Bài thu hoạch lãnh đạo cấp phòng (1)

8 8 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:13

Trong bộ máy quản lý nhà nước, phòng là một cấp. Chức năng chung của cấp phòng là chuyển tải và tổ chức thực hiện các quyết định của cấp trên trực tiếp và phản ánh những yêu cầu, nguyện vọng, đề xuất của công chức đơn vị với lãnh đạo cấp trên. Trong quan hệ với các chủ trương chính sách của Nhà nước, phòng là một cấp có chức năng tư vấn triển khai. Về vị trí, Phòng là tổ chức chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của một cơ quan, đơn vị. Phòng được cơ cấu trong tổ chức cấp bộ, tổng cục, cục, sở, ngành cấp huyện và trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước ở Trung ương.Nội dung công việc của phòng là các lĩnh vực có tính chuyên môn, kỹ thuật và nghiệp vụ. Do vị trí, cấp độ phòng khác nhau nên nhiệm vụ cụ thể của phòng ở mỗi cấp khác nhau. Nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo phòng chủ yếu tập trung vào hai mảng: Chỉ đạo thực hiện chủ trương, chính sách, quyết định quản lý của cấp trên và tham mưu công tác cho lãnh đạo.Qua 06 chuyên đề đã được các giảng viên truyền đạt trong khóa học gồm: Chuyên đề 01: Lãnh đạo cấp phòng và vận dụng kiến thức, kỹ năng của lãnh đạo cấp phòng.Chuyên đề 02: Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật trong công tác.Chuyên đề 03: Kiến thức, kỹ năng quản lý và lãnh đạo của cấp phòngChuyên đề 04: Kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của lãnh đạo cấp phòng.Chuyên đề 05: Kỹ năng tham mưu của lãnh đạo cấp phòngChuyên đề 06: Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự của lãnh đạo cấp phòng.Đã giúp cho các học viên nâng cao nhận thức, năng lực lãnh đạo quản lý cấp phòng đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác hiện nay. LỜI MỞ ĐẦU Trong máy quản lý nhà nước, phòng cấp Chức chung cấp phòng chuyển tải tổ chức thực định cấp trực tiếp phản ánh yêu cầu, nguyện vọng, đề xuất công chức đơn vị với lãnh đạo cấp Trong quan hệ với chủ trương sách Nhà nước, phòng cấp có chức tư vấn triển khai Về vị trí, Phòng tổ chức chun mơn, kỹ thuật, nghiệp vụ quan, đơn vị Phòng cấu tổ chức cấp bộ, tổng cục, cục, sở, ngành cấp huyện quan hành chính, đơn vị nghiệp nhà nước Trung ương Nội dung cơng việc phòng lĩnh vực có tính chun mơn, kỹ thuật nghiệp vụ Do vị trí, cấp độ phòng khác nên nhiệm vụ cụ thể phòng cấp khác Nhiệm vụ, quyền hạn lãnh đạo phòng chủ yếu tập trung vào hai mảng: Chỉ đạo thực chủ trương, sách, định quản lý cấp tham mưu công tác cho lãnh đạo Qua 06 chuyên đề giảng viên truyền đạt khóa học gồm: Chuyên đề 01: Lãnh đạo cấp phòng vận dụng kiến thức, kỹ lãnh đạo cấp phòng Chuyên đề 02: Kỹ cập nhật áp dụng pháp luật công tác Chuyên đề 03: Kiến thức, kỹ quản lý lãnh đạo cấp phòng Chuyên đề 04: Kỹ lập tổ chức thực kế hoạch cơng tác lãnh đạo cấp phòng Chuyên đề 05: Kỹ tham mưu lãnh đạo cấp phòng Chuyên đề 06: Kỹ quản lý phát triển nhân lãnh đạo cấp phòng Đã giúp cho học viên nâng cao nhận thức, lực lãnh đạo quản lý cấp phòng đáp ứng tốt yêu cầu công tác Đặc biệt chuyên đề Kỹ tham mưu lãnh đạo cấp phòng khái quát nội dung cơng tác tham mưu cấp cấp phòng Qua thân tơi hiểu sâu số nội dung công tác tham mưu gắn với hoạt động thực tiễn đơn vị Khái niệm cơng tác tham mưu hiểu tổ chức cá nhân tham gia (tham dự) vào việc đề xuất thiết kế kế hoạch, chương trình tổ chức thực (thi cơng) kế hoạch, chương trình chủ thể quyền lực lãnh đạo, quản lý định” Tham mưu không tham dự, đề xuất chủ trương cho người lãnh đạo, quản lý cấp mình, mà hướng dẫn đạo thực lĩnh vực đảm trách cho cấp lãnh đạo quản lý quan tham mưu cấp Trên sở chức năng, nhiệm vụ, người lãnh đạo phòng cụ thể hóa nội dung cần tham mưu cho cấp gồm: Tham mưu xây dựng, bổ sung, hồn thiện chế, sách quy trình quản lý; Tham mưu xây dựng tổ chức thực kế hoạch cơng tác phòng; Tham mưu kế hoạch biện pháp kiểm tra, giám sát thực để kịp thời điều chỉnh kế hoạch, hoạt động nguồn lực; Tham mưu phối hợp triển khai thực đề án, kế hoạch chung Xét chức tham gia lẫn chức hướng dẫn tổ chức thực quan cơng chức tham mưu có thuộc tính lãnh đạo, quản lý đồng thời phải chịu trách nhiệm với người lãnh đạo, quản lý lĩnh vực tham mưu Khơng nên hiểu đơn tham mưu giúp việc, bảo làm Tham mưu có trách nhiệm đồng thời phải có quyền hạn Người lãnh đạo phòng làm cơng tác tham mưu cần có lĩnh, hiểu biết hệ tiêu chuẩn cụ thể Một số yêu cầu cụ thể công tác tham mưu lãnh đạo phòng bao gồm: - Tham mưu phải bảo đảm tính phù hợp pháp luật, đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ tổ chức; - Trung thực xác với thái độ nghiêm túc cơng việc; - Tham mưu phải kịp thời, có tính ngun tẳc cao, xem xét giải công việc cụ thể với thái độ khách quan, biện chứng; - Tham mưu phải đầy đủ, tồn diện, song khơng định kiến, hẹp hòi, khơng bảo thủ Tham mưu phải góp phần hình thành, củng cố phát triển văn hóa tổ chức, hồn thiện quy trình cơng tác phát huy tiềm thành viên, đóng góp vào thành cơng phòng nói riêng quan nói chung; - Tham mưu đồng thời phải góp phần nâng cao hiệu phối hợp cơng tác phòng, cá nhân tổ chức, đơn vị, nâng cao hiệu qưả phối hợp công tác đơn vị ngành… Do vậy, người lãnh đạo phòng làm cơng tác tham mưu phải có lực chun mơn sâu, tinh thơng lĩnh vực đảm trách, với tính chuyên nghiệp cao Tài trách nhiệm tham mưu khả chuyên sâu để đưa phương án, kế hoạch, chương trình, phương án tính tốn dự báo có tính hiệu hệ chương trình, phương án Ngồi ra, để thực tốt cơng tác tham mưu, lãnh đạo phòng cần có kỹ năng: Kỹ phát lựa chọn vấn đề; Kỹ chuẩn bị thông tin, cứ, lỹ lẽ; Kỹ lựa chọn thời gian địa điểm; Kỹ lựa chọn phương pháp dự kiến kết quả; Kỹ trình bày thuyết phục Trong cơng tác tham mưu, lãnh đạo phòng cần tuân thủ nguyên tắc sau: Tham mưu phải vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấp có thẩm quyền giao; Tham mưu phải nhằm thực cho mục tiêu đơn vị cấp phòng Tuyệt đối khơng để đầu óc vụ lợi, thiên vị, xen lẫn động cá nhân; Tham mưu phải tuân thủ theo pháp luật; Phải dựa sở khoa học, khách quan; Trung thành với lợi ích nhân dân, dân tộc, phấn đấu hơm tương lai tốt đẹp đất nước Tóm tại, tham mưu nhiệm vụ quan trọng lãnh đạo phòng, cơng tác tham mưu nghề chun sâu, có tính chun nghiệp cao Lãnh đạo phòng phải có hiểu biết, kỹ năng, lực để thực tốt nhiệm vụ tham mưu theo yêu cầu nguyên tắc định PHẦN II KHẢ NĂNG VẬN DỤNG LÝ THUYẾT VÀO THỰC TIỄN CÔNG TÁC CỦA BẢN THÂN TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ Nhìn chung, nội dung chuyên đề truyền tải đến học viên qua khóa học mang tính thực tiễn sinh động, sát với yêu cầu thực tế công tác học viên Cụ thể với chuyên đề: Kỹ tham mưu lãnh đạo cấp phòng khái qt, vận dụng vào thực tế công tác thân sau: Khái qt vị trí chức phòng cấp huyện Căn Nghị định số 37/2014/NĐ-CP Chính phủ quy định: Phòng hành cấp huyện Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực chức tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước ngành, lĩnh vực địa phương thực số nhiệm vụ, quyền hạn theo ủy quyền Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định pháp luật; góp phần bảo đảm thống quản lý ngành lĩnh vực công tác địa phương Cụ thể, nội dung công tác đơn vị là: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực chức quản lý nhà nước về: Tổ chức máy; vị trí việc làm; biên chế cơng chức cấu ngạch công chức quan, tổ chức hành nhà nước; vị trí việc làm, cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp số lượng người làm việc đơn vị nghiệp công lập; tiền lương cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng quan, tổ chức hành chính, đơn vị nghiệp cơng lập; cải cách hành chính; quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, cơng chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn người hoạt động không chuyên trách cấp xã; hội, tổ chức phi phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tơn giáo; công tác niên; thi đua - khen thưởng Để làm tốt công tác tham mưu đơn vị cho UBND huyện lĩnh vực giao đòi hỏi cơng tác tham mưu phải: - Tham mưu phải bảo đảm tính phù hợp pháp luật, đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ tổ chức; - Trung thực xác với thái độ nghiêm túc cơng việc; - Tham mưu phải kịp thời, có tính nguyên tẳc cao, xem xét giải công việc cụ thể với thái độ khách quan, biện chứng; - Tham mưu phải đầy đủ, tồn diện, song khơng định kiến, hẹp hòi, khơng bảo thủ Tham mưu phải góp phần hình thành, củng cố phát triển văn hóa tổ chức, hồn thiện quy trình cơng tác phát huy tiềm thành viên, đóng góp vào thành cơng phòng nói riêng quan nói chung; - Tham mưu đồng thời phải góp phần nâng cao hiệu phối hợp công tác phòng, cá nhân tổ chức, đơn vị, nâng cao hiệu qưả phối hợp công tác đơn vị ngành… Để thực tốt cơng tác tham mưu, người lãnh đạo phòng cần phải thu thập xử lý thơng tin xác để nắm bắt rõ vấn đề cần tham mưu, có kỹ soạn thảo quản lý văn khoa học kỹ trình bày, thuyết phục để tham gia đề xuất chủ trương cho người lãnh đạo, quản lý cấp mình, đồng thời hướng dẫn đạo thực lĩnh vực đảm trách cho cấp lãnh đạo quản lý quan tham mưu cấp Ngoài nhân tố chủ quan phía người lãnh đạo, thực tế có yếu tố tác động tới công tác tham mưu thời gian xử lý công việc gấp có nhiều vấn đề đồng thời phải xử lý ảnh hưởng tới hiệu công tác tham mưu Khi thực thi hoạt động cơng vụ, điều quan trọng có thông tin liệu phù hợp, cần thiết phục vụ cho công việc thân quan, đơn vị, qua đóng góp cho việc hoàn thành mục tiêu chung Tuy nhiên thông tin vật, tượng cần thống kê thường thay đổi theo thời điểm thống kê, để có thơng tin xác cần nghiên cứu tài liệu, khảo sát thực địa, kiểm tra thực tế, vấn, dùng phiếu điều tra…Mỗi phương pháp có ưu điểm nhược điểm riêng, cần phối hợp phương pháp cách phù hợp để có thơng tin xác, tin cậy, nhanh chóng, tiết kiệm Thơng tin sau thu thập dù đảm bảo tính xác chưa thể tham mưu mà cần tổng hợp, phân loại thông tin theo lĩnh vực, theo mục tiêu quản lý để có kết luận thực trạng, tình hình vấn đề cần tham mưu Lúc thông tin trở thành liệu, tức từ đơn vị nhỏ trở thành đơn vị phân tích lớn (ví dụ thông tin từ điểm trường, trường trở thành thông tin cấp học) cần lưu trữ dạng phù hợp để phân tích Điều quan trọng xếp liệu dạng hệ thống mang tính tổng qt Để làm điều cần có bảng biểu mẫu báo cáo thiết kế phù hợp, bao qt thơng tin có để đảm bảo việc tổng hợp nhanh chóng Để thực cơng tác tham mưu, lãnh đạo phòng thường xuyên phải báo cáo, trình bày, đề xuất kiến nghị với cấp trực tiếp, công chức quản lý quan, đơn vị liên quan Do vậy, trình bày lời nói đơi có số khó khăn nhỏ lãnh đạo khơng có nhiều thời gian để nghe trình bày áp đặt ý kiến lãnh đạo Ngoài ra, trao đổi cơng việc với cấp dưới, trình bày rõ ràng thuyết phục tăng hiệu công tác điều hành Tuy nhiên vấn đề then chốt, đòi hỏi người nhân viên cần trau dồi kỹ thuyết phục trình bày nội dung tham mưu Trong trình bày cần lưu ý yếu tố cấp bậc, chức vụ đối tượng lắng nghe Khi trình bày với cấp trên, nên làm rõ điểm, ý chính, trao đổi xác ý lắng nghe/ghi chép nhận xét, ý kiến cấp Khi nói chuyện với cấp dưới, ln ln giải thích chi tiết vấn đề lấy ý kiến nhân viên cấp xem họ suy nghĩ phản hồi vấn đề Có nhiều khó khăn trở ngại từ nhiều phái thực chức tham mưu lãnh đạo cấp phòng nhiên có số khó khăn cản trở sau: a) Nguyên nhân chủ quan Người lãnh đạo cấp phòng làm cơng tác tham mưu khơng có đủ trình độ kiến thức chun mơn (yếu chun mơn) người lãnh đạo, quản lý cấp phòng khơng có trình độ chun mơn tốt khơng có khả phối hợp chuyên môn với thành viên phòng Hay nói cách khác, người lãnh đạo khơng có chun mơn khơng có yếu tố để ảnh hưởng đến người khác, không thuyết phục người khác, khơng lơi người khác Người lãnh đạo cấp phòng khơng đủ phẩm chất trị, lập trường tư tưởng không vững vàng, tham mưu trái chủ trương, đường lối Đảng, khơng quy định pháp luật tham mưu khơng chuẩn Người lãnh đạo cấp phòng không đủ kỹ kinh nghiệm Năng lực lãnh đạo nhà lãnh đạo, quản lý cấp phòng phát triển qua kinh nghiệm thực tế, qua cọ xát, thử thách với công việc hàng ngày Từ tảng lý thuyết kết hợp với thực tiễn thân, người lãnh đạo có định đắn xử lý tình xảy hoạt động phòng Nếu thiếu kinh nghiệm người lãnh đạo cấp phòng gặp khó khăn diễn đạt văn bản, thuyết phục không thuyết phục không lúc, chỗ Nếu người lãnh đạo cấp phòng người hẹp hòi, ích kỷ đặt lợi ích cá nhân lên hết mà khơng nghĩ đến lợi ích chung việc tham mưu không đạt hiệu b) Nguyên nhân khách quan Từ phía người tham mưu: Quản lý cấp tham mưu người độc đốn, cố chấp, bảo thủ, quan liêu… khơng chịu nghe ý kiến tham mưu từ cấp khơng phát huy tính sáng tạo kinh nghiệm cấp Bên cạnh đó, lực nhân viên phòng cấp sở hạn chế ảnh hưởng tới công tác tham mưu, dẫn đến q trình tham mưu chậm trễ, thiếu xác thực khơng đạt u cầu Ngồi có cản trở từ yếu tố khác như: bối cảnh kinh tế, trị chi phối, bất cập văn đạo điều hành, chậm trễ thủ tục hành chính… khiến nội dung tham mưu thực PHẦN II MỘT SỐ GIẢI PHÁP CỦA BẢN THÂN RÚT RA SAU KHÓA HỌC ĐỂ THỰC HIỆN TỐT HƠN CÔNG TÁC THAM MƯU Luôn vững tinh thần quan điểm tham mưu phải nghĩ đến lợi ích chung Tăng cường hiểu biết sâu chuyên môn, nghiệp vụ để tham mưu có hiệu Người lãnh đạo có trình độ chun môn tốt gương cho thành viên khác noi theo, có khả phối hợp chun mơn với thành viên khác, sử dụng chuyên môn yếu tố ảnh hưởng đến người khác, lôi người khác theo mình, người cầm cân nảy mực Nắm vững trị, đường lối, chủ trương Đảng, định Nhà nước để tham mưu cho Tăng cường kỹ để phục vụ cho công tác tham mưu như: soạn thảo văn bản, kỹ thuyết trình, thuyết phục… PHẦN III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT - Tăng cường bố trí thời lượng trao đổi tập tình Giảng viên Học viên - Bổ sung thêm số chuyên đề Tâm lý học lãnh đạo cấp phòng Trên nội dung thu hoạch cuối khóa thân tôi, với thời gian ngắn chưa thể trình bày, phân tích hết tồn khối lượng kiến thức Giảng viên truyền đạt suốt khóa học Bản thân tơi tiếp tục nghiên cứu, vận dụng thực tiễn cơng tác để hồn thành xuất sắc nhiệm vụ giao Kính chúc Thầy, cô Giảng viên sức khỏe, hạnh phúc thành công./ NGƯỜI VIẾT THU HOẠCH ... Người lãnh đạo cấp phòng khơng đủ kỹ kinh nghiệm Năng lực lãnh đạo nhà lãnh đạo, quản lý cấp phòng phát triển qua kinh nghiệm thực tế, qua cọ xát, thử thách với công việc hàng ngày Từ tảng lý thuyết... trương cho người lãnh đạo, quản lý cấp mình, đồng thời hướng dẫn đạo thực lĩnh vực đảm trách cho cấp lãnh đạo quản lý quan tham mưu cấp Ngoài nhân tố chủ quan phía người lãnh đạo, thực tế có yếu... mình, mà hướng dẫn đạo thực lĩnh vực đảm trách cho cấp lãnh đạo quản lý quan tham mưu cấp Trên sở chức năng, nhiệm vụ, người lãnh đạo phòng cụ thể hóa nội dung cần tham mưu cho cấp gồm: Tham mưu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch lãnh đạo cấp phòng (1), Bài thu hoạch lãnh đạo cấp phòng (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay