Câu hỏi và cách đặt câu hỏi trong tiếng anh

6 8 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:15

Câu hỏi và cách đặt câu hỏi trong tiếng Anh (I) Trang trước Trang sau A. Có cần thay đổi động từ của câu tường thuật trong tiếng AnhChúng ta thường thay đổi trật tự của từ trong câu để tạo thành câu hỏi: Đặt trợ động từ (Auxiliary Verb) đầu tiên (trong trường hợp câu có nhiều hơn một trợ động từ) lên trước chủ ngữ. Chủ ngữ + trợ động từ > Trợ động từ + chủ ngữ ?Tom will > will Tom?you have > have you?I can > can I?the house was > was the house?Ví dụ: Will Tom be here tomorrow?Ngày mai Tom có ở đây không? Have you been working hard?Bạn đã phải làm việc nhiều phải không? What can I do? (KHÔNG nói What I can do?)Tôi có thể làm được gì? When was the house built? (KHÔNG nói When was built the house?)Ngôi nhà được xây dựng khi nào vậy? B. Câu hỏi ở thì Hiện tại đơn và quá khứ đơn trong tiếng AnhVới câu hỏi ở thì Hiện tại đơn, chúng ta sử dụng các trợ động từ dodoes. you live > do you live?the film begins > does the film begin?Ví dụ: Do you live near here?Bạn sống ở gần đây phải không? What time does the film begin? (KHÔNG nói What time begins...?)Mấy giờ thì phim bắt đầu chiếu?Với câu hỏi ở thì quá khứ đơn, chúng ta sử dụng trợ động từ did: you sold > did you sell?the accident happened > did the accident happen?Ví dụ: Did you sell your car?Anh đã bán xe hơi rồi à? How did the accident happen?Tai nạn đã xảy ra như thế nào?Nhưng không được sử dụng dodoesdid trong câu hỏi nếu chủ ngữ trong câu là whowhatwhich.Hãy so sánh:Từ để hỏi được dùng để hỏi cho tân ngữ và đóng vai trò làm tân ngữ trong câu hỏi: Emina telephoned somebody.Emina đã gọi điện cho| ai đó. (tân ngữ)| |> Who did Emina telephone?Emina đã gọi điện cho ai vậy?Từ để hỏi được dùng để hỏi cho chủ ngữ và đóng vai trò làm chủ ngữ trong câu hỏi: Somebody telephoned Emina.Một| người nào đó đã gọi điện cho Emina. | (chủ ngữ) |> Who telephoned Emina?Ai đã gọi điện cho Emina vậy?Trong các ví dụ sau, các từ để hỏi whowhichwhat được sử dụng để hỏi cho chủ ngữ và đóng vai trò chủ ngữ trong câu hỏi: Who wants something to eat? (KHÔNG nói Who does want)Có ai muốn ăn một chút gì không? What happened to you last night? (KHÔNG nói What did happen)Điều gì đã xảy ra với bạn tối qua vậy? Which bus goes to the city centre? (KHÔNG nói Which bus does go)Xe buýt nào sẽ đến trung tâm thành phố?C. Vị trí giới từ trong câu hỏi có từ để hỏiBạn cần chú ý vị trí của giới từ trong các câu hỏi bắt đầu bằng các từ để hỏi WhoWhatWhichWhere...?Ví dụ: Who do you want to speak to?Bạn muốn nói chuyện với ai? Which job has Jane applied for?Jane đã nộp đơn xin việc gì vậy? What was the weather like yesterday?Thời tiết ngày hôm qua thế nào? Where do you come from?Bạn đến từ đâu vậy?Bạn có thể sử dụng giới từ + whom trong các ngữ cảnh trang trọng.Ví dụ: To whom do you wish to speak?Bạn mong muốn được nói chuyện với ai? D. Câu hỏi phủ định trong tiếng AnhCâu hỏi phủ định có dạng: isnt it...? didnt you...?Chúng ta sử dụng câu hỏi phủ định đặc biệt khi biểu lộ sự ngạc nhiên: Didnt you hear the bell? I rang it four times.Bạn không nghe thấy tiếng chuông sao? Tôi đã bấm chuông 4 lần.hay chúng ta mong muốn người nghe đồng tình với chúng ta: Havent we met somewhere before? Yes, I think we have.Trước đây chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi phải không? Vâng, tôi nghĩ là chúng ta đã gặp nhau. Isnt it a beautiful day (= Its a beautiful day, isnt it?)Thật là một ngày đẹp trời (= Thật là một ngày đẹp trời, có phải không?)Ghi chú:1. Bạn cần chú ý ý nghĩa của yes và no trong câu trả lời:Ví dụ: Dont you want to go to the party?Bạn không muốn đi dự tiệc sao?Trả lời:Yes (=Yes, I want to): Có (= Có, tôi muốn đi)No (=No, I dont want to): Không (= Không, tôi không muốn đi)2. Bạn cũng cần chú ý trật tự của từ trong câu hỏi phủ định bắt đầu bằng từ để hỏi Why ...?: Why dont we go out for a meal tonight? (KHÔNG nói Why we dont...)Tại sao chúng ta lại không đi ăn tiệm tối nay nhỉ? Why wasnt Mary at work yesterday? (KHÔNG nói Why Mary wasnt...)Tại sao hôm qua Mary lại không đi làm nhỉ?Bài tập cách đặt câu hỏiĐể làm bài tập cách đặt câu hỏi, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập cách đặt câu hỏi.Các loạt bài khác:Câu điều kiện loại 1 và 2Cấu trúc I wishCâu điều kiện loại 3Cách sử dụng wishCâu bị động (I)Câu bị động (II)Câu bị động (III)Mẫu câu It is said that, He is said toMẫu câu Have something doneCâu tường thuật Reported Speech (I)Câu tường thuật Reported Speech (II)Câu hỏi Cách đặt câu hỏi (I)Câu hỏi Cách đặt câu hỏi (II)Trợ động từCâu hỏi đuôi (Question Tag) Follow https:www.facebook.comhoc.cung.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,M Câu hỏi cách đặt câu hỏi tiếng Anh (I) Trang trước Trang sau A Có cần thay đổi động từ câu tường thuật tiếng Anh Chúng ta thường thay đổi trật tự từ câu để tạo thành câu hỏi: Đặt trợ động từ ( Auxiliary Verb) (trong trường hợp câu có nhiều trợ động từ) lên trước chủ ngữ Chủ ngữ + trợ động từ > Trợ động từ + chủ ngữ ? Tom will you have I can the house was > will Tom? > have you? > can I? > was the house? Ví dụ: - Will Tom be here tomorrow? Ngày mai Tom có khơng? - Have you been working hard? Bạn phải làm việc nhiều phải không? - What can I do? (KHƠNG nói 'What I can do?') Tơi làm gì? - When was the house built? (KHƠNG nói 'When was built the house?') Ngơi nhà xây dựng vậy? B Câu hỏi Hiện đơn khứ đơn tiếng Anh Với câu hỏi Hiện đơn, sử dụng trợ động từ do/does you live > you live? the film begins > does the film begin? Ví dụ: - Do you live near here? Bạn sống gần phải không? - What time does the film begin? (KHƠNG nói 'What time begins ?') Mấy phim bắt đầu chiếu? Với câu hỏi khứ đơn, sử dụng trợ động từ did: you sold > did you sell? the accident happened > did the accident happen? Ví dụ: - Did you sell your car? Anh bán xe à? - How did the accident happen? Tai nạn xảy nào? Nhưng không sử dụng do/does/did câu hỏi chủ ngữ câu who/what/which Hãy so sánh: • Từ để hỏi dùng để hỏi cho tân ngữ đóng vai trò làm tân ngữ câu hỏi: • • - Emina telephoned somebody • Emina gọi điện cho| • • • -(tân ngữ) | | > Who did Emina telephone? Emina gọi điện cho vậy? • Từ để hỏi dùng để hỏi cho chủ ngữ đóng vai trò làm chủ ngữ câu hỏi: • • - Somebody telephoned Emina • Một| người gọi điện cho Emina • | • -(chủ ngữ) • | • > Who telephoned Emina? Ai gọi điện cho Emina vậy? Trong ví dụ sau, từ để hỏi who/which/what sử dụng để hỏi cho chủ ngữ đóng vai trò chủ ngữ câu hỏi: - Who wants something to eat? (KHƠNG nói 'Who does want') Có muốn ăn chút khơng? - What happened to you last night? (KHƠNG nói 'What did happen') Điều xảy với bạn tối qua vậy? - Which bus goes to the city centre? (KHÔNG nói 'Which bus does go') Xe buýt đến trung tâm thành phố? C Vị trí giới từ câu hỏi có từ để hỏi Bạn cần ý vị trí hỏi Who/What/Which/Where ? Ví dụ: - Who you want to speak to? Bạn muốn nói chuyện với ai? - Which job has Jane applied for? Jane nộp đơn xin việc vậy? giới từ câu hỏi bắt đầu từ để - What was the weather like yesterday? Thời tiết ngày hôm qua nào? - Where you come from? Bạn đến từ đâu vậy? Bạn sử dụng giới từ + whom ngữ cảnh trang trọng Ví dụ: - To whom you wish to speak? Bạn mong muốn nói chuyện với ai? D Câu hỏi phủ định tiếng Anh Câu hỏi phủ định có dạng: isn't it ?/ didn't you ? • Chúng ta sử dụng câu hỏi phủ định đặc biệt biểu lộ ngạc nhiên: • • - Didn't you hear the bell? I rang it four times Bạn không nghe thấy tiếng chuông sao? Tôi bấm chuông lần • hay mong muốn người nghe đồng tình với chúng ta: • • - "Haven't we met somewhere before?" "Yes, I think we have." • "Trước gặp đâu phải không?" "Vâng, tơi nghĩ chúng • ta gặp nhau." • • - Isn't it a beautiful day! (= It's a beautiful day, isn't it?) Thật ngày đẹp trời! (= Thật ngày đẹp trời, có phải khơng?) Ghi chú: Bạn cần ý ý nghĩa yes no câu trả lời: Ví dụ: - Don't you want to go to the party? Bạn không muốn dự tiệc sao? Trả lời: Yes (=Yes, I want to): Có (= Có, tơi muốn đi) No (=No, I don't want to): Không (= Không, không muốn đi) Bạn cần ý trật tự từ câu hỏi phủ định để hỏi Why ?: - Why don't we go out for a meal tonight? (KHƠNG nói 'Why we don't ') Tại lại không ăn tiệm tối nhỉ? - Why wasn't Mary at work yesterday? (KHÔNG nói 'Why Mary wasn't ') Tại hơm qua Mary lại không làm nhỉ? Bài tập cách đặt câu hỏi Để làm tập cách đặt câu hỏi, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập cách đặt câu hỏi Các loạt khác: • Câu điều kiện loại • Cấu trúc I wish • Câu điều kiện loại • Cách sử dụng wish • Câu bị động (I) • Câu bị động (II) • Câu bị động (III) • Mẫu câu It is said that, He is said to • Mẫu câu Have something done • Câu tường thuật - Reported Speech (I) • Câu tường thuật - Reported Speech (II) • Câu hỏi & Cách đặt câu hỏi (I) • Câu hỏi & Cách đặt câu hỏi (II) • Trợ động từ • Câu hỏi đuôi (Question Tag) Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,M ... Bài tập cách đặt câu hỏi Để làm tập cách đặt câu hỏi, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập cách đặt câu hỏi Các loạt khác: • Câu điều kiện loại • Cấu trúc I wish • Câu điều kiện loại • Cách sử... Speech (I) • Câu tường thuật - Reported Speech (II) • Câu hỏi & Cách đặt câu hỏi (I) • Câu hỏi & Cách đặt câu hỏi (II) • Trợ động từ • Câu hỏi đuôi (Question Tag) Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/... to speak? Bạn mong muốn nói chuyện với ai? D Câu hỏi phủ định tiếng Anh Câu hỏi phủ định có dạng: isn't it ?/ didn't you ? • Chúng ta sử dụng câu hỏi phủ định đặc biệt biểu lộ ngạc nhiên: • •
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi và cách đặt câu hỏi trong tiếng anh, Câu hỏi và cách đặt câu hỏi trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay