Câu điều kiện loại 1 và loại 2 trong tiếng anh

5 1 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:08

Câu điều kiện loại 1 và loại 2 trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Câu điều kiện loại 1 và 2 trong tiếng AnhBạn theo dõi và so sánh các ví dụ sau: Ví dụ 1:Sue has lost her watch. She thinks it may be at Anns house.Sue đã làm mất chiếc đồng hồ của cô ấy. Cô ấy nghĩ nó có thể ở nhà Ann. SUE: I think I left my watch at your house. Have you seen it?Tôi nghĩ mình để cái đồng hồ ở nhà bạn rồi. Bạn có nhìn thấy nó không? ANN: No, but Ill have a look when I get home. IF I FIND IT, Ill tell you.Không, nhưng tôi sẽ xem lại khi tôi về nhà. Nếu tôi tìm được, tôi sẽ nói với bạn.Trong ví dụ này, Ann cảm thấy có một khả năng thực tế rằng cô ấy sẽ tìm thấy chiếc đồng hồ của Sue để quên ở nhà mình. Vì vậy cô ấy nói:If I find ..., Ill ...: nếu tôi tìm thấy ... , tôi sẽ ...Đây cũng là cấu trúc của câu điều kiện loại 1, là loại câu điều kiện có thực ở hiện tại. Ví dụ 2:Ann says: IF I FOUND a wallet in the street, ID take it to the police.Ann nói: nếu tôi nhặt được một cái ví trên đường, tôi sẽ mang nó đến đồn cảnh sát.Đây là một tình huống khác. Ở ví dụ này, Ann không nghĩ tới khía cạnh thực tế của vấn đề. Cô ấy đang giả định một tình huống và không mong chờ tìm thấy một cái ví ở trên đường. Vì vậy cô ấy nói:If I found ..., Id (=I would)...(KHÔNG dùng If I find ..., Ill ...)Khi bạn giả định một tình huống tương tự như vậy, bạn sử dụng cấu trúc:If + thì quá khứ (ví dụ: if I foundif you wereif we didnt ...)Động từ ở thì quá khứ nhưng cấu trúc này lại không mang nghĩa quá khứ.Đây cũng là cấu trúc của câu điều kiện loại 2, là loại câu điều kiện không có thực ở hiện tại.Ví dụ: What would you do if you won a million pounds?(we dont really expect this to happen)Bạn sẽ làm gì nếu bạn kiếm được một triệu bảng?(chúng ta không thực sự mong chờ điều này sẽ xảy ra) I dont really want to go to their party, but I probably will go. Theyd be offended if I didnt go.Tôi thật sự không muốn tới bữa tiệc của họ, nhưng có thể tôi sẽ đi.Họ sẽ giận nếu tôi không tới. Sarah has decided not to apply for the job. She isnt really qualified for it, so she probably wouldnt get it if she applied.Sarah đã quyết định không nộp đơn xin việc nữa. Cô ấy thực sự không đủ năng lực cho việc đó, vì vậy cô ấy có thể không nhận được việc nếu cô ấy nộp đơn. B. Có sử dụng would trong mệnh đề ifThường thì chúng ta không sử dụng would trong mệnh đề if.Ví dụ: Id be very frightened if somebody pointed a gun at me. (KHÔNG nói if somebody would point)Tôi sẽ rất sợ ai đó chĩa súng vào tôi. If I didnt go to their party, theyd be offended. (KHÔNG nói If I wouldnt go)Nếu tôi không tới bữa tiệc của họ, họ sẽ giận.Nhưng bạn cũng có thể sử dụng if ...would ... khi bạn yêu cầu một người làm việc gì đó.Ví dụ: (from a formal letter) I would be grateful if you would send me your brochure as soon as possible.(trong một lá thư giao dịch) Tôi sẽ biết ơn nếu quí ông gửi đến cho tôi cuốn tự giới thiệu càng sớm càng tốt. Shall I close the door? Yes, please, if you would.Tôi có thể đóng cửa được không? Vâng, bạn có thể nếu bạn muốn.C. Trong mệnh đề còn lại (không phải mệnh đề if), chúng ta có thể sử dụng would (d)wouldntVí dụ: If you took more exercise, youd (=you would) probably feel healthier.Nếu bạn chăm tập thể dục hơn, bạn sẽ cảm thấy mạnh khỏe hơn. Would you mind if I use your phone?Bạn vui lòng chứ nếu tôi sử dụng điện thoại của bạn? Im not tired enough to go to bed yet. I wouldnt sleep. (if I went to bed now)Tôi chưa quá mệt để phải đi ngủ đâu. Tôi sẽ không ngủ được. (nếu tôi đi ngủ bây giờ)Với loại câu điều kiện này, bạn cũng có thể sử dụng could và might để thay thế cho would.Ví dụ: If you took more exercise, you might feel healthier. (= it is possible that you would feel healthier) (= có thể bạn sẽ cảm thấy mạnh khỏe hơn đấy) If it stopped raining, we could go out. (=we would be able to go out)Nếu trời tạnh mưa, chúng ta có thể đi chơi. D. Có thể sử dụng when thay cho if không?Với hai loại câu điều kiện trong chương này (câu điều kiện loại 1 và câu điều kiện loại 2), chúng ta không sử dụng when để thay thế cho if.Ví dụ: They would be offended if we didnt accept their invitation. (KHÔNG nói when we didnt)Họ sẽ giận nếu chúng ta không chấp nhận lời mời của họ. What would you do if you were bitten by a snake? (KHÔNG nói when you were bitten)Bạn sẽ làm gì nếu bạn bị rắn cắn?Bạn có thể tham khảo cách sử dụng của when và if trong chương: Mệnh đề when mệnh đề ifBài tập câu điều kiện loại 1 và câu điều kiện loại 2Để làm bài tập câu điều kiện loại 1 và câu điều kiện loại 2, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập câu điều kiện loại 1 và câu điều kiện loại 2.Các loạt bài khác:Cách sử dụng Should (II)Had better Cấu trúc Its timeCách sử dụng WouldCâu điều kiện loại 1 và 2Cấu trúc I wishCâu điều kiện loại 3Cách sử dụng wishCâu bị động (I)Câu bị động (II)Câu bị động (III)Mẫu câu It is said that, He is said toMẫu câu Have something done Follow https:www.facebook.comhoc.cung. Câu điều kiện loại loại tiếng Anh Trang trước Trang sau A Câu điều kiện loại tiếng Anh Bạn theo dõi so sánh ví dụ sau: Ví dụ 1: Sue has lost her watch She thinks it may be at Ann's house Sue làm đồng hồ Cơ nghĩ nhà Ann - SUE: I think I left my watch at your house Have you seen it? Tơi nghĩ để đồng hồ nhà bạn Bạn có nhìn thấy khơng? - ANN: No, but I'll have a look when I get home IF I FIND IT, I'll tell you Không, xem lại nhà Nếu tơi tìm được, tơi nói với bạn Trong ví dụ này, Ann cảm thấy có khả thực tế tìm thấy đồng hồ Sue để quên nhà Vì nói: If I find , I'll : tơi tìm thấy , tơi Đây cấu trúc câu điều kiện loại 1, loại câu điều kiện có thực Ví dụ 2: Ann says: IF I FOUND a wallet in the street, I'D take it to the police Ann nói: tơi nhặt ví đường, tơi mang đến đồn cảnh sát Đây tình khác Ở ví dụ này, Ann khơng nghĩ tới khía cạnh thực tế vấn đề Cơ giả định tình khơng mong chờ tìm thấy ví đường Vì nói: If I found , I'd (=I would) (KHÔNG dùng "If I find , I'll ") Khi bạn giả định tình tương tự vậy, bạn sử dụng cấu trúc: If + khứ (ví dụ: if I found/if you were/if we didn't ) Động từ khứ cấu trúc lại không mang nghĩa khứ Đây cấu trúc câu điều kiện loại 2, loại câu điều kiện khơng có thực Ví dụ: - What would you if you won a million pounds? (we don't really expect this to happen) Bạn làm bạn kiếm triệu bảng? (chúng ta không thực mong chờ điều xảy ra) - I don't really want to go to their party, but I probably will go They'd be offended if I didn't go Tôi thật không muốn tới bữa tiệc họ, tơi Họ giận không tới - Sarah has decided not to apply for the job She isn't really qualified for it, so she probably wouldn't get it if she applied Sarah định không nộp đơn xin việc Cô thực không đủ lực cho việc đó, khơng nhận việc nộp đơn B Có sử dụng would mệnh đề if Thường khơng sử dụng would mệnh đề if Ví dụ: - I'd be very frightened if somebody pointed a gun at me (KHƠNG nói "if somebody would point") Tơi sợ chĩa súng vào tơi - If I didn't go to their party, they'd be offended (KHƠNG nói "If I wouldn't go") Nếu tơi khơng tới bữa tiệc họ, họ giận Nhưng bạn sử dụng "if would " bạn yêu cầu người làm việc Ví dụ: - (from a formal letter) I would be grateful if you would send me your brochure as soon as possible (trong thư giao dịch) Tôi biết ơn q ơng gửi đến cho tơi tự giới thiệu sớm tốt - "Shall I close the door?" "Yes, please, if you would." "Tơi đóng cửa khơng?" "Vâng, bạn bạn muốn." C Trong mệnh đề lại (khơng phải mệnh đề if), sử dụng would ('d)/wouldn't Ví dụ: - If you took more exercise, you'd (=you would) probably feel healthier Nếu bạn chăm tập thể dục hơn, bạn cảm thấy mạnh khỏe - Would you mind if I use your phone? Bạn vui lòng sử dụng điện thoại bạn? - I'm not tired enough to go to bed yet I wouldn't sleep (if I went to bed now) Tôi chưa mệt để phải ngủ đâu Tôi không ngủ (nếu ngủ bây giờ) Với loại câu điều kiện này, bạn sử dụng could might để thay cho would Ví dụ: - If you took more exercise, you might feel healthier (= it is possible that you would feel healthier) (= bạn cảm thấy mạnh khỏe đấy) - If it stopped raining, we could go out (=we would be able to go out) Nếu trời tạnh mưa, chơi D Có thể sử dụng when thay cho if không? Với hai loại câu điều kiện chương (câu điều kiện loại câu điều kiện loại 2), không sử dụng when để thay cho if Ví dụ: - They would be offended if we didn't accept their invitation (KHƠNG nói 'when we didn't) Họ giận không chấp nhận lời mời họ - What would you if you were bitten by a snake? (KHƠNG nói 'when you were bitten') Bạn làm bạn bị rắn cắn? Bạn tham khảo cách sử dụng when if chương: Mệnh đề when & mệnh đề if Bài tập câu điều kiện loại câu điều kiện loại Để làm tập câu điều kiện loại câu điều kiện loại 2, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập câu điều kiện loại câu điều kiện loại Các loạt khác: • Cách sử dụng Should (II) • Had better & Cấu trúc It's time • Cách sử dụng Would • Câu điều kiện loạiCấu trúc I wish • Câu điều kiện loại • Cách sử dụng wish • Câu bị động (I) • Câu bị động (II) • Câu bị động (III) • Mẫu câu It is said that, He is said to • Mẫu câu Have something done Follow https://www.facebook.com/hoc.cung ... đề if Bài tập câu điều kiện loại câu điều kiện loại Để làm tập câu điều kiện loại câu điều kiện loại 2, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập câu điều kiện loại câu điều kiện loại Các loạt... tạnh mưa, chơi D Có thể sử dụng when thay cho if không? Với hai loại câu điều kiện chương (câu điều kiện loại câu điều kiện loại 2) , không sử dụng when để thay cho if Ví dụ: - They would be offended... Would • Câu điều kiện loại • Cấu trúc I wish • Câu điều kiện loại • Cách sử dụng wish • Câu bị động (I) • Câu bị động (II) • Câu bị động (III) • Mẫu câu It is said that, He is said to • Mẫu câu Have
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu điều kiện loại 1 và loại 2 trong tiếng anh, Câu điều kiện loại 1 và loại 2 trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay