Câu hỏi và cách đặt câu hỏi trong tiếng anh phần II

5 8 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:15

Câu hỏi và cách đặt câu hỏi trong tiếng Anh (II) Trang trước Trang sau A. Câu hỏi về thông tin trong tiếng AnhKhi chúng ta hỏi về thông tin, chúng ta thường sử dụng: Do you know...? Could you tell me...?Nếu bạn bắt đầu câu hỏi của bạn như vậy, trật tự của từ trong câu sẽ khác với câu hỏi đơn.So sánh: Where has Tom gone? (câu hỏi đơn — simple question) Do you know where Tom has gone? (KHÔNG nói Do you know where has Tom gone?)Anh có biết Tom đi đâu không?Phần where Tom has gone là thành phần của một câu hỏi dài hơn (Do you know ...I dont know...Can you tell me ..?). Trật tự trong câu hỏi loại này sẽ khác so với trong câu hỏi đơn.Ví dụ: What time is it?Mấy giờ rồi? Do you know what time it is?Anh có biết mấy giờ rồi không? Who is that woman?Người đàn bà kia là ai vậy? I dont know who that woman is.Tôi không biết người đàn bà kia là ai. Where can I find Linda?Tôi có thể tìm Linda ở đâu? Can you tell me where I can find Linda?Anh có thể cho tôi biết nên tìm Linda ở đâu không? How much will it cost?Cái đó giá bao nhiêu? Have you any idea how much it will cost?Theo bạn thì giá của cái đó sẽ là bao nhiêu?Bạn hãy thận trọng với những câu hỏi có dodoesdid. What time does the film begin? Phim sẽ chiếu lúc mấy giờ? Do you know what time the film begins?Bạn có biết phim sẽ chiếu lúc mấy giờ không?(KHÔNG nói: Do you know what time does...) What do you mean?Ý bạn là gì? Please explain what you meanXin hãy giải thích ý của bạn là như thế nào Why did Ann leave early?Sao anh bỏ đi sớm vậy? I wonder why Ann left early.Tôi tự hỏi tại sao Ann lại bỏ đi sớm vậy.Hãy sử dụng if hoặc whether khi không có mặt một từ để hỏi khác (whatwhy...)Ví dụ: Did anybody see you?Có ai nhìn thấy bạn không?nhưng Do you know if (hoặc whether) anybody saw you?Bạn có biết liệu có ai nhìn thấy bạn không? B. Trật tự từ trong câu hỏi tường thuật (Reported Question)Với dạng câu hỏi này thì trật tự từ trong câu hỏi tường thuật (Reported Question) cũng thay đổi.Ví dụ: 1.Direct: The police officer said to us, Where are you going?Viên cảnh sát hỏi chúng tôi: Các anh đang đi đâu vậy?Reported: The police officer asked us where we were going.Viên cảnh sát hỏi chúng tôi đang đi đâu.2.Direct: Clare said, What time do the banks close?Clare hỏi: Ngân hàng đóng cửa lúc mấy giờ?Reported: Clare wanted to know what time the banks closed.Clare muốn biết ngân hàng đóng cửa lúc mấy giờ.Trong câu tường thuật (Reported Speech), động từ thường thay đổi sang thì quá khứ. Bạn tham khảo Câu tường thuật trong tiếng Anh.Bây giờ chúng ta xét một tình huống sau: Bạn có một cuộc phỏng vấn xin việc, và dưới đây là một số câu hỏi mà người ta đã hỏi bạn. How old are you? What do you do in your spare time? How long have you been working in your present job? Why did you apply for the job? Have you got a driving licence? Can you speak any foreign languages? Sau đó bạn kể với người khác những gì bạn đã được phỏng vấn, bạn sẽ sử dụng lối tường thuật. She asked (me) how old I was.Cô ấy hỏi (tôi) bao nhiêu tuổi. She wanted to know what I did in my spare time.Cô ấy muốn biết tôi làm gì trong thời gian rỗi. She asked (me) how long I had been working in my present job.Cô ấy hỏi (tôi) đã làm công việc hiện nay được bao lâu rồi. She asked (me) why I had applied for the job. (hoặc ... why I applied)Cô ấy hỏi (tôi) tại sao lại xin làm công việc này. She wanted to know whether I could speak any foreign languages.Cô ấy muốn biết tôi có thể nói được ngoại ngữ nào không. She asked whether (hoặc if) I had a driving licence. (hoặc ... I had got...)Cô ấy hỏi tôi đã có bằng lái xe chưa.Bài tập cách đặt câu hỏiĐể làm bài tập cách đặt câu hỏi, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập cách đặt câu hỏi.Các loạt bài khác:Câu điều kiện loại 1 và 2Cấu trúc I wishCâu điều kiện loại 3Cách sử dụng wishCâu bị động (I)Câu bị động (II)Câu bị động (III)Mẫu câu It is said that, He is said toMẫu câu Have something doneCâu tường thuật Reported Speech (I)Câu tường thuật Reported Speech (II)Câu hỏi Cách đặt câu hỏi (I)Câu hỏi Cách đặt câu hỏi (II)Trợ động từCâu hỏi đuôi (Question Tag) Follow https:www.facebook.comhoc.cung.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi. Trang trước Trang sau Câu hỏi cách đặt câu hỏi tiếng Anh phần II) Trang trước Trang sau A Câu hỏi thông tin tiếng Anh Khi hỏi thông tin, thường sử dụng: Do you know ? Could you tell me ? Nếu bạn bắt đầu câu hỏi bạn vậy, trật tự từ câu khác với câu hỏi đơn So sánh: - Where has Tom gone? (câu hỏi đơn — simple question) - Do you know where Tom has gone? (KHÔNG nói 'Do you know where has Tom gone?') Anh có biết Tom đâu không? Phần where Tom has gone thành phần câu hỏi dài (Do you know /I don't know /Can you tell me ?) Trật tự câu hỏi loại khác so với câu hỏi đơn Ví dụ: - What time is it? - Do you know what time it is? Mấy rồi? Anh có khơng? - Who is that woman? - I don't know who that woman is Người đàn bà vậy? Tôi người đàn bà - Where can I find Linda? - Can you tell me where I can find Linda? Tơi tìm Linda đâu? Anh cho tơi biết nên tìm Linda đâu không? - How much will it cost? - Have you any idea how much it will cost? Cái giá bao nhiêu? Theo bạn giá bao nhiêu? Bạn thận trọng với câu hỏi có do/does/did - What time does the film begin? - Do you know what time the film begins? Phim chiếu lúc giờ? Bạn có biết phim chiếu lúc khơng? (KHƠNG nói: 'Do you know what time does ') - What you mean? - Please explain what you mean! Ý bạn gì? Xin giải thích ý bạn nào! - Why did Ann leave early? - I wonder why Ann left early Sao anh bỏ sớm vậy? Tôi tự hỏi Ann lại bỏ sớm Hãy sử dụng if whether khơng có mặt từ để hỏi khác (what/why/ ) Ví dụ: - Did anybody see you? Có nhìn thấy bạn không? - Do you know if (hoặc whether) anybody saw you? Bạn có biết liệu có nhìn thấy bạn khơng? B Trật tự từ câu hỏi tường thuật (Reported Question) Với dạng câu hỏi trật tự từ câu hỏi tường thuật (Reported Question) thay đổi Ví dụ: Direct: - The police officer said to us, "Where are you going?" Viên cảnh sát hỏi chúng tôi: "Các anh đâu vậy?" Reported: - The police officer asked us where we were going Viên cảnh sát hỏi đâu Direct: - Clare said, "What time the banks close?" Clare hỏi: "Ngân hàng đóng cửa lúc giờ?" Reported: - Clare wanted to know what time the banks closed Clare muốn biết ngân hàng đóng cửa lúc Trong câu tường thuật (Reported Speech), động từ thường thay đổi sang khứ Bạn tham khảo Câu tường thuật tiếng Anh Bây xét tình sau: Bạn có vấn xin việc, số câu hỏi mà người ta hỏi bạn - How old are you? - What you in your spare time? - How long have you been working in your present job? - Why did you apply for the job? - Have you got a driving licence? - Can you speak any foreign languages? Sau bạn kể với người khác bạn vấn, bạn sử dụng lối tường thuật - She asked (me) how old I was Cô hỏi (tôi) tuổi - She wanted to know what I did in my spare time Cơ muốn biết tơi làm thời gian rỗi - She asked (me) how long I had been working in my present job Cô hỏi (tôi) làm công việc - She asked (me) why I had applied for the job (hoặc why I applied) Cô hỏi (tôi) lại xin làm công việc - She wanted to know whether I could speak any foreign languages Cơ muốn biết tơi nói ngoại ngữ không - She asked whether (hoặc if) I had a driving licence (hoặc I had got ) Cơ hỏi tơi có lái xe chưa Bài tập cách đặt câu hỏi Để làm tập cách đặt câu hỏi, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập cách đặt câu hỏi Các loạt khác:  Câu điều kiện loại  Cấu trúc I wish  Câu điều kiện loại  Cách sử dụng wish  Câu bị động (I)  Câu bị động (II)  Câu bị động (III)  Mẫu câu It is said that, He is said to  Mẫu câu Have something done  Câu tường thuật - Reported Speech (I)  Câu tường thuật - Reported Speech (II)  Câu hỏi & Cách đặt câu hỏi (I)  Câu hỏi & Cách đặt câu hỏi (II)  Trợ động từ  Câu hỏi đuôi (Question Tag) Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Trang trước Trang sau ... Cô hỏi có lái xe chưa Bài tập cách đặt câu hỏi Để làm tập cách đặt câu hỏi, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập cách đặt câu hỏi Các loạt khác:  Câu điều kiện loại  Cấu trúc I wish  Câu. .. Reported Speech (I)  Câu tường thuật - Reported Speech (II)  Câu hỏi & Cách đặt câu hỏi (I)  Câu hỏi & Cách đặt câu hỏi (II)  Trợ động từ  Câu hỏi đuôi (Question Tag) Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/...  Cách sử dụng wish  Câu bị động (I)  Câu bị động (II)  Câu bị động (III)  Mẫu câu It is said that, He is said to  Mẫu câu Have something done  Câu tường thuật - Reported Speech (I)  Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi và cách đặt câu hỏi trong tiếng anh phần II, Câu hỏi và cách đặt câu hỏi trong tiếng anh phần II

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay