Cách sử dụng would trong tiếng anh

4 3 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:07

Cách sử dụng Would trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Sử dụng Would sau một số động từChúng ta sử dụng would (d) hoặc wouldnt khi chúng ta tưởng tượng một tình huống hoặc hành động (hay chúng ta nghĩ điều gì đó là không hiện thực).Ví dụ: It would be nice to buy a new car, but we cant afford it.Thật là tốt biết bao nếu mua một chiếc xe mới, nhưng chúng ta không đủ tiền để trang trải. Id love to live by the sea.Giá mà tôi sống cạnh bờ biển này. Chúng ta sử dụng would have (done) khi chúng ta tưởng tượng một tình huống hoặc một hành động trong quá khứ (điều mà đã không xảy ra).Ví dụ: They helped us a lot. I dont know what wed have done without their help.Họ đã giúp chúng ta rất nhiều. Tôi không biết chúng ta sẽ làm được gì nếu không có sự giúp đỡ của họ.So sánh would (do) và would have (done): I would phone Sue, but I havent got her number. (hiện tại)Tôi rất muốn gọi điện cho Sue, nhưng tôi không có số của cô ấy.I would have phoned Sue, I didnt have her number. (quá khứ)Tôi đã muốn gọi điện cho Sue, nhưng tôi đã không có số của cô ấy.Chúng ta thường sử dụng would trong các câu với If.Ví dụ: I would phone Sue if I have her number.Tôi sẽ điện cho Sue nếu tôi có số của cô ấy. I would have phoned Sue if Id had her number.Tôi đã gọi cho Sue nếu tôi có số của cô ấy. B. So sánh will và would trong tiếng AnhVí dụ: Ill stay a bit longer. Ive plenty of time.Tôi sẽ ở lại thêm một chút nữa. Tôi có nhiều thời gian.Id stay a bit longer, but I really have to go now. (So I cant stay longer)Tôi rất muốn ở lại thêm một chút nữa, nhưng thực sự bây giờ tôi phải đi.(Vì thế tôi không thể ở lại lâu hơn nữa) Ill phone Sue. Ive got her number.Tôi sẽ điện cho Sue. Tôi có số của cô ấy.Id phone Sue, but I havent got her number. (so I cant phone her)Tôi đã rất muốn gọi điện cho Sue, nhưng tôi đã không có số của cô ấy.(vì thế tôi không thể gọi cho cô ấy)Đôi khi, wouldwouldnt là dạng quá khứ của willwont.Ví dụ:Hiện tạiQuá khứ Tom: Ill phone you on Sunday.Tôi sẽ gọi cho bạn vào Chủ nhật. Tom said hed phone me on Sunday.Tôi đã nói là anh ấy sẽ gọi điện cho tôi vào Chủ nhật. Ann: I promise I wont be late.Tôi hữa sẽ không đi muộn nữa. Ann promised that she wouldnt be late.Ann đã hứa rằng cô ấy sẽ không đi muộn nữa. Liz: Damn The car wont start.Bực thật Chiếc xe không chịu nổ máy. Liz was annoyed because her car wouldnt start.Liz đã rất khó chịu bởi vì chiếc xe của cô ấy không chịu nổ máy.C. Cấu trúc Wouldnt do somethingSomebody Wouldnt do something có nghĩa là anh tachị ta từ chối làm điều đó.Ví dụ: I tried to warn him, but he wouldnt listen to me. (= he refused to listen)Tôi đã cố gắng cảnh báo anh ta, nhưng anh ta đã không nghe. The car wouldnt start. (= it refuse to start)Chiếc xe không chịu nổ máy.Bạn có thể sử dụng would khi bạn nói về điều gì mà đã xảy ra thường xuyên trong quá khứ.Ví dụ: When we were children, we lived by the sea. In summer, if the weather is fine, we would all get up early và go for a swim.Khi chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi đã sống gần bãi biển. Vào mùa hè, nếu thời tiết là đẹp, tất cả chúng tôi thường dậy sớm và đi tắm biển. Whenever Richard was angry, he would walk out of the room.Bất cứ khi nào Richard nổi giận, anh ta thường đi ra khỏi phòng.Với nghĩa như trên, would tương tự với used to.Ví dụ: Whenever Richard was angry, he used to walk out of the room.Bất cứ khi nào Richard nổi giận, anh ta thường đi ra khỏi phòng.Bài tập động từ khuyết thiếu WouldĐể làm bài tập động từ khuyết thiếu Would, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập động từ khuyết thiếu Would.Các loạt bài khác:Động từ khuyết thiếu là gì?Can, could và (be) able toCould (do) và could have (done)Must và Cant Cách sử dụng Would tiếng Anh Trang trước Trang sau A Sử dụng Would sau số động từ Chúng ta sử dụng would ('d) wouldn't tưởng tượng tình hành động (hay nghĩ điều khơng thực) Ví dụ: - It would be nice to buy a new car, but we can't afford it Thật tốt mua xe mới, không đủ tiền để trang trải - I'd love to live by the sea Giá mà sống cạnh bờ biển Chúng ta sử dụng would have (done) tưởng tượng tình hành động khứ (điều mà không xảy ra) Ví dụ: - They helped us a lot I don't know what we'd have done without their help Họ giúp nhiều Tôi làm khơng có giúp đỡ họ So sánh would (do) would have (done): - I would phone Sue, but I haven't got her number (hiện tại) Tôi muốn gọi điện cho Sue, tơi khơng có số I would have phoned Sue, I didn't have her number (quá khứ) Tôi muốn gọi điện cho Sue, khơng có số Chúng ta thường sử dụng would câu với If Ví dụ: - I would phone Sue if I have her number Tơi điện cho Sue tơi có số cô - I would have phoned Sue if I'd had her number Tôi gọi cho Sue có số B So sánh will would tiếng Anh Ví dụ: - I'll stay a bit longer I've plenty of time Tôi lại thêm chút Tơi có nhiều thời gian I'd stay a bit longer, but I really have to go now (So I can't stay longer) Tôi muốn lại thêm chút nữa, thực tơi phải (Vì tơi khơng thể lại lâu nữa) - I'll phone Sue I've got her number Tơi điện cho Sue Tơi có số cô I'd phone Sue, but I haven't got her number (so I can't phone her) Tôi muốn gọi điện cho Sue, tơi khơng có số (vì tơi khơng thể gọi cho cô ấy) Đôi khi, would/wouldn't dạng khứ will/won't Ví dụ: Hiện Quá khứ -Tom: I'll phone you on Sunday - Tom said he'd phone me on Sunday Tôi gọi cho bạn vào Chủ nhật Tôi nói anh gọi điện cho tơi vào Chủ nhật -Ann: I promise I won't be late - Ann promised that she wouldn't be late Tôi hữa không muộn Ann hứa cô không muộn -Liz: Damn! The car won't start - Liz was annoyed because her car wouldn't start Bực thật! Chiếc xe không chịu nổ máy Liz khó chịu xe không chịu nổ máy C Cấu trúc Wouldn't something Somebody Wouldn't something có nghĩa anh ta/chị ta từ chối làm điều Ví dụ: - I tried to warn him, but he wouldn't listen to me (= he refused to listen) Tôi cố gắng cảnh báo anh ta, không nghe - The car wouldn't start (= it 'refuse' to start) Chiếc xe khơng chịu nổ máy Bạn sử dụng would bạn nói điều mà xảy thường xuyên khứ Ví dụ: - When we were children, we lived by the sea In summer, if the weather is fine, we would all get up early go for a swim Khi chúng tơi nhỏ, sống gần bãi biển Vào mùa hè, thời tiết đẹp, tất thường dậy sớm tắm biển - Whenever Richard was angry, he would walk out of the room Bất Richard giận, thường khỏi phòng Với nghĩa trên, would tương tự với used to Ví dụ: - Whenever Richard was angry, he used to walk out of the room Bất Richard giận, thường khỏi phòng Bài tập động từ khuyết thiếu Would Để làm tập động từ khuyết thiếu Would, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập động từ khuyết thiếu Would Các loạt khác: • Động từ khuyết thiếu gì? • Can, could (be) able to • Could (do) could have (done) • Must Can't ...I would have phoned Sue, I didn't have her number (quá khứ) Tôi muốn gọi điện cho Sue, tơi khơng có số Chúng ta thường sử dụng would câu với If Ví dụ: - I would phone Sue if... he refused to listen) Tôi cố gắng cảnh báo anh ta, không nghe - The car wouldn't start (= it 'refuse' to start) Chiếc xe khơng chịu nổ máy Bạn sử dụng would bạn nói điều mà xảy thường xuyên khứ... xe cô không chịu nổ máy C Cấu trúc Wouldn't something Somebody Wouldn't something có nghĩa anh ta/chị ta từ chối làm điều Ví dụ: - I tried to warn him, but he wouldn't listen to me (= he refused
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách sử dụng would trong tiếng anh, Cách sử dụng would trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay