc chạy xe bên trái tơi sống Anh lâu • I used to something = tơi thường làm điều khứ không làm (Bạn tham khảo Used to tiếng Anh) Bạn sử dụng cấu trúc với việc khứ, không sử dụng cho việc • • - I used to drive to work every day, but these days I usually go by bike • Tôi (trước đây) thường lái xe làm, hơm tơi hay xe đạp • • - We used to live in a small village, but now we live in London • Chúng tơi trước sống làng nhỏ, sống London Bài tập Be used to Get used to Để làm tập Be used to Get used to, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Be used to Get used to Các loạt khác: • V + V-ing • V + to infinitive • V + (Object) + to infinitive • V + V-ing hay V + to (I) • V + V-ing hay V + to (II) • V + V-ing hay V + to (III) • Prefer & Would Rather • Giới từ + V-ing • Be/get used to + V-ing • V + giới từ + V-ing • Thành ngữ + V-ing • Giới từ to, for so that • Tính từ + to V • Afraid to/of giới từ + V-ing • See sb see sb doing • Mệnh đề V-ing (-ing Clause) Follow https://www.f ... alone') - Jane had to get used to driving on the left (KHƠNG nói 'get used to drive') D Sự khác I am used to doing vs I used to Đừng nhầm lẫn I am used to doing (be/ get used to) I used to Chúng khác... used to live in a small village, but now we live in London • Chúng tơi trước sống làng nhỏ, sống London Bài tập Be used to Get used to Để làm tập Be used to Get used to, mời bạn click chuột vào... Bài tập Be used to Get used to Các loạt khác: • V + V-ing • V + to infinitive • V + (Object) + to infinitive • V + V-ing hay V + to (I) • V + V-ing hay V + to (II) • V + V-ing hay V + to (III)
- Xem thêm -

Xem thêm: Be used to và get used to trong tiếng anh, Be used to và get used to trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay