Bản kiểm điểm Đảng viên năm 2018

8 15 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:06

Bản kiểm điểm cá nhân năm 2018, có bổ sung phiếu phân tích đánh giá xếp loại đảng viên.Bản kiểm điểm cá nhân năm 2018, có bổ sung phiếu phân tích đánh giá xếp loại đảng viên.Bản kiểm điểm cá nhân năm 2018, có bổ sung phiếu phân tích đánh giá xếp loại đảng viên. ĐẢNG ỦY CTY CP ĐT XD … Chi bộ: Công ty ………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Tp HCM, ngày 10 tháng 01 năm 2019 BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN Năm 2018 Họ tên: ……………… , Ngày sinh: …………… Chức vụ Đảng: …………… Đơn vị công tác: ……………………… Chi bộ: ………………………… I Ưu điểm, kết đạt được: Về phẩm chất trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc: * Về tư tưởng trị: - Trung thành tuyệt Tổ quốc, với đường lối nghi ệp đổi Đảng, mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; - Nghiêm chỉnh chấp hành bảo vệ đường lối, quan điểm, Ngh ị Đảng, sách, pháp luật Nhà nước - Sẵn sàng đấu tranh chống lại hành vi tiêu c ực, làm h ại đ ến quan điểm, đường lối, Nghị Đảng, sách pháp luật Nhà nước * Về phẩm chất đạo đức, lối sống: - Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng, ln thể tính gương mẫu tiên phong người Đảng viên - Chống biểu đoàn kết biểu tiêu c ực; Chân thành, hợp tác, giúp đỡ đồng nghiệp công việc sống - Trung thực, khiêm tốn, giản dị; ứng xử có văn hóa, l ịch sự; có l ối sống lành mạnh; 1/8 - Gương mẫu thực hiện: cần, kiệm, liêm chính, chí cơng vơ t ư; nói đơi với làm; - Khơng ngừng rèn luyện, học tập nâng cao trình độ tr ị, đạo đức cách mạng, chuyên môn, nghiệp vụ - Giữ tốt mối liên hệ với Chi ủy, Đảng ủy sở gương mẫu thực nghĩa vụ công dân nơi cư trú theo qui định số 76- QĐ/TW ngày 15/06/2000 Bộ Chính trị * Về ý thức tổ chức kỷ luật: - Bản thân gia đình chấp hành tốt chủ trương, thị, nghị Đảng, sách, pháp luật Nhà nước quy định quan, địa phương, đơn vị - Thực dân chủ, trì đồn kết, thống nội bộ, xây d ựng lối sống giản dị, khiêm tốn, gần gũi quý trọng nhân dân - Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí kiên quy ết đ ấu tranh v ới biểu tiêu cực, tham nhũng, lãng phí * Về tác phong, lề lối làm việc: - Nhiệt tình, tâm huyết, có trách nhiệm, động, sáng tạo, liệt, linh hoạt thực nhiệm vụ giao - Có phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đoán, nguyên tắc - Có tinh thần hợp tác, hướng dẫn, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp * Đấu tranh phòng, chống biểu suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống: - Giữ vững lập trường Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với lý tưởng Đảng, giữ vững lòng tin với chế độ - Tự giác, tích cực, gương mẫu thực quy định Đảng, mục tiêu xây dựng tập thể đoàn kết, dân chủ; chi sạch, vững mạnh 2/8 - Thường xuyên tự rèn luyện tư cách cá nhân, tu dưỡng đạo đức cách mạng, học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng lối sống sạch, lành mạnh, để kháng lại cám dỗ vật chất, trước luận điệu ru ngủ, lối sống hưởng thụ, lãng phí, xa hoa - Sự suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống dẫn t ới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” bước ngắn, chí ngắn, nguy hiểm khơn lường, dẫn tới tiếp tay cấu kết với lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng nghiệp cách mạng Đảng dân tộc - Kiên ngăn chặn, đẩy lùi suy thối tư tưởng tr ị, đạo đức, lối sống Về thực chức trách, nhiệm vụ giao - Sẵn sàng nhận hoàn thành nhiệm vụ tổ chức phân công - Sáng tạo dám chịu trách nhiệm lúc việc - Việc “Hơm nay” khơng để “Ngày mai”, nói đơi với làm - Tơn trọng kỷ cương, đoàn kết nội bộ, giúp đỡ tiến bộ, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh Cơ quan Việc thực cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm - Thực tốt, với cam kết năm II Hạn chế, khuyết điểm nguyên nhân: 1.Hạn chế, khuyết điểm : - Trong năm vắng buổi học nghị hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trương ương Đảng ( khóa XII) 2.Nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm - Nguyên nhân: Đảng viên công tác đột xuất có xin phép chi bộ, xin phép vắng mặt III Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm : - Không ngừng học tập nâng cao nhận thức lực th ực nhiệm vụ, đặc biệt nhận thức Đảng 3/8 - Học tập kinh nghiệm quý báu từ b ạn bè, đồng nghiệp, l ớp người trước - Thu xếp công việc hợp lý, để tham gia đầy đủ buổi học nghị VII Tự nhận mức xếp loại chất lượng : Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức: … Xếp loại đảng viên: Hoàn thành tốt nhiệm vụ NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM Đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức - Nhận xét, đánh giá người quản lý, sử dụng công chức, viên chức: - Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức: THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ dấu) (Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên đóng Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên - Nhận xét, đánh giá chi ủy: - Chi đề xuất xếp loại mức chất lượng: T/M CHI ỦY (CHI BỘ) (Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên) 4/8 - Đảng ủy, chi ủy sở xếp loại mức chất lượng: T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) (Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) Mẫu 05-HD KĐ.ĐG 2018 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TP.HCM, ngày 10 tháng 01 năm 2019 PHIẾU ĐẢNG VIÊN TỰ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG VÀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI - Họ tên đảng viên: ĐỖ THANH HẢI - Sinh hoạt chi bộ: Công ty Cổ phần Xây dựng 14-9 - Chức vụ công tác: + Đảng: Đảng viên + Chính quyền, chun mơn: Khơng + Đồn thể: Khơng CẤP ĐỘ THỰC HIỆN ĐIỂM TỐI TT TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ I Về trị tư tưởng; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc 30 24 điểm Tư tưởng trị, đạo đức, lối sống - Có quan điểm, lĩnh trị vững 10 (mỗi nội điểm ĐA Xuất sắc Tốt Trung bình Kém 5/8 vàng; kiên định lập trường; khơng dao động trước khó khăn, thách thức - Tự giác, nghiêm túc học tập nghị Đảng; tham gia đợt sinh hoạt trị - Nói, viết làm với đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật nhà nước nguyên tắc tổ chức, kỷ luật Đảng - Thường xuyên rèn luyện, giữ gìn phẩm chất trị, đạo đức; lối sống; phát huy tốt tính tiền phong, gương mẫu người đảng viên; giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân - Thực tốt việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, sáng, giản dị; nói đơi với làm - Có tinh thần cầu thị, đồn kết, xây dựng, thương u đồng chí, đồng nghiệp - Ý thức xây dựng địa phương, quan, đơn vị giữ gìn đồn kết nội - Tinh thần đấu tranh với biểu quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ; khơng để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi - Có xây dựng thực tốt cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu/chương trình, kế hoạch hành động thực Nghị Đại hội Đảng cấp, Nghị Trung ương khóa XII Ý thức tổ chức kỷ luật dung thực tốt điểm) 10 - Việc chấp hành nội quy, quy định quan, đơn vị, tổ chức; phân công, đạo cấp điểm - Việc thực Quy định điều đảng viên không làm điểm - Thực việc kê khai công khai tài sản, thu nhập theo quy định điểm điểm 6/8 - Báo cáo đầy đủ, trung thực với cấp trên; cung cấp thơng tin, xác, khách quan điểm - Việc thực nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng đóng đảng phí theo quy định điểm - Việc thực Quy định 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 Bộ Chính trị việc đảng viên cơng tác quan, đơn vị, doanh nghiệp, đơn vị nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy sở gương mẫu thực nghĩa vụ công dân nơi cư trú điểm Tác phong, lề lối làm việc 8 điểm (đối với đảng viên không CBCCVC) 10 (đối với đảng viên CBCCVC) - Có trách nhiệm với cơng việc, sẵn sàng nhận nhiệm vụ; động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt thực nhiệm vụ điểm - Có phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, nguyên tắc điểm - Có tinh thần hợp tác, hỗ trợ, hướng dẫn, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp điểm - Khơng làm việc riêng làm việc; không sử dụng tài sản công cho việc riêng điểm - Có ý thức tự giác học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, lực chuyên môn, kỹ nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu công việc điểm - Thực tốt văn hóa cơng sở, quy tắc ứng xử nơi công sở; xếp hồ sơ, nơi làm việc khoa học, gọn gàng, ngăn nắp điểm - Có tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân mực, không hách dịch, cửa quyền, điểm 7/8 sách nhiễu, khơng gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức, công dân (đối với đảng viên cán bộ, công chức, viên chức) Liên hệ biểu suy thối, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" II Về kết thực chức trách, nhiệm vụ giao 40 Việc thực chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định 10 Kết thực tiêu, nhiêm vụ giao năm (lượng hóa sản phẩm cụ thể Kết thực cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 30 10 điểm Kết khắc phục hạn chế, yếu kỳ kiểm điểm trước 10 điểm III IV Khơng có biểu 36 điểm - Có đề giải pháp khắc phục hạn chế, yếu ra; điểm 28 đ iểm Có - Kết khắc phục điểm V Kết đánh giá, xếp loại tổ chức, quan, đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý trực tiếp; kết đánh giá tín nhiệm định kỳ (nếu có) 10 VI Kết kiểm điểm theo gợi ý (nếu có) Đạt yêu cầu TỔNG ĐIỂM: 76 điểm Đề xuất xếp loại mức chất lượng: Hoàn thành tốt nhiệm vụ 8/8 ... 01 năm 2019 PHIẾU ĐẢNG VIÊN TỰ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG VÀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI - Họ tên đảng viên: ĐỖ THANH HẢI - Sinh hoạt chi bộ: Công ty Cổ phần Xây dựng 14-9 - Chức vụ công tác: + Đảng: Đảng viên. .. chức, viên chức: … Xếp loại đảng viên: Hoàn thành tốt nhiệm vụ NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM Đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức - Nhận xét, đánh giá người quản lý, sử dụng công chức, viên. .. mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy sở gương mẫu thực nghĩa vụ công dân nơi cư trú điểm Tác phong, lề lối làm việc 8 điểm (đối với đảng viên không CBCCVC) 10 (đối với đảng viên CBCCVC) - Có trách
- Xem thêm -

Xem thêm: Bản kiểm điểm Đảng viên năm 2018, Bản kiểm điểm Đảng viên năm 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay