Verb object TO v trong tiếng anh

5 4 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:19

Verb + (Object) + TO V trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. V + TO V hoặc Object + TO VDưới đây là một số động từ có thể được theo sau bởi to + động từ nguyên thể hoặc được theo sau bởi tân ngữ + to + động từ nguyên thể:wantaskhelpwould likewould loveexpectbegmean (=intend)would preferwould hateKhi được theo sau bởi Verb + to We expected to be late.Chúng tôi nghĩ là chúng tôi sẽ trễ. Would you like to go now?Bạn có muốn đi bây giờ không? He doesnt want to know.Anh ấy không muốn biết.Khi được theo sau bởi verb+object+to We expected Tom to be late.Chúng tôi nghĩ là Tom sẽ trễ. Would you like me to go now?Bạn có muốn tôi đi bây giờ không? He doesnt want anybody to know.Anh ấy không muốn một ai biết hết.Ghi chú1. Bạn cẩn thận khi sử dụng động từ want. KHÔNG nói want that Do you want me to come with you? (KHÔNG nói Do you want that I come)Anh có muốn đến với em không?2. Sau động từ help, bạn có thể sử dụng động từ nguyên thể có hay không có to đều được.Ví dụ: Can you help me to move this table? hoặc Can you help me move this table?Bạn có thể giúp tôi dời cái bàn này được không? B. Các động từ được theo sau bởi Object + To ...Các động từ sau có cấu trúc Verb + object + to ... tell nói, kể | order ra lệnhremind nhắc nhở | warn nhắc, cảnh cáoforce ép buộc | invite mờienable có khả năng | persuade thuyết phụcteach dạy | get (=persuade, arrange for) thuyết phục, nhờVí dụ: Can you remind me to phone Ann tomorrow?Bạn có thể nhắc tôi gọi điện cho Ann vào ngày mai được không? Who taught you to drive?Ai đã dạy anh lái xe? I didnt move the piano by myself. I got somebody to help me.Tôi đã không tự dời được chiếc piano. Tôi đã nhờ một người giúp tôi. Jim said that the switch was dangerous and warned me not to touch it.Jim đã nói cái công tắc là không an toàn và nhắc tôi không chạm vào nó.Trong ví dụ sau, động từ ở dạng bị động (Passive): I was warned not to touch the switch.Tôi đã được lưu ý là không chạm vào công tắc.Ghi chú: Bạn không được sử dụng động từ suggest với cấu trúc verb + object + to: Jane suggested that I should buy a car. (KHÔNG nói Jane suggested me to buy)Jane đã đề nghị tôi mua một chiếc xe hơi.Để tìm hiểu thêm về động từ suggest, bạn tham khảo: Should trong tiếng Anh. C. Các động từ được theo sau bởi V + Ving hoặc V + O + TOadviseencouragepermitrecommendallowforbidSau các động từ này, bạn có thể sử dụng một trong hai cấu trúc sau:V + Ving (không có tân ngữ) I wouldnt recommend staying in that hotel.Tôi không đề nghị ở lại khách sạn đó. She doesnt allow smoking in the house.Cô ấy không cho phép hút thuốc trong nhà.V + O + to I wouldnt recommend anybody to stay in that hotel.Tôi không khuyên ai đến khách sạn đó. She doesnt allow us to smoke in the house.Cô ấy không cho phép tôi hút thuốc trong nhà.So sánh các ví dụ trên với cấu trúc bị động: (be) allowed: Smoking isnt allowed in the house.Hút thuốc ở trong nhà bị cấm. We arent allowed to smoke in the house.Chúng tôi không được phép hút thuốc trong nhà.D. Hai động từ make và letHai động từ make và let đi với cấu trúc V + O + Infinitive (không có to)Ví dụ: The customs officer made Sally open her case. (KHÔNG nói to open)Các nhân viên hải quan đã buộc Sally mở vali của cô ấy. Hot weather makes me feel tired. (causes me to feel tired)Thời tiết nóng nực làm tôi cảm thấy mệt mỏi. Her parents wouldnt let her go out alone. (=wouldnt allow her to go out)Cha mẹ cô ấy sẽ không cho phép cô ấy ra khỏi nhà một mình. Let me carry your bag for you.Hãy để tôi mang túi xách cho anh.Chúng ta nói make somebody do ... (KHÔNG nói to do), nhưng dạng bị động là (be) made to do ... (có to).Ví dụ: Sally was made to open her case. (by the customs officer)Sally đã bị buộc phải mở vali.Bài tập V + To VĐể làm bài tập V + To V, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập V + To V.Các loạt bài khác:Câu bị động (III)Mẫu câu It is said that, He is said toMẫu câu Have something doneCâu tường thuật Reported Speech (I)Câu tường thuật Reported Speech (II)Câu hỏi Cách đặt câu hỏi (I)Câu hỏi Cách đặt câu hỏi (II)Trợ động từ Verb Object TO V tiếng Anh Trang trước Trang sau A V + TO V Object + TO V Dưới số động từ theo sau to + động từ nguyên thể theo sau tân ngữ + to + động từ nguyên thể: • want ask help would like would love expect beg mean (=intend) would prefer would hate Khi theo sau Verb + to • • - We expected to be late • Chúng tơi nghĩ chúng tơi trễ • • - Would you like to go now? • Bạn có muốn khơng? • • - He doesn't want to know Anh khơng muốn biết • Khi theo sau verb+object+to • • - We expected Tom to be late • Chúng tơi nghĩ Tom trễ • • - Would you like me to go now? • Bạn có muốn tơi khơng? • • - He doesn't want anybody to know Anh không muốn biết hết Ghi Bạn cẩn thận sử dụng động từ want KHƠNG nói want that - Do you want me to come with you? (KHƠNG nói 'Do you want that I come') Anh có muốn đến với em không? Sau động từ help, bạn sử dụng động từ nguyên thể có hay khơng có to Ví dụ: - Can you help me to move this table? Can you help me move this table? Bạn giúp tơi dời bàn không? B Các động từ theo sau Object + To Các động từ sau có cấu trúc Verb + object + to tell nói, kể remind force | order nhắc nhở ép buộc lệnh | warn | invite nhắc, cảnh cáo mời enable có khả | persuade thuyết phục teach dạy | get (=persuade, arrange for) thuyết phục, nhờ Ví dụ: - Can you remind me to phone Ann tomorrow? Bạn nhắc tơi gọi điện cho Ann vào ngày mai không? - Who taught you to drive? Ai dạy anh lái xe? - I didn't move the piano by myself I got somebody to help me Tôi không tự dời piano Tôi nhờ người giúp - Jim said that the switch was dangerous and warned me not to touch it Jim nói cơng tắc khơng an tồn nhắc tơi khơng chạm vào Trong ví dụ sau, động từ dạng bị động (Passive): - I was warned not to touch the switch Tôi lưu ý không chạm vào công tắc Ghi chú: Bạn không sử dụng động từ suggest với cấu trúc verb + object + to: - Jane suggested that I should buy a car (KHƠNG nói 'Jane suggested me to buy') Jane đề nghị mua xe Để tìm hiểu thêm động từ suggest, bạn tham khảo: Should tiếng Anh C Các động từ theo sau V + V-ing V + O + TO advise encourage permit recommend allow forbid Sau động từ này, bạn sử dụng hai cấu trúc sau: • V + V-ing (khơng có tân ngữ) • • - I wouldn't recommend staying in that hotel • Tơi khơng đề nghị lại khách sạn • • - She doesn't allow smoking in the house Cô không cho phép hút thuốc nhà • • V + O + to • - I wouldn't recommend anybody to stay in that hotel • Tơi khơng khun đến khách sạn • • - She doesn't allow us to smoke in the house Cô không cho phép hút thuốc nhà So sánh ví dụ với cấu trúc bị động: (be) allowed: - Smoking isn't allowed in the house Hút thuốc nhà bị cấm - We aren't allowed to smoke in the house Chúng không phép hút thuốc nhà D Hai động từ make let Hai động từ make let với cấu trúc V + O + Infinitive (khơng có to) Ví dụ: - The customs officer made Sally open her case (KHƠNG nói 'to open') Các nhân viên hải quan buộc Sally mở vali cô - Hot weather makes me feel tired (causes me to feel tired) Thời tiết nóng nực làm tơi cảm thấy mệt mỏi - Her parents wouldn't let her go out alone (=wouldn't allow her to go out) Cha mẹ cô không cho phép cô khỏi nhà - Let me carry your bag for you Hãy để mang túi xách cho anh Chúng ta nói "make somebody " (KHƠNG nói "to do"), dạng bị động (be) made to (có to) Ví dụ: - Sally was made to open her case (by the customs officer) Sally bị buộc phải mở vali Bài tập V + To V Để làm tập V + To V, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập V + To V Các loạt khác: • Câu bị động (III) • Mẫu câu It is said that, He is said to • Mẫu câu Have something done • Câu tường thuật - Reported Speech (I) • Câu tường thuật - Reported Speech (II) • Câu hỏi & Cách đặt câu hỏi (I) • Câu hỏi & Cách đặt câu hỏi (II) • Trợ động từ ... vali Bài tập V + To V Để làm tập V + To V, mời bạn click chuột v o chương: Bài tập V + To V Các loạt khác: • Câu bị động (III) • Mẫu câu It is said that, He is said to • Mẫu câu Have something... có to V dụ: - Can you help me to move this table? Can you help me move this table? Bạn giúp dời bàn không? B Các động từ theo sau Object + To Các động từ sau có cấu trúc Verb + object + to. .. động từ make let v i cấu trúc V + O + Infinitive (khơng có to) V dụ: - The customs officer made Sally open her case (KHƠNG nói 'to open') Các nhân viên hải quan buộc Sally mở vali cô - Hot weather
- Xem thêm -

Xem thêm: Verb object TO v trong tiếng anh, Verb object TO v trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay