V ving hay v to trong tiếng anh phần 3

5 8 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:21

V + Ving hay V + To trong tiếng Anh (Phần 3) Trang trước Trang sau Chương này chúng ta tiếp tục tìm hiểu các động từ có thể được theo sau bởi cấu trúc Ving hoặc cấu trúc To... và mang ý nghĩa khác nhau tương ứng với từng cấu trúc.A. Nhóm động từ Like, Love và Hate trong tiếng Anhlikelovehatecant bearenjoydislikemindcant standNhững động từ và thành ngữ này đều có nghĩa chung là thích hay không thích. Chúng thường được theo sau bởi Ving.Ví dụ: Ann hates flying.Ann không thích đi máy bay. Why do you dislike living here?Vì sao bạn không thích sống ở đây? I dont like people shouting at me. (=I dont like being shouted at)Tôi không thích người ta quát nạt tôi.Sau các động từ love, hate và cant bear, chúng ta cũng có thể sử dụng to...Ví dụ: I love meeting people. hoặc I love to meet people.Tôi thích gặp gỡ mọi người. She cant bear being alone. hoặc She cant bear to be alone.Cô ấy không chịu nổi cảnh sống một mình.Nhưng sau các động từ enjoydislikemindcant stand, chúng ta chỉ được sử dụng Ving (không sử dụng to...)Ví dụ: I enjoy being alone. (KHÔNG nói I enjoy to be)Tôi thích ở một mình. Tom doesnt mind working at night. (KHÔNG nói mind to work)Tom không ngại làm việc vào ban đêm.Động từ LikeBạn có thể nói I like doing something hay I like to do something (=Tôi thích làm việc gì đó). Thường không có sự khác biệt nào khi sử dụng hai cấu trúc này.Ví dụ: I like getting up early. hoặc I like to get up early.Tôi thích dậy sớm.Trong tiếng Anh Anh (British English), đôi khi có sự khác biệt giữa I like doing và I like to do.I like doing something có nghĩa là Tôi thích làm việc gì đó. Do you like cooking? (=do you enjoy it?)Bạn có thích nấu nướng không? I like living here. (=I enjoy it)Tôi thích sống ở đây.I like to do something có nghĩa là Tôi nghĩ đó là một việc tốt cần làm hay phải làm. I like to clean the kitchen as often as possible. (This doesnt mean that I enjoy it; it means that I think it is a good thing to do)Tôi muốn lau chùi nhà bếp càng thường xuyên càng tốt.(điều này không có nghĩa là tôi thích việc lau chùi; nó có nghĩa rằng tôi nghĩ đó là một việc cần thiết nên làm) Mary likes people to be on time.Mary thích những người đúng giờ. C. Would likewould lovewould hatewould prefer trong tiếng AnhWould likewould lovewould hatewould prefer thường được theo sau bởi to + động từ nguyên thể.Ví dụ: I would like to be rich.Tôi muốn trở nên giàu có. Would you like to come to dinner on Friday?Bạn có muốn đến dùng bữa tối vào thứ Sáu? Id love (=would love) to be able to travel round the world.Tôi muốn có thể đi du lịch vòng quanh thế giới. Would you prefer to have dinner now or late?Bạn muốn dùng bữa tối bây giờ hay muộn hơn.So sánh I like và I would like: I like playingto play tennis. (=I enjoy it in general)Tôi thích chơi quần vợt. I would like to play tennis today. (=I want to play today)Hôm nay tôi muốn chơi quần vợt.Ghi chú: Lưu ý rằng would mind được theo sau bởi cấu trúc Ving. Would you mind closing the door, please?Bạn có thể đóng cửa lại được không? D. Cấu trúc I would like to have done somethingBạn có thể nói I would like to have done something với nghĩa là Bây giờ tôi tiếc là tôi đã không làm hay không thể làm được điều đó.Ví dụ: Its a pity we didnt see Val when we were in London. I would like to have seen her againThật đáng buồn là chúng tôi đã không gặp Val khi chúng tôi ở London. Tôi muốn gặp cô ấy một lần nữa. Wed like to have gone on holiday but we didnt have enough money.Chúng tôi muốn đi nghỉ mát nhưng chúng tôi đã không có đủ tiền.Bạn cũng có thể sử dụng cấu trúc tương tự sau would lovewould hatewould prefer.Ví dụ: Poor old Tom I would hate to have been in his position.Thật tội nghiệp cho ông bạn già Tom Tôi chẳng muốn rơi vào tình thế của ông ấy. Id love to have gone to the party but it was impossible.Tôi thích đến dự buổi tiệc nhưng đã không thể đến được.Bài tập V + Ving hay V + To VĐể làm bài tập V + Ving hay V + To V, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập V + Ving hay V + To V.Các loạt bài khác:V + VingV + to infinitiveV + (Object) + to infinitiveV + Ving hay V + to (I)V + Ving hay V + to (II)V + Ving hay V + to (III)Prefer Would RatherGiới từ + VingBeget used to + VingV + giới từ + VingThành ngữ + VingGiới từ to, for và so thatTính từ + to VAfraid toof và giới từ + VingSee sb do và see sb doingMệnh đề Ving (ing Clause) V Ving hay V To tiếng Anh Phần 3) Trang trước Trang sau Chương tiếp tục tìm hiểu động từ theo sau cấu trúc V-ing cấu trúc To mang ý nghĩa khác tương ứng với cấu trúc A Nhóm động từ Like, Love Hate tiếng Anh like love hate can't bear enjoy dislike mind can't stand Những động từ thành ngữ có nghĩa chung "thích" hay "khơng thích" Chúng thường theo sau V-ing Ví dụ: - Ann hates flying Ann khơng thích máy bay - Why you dislike living here? Vì bạn khơng thích sống đây? - I don't like people shouting at me (=I don't like being shouted at) Tơi khơng thích người ta quát nạt Sau động từ love, hate can't bear, sử dụng to Ví dụ: - I love meeting people I love to meet people Tơi thích gặp gỡ người - She can't bear being alone She can't bear to be alone Cô không chịu cảnh sống Nhưng sau động từ enjoy/dislike/mind/can't stand, sử dụng V-ing(không sử dụng to ) Ví dụ: - I enjoy being alone (KHƠNG nói 'I enjoy to be') Tơi thích - Tom doesn't mind working at night (KHƠNG nói 'mind to work') Tom không ngại làm việc vào ban đêm Động từ Like Bạn nói "I like doing something" hay "I like to something" (=Tơi thích làm việc đó) Thường khơng có khác biệt sử dụng hai cấu trúc Ví dụ: - I like getting up early I like to get up early Tơi thích dậy sớm Trong tiếng Anh Anh (British English), đơi có khác biệt "I like doing" "I like to do"  I like doing something có nghĩa Tơi thích làm việc   - Do you like cooking? (=do you enjoy it?)  Bạn có thích nấu nướng khơng?   - I like living here (=I enjoy it) Tơi thích sống  I like to something có nghĩa Tơi nghĩ việc tốt cần làm hay phải làm   - I like to clean the kitchen as often as possible  (This doesn't mean that I enjoy it; it means that I think it is a good thing  to do)  Tôi muốn lau chùi nhà bếp thường xuyên tốt  (điều khơng có nghĩa tơi thích việc lau chùi; có nghĩa tơi  nghĩ việc cần thiết nên làm)  - Mary likes people to be on time  Mary thích người C Would like/would love/would hate/would prefer tiếng Anh Would like/would love/would hate/would prefer thường theo sau to + động từ nguyên thể Ví dụ: - I would like to be rich Tôi muốn trở nên giàu có - Would you like to come to dinner on Friday? Bạn có muốn đến dùng bữa tối vào thứ Sáu? - I'd love (=would love) to be able to travel round the world Tơi muốn du lịch vòng quanh giới - Would you prefer to have dinner now or late? Bạn muốn dùng bữa tối hay muộn So sánh I like I would like: - I like playing/to play tennis (=I enjoy it in general) Tơi thích chơi quần vợt - I would like to play tennis today (=I want to play today) Hôm muốn chơi quần vợt Ghi chú: Lưu ý would mind theo sau cấu trúc V-ing - Would you mind closing the door, please? Bạn đóng cửa lại không? D Cấu trúc I would like to have done something Bạn nói "I would like to have done something" với nghĩa "Bây tiếc không làm hay làm điều đó" Ví dụ: - It's a pity we didn't see Val when we were in London I would like to have seen her again Thật đáng buồn không gặp Val London Tôi muốn gặp cô lần - We'd like to have gone on holiday but we didn't have enough money Chúng muốn nghỉ mát khơng có đủ tiền Bạn sử dụng cấu trúc tương tự sau would love/would hate/would prefer Ví dụ: - Poor old Tom! I would hate to have been in his position Thật tội nghiệp cho ông bạn già Tom! Tơi chẳng muốn rơi vào tình ông - I'd love to have gone to the party but it was impossible Tơi thích đến dự buổi tiệc đến Bài tập V + V-ing hay V + To V Để làm tập V + V-ing hay V + To V, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập V + V-ing hay V + To V Các loạt khác:  V + V-ing  V + to infinitive  V + (Object) + to infinitive  V + V-ing hay V + to (I)  V + V-ing hay V + to (II)  V + V-ing hay V + to (III)  Prefer & Would Rather  Giới từ + V-ing  Be/get used to + V-ing  V + giới từ + V-ing  Thành ngữ + V-ing  Giới từ to, for so that  Tính từ + to V  Afraid to/of giới từ + V-ing  See sb see sb doing  Mệnh đề V-ing (-ing Clause) ... tập V + V- ing hay V + To V Để làm tập V + V- ing hay V + To V, mời bạn click chuột v o chương: Bài tập V + V- ing hay V + To V Các loạt khác:  V + V- ing  V + to infinitive  V + (Object) + to. .. infinitive  V + V- ing hay V + to (I)  V + V- ing hay V + to (II)  V + V- ing hay V + to (III)  Prefer & Would Rather  Giới từ + V- ing  Be/get used to + V- ing  V + giới từ + V- ing  Thành ngữ + V- ing... to come to dinner on Friday? Bạn có muốn đến dùng bữa tối v o thứ Sáu? - I'd love (=would love) to be able to travel round the world Tơi muốn du lịch v ng quanh giới - Would you prefer to have
- Xem thêm -

Xem thêm: V ving hay v to trong tiếng anh phần 3, V ving hay v to trong tiếng anh phần 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay