Must must not và need not trong tiếng anh

4 4 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:04

Must, Must not Need not trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Cách sử dụng của Must, Mustnt và Neednt trong tiếng AnhYou must do something = bạn cần thiết phải làm điều đó: Dont tell anybody what I said. You must keep it a secret.Đừng nói với ai những điều tôi nói nhé. Bạn phải giữ bí mật. We havent got much time. We must hurry.Chúng ta không có nhiều thời giờ. Chúng ta phải khẩn trương.You mustnt do something = Điều cần thiết là bạn không phải làm điều gì đó (vì vậy đừng làm): You must keep it a secret. You mustnt tell anybody else. (= dont tell anybody else)Bạn phải giữ bí mật điều đó. Bạn không được nói với bất cứ ai. Its essential that nobody hears us. We mustnt make any noise.Điều cốt yếu là không ai nghe thấy chúng ta. Chúng ta không được tạo ra tiếng động.You neednt do something = Không cần thiết để bạn làm điều đó (bạn không cần làm điều đó): You can come with me if you like but you neednt come if you dont want to. (=it is not necessary for you to come)Bạn có thể đi với tôi nếu bạn thích nhưng bạn không cần đi nếu bạn không muốn.(= bạn không cần thiết phải đi) Weve got plenty of time. We neednt hurry. (= it is not necessary to hurry)Chúng ta có nhiều thì giờ. Chúng ta không cần phải vội. (= không cần phải vội)B. Có thể sử dụng dontdoesnt need to thay cho needntVí dụ: We neednt hurry. hoặc We dont need to hurry.Chúng ta không cần phải vội.Bạn cần nhớ rằng: chúng ta nói dont need to do nhưng neednt do (không có to)Dont need to và Neednt là tương đương với dont have to.Bạn tham khảo: Have to và Must trong tiếng Anh.Ví dụ: Weve got plenty of time. We dont have to hurry.Chúng ta có nhiều thì giờ. Chúng ta không cần phải vội. C. Cách sử dụng Neednt have (done) trong tiếng AnhVí dụ tình huống: (George had to go out. He thought it was going to rain, so he decided to take the umbrella)(George phải đi ra ngoài. Anh ấy nghĩ là trời sẽ mưa, nên anh ấy quyết định mang theo dù.) I think its going to rain. Ill take the umbrella.Tôi nghĩ trời sắp mưa. Tôi sẽ mang theo dù.(But it didnt rain, so the umbrella was not necessary)(Nhưng trời đã không mưa, vì vậy cái dù là không cần thiết) I neednt have brought the umbrella.(Lẽ ra) Tôi đã không cần phải mang theo dù. He neednt have taken the umbrella.Anh ấy đã không cần phải mang theo dù.He neednt have taken the umbrella = Anh ấy đã mang theo dù nhưng nó không cần thiết. Dĩ nhiên, anh ấy không biết điều này lúc anh ấy đi.So sánh neednt (do) và neednt have (done): That shirt isnt dirty. You neednt wash it.Cái áo đó không bẩn. Anh không cần giặt nó đâu. Why did you wash shirt? It wasnt dirty. You neednt have washed it.Tại sao anh lại giặt cái áo đó? Nó đâu có bẩn. Anh đã không cần phải giặt nó.D. So sánh didnt need to (do) và neednt have (done)I didnt need to... = Đã không cần thiết để tôi phải ... (tôi đã biết điều này ngay từ đầu): I didnt need to get up early, so I didnt.Tôi đã không cần phải dậy sớm, vì vậy tôi đã không dậy. I didnt need to get up early, but it was a lovely morning, so I did.Tôi đã không cần phải dậy sớm, nhưng đó là một buổi sáng đẹp trời, vì vậy tôi đã dậy.I neednt have (done) something = Tôi đã làm điều đó nhưng bây giờ tôi biết điều đó là không cần thiết. I got up very early because I had to get ready to go away. But in fact it didnt take me long to get ready. So, I neednt have got up so early. I could have stayed in bed longer.Tôi đã dậy rất sớm vì tôi phải chuẩn bị đi xa. Nhưng thật ra việc chuẩn bị của tôi đã không mất nhiều thì giờ. Vì vậy lẽ ra tôi đã không cần phải dậy sớm như vậy. Tôi đã có thể ngủ thêm lâu hơn. Bài tập động từ khuyết thiếu Must, Must not, Need notĐể làm bài tập động từ khuyết thiếu Must, Must not, Need not, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập động từ khuyết thiếu Must, Must not, Need not.Các loạt bài khác:Động từ khuyết thiếu là gì?Can, could và (be) able toCould (do) và could have (done)Must và CantMay và Might (I)May và Might (II)Have to MustCách sử dụng Should (I)Cách sử dụng Should (II)Had better Cấu trúc Its timeCách sử dụng WouldLời yêu cầu, Lời mời, lời đề nghị Follow https:www.facebook.comhoc.cung.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi. Trang trước Trang sau Must Must not Need not tiếng Anh Trang trước Trang sau A Cách sử dụng Must, Mustn't Needn't tiếng Anh  You must something = bạn cần thiết phải làm điều đó:   - Don't tell anybody what I said You must keep it a secret  Đừng nói với điều tơi nói Bạn phải giữ bí mật   - We haven't got much time We must hurry Chúng ta khơng có nhiều thời Chúng ta phải khẩn trương  You mustn't something = Điều cần thiết bạn khơng phải làm điều (vì đừng làm):   - You must keep it a secret You mustn't tell anybody else  (= don't tell anybody else)  Bạn phải giữ bí mật điều Bạn khơng nói với   - It's essential that nobody hears us We mustn't make any noise  Điều cốt yếu không nghe thấy Chúng ta không tạo tiếng động  You needn't something = Không cần thiết để bạn làm điều (bạn khơng cần làm điều đó):   - You can come with me if you like but you needn't come if you don't want to  (=it is not necessary for you to come)  Bạn với tơi bạn thích bạn không cần bạn không muốn  (= bạn không cần thiết phải đi)   - We've got plenty of time We needn't hurry (= it is not necessary to hurry) Chúng ta có nhiều Chúng ta không cần phải vội (= không cần phải vội) B Có thể sử dụng don't/doesn't/ need to thay cho needn't Ví dụ: - We needn't hurry We don't need to hurry Chúng ta không cần phải vội Bạn cần nhớ rằng: nói "don't need to do" "needn't do" (khơng có to) Don't need to Needn't" tương đương với don't have to Bạn tham khảo: Have to Must tiếng Anh Ví dụ: - We've got plenty of time We don't have to hurry Chúng ta có nhiều Chúng ta không cần phải vội C Cách sử dụng Needn't have (done) tiếng Anh Ví dụ tình huống: (George had to go out He thought it was going to rain, so he decided to take the umbrella) (George phải Anh nghĩ trời mưa, nên anh định mang theo dù.) - I think it's going to rain I'll take the umbrella Tôi nghĩ trời mưa Tôi mang theo dù (But it didn't rain, so the umbrella was not necessary) (Nhưng trời khơng mưa, dù khơng cần thiết) - I needn't have brought the umbrella (Lẽ ra) Tôi không cần phải mang theo dù - He needn't have taken the umbrella Anh không cần phải mang theo dù "He needn't have taken the umbrella" = Anh mang theo dù không cần thiết Dĩ nhiên, anh điều lúc anh So sánh needn't (do) needn't have (done): - That shirt isn't dirty You needn't wash it Cái áo khơng bẩn Anh khơng cần giặt đâu - Why did you wash shirt? It wasn't dirty You needn't have washed it Tại anh lại giặt áo đó? Nó đâu có bẩn Anh khơng cần phải giặt D So sánh didn't need to (do) needn't have (done)  I didn't need to = Đã không cần thiết để phải (tôi biết điều từ đầu):   - I didn't need to get up early, so I didn't  Tôi không cần phải dậy sớm, tơi khơng dậy   - I didn't need to get up early, but it was a lovely morning, so I did  Tôi không cần phải dậy sớm, buổi sáng đẹp trời, tơi dậy  I needn't have (done) something = Tơi làm điều tơi biết điều khơng cần thiết   - I got up very early because I had to get ready to go away But in fact it  didn't take me long to get ready So, I needn't have got up so early I could  have stayed in bed longer  Tôi dậy sớm tơi phải chuẩn bị xa Nhưng thật việc chuẩn bị  không nhiều Vì lẽ tơi khơng cần phải dậy sớm Tơi ngủ thêm lâu Bài tập động từ khuyết thiếu Must, Must not, Need not Để làm tập động từ khuyết thiếu Must, Must not, Need not, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập động từ khuyết thiếu Must, Must not, Need not Các loạt khác:  Động từ khuyết thiếu gì?  Can, could (be) able to  Could (do) could have (done)  Must Can't  May Might (I)  May Might (II)  Have to & Must  Cách sử dụng Should (I)  Cách sử dụng Should (II)  Had better & Cấu trúc It's time  Cách sử dụng Would  Lời yêu cầu, Lời mời, lời đề nghị Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile Trang trước Trang sau ... khuyết thiếu Must, Must not, Need not Để làm tập động từ khuyết thiếu Must, Must not, Need not, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập động từ khuyết thiếu Must, Must not, Need not Các loạt... don't/doesn't/ need to thay cho needn't Ví dụ: - We needn't hurry We don't need to hurry Chúng ta không cần phải vội Bạn cần nhớ rằng: nói "don't need to do" "needn't do" (khơng có to) Don't need to Needn't"... anh điều lúc anh So sánh needn't (do) needn't have (done): - That shirt isn't dirty You needn't wash it Cái áo khơng bẩn Anh khơng cần giặt đâu - Why did you wash shirt? It wasn't dirty You needn't
- Xem thêm -

Xem thêm: Must must not và need not trong tiếng anh, Must must not và need not trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay