V ving hay v to trong tiếng anh phần 2

4 6 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:21

V + Ving hay V + To trong tiếng Anh (Phần 2) Trang trước Trang sau Chương này chúng ta tiếp tục tìm hiểu các động từ có thể được theo sau bởi cấu trúc Ving hoặc cấu trúc To... và mang ý nghĩa khác nhau tương ứng với từng cấu trúc.A. Try to... và Try + Ving trong tiếng AnhTry to do = Cố gắng làm, dùng nỗ lực gì để làm: I was very tired. I tried to keep my eyes open but I couldnt.Tôi đã rất mệt. Tôi đã cố gắng giữ mắt mở nhưng tôi không thể. Please try to be quiet when you come home. Everyone will be asleep.Xin giữ yên lặng khi bạn về nhà. Mọi người lúc đó đang ngủ.Động từ try có có nghĩa khác là: làm điều gì đó như một sự thử nghiệm hay kiểm tra. These cakes are delicious. You must try one. (You must have one to see or eat if you like it)Những cái bánh này ngon lắm. Bạn phải thử một lần.(Bạn phải có một cái để xem hoặc ăn nếu bạn thích) We couldnt find anywhere to stay. We tried every hotel in the town but they were all full.(= we went to every hotel to see if they had a room)Chúng tôi đã không thể tìm được một chỗ nào để ở. Chúng tôi đã thử đi tất cả khách sạn trong thị trấn nhưng chúng đều không còn chỗ.(=chúng tôi đã đi từng khách sạn để tìm xem có còn căn phòng trống hay không)Nếu động từ try mang nghĩa này mà theo sau bởi một động từ thì chúng ta sử dụng cấu trúc try + Ving. A: The photocopier doesnt seem to be workingHình như máy photo không làm việc.B: Try pressing the green button. (= press the green button — perhaps this will help to solve the problem)Hãy thử nhấn cái nút màu xanh.(=nhấn nút màu xanh có lẽ điều đó sẽ giúp giải quyết được vấn đề)Bạn so sánh hai cấu trúc trên của động từ try qua hai ví dụ sau: I tried to move the table but it was so heavy. (so I couldnt move it)Tôi đã cố gắng dời cái bàn nhưng nó quá nặng. (vì vậy tôi không thể dời được) I didnt like the way the furniture was arranged, so I tried moving the table tothe other sideof the room. But it still didnt look right, so I moved it back again.Tôi đã không thích cách xếp đặt bàn ghế trong căn phòng này vì vậy tôi thử dời cáibàn sang phía đối diện của căn phòng. Nhưng như vậy trông cũng không ổn lắm, nên tôilại dời nó về chỗ cũ. B. Need to... và Need + Ving trong tiếng AnhI need to do something = làm điều đó là cần thiết đối với tôi I need to take more exercise.Tôi cần phải tập thể dục nhiều hơn. He needs to work harder if he wants to make progress.Anh ấy cần phải làm việc chăm chỉ hơn nếu anh ấy muốn tiến bộ. I dont need to come to the meeting, do I?Tôi không cần đến dự buổi họp, có đúng không?Something needs doing = việc gì đó cần được làm The batteries in the radio need changing. (=they need to be changed)Những cục pin trong máy thu thanh cần được thay. Do you think my jacket needs cleaning? (=... needs to be cleaned)Anh có nghĩ là cái áo vét của tôi cần phải giặt không? Its a difficult problem. It needs thinking about very carefully. (it needs to be thought about)Đó là một vấn đề nan giải. Nó cần phải được cân nhắc một cách hết sức cẩn thận.C. Help và cant help trong tiếng AnhVới động từ help, bạn có thể nói help to do hoặc help do (động từ nguyên thể có hoặc không có to đều được).Ví dụ: Everybody helped to clean up after the party hoặc Everybody helped clean up...Mọi người đã giúp thu dọn sau bữa tiệc. Can you help me to move this table? hoặc Can you help me move...Bạn có thể giúp tôi dời cái bàn này được không?Một thành ngữ hay được sử dụng là: cantcouldnt help doing something, I cant help doing something = I cant stop myself from doing it mang nghĩa là tôi không thể không làm điều đó.Ví dụ: I dont like him but he has a lot of problems. I cant help feeling sorry for him.Tôi không thích anh ấy nhưng anh ấy gặp nhiều khó khăn. Tôi không thể không lấy làm tiếc cho anh ấy. She tried to be serious but she couldnt help laughing. (= she couldnt stop herself from laughing)Cô ấy đã cố giữ nghiêm túc nhưng cô ấy đã không thể nín được cười. Im sorry Im so nervous. I cant help it (= I cant help being nervous)Tôi xin lỗi vì tôi đã giận dữ như vậy. Tôi không thể tránh khỏi điều đó.Bài tập V + Ving hay V + To VĐể làm bài tập V + Ving hay V + To V, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập V + Ving hay V + To V.Các loạt bài khác:V + VingV + to infinitiveV + (Object) + to infinitiveV + Ving hay V + to (I)V + Ving hay V + to (II)V + Ving hay V + to (III)Prefer Would RatherGiới từ + VingBeget used to + VingV + giới từ + VingThành ngữ + VingGiới từ to, for và so thatTính từ + to VAfraid toof và giới từ + VingSee sb do và see sb doingMệnh đề Ving (ing Clause) V Ving hay V To tiếng Anh Phần 2) Trang trước Trang sau Chương tiếp tục tìm hiểu động từ theo sau cấu trúc V-ing cấu trúc To mang ý nghĩa khác tương ứng với cấu trúc A Try to Try + V-ing tiếng Anh • Try to = Cố gắng làm, dùng nỗ lực để làm: • • - I was very tired I tried to keep my eyes open but I couldn't • Tơi mệt Tơi cố gắng giữ mắt mở tơi khơng thể • • - Please try to be quiet when you come home Everyone will be asleep Xin giữ yên lặng bạn nhà Mọi người lúc ngủ • Động từ try có có nghĩa khác là: làm điều thử nghiệm hay kiểm tra • • - These cakes are delicious You must try one • (You must have one to see or eat if you like it) • Những bánh ngon Bạn phải thử lần • (Bạn phải có để xem ăn bạn thích) • • - We couldn't find anywhere to stay We tried every hotel in the town but • they were all full • (= we went to every hotel to see if they had a room) • Chúng tơi khơng thể tìm chỗ để Chúng tơi thử tất • khách sạn thị trấn chúng khơng chỗ (=chúng tơi khách sạn để tìm xem có phòng trống hay khơng) Nếu động từ try mang nghĩa mà theo sau động từ sử dụng cấu trúc try + V-ing - A: The photocopier doesn't seem to be working Hình máy photo không làm việc B: Try pressing the green button (= press the green button — perhaps this will help to solve the problem) Hãy thử nhấn nút màu xanh (=nhấn nút màu xanh - có lẽ điều giúp giải vấn đề) Bạn so sánh hai cấu trúc động từ try qua hai ví dụ sau: - I tried to move the table but it was so heavy (so I couldn't move it) Tơi cố gắng dời bàn q nặng (vì tơi khơng thể dời được) - I didn't like the way the furniture was arranged, so I tried moving the table to the other sideof the room But it still didn't look right, so I moved it back again Tơi khơng thích cách xếp đặt bàn ghế phòng tơi thử dời bàn sang phía đối diện phòng Nhưng trông không ổn lắm, nên lại dời chỗ cũ B Need to Need + V-ing tiếng Anh • I need to something = làm điều cần thiết tơi • • - I need to take more exercise • Tơi cần phải tập thể dục nhiều • • - He needs to work harder if he wants to make progress • Anh cần phải làm việc chăm anh muốn tiến • • - I don't need to come to the meeting, I? Tôi không cần đến dự buổi họp, có khơng? • Something needs doing = việc cần làm • • - The batteries in the radio need changing (=they need to be changed) • Những cục pin máy thu cần thay • • - Do you think my jacket needs cleaning? (= needs to be cleaned) • Anh có nghĩ áo vét cần phải giặt không? • • - It's a difficult problem It needs thinking about very carefully • (it needs to be thought about) Đó vấn đề nan giải Nó cần phải cân nhắc cách cẩn thận C Help can't help tiếng Anh Với động từ help, bạn nói help to help (động từ ngun thể có khơng có to được) Ví dụ: - Everybody helped to clean up after the party Everybody helped clean up Mọi người giúp thu dọn sau bữa tiệc - Can you help me to move this table? Can you help me move Bạn giúp tơi dời bàn không? Một thành ngữ hay sử dụng là: "can't/couldn't help doing something", "I can't help doing something" = "I can't stop myself from doing it" mang nghĩa tơi khơng thể khơng làm điều Ví dụ: - I don't like him but he has a lot of problems I can't help feeling sorry for him Tơi khơng thích anh anh gặp nhiều khó khăn Tơi khơng thể khơng lấy làm tiếc cho anh - She tried to be serious but she couldn't help laughing (= she couldn't stop herself from laughing) Cô cố giữ nghiêm túc cô khơng thể nín cười - I'm sorry I'm so nervous I can't help it (= I can't help being nervous) Tơi xin lỗi tơi giận Tơi khơng thể tránh khỏi điều Bài tập V + V-ing hay V + To V Để làm tập V + V-ing hay V + To V, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập V + V-ing hay V + To V Các loạt khác: • V + V-ing • V + to infinitive • V + (Object) + to infinitive • V + V-ing hay V + to (I) • V + V-ing hay V + to (II) • V + V-ing hay V + to (III) • Prefer & Would Rather • Giới từ + V-ing • Be/get used to + V-ing • V + giới từ + V-ing • Thành ngữ + V-ing • Giới từ to, for so that • Tính từ + to V • Afraid to/of giới từ + V-ing • See sb see sb doing • Mệnh đề V-ing (-ing Clause) ... Bài tập V + V- ing hay V + To V Các loạt khác: • V + V- ing • V + to infinitive • V + (Object) + to infinitive • V + V- ing hay V + to (I) • V + V- ing hay V + to (II) • V + V- ing hay V + to (III)... so nervous I can't help it (= I can't help being nervous) Tơi xin lỗi tơi giận Tôi tránh khỏi điều Bài tập V + V- ing hay V + To V Để làm tập V + V- ing hay V + To V, mời bạn click chuột v o chương:... Giới từ + V- ing • Be/get used to + V- ing • V + giới từ + V- ing • Thành ngữ + V- ing • Giới từ to, for so that • Tính từ + to V • Afraid to/ of giới từ + V- ing • See sb see sb doing • Mệnh đề V- ing
- Xem thêm -

Xem thêm: V ving hay v to trong tiếng anh phần 2, V ving hay v to trong tiếng anh phần 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay