Prefer và would rather trong tiếng anh

5 2 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:22

Prefer và Would rather trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Prefer to do và Prefer doing trong tiếng AnhThường bạn có thể sử dụng prefer to (do) hoặc prefer + Ving để diễn tả bạn thích điều gì đó hơn.Ví dụ: I dont like cities. I prefer to live in the country. hoặcI prefer living in the country.Tôi không thích thành phố. Tôi thích sống ở nông thông hơn.Dưới đây là một số cấu trúc có thể theo sau động từ prefer: I prefer something to something else I prefer doing something to doing something elsenhưng I prefer to do something rather than (do) something elseVí dụ: I prefer this coat to the coat you were wearing yesterday.Tôi thích chiếc áo khoác này hơn chiếc áo em đã mặc ngày hôm qua. I prefer driving to travelling by train.Tôi thích đi xe hơi hơn là đi bằng xe lửa.nhưng I prefer to drive rather than travel by train. Ann prefers to live in the country rather than (live) in a city B. Cách sử dụng would prefer (Id prefer) trong tiếng AnhChúng ta sử dụng cấu trúc would prefer để nói tới điều chúng ta muốn làm trong một tình huống cụ thể nào đó (không phải chung chung).Ví dụ: Would you prefer tea or coffee? Coffee, please.Anh thích trà hay cà phê? Cà phê.Chúng ta sử dụng cấu trúc would prefer to do something (chứ không phải doing).Ví dụ: Shall we go by train? Well, Id prefer to go by car. (KHÔNG nói going)Ta đi xe lửa nhé? Ồ, tôi thích đi xe hơi hơn. Id prefer to stay at home tonight rather than go to the cinema.Tối nay tôi thích ở nhà hơn là đi xem phim.C. Cách sử dụng would rather (Id rather) trong tiếng AnhCấu trúc Would rather (do) = would prefer (to do). Sau would rather chúng ta sử dụng những động từ nguyên thể không có to.Bạn theo dõi và so sánh các ví dụ sau: Shall we go by train?Ta đi xe lửa nhé? Well, Id prefer to go by car.Ồ, tôi thích đi xe hơi hơn. Well, Id rather go by car. (KHÔNG nói to go)Dạng phủ định của cấu trúc trên là Id rather not (do something)Ví dụ: Im tired. Id rather not go out this evening, if you dont mind.Tôi cảm thấy mệt. Tôi không muốn đi chơi tối nay, nếu anh không giận. Do you want to go out this evening? Id rather not.Bạn có muốn đi chơi tối này không? Tôi không muốn.Với would rather, chúng ta có mẫu câu sau:Id rather do something than (do) something else.Ví dụ: Id rather stay at home tonight than go to the cinema.Tối nay tôi thích ở nhà hơn là đi xem phim. D. Cấu trúc Id rather you did something trong tiếng AnhKhi bạn muốn người khác làm một điều gì đó, bạn có thể sử dụng cấu trúc:Id rather you did somethingVí dụ: Shall I stay here? Id rather you came with us.Tôi ở lại đây nhé? Tôi muốn anh đi với chúng tôi. Shall I tell them the news? No, Id rather they didnt know.Tôi nói cho họ biết tin nhé? Không, tôi muốn họ không biết. Shall I tell them or would you rather they didnt know?Tôi sẽ nói với họ nhé hay là anh không muốn cho họ biết?Trong cấu trúc này, chúng ta sử dụng thì quá khứ (came, did, ...) nhưng ý nghĩa lại là hiện tại hoặc tương lai, chứ không phải quá khứ.Ví dụ: Id rather cook the dinner now.Tôi muốn nấu bữa tối ngay bây giờ.nhưng Id rather you cooked the dinner now. (KHÔNG nói Id rather you cook)Anh muốn em nấu bữa tối ngay bây giờ.Dạng phủ định của cấu trúc trên là: Id rather you didnt ... có nghĩa là Tôi mong bạn đừng làm gì ...Ví dụ: Id rather you didnt tell anyone what I said.Tôi không muốn anh nói với ai những gì tôi đã nói. Do you mind if I smoke? Id rather you didnt.Anh có phiền không nếu tôi hút thuốc? Tôi mong anh đừng hút.Bài tập Prefer và Would ratherĐể làm bài tập Prefer và Would rather, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Prefer và Would rather.Các loạt bài khác:V + VingV + to infinitiveV + (Object) + to infinitiveV + Ving hay V + to (I)V + Ving hay V + to (II)V + Ving hay V + to (III)Prefer Would RatherGiới từ + VingBeget used to + VingV + giới từ + VingThành ngữ + VingGiới từ to, for và so thatTính từ + to VAfraid toof và giới từ + VingSee sb do và see sb doingMệnh đề Ving (ing Clause) Follow https:www.facebook. Prefer Would rather tiếng Anh Trang trước Trang sau A Prefer to Prefer doing tiếng Anh Thường bạn sử dụng "prefer to (do)" "prefer + V-ing" để diễn tả bạn thích điều Ví dụ: - I don't like cities I prefer to live in the country I prefer living in the country Tơi khơng thích thành phố Tơi thích sống nơng thơng Dưới số cấu trúc theo sau động từ prefer: I prefer something I prefer doing something I prefer to something else to something to doing something else rather than (do) something else Ví dụ: - I prefer this coat to the coat you were wearing yesterday Tôi thích áo khốc áo em mặc ngày hôm qua - I prefer driving to travelling by train Tơi thích xe xe lửa - I prefer to drive rather than travel by train - Ann prefers to live in the country rather than (live) in a city B Cách sử dụng would prefer (I'd prefer) tiếng Anh Chúng ta sử dụng cấu trúc would prefer để nói tới điều muốn làm tình cụ thể (khơng phải chung chung) Ví dụ: - "Would you prefer tea or coffee?" "Coffee, please." "Anh thích trà hay cà phê?" "Cà phê." Chúng ta sử dụng cấu trúc would prefer to something (chứ doing) Ví dụ: - "Shall we go by train?" "Well, I'd prefer to go by car." (KHƠNG nói 'going') "Ta xe lửa nhé?" "Ồ, tơi thích xe hơn." - I'd prefer to stay at home tonight rather than go to the cinema Tối tơi thích nhà xem phim C Cách sử dụng would rather (I'd rather) tiếng Anh Cấu trúc Would rather (do) = would prefer (to do) Sau would rather sử dụng động từ nguyên thể to Bạn theo dõi so sánh ví dụ sau: - "Shall we go by train?" "Ta xe lửa nhé?" - "Well, I'd prefer to go by car." "Ồ, tơi thích xe hơn." - "Well, I'd rather go by car." (KHƠNG nói "to go") Dạng phủ định cấu trúc I'd rather not (do something) Ví dụ: - I'm tired I'd rather not go out this evening, if you don't mind Tôi cảm thấy mệt Tôi không muốn chơi tối nay, anh không giận - "Do you want to go out this evening?" "I'd rather not." "Bạn có muốn chơi tối không?" "Tôi không muốn." Với would rather, có mẫu câu sau: I'd rather something than (do) something else Ví dụ: - I'd rather stay at home tonight than go to the cinema Tối thích nhà xem phim D Cấu trúc I'd rather you did something tiếng Anh Khi bạn muốn người khác làm điều đó, bạn sử dụng cấu trúc: I'd rather you did something Ví dụ: - "Shall I stay here?" "I'd rather you came with us." "Tôi lại nhé?" "Tôi muốn anh với chúng tôi." - "Shall I tell them the news?" "No, I'd rather they didn't know." "Tôi nói cho họ biết tin nhé?" "Khơng, tơi muốn họ không biết." - "Shall I tell them or would you rather they didn't know?" "Tơi nói với họ anh không muốn cho họ biết?" Trong cấu trúc này, sử dụng khứ (came, did, ) ý nghĩa lại tương lai, khơng phải q khứ Ví dụ: - I'd rather cook the dinner now Tôi muốn nấu bữa tối - I'd rather you cooked the dinner now (KHƠNG nói 'I'd rather you cook') Anh muốn em nấu bữa tối Dạng phủ định cấu trúc là: I'd rather you didn't có nghĩa Tơi mong bạn đừng làm Ví dụ: - I'd rather you didn't tell anyone what I said Tơi khơng muốn anh nói với tơi nói - "Do you mind if I smoke?" "I'd rather you didn't." "Anh có phiền khơng hút thuốc?" "Tôi mong anh đừng hút." Bài tập Prefer Would rather Để làm tập Prefer Would rather, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Prefer Would rather Các loạt khác: • V + V-ing • V + to infinitive • V + (Object) + to infinitive • V + V-ing hay V + to (I) • V + V-ing hay V + to (II) • V + V-ing hay V + to (III) • Prefer & Would Rather • Giới từ + V-ing • Be/get used to + V-ing • V + giới từ + V-ing • Thành ngữ + V-ing • Giới từ to, for so that • Tính từ + to V • Afraid to/of giới từ + V-ing • See sb see sb doing • Mệnh đề V-ing (-ing Clause) Follow https://www.facebook ... cinema Tối tơi thích nhà xem phim C Cách sử dụng would rather (I'd rather) tiếng Anh Cấu trúc Would rather (do) = would prefer (to do) Sau would rather sử dụng động từ ngun thể khơng có to Bạn theo... muốn anh nói với tơi nói - "Do you mind if I smoke?" "I'd rather you didn't." "Anh có phiền khơng tơi hút thuốc?" "Tôi mong anh đừng hút." Bài tập Prefer Would rather Để làm tập Prefer Would rather, ...- Ann prefers to live in the country rather than (live) in a city B Cách sử dụng would prefer (I'd prefer) tiếng Anh Chúng ta sử dụng cấu trúc would prefer để nói tới điều muốn
- Xem thêm -

Xem thêm: Prefer và would rather trong tiếng anh, Prefer và would rather trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay