V ving hay v to trong tiếng anh

5 5 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:20

V + Ving hay V + To trong tiếng Anh (Phần 1) Trang trước Trang sau A. Sử dụng V + Ving hay V + To trong tiếng Anh (Phần 1)Khi một động từ theo sau một động từ khác, cấu trúc thường được sử dụng là: V + Ving hoặc V + To.Bạn so sánh hai cấu trúc này qua hai ví dụ sau:Cấu trúc V + Ving: They denied stealing the money.Họ đã chối là không lấy tiền. I enjoy going out.Tôi thích đi dạo.Chúng ta sử dụng cấu trúc V + Ving để diễn tả một hành động xảy ra trước hay cùng lúc với hành động của động từ đứng trước.Cấu trúc V + to: They decided to steal the money.Họ đã quyết định lấy cắp tiền. I want to go out.Tôi muốn đi dạo.Chúng ta sử dụng cấu trúc V + to để diễn tả một hành động xảy ra tiếp theo hành động của động từ đứng trước.Bảng sau liệt kê một số động từ thường được theo sau bởi Ving:admitfancypostponeavoidfinishriskconsiderimaginestopdenykeep (on)suggestenjoymindĐể tìm hiểu rõ hơn cách sử dụng của cấu trúc này, bạn tham khảo V + Ving trong tiếng Anh.Bảng sau liệt kê một số động từ thường được theo sau bởi to ...:affordfailofferagreeforgetplanarrangehopepromisedecidelearnrefusedeservemanagethreatenĐể tìm hiểu rõ hơn cách sử dụng của cấu trúc này, bạn tham khảo V + To... trong tiếng Anh. B. Một số động từ theo sau bởi Ving hoặc To... sẽ mang nghĩa khác nhauĐộng từ rememberI remember doing something = Tôi đã làm việc đó và bây giờ tôi nhớ lại. Im absolutely sure I locked the door clearly.remember locking it (=I locked it, and now I remember this)Tôi quả quyết là tôi đã khóa cửa rồi mà. Tôi nhớ rõ ràng là tôi đã khóa rồi.(= Tôi đã khóa cửa, và bây giờ tôi nhớ lại) He could remember driving along the road just before the accident happened, but he couldnt remember the accident itself.Anh ấy có thể nhớ lại là đã lái xe trên đường trước khi tai nạn xảy ra. Nhưnganh ấy không thể nhớ lại là tai nạn đã xảy ra như thế nào.I remembered to do something = Tôi đã nhớ ra là phải làm việc đó, và do vậy tôi đã làm việc đó. I remembered to lock the door when I left but I forgot to shut the windows. (=I remember that I had to lock the door and so I locked it)Tôi đã nhớ là phải khóa cửa nhưng tôi đã quên đóng cửa sổ rồi.(=Tôi đã nhớ là phải khóa cửa và tôi đã khóa nó) Please remember to post the letter. (=dont forget to post it)Làm ơn nhớ gửi lá thư nhé. (=đừng quên bỏ thư)Động từ regretI regret doing something = Tôi đã làm việc đó và giờ đây tôi lấy làm tiếc về điều đó. I now regret saying what I said. I shouldnt have said it.Bây giờ tôi ân hận những gì đã nói ra. Lẽ ra tôi không nên nói như vậy.I regret to sayto tell youto inform you = Tôi lấy làm tiếc là tôi phải nói ... (from a formal letter) We regret to inform you that we are unable to offer you the job.(trong một lá thư)Chúng tôi lấy làm tiếc phải báo cho ông biết rằng chúng tôi không thể nhận ông vào làm việc.Động từ go ongo on doing something = Tiếp tục làm cùng một việc gì đó. The minister went on talking for two hours.Ông bộ trưởng đã tiếp tục nói hai giờ liền. We must change our ways. We cant go on living like this.Chúng ta phải thay đổi thôi. Chúng ta không thể tiếp tục sống mãi như thế này được.go on to do something = Làm hay nói việc gì khác. After discussing the economy, the minister then went on to talk about foreign policy.Sau khi thảo luận về kinh tế, ông Bộ trưởng đã tiếp tục nói về chính sách đối ngoại.C. Các động từ begin, start, intend, continue, botherNhững động từ này có thể được theo sau bởi Ving hoặc to... với một sự khác biệt không đáng kể về nghĩa hoặc không khác nhau. Ví dụ: It has started raining. hoặc It has started to rain.Trời đã bắt đầu mưa. John intends buying a house. hoặc John intends to buy.John định mua một ngôi nhà. Dont bother locking the door. hoặc Dont bother to lock...Đừng bận tâm đến việc khóa cửa.Nhưng thường thì chúng ta không sử dụng Ving theo sau Ving.Ví dụ: Its starting to rain. (KHÔNG nói its starting raining)Bài tập V + Ving hay V + To VĐể làm bài tập V + Ving hay V + To V, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập V + Ving hay V + To V.Các loạt bài khác:V + VingV + to infinitiveV + (Object) + to infinitiveV + Ving hay V + to (I)V + Ving hay V + to (II)V + Ving hay V + to (III)Prefer Would RatherGiới từ + VingBeget used to + VingV + giới từ + VingThành ngữ + VingGiới từ to, for và so thatTính từ + to VAfraid toof và giới từ + VingSee sb do và see sb doing V Ving hay V To tiếng Anh (Phần 1) Trang trước Trang sau A Sử dụng V + V-ing hay V + To tiếng Anh (Phần 1) Khi động từ theo sau động từ khác, cấu trúc thường sử dụng là: V + V-inghoặc V + To Bạn so sánh hai cấu trúc qua hai ví dụ sau: Cấu trúc V + V-ing:    - They denied stealing the money  Họ chối không lấy tiền  - I enjoy going out  Tơi thích dạo Chúng ta sử dụng cấu trúc V + V-ing để diễn tả hành động xảy trước hay lúc với hành động động từ đứng trước Cấu trúc V + to:    - They decided to steal the money  Họ định lấy cắp tiền  - I want to go out  Tôi muốn dạo Chúng ta sử dụng cấu trúc V + to để diễn tả hành động xảy hành động động từ đứng trước Bảng sau liệt kê số động từ thường theo sau V-ing: admit fancy postpone avoid finish risk consider imagine stop keep (on) suggest enjoy mind deny Để tìm hiểu rõ cách sử dụng cấu trúc này, bạn tham khảo V + V-ing tiếng Anh Bảng sau liệt kê số động từ thường theo sau to : afford fail offer agree forget plan arrange hope promise decide learn refuse deserve manage threaten Để tìm hiểu rõ cách sử dụng cấu trúc này, bạn tham khảo V + To tiếng Anh B Một số động từ theo sau V-ing To mang nghĩa khác Động từ remember I remember doing something = Tơi làm việc nhớ lại    - I'm absolutely sure I locked the door clearly  remember locking it (=I locked it, and now I remember this)  Tơi tơi khóa cửa mà Tơi nhớ rõ ràng tơi khóa  (= Tơi khóa cửa, tơi nhớ lại)   - He could remember driving along the road just before the accident happened,  but he couldn't remember the accident itself  Anh nhớ lại lái xe đường trước tai nạn xảy Nhưng anh nhớ lại tai nạn xảy I remembered to something = Tôi nhớ phải làm việc đó, tơi làm việc    - I remembered to lock the door when I left but I forgot to shut the windows  (=I remember that I had to lock the door and so I locked it)  Tôi nhớ phải khóa cửa tơi qn đóng cửa sổ  (=Tơi nhớ phải khóa cửa tơi khóa nó)   - Please remember to post the letter (=don't forget to post it) Làm ơn nhớ gửi thư (=đừng quên bỏ thư) Động từ regret  I regret doing something = Tơi làm việc tơi lấy làm tiếc điều   - I now regret saying what I said I shouldn't have said it Bây tơi ân hận nói Lẽ tơi khơng nên nói  I regret to say/to tell you/to inform you = Tôi lấy làm tiếc tơi phải nói   - (from a formal letter)  We regret to inform you that we are unable to offer you the job  (trong thư)  Chúng lấy làm tiếc phải báo cho ông biết nhận ông vào làm việc Động từ go on  go on doing something = Tiếp tục làm việc   - The minister went on talking for two hours  Ông trưởng tiếp tục nói hai liền   - We must change our ways We can't go on living like this  Chúng ta phải thay đổi Chúng ta tiếp tục sống  go on to something = Làm hay nói việc khác   - After discussing the economy, the minister then went on to talk about  foreign policy  Sau thảo luận kinh tế, ông Bộ trưởng tiếp tục nói sách đối ngoại C Các động từ begin, start, intend, continue, bother Những động từ theo sau V-ing to với khác biệt không đáng kể nghĩa khơng khác Ví dụ: - It has started raining It has started to rain Trời bắt đầu mưa - John intends buying a house John intends to buy John định mua nhà - Don't bother locking the door Don't bother to lock Đừng bận tâm đến việc khóa cửa Nhưng thường khơng sử dụng V-ing theo sau V-ing Ví dụ: - It's starting to rain (KHƠNG nói 'it's starting raining') Bài tập V + V-ing hay V + To V Để làm tập V + V-ing hay V + To V, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập V + V-ing hay V + To V Các loạt khác:  V + V-ing  V + to infinitive  V + (Object) + to infinitive  V + V-ing hay V + to (I)  V + V-ing hay V + to (II)  V + V-ing hay V + to (III)  Prefer & Would Rather  Giới từ + V-ing  Be/get used to + V-ing  V + giới từ + V-ing  Thành ngữ + V-ing  Giới từ to, for so that  Tính từ + to V  Afraid to/of giới từ + V-ing  See sb see sb doing ... tập V + V- ing hay V + To V, mời bạn click chuột v o chương: Bài tập V + V- ing hay V + To V Các loạt khác:  V + V- ing  V + to infinitive  V + (Object) + to infinitive  V + V- ing hay V + to. .. to (I)  V + V- ing hay V + to (II)  V + V- ing hay V + to (III)  Prefer & Would Rather  Giới từ + V- ing  Be/get used to + V- ing  V + giới từ + V- ing  Thành ngữ + V- ing  Giới từ to, for so... bother to lock Đừng bận tâm đến việc khóa cửa Nhưng thường khơng sử dụng V- ing theo sau V- ing V dụ: - It's starting to rain (KHƠNG nói 'it's starting raining') Bài tập V + V- ing hay V + To V Để
- Xem thêm -

Xem thêm: V ving hay v to trong tiếng anh, V ving hay v to trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay