Cách sử dụng should trong tiếng anh

5 3 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:04

Cách sử dụng Should trong tiếng Anh (Phần 1) Trang trước Trang sau A. Mẫu câu You should do somethingYou should do something = đó là một việc nên làm.Bạn có thể sử dụng động từ khuyết thiếu should để đưa ra lời khuyên hay đưa ra ý kiến.Ví dụ: You look tired. You should go to bed.Anh mệt rồi đấy. Anh nên đi ngủ đi. The government should do more to help homeless people.Chính phủ cần làm nhiều hơn để giúp đỡ người vô gia cư. Should we invite Susan to the party? Yes, I think we should.Chúng ta có nên mời Susan đến dự tiệc không? Có, tôi nghĩ chúng ta nên mời.Chúng ta thường sử dụng should với I thinkI dont thinkDo you think...?Ví dụ: I think the government should do more to help homeless people.Chính phủ cần làm nhiều hơn để giúp đỡ người vô gia cư. I dont think you should work so hard.Tôi không nghĩ là anh nên làm việc vất vả như vậy. Do you think I should apply for this job? Yes, I think you should.Bạn có nghĩ là mình nên xin việc này không? Có, tôi nghĩ là anh nên.You shouldnt do something có nghĩa là đó không phải là điều nên làm.Ví dụ: You shouldnt believe everything you read in the newspapers.Bạn không nên tin vào mọi điều bạn đọc trên báo chí.Should không mạnh bằng must. Ví dụ: You should appologise. (= it would be a good thing to do)Bạn nên xin lỗi. (= đó là một việc bạn nên làm) You must appologise. (= you have no alternative)Bạn phải xin lỗi. (= bạn không có lựa chọn nào khác)B. Cách sử dụng của Should trong tiếng AnhChúng ta cũng có thể sử dụng should khi có việc gì đó không hợp lý hoặc không diễn ra theo ý chúng ta.Ví dụ: I wonder where Liz is. She should be here by now. (= she isnt here yet, and it is not normal)Tôi không biết Liz ở đâu. Lẽ ra bây giờ cô ấy nên có mặt ở đây.(= cô ấy không có ở đây và việc đó là không bình thường) The price on this packet is wrong. It should be £1.20, not £1.50.Giá trên gói hàng này sai rồi. Lẽ ra nó nên là £1.20, chứ không phải £1.50. Those boys shouldnt be playing football at this time. They should be at school.Những đứa trẻ kia không nên chơi bóng vào lúc này. Chúng lẽ ra nên ở trường.Chúng ta sử dụng should để nói rằng chúng ta chờ đợi hay nghĩ rằng một việc gì đó sẽ xảy ra. Ví dụ: Shes been studying hard for the exam, so she should pass. (= I expect her to pass)Kỳ này cô ấy đã học rất chăm chỉ, vì vậy cô ấy sẽ thi đỗ. (= Tôi mong cô ấy thi đỗ) There are plenty of hotels in the town. It shouldnt be difficult to find somewhere to stay. (= I dont expect that it will be difficult)Thị trấn này có khá nhiều khách sạn. Sẽ không mấy khó khăn trong việc tìm chỗ ở đâu. (= Tôi không nghĩ việc tìm chỗ ở là khó khăn)You should have done something có nghĩa là Bạn đã không làm điều đó, nhưng đó là một việc nên làm.Ví dụ: It was a great party last night. You should have come. Why didnt you? (= you didnt come but it would have been good to come)Bữa tiệc tối qua thật là tuyệt. Lẽ ra bạn nên đến. Tại sao bạn không đến thế?(= Bạn đã không đến nhưng thật tốt nếu bạn đến) Im feeling sick. I shouldnt have eaten so much chocolate. (= I eat too much chocolate)Tôi cảm thấy khó chịu. Lẽ ra tôi đã không nên ăn nhiều sô cô la như vậy.(= Tôi đã ăn quá nhiều sô cô la) I wonder why theyre so late. They should have been here an hour ago.Tôi không biết tại sao họ lại trễ như vậy. Lẽ ra họ nên có mặt ở đây từ nửa giờ rồi. She shouldnt have been listening to our conversation. It was private. Lẽ ra cô ấy không nên lắng nghe câu chuyện của chúng ta. Đó là chuyện riêng mà.Các ví dụ để so sánh should (do) và should have (do): You look tired. You should go to bed now.Bạn trông có vẻ mệt. Bạn nên đi ngủ ngay đi. You went to bed very late last night. You should have gone to bed earlier.Tối qua bạn đi ngủ trễ quá. Lẽ ra bạn nên đi ngủ sớm hơn.D. Cách sử dụng của ought to trong tiếng AnhBạn có thể dùng ought to thay cho should trong các ví dụ ở chương này.Hãy nhớ là chúng ta sử dụng ought to do (có to).Ví dụ: Do you think I ought to apply for this job? (= do you think I should apply...?)Bạn có nghĩ là tôi nên nộp đơn xin làm việc này không? Jack ought not to go to bed so late. (= Jack shouldnt go..)Jack không nên đi ngủ trễ. It was a great party last night. You ought to have come.Bữa tiệc tối qua thật tuyệt. Lẽ ra bạn nên đến. Shes been studying hard for the exam, so she ought to pass. Cô ấy đã học rất chăm chỉ cho kì thi, vì vật cô ấy sẽ thi đỗ.Bài tập động từ khuyết thiếu ShouldĐể làm bài tập động từ khuyết thiếu Should, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập động từ khuyết thiếu Should.Các loạt bài khác:Động từ khuyết thiếu là gì?Can, could và (be) able toCould (do) và could have (done)Must và CantMay và Might (I)May và Might (II)Have to MustMust, mustnt needntCách sử dụng Should (II)Had better Cấu trúc Its timeCách sử dụng WouldLời yêu cầu, Lời mời, lời đề nghị Follow https:www.facebook.comhoc.cung.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi. Trang trước Trang sau Bài viết liên quan Cách sử dụng Should tiếng Anh (Phần 1) Trang trước Trang sau A Mẫu câu You should something You should something = "đó việc nên làm" Bạn sử dụng động từ khuyết thiếu should để đưa lời khuyên hay đưa ý kiến Ví dụ: - You look tired You should go to bed Anh mệt Anh nên ngủ - The government should more to help homeless people Chính phủ cần làm nhiều để giúp đỡ người vô gia cư - "Should we invite Susan to the party?" "Yes, I think we should." "Chúng ta có nên mời Susan đến dự tiệc khơng?" "Có, tơi nghĩ nên mời." Chúng ta thường sử dụng should với I think/I don't think/Do you think ? Ví dụ: - I think the government should more to help homeless people Chính phủ cần làm nhiều để giúp đỡ người vô gia cư - I don't think you should work so hard Tôi không nghĩ anh nên làm việc vất vả - "Do you think I should apply for this job?" "Yes, I think you should." "Bạn có nghĩ nên xin việc khơng?" "Có, tơi nghĩ anh nên." You shouldn't something có nghĩa "đó khơng phải điều nên làm" Ví dụ: - You shouldn't believe everything you read in the newspapers Bạn không nên tin vào điều bạn đọc báo chí Should khơng mạnh must Ví dụ: - You should appologise (= it would be a good thing to do) Bạn nên xin lỗi (= việc bạn nên làm) - You must appologise (= you have no alternative) Bạn phải xin lỗi (= bạn khơng có lựa chọn khác) B Cách sử dụng Should tiếng Anh Chúng ta sử dụng should có việc không hợp lý không diễn theo ý Ví dụ: - I wonder where Liz is She should be here by now (= she isn't here yet, and it is not normal) Tôi Liz đâu Lẽ nên có mặt (= khơng có việc khơng bình thường) - The price on this packet is wrong It should be £1.20, not £1.50 Giá gói hàng sai Lẽ nên £1.20, £1.50 - Those boys shouldn't be playing football at this time They should be at school Những đứa trẻ khơng nên chơi bóng vào lúc Chúng lẽ nên trường Chúng ta sử dụng should để nói chờ đợi hay nghĩ việc xảy Ví dụ: - She's been studying hard for the exam, so she should pass (= I expect her to pass) Kỳ cô học chăm chỉ, thi đỗ (= Tơi mong cô thi đỗ) - There are plenty of hotels in the town It shouldn't be difficult to find somewhere to stay (= I don't expect that it will be difficult) Thị trấn có nhiều khách sạn Sẽ khơng khó khăn việc tìm chỗ đâu (= Tơi khơng nghĩ việc tìm chỗ khó khăn) You should have done something có nghĩa "Bạn khơng làm điều đó, việc nên làm" Ví dụ: - It was a great party last night You should have come Why didn't you? (= you didn't come but it would have been good to come) Bữa tiệc tối qua thật tuyệt Lẽ bạn nên đến Tại bạn không đến thế? (= Bạn không đến thật tốt bạn đến) - I'm feeling sick I shouldn't have eaten so much chocolate (= I eat too much chocolate) Tôi cảm thấy khó chịu Lẽ tơi khơng nên ăn nhiều sô cô la (= Tôi ăn nhiều sô cô la) - I wonder why they're so late They should have been here an hour ago Tôi họ lại trễ Lẽ họ nên có mặt từ nửa - She shouldn't have been listening to our conversation It was private Lẽ cô không nên lắng nghe câu chuyện Đó chuyện riêng mà Các ví dụ để so sánh should (do) should have (do): - You look tired You should go to bed now Bạn trơng mệt Bạn nên ngủ - You went to bed very late last night You should have gone to bed earlier Tối qua bạn ngủ trễ Lẽ bạn nên ngủ sớm D Cách sử dụng ought to tiếng Anh Bạn dùng ought to thay cho should ví dụ chương Hãy nhớ sử dụng ought to (có to) Ví dụ: - Do you think I ought to apply for this job? (= you think I should apply ?) Bạn có nghĩ tơi nên nộp đơn xin làm việc không? - Jack ought not to go to bed so late (= Jack shouldn't go ) Jack không nên ngủ trễ - It was a great party last night You ought to have come Bữa tiệc tối qua thật tuyệt Lẽ bạn nên đến - She's been studying hard for the exam, so she ought to pass Cô học chăm cho kì thi, vật thi đỗ Bài tập động từ khuyết thiếu Should Để làm tập động từ khuyết thiếu Should, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập động từ khuyết thiếu Should Các loạt khác: • Động từ khuyết thiếu gì? • Can, could (be) able to • Could (do) could have (done) • Must Can't • May Might (I) • May Might (II) • Have to & Must • Must, mustn't & needn't • Cách sử dụng Should (II) • Had better & Cấu trúc It's time • Cách sử dụng Would • Lời yêu cầu, Lời mời, lời đề nghị Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Trang trước Trang sau Bài viết liên quan ... bạn khơng có lựa chọn khác) B Cách sử dụng Should tiếng Anh Chúng ta sử dụng should có việc khơng hợp lý khơng diễn theo ý Ví dụ: - I wonder where Liz is She should be here by now (= she isn't... • May Might (II) • Have to & Must • Must, mustn't & needn't • Cách sử dụng Should (II) • Had better & Cấu trúc It's time • Cách sử dụng Would • Lời yêu cầu, Lời mời, lời đề nghị Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/... You should go to bed now Bạn trơng mệt Bạn nên ngủ - You went to bed very late last night You should have gone to bed earlier Tối qua bạn ngủ trễ Lẽ bạn nên ngủ sớm D Cách sử dụng ought to tiếng
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách sử dụng should trong tiếng anh, Cách sử dụng should trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay