Câu tường thuật reported speech trong tiếng anh

4 10 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:14

Câu tường thuật (Reported Speech) trong tiếng Anh Phần 2 Trang trước Trang sau A. Có cần thay đổi động từ của câu tường thuật trong tiếng AnhKhông phải lúc nào cũng cần thiết chuyển đổi động từ khi bạn sử dụng cách nói gián tiếp (Câu tường thuật Reported Speech). Nếu bạn đang kể lại một sự việc và nó vẫn còn đúng vào lúc nói thì bạn không cần phải thay đổi động từ.Ví dụ: 1. Direct Tom said: New York is more lively than London.Tom đã nói: New York thì sống động hơn London.Reported Tom said that New York is more lively than London.(New York is still more lively. The situation hasnt changed)Tom đã nói là New York thì sống động hơn London.(New York vẫn sống động hơn. Tình huống đã không thay đổi.)2. Direct Ann said: I want to go to New York next year.Ann đã nói: Tôi muốn đi đến New York vào năm tới.Reported Ann said that she wants to go to New York next year.(Ann still wants to go to New York next year)Ann đã nói là cô ấy muốn đi New York vào năm tới.(Bây giờ Ann vẫn còn muốn đi New York vào năm tới)Các câu trên vẫn còn đúng khi bạn đổi động từ sang quá khứ: Tom said that New York was more lively than London. Ann said that she wanted to go to New York next year.Nhưng bạn phải dùng thể quá khứ khi có sự khác nhau giữa những gì đã được nói và những gì thực sự đúng ở thực tế.Ví dụ thực tế: You met Sonia a few days ago.Bạn đã gặp Sonia vài ngày trước. She said: Jim is ill. (Direct Speech)Cô ấy nói: Jim bị ốmLater that day you see Jim. He is looking well and carrying a tennis racket.Sau đó ít lâu bạn gặp Jim. Anh ấy trông khỏe mạnh và đang mang theo một cái vợt tennis.Bạn nói: I didnt expect to see you, Jim. Sonia said you were ill.Tôi không nghĩ là tôi gặp anh Jim à. Sonia đã nói là anh đang bị bệnh.(KHÔNG nói: Sonia said you are ill, bởi vì rõ ràng là anh ấy bây giờ đang mạnh khỏe.) B. Động từ say và tell trong câu bị độngNếu bạn đề cập đến người mà bạn đang nói chuyện, hãy dùng động từ tellVí dụ: Sonia told me that you were ill. (KHÔNG nói Sonia said me) Sonia đã nói với tôi là anh bị ốm. What did you tell the police? (KHÔNG nói say the police)Bạn đã nói gì với cảnh sát?Những trường hợp khác bạn sử dụng động từ say. Sonia said that you were ill (KHÔNG dùng Sonia told that...)Sonia đã nói là anh ấy bị ốm. What did you say?Bạn đã nói gì vậy?Nhưng bạn có thể nói say something to somebody: nói điều gì đó với ai đó, bạn sử dụng say. Ann said goodbye to me and left. (KHÔNG nói Ann said me goodbye)Ann đã chào tạm biệt với tôi và ra đi. What did you say to the police?Bạn đã nói gì với cảnh sát? C. Động từ tellask trong câu tường thuậtChúng ta cũng sử dụng dạng động từ nguyên thể có to (to doto stay...) trong câu tường thuật gián tiếp (Reported Speech), đặc biệt với hai động từ tell và ask, đối với câu mệnh lệnh hay yêu cầu.Ví dụ: 1. Direct Stay in bed for a few days, the doctor said to me.Bác sĩ đã bảo tôi: Hãy nằm nghỉ vài ngày.Reported The doctor told me to stay in bed for a few days.Bác sĩ đã nói với tôi nằm nghỉ vài ngày.2.Direct Dont shout, I said to Jim.Đừng có la lên, tôi đã nói với Jim.Reported I told Jim not to shout.Tôi đã bảo Jim không được la.3. Direct Please dont tell anybody what happened, Ann said to me.Ann đã dặn tôi: Xin anh đừng kể cho bất cứ ai về chuyện xảy ra.Reported Ann asked me not to tell anybody what (had) happened.Ann đã yêu cầu tôi không nói cho ai về chuyện đã xảy ra.Bạn cũng có thể sử dụng ...said to do something.Ví dụ: The doctor said to stay in bed for a few days. (KHÔNG nói The doctor said me...)Bác sĩ đã bảo tôi nằm nghỉ vài ngày.Bài tập câu tường thuậtĐể làm bài tập câu tường thuật, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập câu tường thuật.Các loạt bài khác:Câu điều kiện loại 1 và 2Cấu trúc I wishCâu điều kiện loại 3Cách sử dụng wishCâu bị động (I)Câu bị động (II)Câu bị động (III)Mẫu câu It is said that, He is said toMẫu câu Have something doneCâu tường thuật Reported Speech (I) Câu tường thuật Reported Speech tiếng Anh - Phần Trang trước Trang sau A Có cần thay đổi động từ câu tường thuật tiếng Anh Không phải lúc cần thiết chuyển đổi động từ bạn sử dụng cách nói gián tiếp (Câu tường thuật - Reported Speech) Nếu bạn kể lại việc vào lúc nói bạn khơng cần phải thay đổi động từ Ví dụ: Direct - Tom said: "New York is more lively than London." Tom nói: "New York sống động London." Reported - Tom said that New York is more lively than London (New York is still more lively The situation hasn't changed) Tom nói New York sống động London (New York sống động Tình khơng thay đổi.) Direct - Ann said: "I want to go to New York next year." Ann nói: "Tơi muốn đến New York vào năm tới." Reported - Ann said that she wants to go to New York next year (Ann still wants to go to New York next year) Ann nói muốn New York vào năm tới (Bây Ann muốn New York vào năm tới) Các câu bạn đổi động từ sang khứ: - Tom said that New York was more lively than London - Ann said that she wanted to go to New York next year Nhưng bạn phải dùng thể khứ có khác nói thực thực tế Ví dụ thực tế: You met Sonia a few days ago Bạn gặp Sonia vài ngày trước - She said: "Jim is ill." (Direct Speech) Cơ nói: "Jim bị ốm" Later that day you see Jim He is looking well and carrying a tennis racket Sau lâu bạn gặp Jim Anh trông khỏe mạnh mang theo vợt tennis Bạn nói: - "I didn't expect to see you, Jim Sonia said you were ill." "Tôi không nghĩ gặp anh Jim Sonia nói anh bị bệnh." (KHƠNG nói: "Sonia said you are ill", rõ ràng anh mạnh khỏe.) B Động từ say tell câu bị động Nếu bạn đề cập đến người mà bạn nói chuyện, dùng động từ tell Ví dụ: - Sonia told me that you were ill (KHƠNG nói 'Sonia said me') Sonia nói với anh bị ốm - What did you tell the police? (KHƠNG nói 'say the police') Bạn nói với cảnh sát? Những trường hợp khác bạn sử dụng động từ say - Sonia said that you were ill (KHÔNG dùng 'Sonia told that ') Sonia nói anh bị ốm - What did you say? Bạn nói vậy? Nhưng bạn nói "say something to somebody": nói điều với đó, bạn sử dụng say - Ann said goodbye to me and left (KHƠNG nói 'Ann said me goodbye') Ann chào tạm biệt với - What did you say to the police? Bạn nói với cảnh sát? C Động từ tell/ask câu tường thuật Chúng ta sử dụng dạng động từ nguyên thể có to (to do/to stay/ ) câu tường thuật gián tiếp (Reported Speech), đặc biệt với hai động từ tell ask, câu mệnh lệnh hay yêu cầu Ví dụ: Direct - "Stay in bed for a few days", the doctor said to me Bác sĩ bảo tôi: "Hãy nằm nghỉ vài ngày." Reported - The doctor told me to stay in bed for a few days Bác sĩ nói với nằm nghỉ vài ngày Direct "Don't shout", I said to Jim "Đừng có la lên", tơi nói với Jim Reported I told Jim not to shout Tôi bảo Jim không la Direct - "Please don't tell anybody what happened", Ann said to me Ann dặn tôi: "Xin anh đừng kể cho chuyện xảy ra." Reported Ann asked me not to tell anybody what (had) happened Ann yêu cầu tơi khơng nói cho chuyện xảy Bạn sử dụng " said to something" Ví dụ: - The doctor said to stay in bed for a few days (KHƠNG nói 'The doctor said me ') Bác sĩ bảo nằm nghỉ vài ngày Bài tập câu tường thuật Để làm tập câu tường thuật, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập câu tường thuật Các loạt khác:  Câu điều kiện loại  Cấu trúc I wish  Câu điều kiện loại  Cách sử dụng wish  Câu bị động (I)  Câu bị động (II)  Câu bị động (III)  Mẫu câu It is said that, He is said to  Mẫu câu Have something done  Câu tường thuật - Reported Speech (I) ... vài ngày Bài tập câu tường thuật Để làm tập câu tường thuật, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập câu tường thuật Các loạt khác:  Câu điều kiện loại  Cấu trúc I wish  Câu điều kiện loại... Cách sử dụng wish  Câu bị động (I)  Câu bị động (II)  Câu bị động (III)  Mẫu câu It is said that, He is said to  Mẫu câu Have something done  Câu tường thuật - Reported Speech (I) ... Động từ tell/ask câu tường thuật Chúng ta sử dụng dạng động từ nguyên thể có to (to do/to stay/ ) câu tường thuật gián tiếp (Reported Speech) , đặc biệt với hai động từ tell ask, câu mệnh lệnh hay
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu tường thuật reported speech trong tiếng anh, Câu tường thuật reported speech trong tiếng anh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay