Cấu trúc i wish trong tiếng anh

4 4 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:08

Cấu trúc I wish trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Câu điều kiện loại 2 trong tiếng AnhVí dụ tình huống: Sue wants to phone Paul but she cant do this because she doesnt know his number. She says:Sue muốn gọi điện cho Paul nhưng cô ấy không thể gọi được bởi vì cô ấy không biết số điện thoại của anh ấy. Cô ấy nói:If I knew his number, I would phone him. Nếu tôi biết số của anh ấy, tôi sẽ gọi điện cho anh ấy.Sue nói rằng: If I knew his number ... (nếu tôi biết số của anh ấy...) cho chúng ta biết rằng Sue không biết số điện thoại của Paul. Cô ấy đang giả định một tình huống cụ thể (Nếu ...). Trong thực tế, cô ấy không biết số điện thoại của Paul.Khi bạn giả định một tình huống tương tự như vậy, bạn sử dụng cấu trúc:If + thì quá khứ (ví dụ: if I foundif you wereif we didnt ...)Động từ ở thì quá khứ nhưng cấu trúc này lại không mang nghĩa quá khứ.Đây cũng là cấu trúc của câu điều kiện loại 2, là loại câu điều kiện không có thực ở hiện tại.Ví dụ: Tom would read more if he had more time. (but he doesnt have much time)Tom sẽ đọc nhiều sách hơn nếu anh ấy có nhiều thời gian hơn. (nhưng anh ấy không có nhiều thời gian) If I didnt want to go to the party, I wouldnt go. (but I want to go)Nếu tôi không muốn đi dự tiệc, tôi sẽ không đi. (nhưng tôi muốn đi) We wouldnt have any money if we didnt work. (but we work)Chúng ta sẽ không có tiền nếu chúng ta không làm việc. (nhưng chúng ta có làm việc) If you were in my position, what would you do?Nếu anh ở địa vị của tôi, anh sẽ làm gì? Its a pity you cant drive. It would be useful if you could.Rất tiếc là bạn không biết lái xe. Nếu bạn biết lái xe thì thật có lợi. B. Mẫu câu I wish trong tiếng AnhSau wish chúng ta cũng có thể sử dụng thì quá khứ để diễn tả một tình huống nào đó ở hiện tại. Chúng ta sử dụng wish để nói rằng chúng ta lấy làm tiếc vì một điều gì đó không xảy ra theo ý chúng ta mong muốn.Ví dụ: I wish I knew Pauls phone number.(= I dont know it and I regret this)Ước gì tôi biết được số điện thoại của Paul.(=Tôi không biết và tôi lấy làm tiếc) Do you ever wish you could fly?(you cant fly)Có bao giờ bạn ước là mình biết bay không?(bạn không thể bay được) It rains a lot here. I wish it didnt rain so often.Ở đây trời mưa rất nhiều. Ước gì trời không mưa thường xuyên như vậy. Its very crowded here. I wish there werent so many people. (but there are a lot of people)Ở đây thật đông người. Ước gì đừng có đông người đến thế. (nhưng thực tế có nhiều người) I wish I didnt have to work. (but I have to work)Ước gì tôi không phải làm việc. (nhưng tôi phải làm việc)C. Sử dụng were hay was sau if và wish ?Sau if và wish, bạn có thể sử dụng were thay vì sử dụng was (if I wereI wish I were ...).Ví dụ: If I were you, I wouldnt buy that coat hoặc If I was you...Nếu tôi là anh, tôi sẽ không mua cái áo khoác đó. Id go out if it werent raining hoặc if it wasnt raining...Tôi sẽ ra ngoài nếu như trời không mưa. I wish it were possible. hoặc I wish it was possible.Ước gì điều đó có thể xảy ra. D. Chúng ta thường không sử dụng would trong mệnh đề if hay sau wishVí dụ: If I were rich, I would have a yacht. (KHÔNG nói If I would be rich)Nếu tôi giàu có, tôi sẽ có một chiếc du thuyền. I wish I had something to read. (KHÔNG nói I wish I would have)Ước gì tôi có cái gì đó để đọc.Đôi khi chúng ta cũng có thể sử dụng wish ... would: I wish you would listen. Bạn tham khảo Câu điều kiện loại 3 trong tiếng Anh.E. Could đôi khi có nghĩa là Would be able to hoặc waswere able toVí dụ: You could get a job more easily. (you could get = you would be able to get) If you could speak a foreign language? (you could speak = you were able to speak)Bạn có thể tìm được việc dễ dàng nếu bạn có thể nói được một ngoại ngữ.Bài tập cấu trúc I wishĐể làm bài tập cấu trúc I wish, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập cấu trúc I wish.Các loạt bài khác:Cách sử dụng Should (II)Had better Cấu trúc Its timeCách sử dụng WouldCâu điều kiện loại 1 và 2Cấu trúc I wishCâu điều kiện loại 3Cách sử dụng wishCâu bị động (I)Câu bị động (II)Câu bị động (III)Mẫu câu It is said that, He is said toMẫu câu Have something done Follow https:www.facebook.comhoc.cung.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi. Trang trước Trang sau Bài viết liên quan160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất160 bài tập ngữ pháp tiếng Anh hay nhất72 bài ngữ pháp thực hành Cấu trúc I wish tiếng Anh Trang trước Trang sau A Câu điều kiện loại tiếng Anh Ví dụ tình huống: - Sue wants to phone Paul but she can't this because she doesn't know his number She says: Sue muốn gọi điện cho Paul khơng thể gọi số điện thoại anh Cô nói: If I knew his number, I would phone him Nếu biết số anh ấy, gọi điện cho anh Sue nói rằng: If I knew his number (nếu biết số anh ) cho biết Sue số điện thoại Paul Cô giả định tình cụ thể (Nếu ) Trong thực tế, số điện thoại Paul Khi bạn giả định tình tương tự vậy, bạn sử dụng cấu trúc: If + q khứ (ví dụ: if I found/if you were/if we didn't ) Động từ khứ cấu trúc lại không mang nghĩa khứ Đây cấu trúc câu điều kiện loại 2, loại câu điều kiện khơng có thực Ví dụ: - Tom would read more if he had more time (but he doesn't have much time) Tom đọc nhiều sách anh có nhiều thời gian (nhưng anh khơng có nhiều thời gian) - If I didn't want to go to the party, I wouldn't go (but I want to go) Nếu không muốn dự tiệc, không (nhưng muốn đi) - We wouldn't have any money if we didn't work (but we work) Chúng ta khơng có tiền khơng làm việc (nhưng có làm việc) - If you were in my position, what would you do? Nếu anh địa vị tôi, anh làm gì? - It's a pity you can't drive It would be useful if you could Rất tiếc bạn lái xe Nếu bạn biết lái xe thật có lợi B Mẫu câu I wish tiếng Anh Sau wish sử dụng khứ để diễn tả tình Chúng ta sử dụng wish để nói lấy làm tiếc điều khơng xảy theo ý mong muốn Ví dụ: - I wish I knew Paul's phone number (= I don't know it and I regret this) Ước tơi biết số điện thoại Paul (=Tôi lấy làm tiếc) - Do you ever wish you could fly? (you can't fly) Có bạn ước biết bay khơng? (bạn bay được) - It rains a lot here I wish it didn't rain so often Ở trời mưa nhiều Ước trời khơng mưa thường xuyên - It's very crowded here I wish there weren't so many people (but there are a lot of people) Ở thật đơng người Ước đừng có đơng người đến (nhưng thực tế có nhiều người) - I wish I didn't have to work (but I have to work) Ước tơi khơng phải làm việc (nhưng phải làm việc) C Sử dụng were hay was sau if wish ? Sau if wish, bạn sử dụng were thay sử dụng was (if I were/I wish I were ) Ví dụ: - If I were you, I wouldn't buy that coat If I was you Nếu anh, tơi khơng mua áo khốc - I'd go out if it weren't raining if it wasn't raining Tơi ngồi trời không mưa - I wish it were possible I wish it was possible Ước điều xảy D Chúng ta thường không sử dụng would mệnh đề if hay sau wish Ví dụ: - If I were rich, I would have a yacht (KHÔNG nói 'If I would be rich') Nếu tơi giàu có, tơi có du thuyền - I wish I had something to read (KHƠNG nói 'I wish I would have') Ước tơi có để đọc Đơi sử dụng wish would: "I wish you would listen" Bạn tham khảo Câu điều kiện loại tiếng Anh E Could đơi có nghĩa Would be able to was/were able to Ví dụ: - You could get a job more easily (you could get = you would be able to get) - If you could speak a foreign language? (you could speak = you were able to speak) Bạn tìm việc dễ dàng bạn nói ngoại ngữ Bài tập cấu trúc I wish Để làm tập cấu trúc I wish, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập cấu trúc I wish Các loạt khác:  Cách sử dụng Should (II)  Had better & Cấu trúc It's time  Cách sử dụng Would  Câu điều kiện loại  Cấu trúc I wishCâu điều kiện loại  Cách sử dụng wishCâu bị động (I)  Câu bị động (II)  Câu bị động (III)  Mẫu câu It is said that, He is said to  Mẫu câu Have something done Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Trang trước Trang sau Bài viết liên quan  160 học ngữ pháp tiếng Anh hay  160 tập ngữ pháp tiếng Anh hay  72 ngữ pháp thực hành ... Cấu trúc It's time  Cách sử dụng Would  Câu i u kiện lo i  Cấu trúc I wish  Câu i u kiện lo i  Cách sử dụng wish  Câu bị động (I)  Câu bị động (II)  Câu bị động (III)  Mẫu câu It is... Bạn tìm việc dễ dàng bạn n i ngo i ngữ B i tập cấu trúc I wish Để làm tập cấu trúc I wish, m i bạn click chuột vào chương: B i tập cấu trúc I wish Các loạt khác:  Cách sử dụng Should (II)  Had... was (if I were /I wish I were ) Ví dụ: - If I were you, I wouldn't buy that coat If I was you Nếu anh, không mua áo khốc - I' d go out if it weren't raining if it wasn't raining T i ng i tr i không
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấu trúc i wish trong tiếng anh, Cấu trúc i wish trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay