Had better và it is time trong tiếng anh

4 4 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:06

Had better và Its time trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Cách sử dụng của Had Better (Id betteryoud better)Id better do something = Tôi nên làm điều gì đó, nếu tôi không làm thì có thể gặp rắc rối hay nguy hiểm.Ví dụ: I have to meet Ann in ten minutes. Id better go now or Ill be late.Tôi phải gặp Ann sau 10 phút nữa. Tốt hơn là tôi nên đi ngay, nếu không tôi sẽ bị trễ. Shall I take an umbrella? Yes, youd better. It might rain.Tôi có nên mang theo dù không? Nên chứ. Trời có thể mưa đó. Wed better stop for petrol soon. The tank is almost empty.Chúng ta nên dừng xe lại để đổ xăng sớm. Bình xăng gần như cạn rồi.Hình thức phủ định là Id better not (= I had better not)Ví dụ: A: Are you going out tonight?Tối nay bạn có đi chơi không?B: Id better not. Ive got a lot of work to do.Tốt hơn là tôi không nên đi. Tôi còn có nhiều việc để làm. You dont look very well. Youd better not go to work today.Bạn trông không được khỏe lắm. Tốt hơn là hôm nay bạn đừng đi làm.Bạn có thể sử dụng had better khi bạn muốn cảnh báo hay nhắc nhở ai đó rằng họ phải làm điều gì đó.Ví dụ: Youd better be on timeYoud better not be late. (hoặc Ill be very angry)Anh tốt hơn là nên đi đúng giờAnh tốt hơn là đừng trễ nữa.had better thường được viết tắt là Id betteryoud better ... trong tiếng Anh giao tiếp. Id better phone Carol, hadnt I?Tôi sẽ gọi điện cho Carol, có nên không?had là dạng quá khứ, nhưng cụm từ này lại mang nghĩa hiện tại hoặc tương lai, chứ không mang nghĩa quá khứ.Ví dụ: Id better go to the bank nowtomorrow.Tốt hơn là tôi nên tới ngân hàng ngay bây giờngày mai.Chúng ta thường nói Id better do (KHÔNG nói to do). It might rain. Wed better take an umbrella. (KHÔNG dùng wed better to take)Trời có thể mưa. Tốt hơn là chúng ta nên mang theo dù. B. So sánh had better và should trong tiếng Anhhad better có nghĩa tương tự như should (bạn tham khảo: Cách sử dụng của should trong tiếng Anh), nhưng giữa chúng không hoàn toàn giống nhau.Chúng ta chỉ sử dụng had better cho những tình huống đặc biệt (không sử dụng trong những trường hợp tổng quát). Còn should được sử dụng cho tất cả các trường hợp khi đưa ra ý kiến hay cho ai lời khuyên. Its cold today. Youd better wear a coat when you go out. (một tình huống cụ thể)Hôm nay trời lạnh. Tốt hơn là bạn nên mặc áo khoác khi đi ra ngoài. I think all drivers should wear seat belts. (một tình huống chung KHÔNG dùng had better wear)Tôi nghĩ tất cả tài xế nên đeo dây lưng an toàn.Ngoài ra, với had better, luôn luôn có một mối nguy hiểm hay chuyện không hay nếu bạn không làm theo lời khuyên. Còn should chỉ mang nghĩa đó là việc nên làm. Bạn so sánh các ví dụ sau: Its a great film. You should go and see it. (but no danger, no problem if you dont)Thật là một cuốn phim hay. Bạn nên đi xem nó. (bạn không xem cũng không có vấn đề gì) The film starts at 8.30. Youd better go now or youll be late.Cuốn phim bắt đầu lúc 8h30. Bạn nên đi ngay bây giờ nếu không bạn sẽ trễ. C. Cách sử dụng Its time trong tiếng AnhBạn sử dụng mẫu câu: Its time (for somebody) to do something với ý nghĩa đã đến lúc một người làm việc gì đó.Ví dụ: Its time to go homeIts time for us to go home.Đã đến lúc chúng ta đi về nhà rồi.Hoặc bạn cũng có thể sử dụng: Its late. Its time we went home.Trễ rồi. Đã đến lúc chúng ta đi về nhà.Trong câu này, chúng ta sử dụng went là dạng quá khứ nhưng nó lại mang nghĩa hiện tại hay tuong lai (chứ không mang nghĩa quá khứ). Its 10 oclock and hes still in bed. Its time he got up. (KHÔNG nói Its time he gets up)Đã 10h rồi mà anh ấy còn ở trên giường. Đã đến lúc anh ấy dậy rồi.Mẫu câu Its time you did something = Lẽ ra bạn nên làm hay khởi sự công việc đó rồi. Chúng ta dùng cấu trúc này để phê phán hay phàn nàn ai đó.Ví dụ: Its time the children were in bed. Its long after their bedtime.Đã đến lúc bọn trẻ phải đi ngủ. Đã quá giờ ngủ của chúng lâu rồi. The windows are very dirty. I think its time we cleaned them.Các cửa sổ bẩn quá. Tôi nghĩ là đã đến lúc chúng ta phải lau chùi chúng rồi.Bạn cũng có thể sử dụng Its about time..., Its high time ... để làm mạnh hơn tính phê phán.Ví dụ: Jack is a great talker. But its about time he did something instead of just talking.Jack là một tên khoác lác. Nhưng đã đến lúc hắn ta phải làm một việc gì đó thay vì chỉ nói suông. Youre very selfish. Its high time you realised that youre not the most important person in the world.Anh thật ích kỷ. Đã đến lúc anh phải nhận thức rằng anh không phảilà người quan trọng nhất trên thế giới này.Bài tập Had better và cấu trúc Its time ...Để làm bài tập Had better và cấu trúc Its time, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Had better và cấu trúc Its time.Các loạt bài khác:Động từ khuyết thiếu là gì?Can, could và (be) able toCould (do) và could have (done)Must và CantMay và Might (I)May và Might (II)Have to MustMust, mustnt needntCách sử dụng Should (I)Cách sử dụng Should (II) Had better It is time tiếng Anh Trang trước Trang sau A Cách sử dụng Had Better (I'd better/you'd better) I'd better something = Tôi nên làm điều đó, tơi khơng làm gặp rắc rối hay nguy hiểm Ví dụ: - I have to meet Ann in ten minutes I'd better go now or I'll be late Tôi phải gặp Ann sau 10 phút Tốt nên ngay, không bị trễ.- "Shall I take an umbrella?" "Yes, you'd better It might rain." "Tơi có nên mang theo dù khơng?" "Nên Trời mưa đó."- We'd better stop for petrol soon The tank is almost empty Chúng ta nên dừng xe lại để đổ xăng sớm Bình xăng gần cạn Hình thức phủ định I'd better not (= I had better not) Ví dụ: - A: Are you going out tonight? Tối bạn có chơi khơng? B: I'd better not I've got a lot of work to Tốt tơi khơng nên Tơi có nhiều việc để làm.- You don't look very well You'd better not go to work today Bạn trông không khỏe Tốt hôm bạn đừng làm Bạn sử dụng had better bạn muốn cảnh báo hay nhắc nhở họ phải làm điều Ví dụ: - You'd better be on time/You'd better not be late (hoặc I'll be very angry) Anh tốt nên giờ/Anh tốt đừng trễ had better thường viết tắt I'd better/you'd better tiếng Anh giao tiếp - I'd better phone Carol, hadn't I? Tôi gọi điện cho Carol, có nên khơng? had dạng khứ, cụm từ lại mang nghĩa tương lai, không mang nghĩa khứ Ví dụ: - I'd better go to the bank now/tomorrow Tốt nên tới ngân hàng bây giờ/ngày mai Chúng ta thường nói I'd better (KHƠNG nói to do) - It might rain We'd better take an umbrella (KHÔNG dùng "we'd better to take") Trời mưa Tốt nên mang theo dù B So sánh had better should tiếng Anh had better có nghĩa tương tự should (bạn tham khảo: Cách sử dụng should tiếng Anh), chúng khơng hồn tồn giống • Chúng ta sử dụng had better cho tình đặc biệt (không sử dụng trường hợp tổng quát) Còn should sử dụng cho tất trường hợp đưa ý kiến hay cho lời khuyên • • - It's cold today You'd better wear a coat when you go out • (một tình cụ thể) • Hơm trời lạnh Tốt bạn nên mặc áo khoác ngồi.- I think all drivers should wear seat belts • (một tình chung - KHƠNG dùng had better wear) Tôi nghĩ tất tài xế nên đeo dây lưng an tồn • Ngồi ra, với had better, ln ln có mối nguy hiểm hay chuyện khơng hay bạn khơng làm theo lời khun Còn should mang nghĩa "đó việc nên làm" Bạn so sánh ví dụ sau: • • - It's a great film You should go and see it • (but no danger, no problem if you don't) • Thật phim hay Bạn nên xem • (bạn khơng xem khơng có vấn đề gì) • - The film starts at 8.30 You'd better go now or you'll be late Cuốn phim bắt đầu lúc 8h30 Bạn nên không bạn trễ C Cách sử dụng It's time tiếng Anh Bạn sử dụng mẫu câu: It's time (for somebody) to something với ý nghĩa "đã đến lúc người làm việc đó" Ví dụ: - It's time to go home/It's time for us to go home Đã đến lúc nhà Hoặc bạn sử dụng: - It's late It's time we went home Trễ Đã đến lúc nhà Trong câu này, sử dụng went dạng khứ lại mang nghĩa hay tuong lai (chứ không mang nghĩa khứ) - It's 10 o'clock and he's still in bed It's time he got up (KHƠNG nói "It's time he gets up") Đã 10h mà anh giường Đã đến lúc anh dậy Mẫu câu It's time you did something = Lẽ bạn nên làm hay khởi cơng việc Chúng ta dùng cấu trúc để phê phán hay phàn nàn Ví dụ: - It's time the children were in bed It's long after their bedtime Đã đến lúc bọn trẻ phải ngủ Đã ngủ chúng lâu rồi.- The windows are very dirty I think it's time we cleaned them Các cửa sổ bẩn Tôi nghĩ đến lúc phải lau chùi chúng Bạn sử dụng It's about time , It's high time để làm mạnh tính phê phán Ví dụ: - Jack is a great talker But it's about time he did something instead of just talking Jack tên khoác lác Nhưng đến lúc ta phải làm việc thay nói sng.- You're very selfish It's high time you realised that you're not the most important person in the world Anh thật ích kỷ Đã đến lúc anh phải nhận thức anh người quan trọng giới Bài tập Had better cấu trúc It's time Để làm tập Had better cấu trúc It's time, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Had better cấu trúc It's time Các loạt khác: • Động từ khuyết thiếu gì? • Can, could (be) able to • Could (do) could have (done) • Must Can't • May Might (I) • May Might (II) • Have to & Must • Must, mustn't & needn't • Cách sử dụng Should (I) • Cách sử dụng Should (II) .. .Anh tốt nên giờ /Anh tốt đừng trễ had better thường viết tắt I'd better/ you'd better tiếng Anh giao tiếp - I'd better phone Carol, hadn't I? Tôi gọi điện cho Carol, có nên khơng? had dạng... theo dù B So sánh had better should tiếng Anh had better có nghĩa tương tự should (bạn tham khảo: Cách sử dụng should tiếng Anh) , chúng khơng hồn tồn giống • Chúng ta sử dụng had better cho tình... trễ C Cách sử dụng It' s time tiếng Anh Bạn sử dụng mẫu câu: It' s time (for somebody) to something với ý nghĩa "đã đến lúc người làm việc đó" Ví dụ: - It' s time to go home /It' s time for us to go
- Xem thêm -

Xem thêm: Had better và it is time trong tiếng anh, Had better và it is time trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay