Trợ động từ auxiliary verb trong tiếng anh

5 1 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:16

Trợ động từ (Auxiliary Verb) trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Ví dụ trợ động từ trong tiếng AnhCó hai động từ trong mỗi câu sau đây: I have lost my keysShe cant come to the party.The hotel was built ten years ago.Where do you live?Trong các câu trên, havecantwasdo là các Trợ động từ (Auxiliary Verb).Bạn có thể sử dụng một trợ động từ khi bạn không muốn lặp lại phần diễn đạt nào đó của câu.Ví dụ (phần gạch chân là phần bạn không muốn lặp lại): Have you locked the door?Bạn đã khóa cửa chưa?Yes, I have. (= I have locked the door)Rồi, tôi đã khóa rồi. George wasnt working but Janet was. (= Janet was working)George đã không làm việc nhưng Janet thì có. She could lend me the money but she wont. (= she wont lend me the money)Cô ấy có thể cho tôi mượn tiền nhưng cô ấy sẽ không làm điều đó. Sử dụng dodoesdid trong các câu trả lời ngắn ở thì Hiện tại đơn và Quá khứ đơn.Ví dụ: Do you like onions?Bạn có thích (ăn) hành không?Yes, I do. (=I like onions)Có, tôi thích. (= Tôi thích hành) Does Mark smoke?Mark có hút thuốc không?He did, but he doesnt any more.Anh ấy đã có hút, nhưng bây giờ thì không hút nữa.B. Cách sử dụng have youisnt she?do they?Chúng ta sử dụng have youisnt she?do they? để biểu hiện sự quan tâm tới những gì ai đó đã nói hoặc để biểu thị sự ngạc nhiên.Ví dụ: Ive just met Simon.Tôi vừa mới gặp Simon.Oh, have you. How is he?Ồ, thật ư. Anh ấy thế nào? Liz isnt well today.Hôm nay Liz khong được khỏe.Oh, isnt she? Whats wrong with her?Ồ, thật vậy sao? Cô ấy bị làm sao vậy? It rained everyday during our holiday.Ngày nào trời cũng mưa trong suốt kỳ nghỉ của chúng tôi.Did it? What a pityThế à Thật là đáng tiếc Jim and Nora are getting married.Jim và Nora sắp cưới nhau đấy.Are they? Really?Họ cưới nhau? Thật vậy sao? C. Trợ động từ và so, neither trong tiếng AnhTa cũng có thể sử dụng trợ động từ với so và neither. Cách sử dụng này để diễn tả người nói có điểm gì giống với người khác.Ví dụ: Im feeling tired.Tôi thấy mệt.So am I. (= Im feeling tired, too)Tôi cũng vậy (= Tôi cũng cảm thấy mệt) I never read newspapers.Tôi chưa bao giờ đọc báo cả.Neither do I. (= I never read newspaper either)Tôi cũng chưa. (= Tôi cũng chưa bao giờ đọc báo) Sue hasnt got a car and neither has Martin.Sue không có xe hơi và Martin cũng không có.Bạn cần chú ý đến trật tự từ sau so và neither. Động từ sẽ đứng trước tân ngữ (túc từ).Ví dụ: I passed the exam and so did Tom. (KHÔNG nói so Tom did)Tôi đã thi đậu và Tom cũng vậy.Bạn có thể sử dụng nor thay cho neither: I cant remember his name.Tôi không thể nhớ được tên của anh ấy.Nor can I hoặc Neither can I.Tôi cũng vậy.Bạn cũng có thể sử dụng ...not...either... I havent got any money.Tôi không có tiền.Neither have I. hoặc Nor have I hoặc I havent either.Tôi cũng không có.D. Mẫu câu I think soI hope so ...Sau một số động từ, bạn cũng có thể sử dụng so khi bạn không muốn lặp lại sự diễn tả nào đó.Ví dụ: Are those people English? I think so. (= I think they are English)Những người đó là người Anh à? Tôi nghĩ vậy (= Tôi nghĩ họ là người Anh) Will you be at home tomorrow morning? I expect so. (= I expect Ill be at home...)Sáng mai anh sẽ ở nhà chứ? Tôi nghĩ là có.(= Tôi nghĩ rằng tôi sẽ ở nhà...) Do you think Kate has been invited to the party? I suppose so.Bạn có nghĩ là Kate đã được mời tới dự tiệc không? Tôi cho là có đấy.Bạn cũng có thể sử dụng I hope soI gues soIm afraid so theo cách tương tự.Hình thức phủ định của các cách diễn đạt trên là: I think so > I dont think soI expect so > I dont expect soI hope so > I hope notIm afraid so > Im afraid notI guess so > I guess notI suppose so > I dont suppose so hoặc I suppose notVí dụ: Is that woman American? Người phụ nữ kia là người Mỹ phải không? I think soI dont think so.Tôi nghĩ là như vậyTôi không nghĩ là như vậy. Do you think its going to rain? Bạn có nghĩ là trời sắp mưa không?I hope soI hope not.Tôi hy vọng là có.Tôi hy vọng là không.Bài tập trợ động từĐể làm bài tập trợ động từ, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập trợ động từ.Các loạt bài khác:Câu điều kiện loại 1 và 2Cấu trúc I wishCâu điều kiện loại 3Cách sử dụng wishCâu bị động (I)Câu bị động (II) Trợ động từ Auxiliary Verb tiếng Anh Trang trước Trang sau A Ví dụ trợ động từ tiếng Anh Có hai động từ câu sau đây: I have She can't The hotel was Where lost my keys come to the party built ten years ago you live? Trong câu trên, have/can't/was/do Trợ động từ (Auxiliary Verb) Bạn sử dụng trợ động từ bạn không muốn lặp lại phần diễn đạt câu Ví dụ (phần gạch chân phần bạn không muốn lặp lại): - "Have you locked the door?" "Bạn khóa cửa chưa?" "Yes, I have." (= I have locked the door) "Rồi, khóa rồi." - George wasn't working but Janet was (= Janet was working) George không làm việc Janet có - She could lend me the money but she won't (= she won't lend me the money) Cơ cho tơi mượn tiền khơng làm điều Sử dụng do/does/did câu trả lời ngắn Hiện đơn Quá khứ đơn Ví dụ: - "Do you like onions?" "Bạn có thích (ăn) hành khơng?" "Yes, I do." (=I like onions) "Có, tơi thích." (= Tơi thích hành) - "Does Mark smoke?" "Mark có hút thuốc khơng?" "He did, but he doesn't any more." "Anh có hút, khơng hút nữa." B Cách sử dụng have you/isn't she?/do they? Chúng ta sử dụng have you/isn't she?/do they? để biểu quan tâm tới nói để biểu thị ngạc nhiên Ví dụ: - "I've just met Simon." "Tôi vừa gặp Simon." "Oh, have you How is he?" "Ồ, thật Anh nào?" - "Liz isn't well today." "Hôm Liz khong khỏe." "Oh, isn't she? What's wrong with her?" "Ồ, sao? Cô bị vậy?" - "It rained everyday during our holiday." "Ngày trời mưa suốt kỳ nghỉ chúng tôi." "Did it? What a pity!" "Thế à! Thật đáng tiếc!" - "Jim and Nora are getting married." "Jim Nora cưới đấy." "Are they? Really?" "Họ cưới nhau? Thật sao?" C Trợ động từ so, neither tiếng Anh Ta sử dụng trợ động từ với so neither Cách sử dụng để diễn tả người nói có điểm giống với người khác Ví dụ: - "I'm feeling tired." "Tôi thấy mệt." "So am I." (= I'm feeling tired, too) "Tôi vậy" (= Tôi cảm thấy mệt) - "I never read newspapers." "Tôi chưa đọc báo cả." "Neither I." (= I never read newspaper either) "Tôi chưa." (= Tôi chưa đọc báo) - Sue hasn't got a car and neither has Martin Sue khơng có xe Martin khơng có Bạn cần ý đến trật tự từ sau so neither Động từ đứng trước tân ngữ (túc từ) Ví dụ: - I passed the exam and so did Tom (KHÔNG nói 'so Tom did') Tơi thi đậu Tom • Bạn sử dụng nor thay cho neither: • • - "I can't remember his name." • "Tôi nhớ tên anh ấy." • "Nor can I" "Neither can I." "Tôi vậy." • Bạn sử dụng " not either • • - "I haven't got any money." • "Tơi khơng có tiền." • "Neither have I." "Nor have I" "I haven't either." "Tôi không có." D Mẫu câu I think so/I hope so Sau số động từ, bạn sử dụng so bạn không muốn lặp lại diễn tả Ví dụ: - "Are those people English?" "I think so." (= I think they are English) "Những người người Anh à?" "Tơi nghĩ vậy" (= Tôi nghĩ họ người Anh) - "Will you be at home tomorrow morning?" "I expect so." (= I expect I'll be at home ) "Sáng mai anh nhà chứ?" "Tơi nghĩ có." (= Tơi nghĩ nhà ) - "Do you think Kate has been invited to the party?" "I suppose so." "Bạn có nghĩ Kate mời tới dự tiệc khơng?" "Tơi cho có đấy." Bạn sử dụng I hope so/I gues so/I'm afraid so theo cách tương tự Hình thức phủ định cách diễn đạt là: I think so > I don't think so I expect so > I don't expect so I hope so > I hope not I'm afraid so > I'm afraid not I guess so > I guess not I suppose so > I don't suppose so I suppose not Ví dụ: - "Is that woman American?" "Người phụ nữ người Mỹ phải không?" "I think so/I don't think so." "Tôi nghĩ vậy/Tôi không nghĩ vậy." - "Do you think it's going to rain?" "Bạn có nghĩ trời mưa khơng?" "I hope so/I hope not." "Tơi hy vọng có./Tơi hy vọng không." Bài tập trợ động từ Để làm tập trợ động từ, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập trợ động từ Các loạt khác: • Câu điều kiện loại • Cấu trúc I wish • Câu điều kiện loại • Cách sử dụng wish • Câu bị động (I) • Câu bị động (II) ... hope not." "Tôi hy vọng có./Tơi hy vọng khơng." Bài tập trợ động từ Để làm tập trợ động từ, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập trợ động từ Các loạt khác: • Câu điều kiện loại • Cấu trúc I wish... "Jim Nora cưới đấy." "Are they? Really?" "Họ cưới nhau? Thật sao?" C Trợ động từ so, neither tiếng Anh Ta sử dụng trợ động từ với so neither Cách sử dụng để diễn tả người nói có điểm giống với... neither has Martin Sue khơng có xe Martin khơng có Bạn cần ý đến trật tự từ sau so neither Động từ đứng trước tân ngữ (túc từ) Ví dụ: - I passed the exam and so did Tom (KHƠNG nói 'so Tom did')
- Xem thêm -

Xem thêm: Trợ động từ auxiliary verb trong tiếng anh, Trợ động từ auxiliary verb trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay