Lời yêu cầu lời mời lời đề nghị trong tiếng anh

5 1 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:07

Lời yêu cầu, Lời mời, lời đề nghị trong tiếng Anh (II) Trang trước Trang sau A. Lời yêu cầu trong tiếng AnhChúng ta thường sử dụng can hoặc could để yêu cầu ai đó làm việc gì.Ví dụ: Can you wait a moment, please? hoặcCould you wait a moment, please.Xin ông vui lòng chờ chút. Liz, can you do me a favour?Liz, bạn có thể giúp tôi được không? Excuse me, could you tell me how to get to the station?Xin lỗi, anh có thể chỉ đường cho tôi đến nhà ga được không? I wonder if you could help me.Tôi tự hỏi không biết anh có thể giúp tôi được không.Bạn nên nhớ rằng, với mẫu câu Do you think (you) could...? thường không dùng can.Ví dụ: Do you think you could lend me some money until next week? Anh thấy là có thể cho tôi mượn ít tiền cho đến tuần sau đươc không?Chúng ta cũng có thể sử dụng will và would để yêu cầu ai làm việc gì (nhưng can và could vẫn được sử dụng nhiều hơn).Ví dụ: Liz, will you do me a favor?Liz, bạn có thể giúp tôi được không? Would you please be quiet? Im trying to concentrate.Bạn vui lòng giữ yên lặng nhé? Tôi đang cố gắng tập trung. B. Yêu cầu ai một điều gì trong tiếng AnhĐể yêu cầu ai một điều gì, bạn có thể sử dụng mẫu câu: Can I have...? hoặc Could I have...?.Ví dụ: (in a shop) Can I have these postcards, please?(trong cửa hàng) Làm ơn cho tôi xem mấy tấm bưu thiệp được không? (during a meal) Could I have salt, please?(trong bữa ăn) Làm ơn cho tôi xin ít muối được không?Mẫu câu May I have ...? cũng có thể được sử dụng, tuy nhiên mẫu câu này ít thông dụng hơn. May I have these postcards, please? C. Lời xin phép và cho phép trong tiếng AnhĐể xin phép để làm một điều gì đó, chúng ta thường sử dụng can, could hoặc may.Ví dụ: (on the phone) Hello, can I speak to Tom, please?(qua điện thoại) Alô, xin vui lòng cho tôi nói chuyện với Tom. Could I use your phone? Yes, of course.Tôi có thể sử dụng điện thoại của anh được không? Dĩ nhiên là được. Do you think I could borrow your bike?Bạn có thể cho tôi mượn xe đạp được không? May I come in? Yes, please do.Tôi có thể vào được không Được, xin mời vào.Để cho phép ai làm việc gì, chúng ta có thể sử dụng can hoặc may.Ví dụ: You can use the phone hoặc You may use the phone.Bạn có thể sử dụng điện thoại.Sử dụng may là trang trọng hơn can và could.Ngoài ra, để xin phép làm một điều gì đó, chúng ta cũng có thể sử dụng Do you mind if I ..? hoặc Is it all right Is it OK if I ...?Ví dụ: Do you mind if I use your phone? Sure, go ahead. Mình có thể sử dụng điện thoại của bạn được không? Được, bạn dùng đi. Is it all right if I come in? Yes, of cource.Tôi có thể vào được không? Được, tất nhiên rồi.D. Lời đề nghị trong tiếng AnhĐể đề nghị làm điều gì đó, bạn có thể sử dụng mẫu câu Can I ...?Ví dụ: Can I get you a cup of coffee? Yes, that would be very nice.Tôi pha cho bạn một ly cà phê nhé? Vâng, như vậy thật tốt. Can I help you? No, its all right. I can manage.Tôi có thể giúp cô được không Dạ thôi, không có gì đâu. Tôi có thể xoay sở được.Bạn cũng có thể sử dụng Ill ... để đề nghị làm một việc gì đó. You look tired. Ill get you a cup of coffee.Anh trông có vẻ mệt. Tôi sẽ pha cho anh một tách cà phê.E. Lời đề nghị và lời mời trong tiếng AnhĐể đưa ra lời đề nghị hay lời mời, chúng ta có thể sử dụng Would you like ...? (KHÔNG dùng do you like).Ví dụ: Would you like a cup of coffee? Yes, please.Bạn dùng một tách cà phê nhé? Vâng, vui lòng cho tôi một tách. Would you like to come to dinner tomorrow evening? Yes, Id love to.Bạn vui lòng tới dùng bữa tối với chúng tôi tối mai nhé? Vâng, tôi rất vui được đến.Id like ... là một cách nói lịch sự để diễn tả những điều bạn muốn.Ví dụ: (at a tourist information office) Id like some information about hotels, please.(tại một văn phòng hướng dẫn du lịch) Mong anh cho tôi biết một số thông tin về khách sạn. (in a shop) Id like to try on this jacket, please.(trong một cửa hàng) Vui lòng cho tôi thử cái áo vét này nhé.Bài tập lời yêu cầu, lời mời, lời đề nghịĐể làm bài tập lời yêu cầu, lời mời, lời đề nghị, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập lời yêu cầu, lời mời, lời đề nghị.Các loạt bài khác:Động từ khuyết thiếu là gì?Can, could và (be) able toCould (do) và could have (done)Must và CantMay và Might (I)May và Might (II)Have to MustMust, mustnt needntCách sử dụng Should (I)Cách sử dụng Should (II)Had better Cấu trúc Its timeCách sử dụng Would Follow https:www.facebook.comhoc.cung.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Databas Lời yêu cầu Lời mời lời đề nghị tiếng Anh (II) Trang trước Trang sau A Lời yêu cầu tiếng Anh Chúng ta thường sử dụng can could để u cầu làm việc Ví dụ: - Can you wait a moment, please? Could you wait a moment, please Xin ơng vui lòng chờ chút - Liz, can you me a favour? Liz, bạn giúp tơi khơng? - Excuse me, could you tell me how to get to the station? Xin lỗi, anh đường cho tơi đến nhà ga không? - I wonder if you could help me Tơi tự hỏi khơng biết anh giúp không Bạn nên nhớ rằng, với mẫu câu "Do you think (you) could ?" thường không dùng can Ví dụ: - Do you think you could lend me some money until next week? Anh thấy cho tơi mượn tiền tuần sau đươc khơng? Chúng ta sử dụng will would để yêu cầu làm việc (nhưng can couldvẫn sử dụng nhiều hơn) Ví dụ: - Liz, will you me a favor? Liz, bạn giúp tơi khơng? - Would you please be quiet? I'm trying to concentrate Bạn vui lòng giữ yên lặng nhé? Tôi cố gắng tập trung B Yêu cầu điều tiếng Anh Để u cầu điều gì, bạn sử dụng mẫu câu: Can I have ? Could I have ? Ví dụ: - (in a shop) Can I have these postcards, please? (trong cửa hàng) Làm ơn cho xem bưu thiệp không? - (during a meal) Could I have salt, please? (trong bữa ăn) Làm ơn cho tơi xin muối khơng? Mẫu câu May I have ? sử dụng, nhiên mẫu câu thơng dụng - May I have these postcards, please? C Lời xin phép cho phép tiếng Anh Để xin phép để làm điều đó, thường sử dụng can, could may Ví dụ: - (on the phone) Hello, can I speak to Tom, please? (qua điện thoại) Alơ, xin vui lòng cho tơi nói chuyện với Tom - "Could I use your phone?" "Yes, of course." "Tơi sử dụng điện thoại anh không?" "Dĩ nhiên được." - Do you think I could borrow your bike? Bạn cho tơi mượn xe đạp không? - "May I come in?" "Yes, please do." "Tơi vào khơng" "Được, xin mời vào" Để cho phép làm việc gì, sử dụng can may Ví dụ: - You can use the phone You may use the phone Bạn sử dụng điện thoại Sử dụng may trang trọng can could Ngoài ra, để xin phép làm điều đó, sử dụng Do you mind if I ? Is it all right/ Is it OK if I ? Ví dụ: - "Do you mind if I use your phone?" "Sure, go ahead." "Mình sử dụng điện thoại bạn không?" "Được, bạn dùng đi." - "Is it all right if I come in?" "Yes, of cource." "Tơi vào khơng?" "Được, tất nhiên rồi." D Lời đề nghị tiếng Anh Để đề nghị làm điều đó, bạn sử dụng mẫu câu "Can I ? Ví dụ: - "Can I get you a cup of coffee?" "Yes, that would be very nice." "Tôi pha cho bạn ly cà phê nhé?" "Vâng, thật tốt." - "Can I help you?" "No, it's all right I can manage." "Tơi giúp khơng" "Dạ thơi, khơng có đâu Tơi xoay sở được." Bạn sử dụng I'll để đề nghị làm việc - You look tired I'll get you a cup of coffee Anh trơng mệt Tôi pha cho anh tách cà phê E Lời đề nghị lời mời tiếng Anh Để đưa lời đề nghị hay lời mời, sử dụng Would you like ? (KHƠNG dùng you like) Ví dụ: - "Would you like a cup of coffee?" "Yes, please." "Bạn dùng tách cà phê nhé?" "Vâng, vui lòng cho tơi tách." - "Would you like to come to dinner tomorrow evening?" "Yes, I'd love to." "Bạn vui lòng tới dùng bữa tối với tối mai nhé?" "Vâng, vui đến." I'd like cách nói lịch để diễn tả điều bạn muốn Ví dụ: - (at a tourist information office) I'd like some information about hotels, please (tại văn phòng hướng dẫn du lịch) Mong anh cho biết số thông tin khách sạn - (in a shop) I'd like to try on this jacket, please (trong cửa hàng) Vui lòng cho tơi thử áo vét Bài tập lời yêu cầu, lời mời, lời đề nghị Để làm tập lời yêu cầu, lời mời, lời đề nghị, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập lời yêu cầu, lời mời, lời đề nghị Các loạt khác:  Động từ khuyết thiếu gì?  Can, could (be) able to  Could (do) could have (done)  Must Can't  May Might (I)  May Might (II)  Have to & Must  Must, mustn't & needn't  Cách sử dụng Should (I)  Cách sử dụng Should (II)  Had better & Cấu trúc It's time  Cách sử dụng Would Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Databas ... lời yêu cầu, lời mời, lời đề nghị Để làm tập lời yêu cầu, lời mời, lời đề nghị, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập lời yêu cầu, lời mời, lời đề nghị Các loạt khác:  Động từ khuyết thiếu gì?... dụng I'll để đề nghị làm việc - You look tired I'll get you a cup of coffee Anh trơng mệt Tơi pha cho anh tách cà phê E Lời đề nghị lời mời tiếng Anh Để đưa lời đề nghị hay lời mời, sử dụng Would... lịch) Mong anh cho tơi biết số thông tin khách sạn - (in a shop) I'd like to try on this jacket, please (trong cửa hàng) Vui lòng cho tơi thử áo vét Bài tập lời yêu cầu, lời mời, lời đề nghị Để
- Xem thêm -

Xem thêm: Lời yêu cầu lời mời lời đề nghị trong tiếng anh, Lời yêu cầu lời mời lời đề nghị trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay