Cách sử dụng may và might trong tiếng anh

4 8 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:02

Cách sử dụng May và Might trong tiếng Anh (Phần 1) Trang trước Trang sau A. Cách sử dụng của May và Might trong tiếng AnhVí dụ tình huống: You are looking for Bob. Nobody is sure where he is but you get some suggestions.Bạn đang tìm Bob. Không ai chắc chắn anh ấy đang ở đâu nhưng bạn có một vài gợi ý.You: Wheres Bob? Bob đang ở đâu? He maybe in his office. (= Có lẽ anh ấy đang ở trong văn phòng của anh ấy.)He might be having lunch. (= Có lẽ anh ấy đang dùng cơm trưa)Ask Ann. She might know. (= Hỏi Ann xem. Có lẽ cô ấy biết.)Chúng ta sử dụng may hay might để nói về điều gì đó có khả năng xảy ra. Bạn có thể sử dụng may hay might đều được.Ví dụ: It may be true. hoặc It might be true. (=perhaps it is true).Điều đó có thể đúng. She might know hoặc she may know.Có thể cô ấy biết.Hình thức phủ định của may là may not.Hình thức phủ định của might là might not hay mightnt. Ví dụ: It might not be true. (perhaps it isnt true).Điều đó có thể không đúng. Im not sure whether I can lend you any money. I may not have enough. (perhaps I dont have enough).Tôi không chắc là có thể cho anh ấy mượn tiền hay không. Có thể là tôi không có đủ tiền.Cấu trúc:Iyouhe ...maymight(not)be (truein his office ...)be (doingworkinghaving ...)knowworkwant ...B. Sử dụng may have (done) hay might have (done) cho thì quá khứVí dụ: 1 A: I wonder why Kay didnt answer the phone.Tôi không hiểu tại sao Kay lại không trả lời chuông cửa.B: She may have been asleep. (=perhaps she was asleep)Có lẽ cô ấy đang ngủ say.2 A: I cant find my bag anywhere.Tôi không thể tìm thấy cái túi ở đâu cả.B: You might have left it in the shop. (= perhaps you left it in the shop)Có thể bạn đã quên nó ở cửa hàng rồi.3 A: I was surprised that Sarah wasnt at the meeting.Tôi ngạc nhiên vì Sarah đã không đến dự buổi họp.B: She might not have known about it. (perhaps she didnt know) Có lẽ cô ấy không biết về cuộc họp.4 A: I wonder why Colin was in such a bad mood yesterday.Tôi tự hỏi tại sao hôm qua Colin lại có tâm trạng buồn như vậy.B: He may not have been feeling well. (=perhaps he wasnt feeling well)Có lẽ anh ấy đã không cảm thấy khỏe.Cấu trúc:Iyouhe ...mustcant(not) havebeen (asleepat home ...)been (doingworkingfeeling ...)knownhadwantedleft ...C. Đôi khi could có nghĩa tương tự như may và mightVí dụ: The phones ringing. It could be Tim. (= it maymight be Tim)Điện thoại reo kìa. Có thể là Tim gọi đó. You could have left your bag in the shop. (=you maymight have left it...)Có lẽ anh đã để quên túi xách ở cửa hàng.Nhưng ở thể phủ định, couldnt lại có nghĩa khác với may not và might not.Ví dụ so sánh: She was too far away, so she couldnt have seen you. (it is not possible that she saw you)Cô ấy đã đi quá xa rồi, vì vậy cô ấy không thể nhìn thấy anh. A: I wonder why she didnt say hello.Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại không chào tôi.B: She might not have seen you. (perhaps she didnt see you; perhaps she did)Có lẽ cô ấy đã không nhìn thấy anh.Bài tập động từ khuyết thiếu May và MightĐể làm bài tập động từ khuyết thiếu May và Might, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập động từ khuyết thiếu May và Might.Các loạt bài khác:Động từ khuyết thiếu là gì?Can, could và (be) able toCould (do) và could have (done)Must và CantMay và Might (II)Have to MustMust, mustnt needntCách sử dụng Should (I)Cách sử dụng Should (II)Had better Cấu trúc Its timeCách sử dụng Would Cách sử dụng May Might tiếng Anh (Phần 1) Trang trước Trang sau A Cách sử dụng May Might tiếng Anh Ví dụ tình huống: - You are looking for Bob Nobody is sure where he is but you get some suggestions Bạn tìm Bob Không chắn anh đâu bạn có vài gợi ý You: Where's Bob? Bob đâu? He maybe in his office (= Có lẽ anh văn phòng anh ấy.) He might be having lunch (= Có lẽ anh dùng cơm trưa) Ask Ann She might know (= Hỏi Ann xem Có lẽ biết.) Chúng ta sử dụng may hay might để nói điều có khả xảy Bạn sử dụng may hay might Ví dụ: - It may be true It might be true (=perhaps it is true) Điều - She might know she may know Có thể biết Hình thức phủ định may may not Hình thức phủ định might might not hay mightn't Ví dụ: - It might not be true (perhaps it isn't true) Điều khơng - I'm not sure whether I can lend you any money I may not have enough (perhaps I don't have enough) Tơi khơng cho anh mượn tiền hay khơng Có thể tơi khơng có đủ tiền Cấu trúc: I/you/he may (not) might be (true/in his office ) be (doing/working/having ) know/work/want B Sử dụng may have (done) hay might have (done) cho q khứ Ví dụ: 1/ A: I wonder why Kay didn't answer the phone Tôi không hiểu Kay lại không trả lời chuông cửa B: She may have been asleep (=perhaps she was asleep) Có lẽ ngủ say 2/ A: I can't find my bag anywhere Tơi khơng thể tìm thấy túi đâu B: You might have left it in the shop (= perhaps you left it in the shop) Có thể bạn quên cửa hàng 3/ A: I was surprised that Sarah wasn't at the meeting Tơi ngạc nhiên Sarah khơng đến dự buổi họp B: She might not have known about it (perhaps she didn't know) Có lẽ khơng biết họp 4/ A: I wonder why Colin was in such a bad mood yesterday Tôi tự hỏi hơm qua Colin lại có tâm trạng buồn B: He may not have been feeling well (=perhaps he wasn't feeling well) Có lẽ anh khơng cảm thấy khỏe Cấu trúc: I/you/he must (not) have can't been (asleep/at home ) been (doing/working/feeling ) known/had/wanted/left C Đơi could có nghĩa tương tự may might Ví dụ: - The phone's ringing It could be Tim (= it may/might be Tim) Điện thoại reo Có thể Tim gọi - You could have left your bag in the shop (=you may/might have left it ) Có lẽ anh để quên túi xách cửa hàng Nhưng thể phủ định, couldn't lại có nghĩa khác với may not might not Ví dụ so sánh: - She was too far away, so she couldn't have seen you (it is not possible that she saw you) Cô xa rồi, khơng thể nhìn thấy anh - A: I wonder why she didn't say hello Tôi không hiểu cô lại không chào B: She might not have seen you (perhaps she didn't see you; perhaps she did) Có lẽ khơng nhìn thấy anh Bài tập động từ khuyết thiếu May Might Để làm tập động từ khuyết thiếu May Might, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập động từ khuyết thiếu May Might Các loạt khác:  Động từ khuyết thiếu gì?  Can, could (be) able to  Could (do) could have (done)  Must Can't  May Might (II)  Have to & Must  Must, mustn't & needn't  Cách sử dụng Should (I)  Cách sử dụng Should (II)  Had better & Cấu trúc It's time  Cách sử dụng Would ... (II)  Have to & Must  Must, mustn't & needn't  Cách sử dụng Should (I)  Cách sử dụng Should (II)  Had better & Cấu trúc It's time  Cách sử dụng Would ... chào B: She might not have seen you (perhaps she didn't see you; perhaps she did) Có lẽ khơng nhìn thấy anh Bài tập động từ khuyết thiếu May Might Để làm tập động từ khuyết thiếu May Might, mời... tơi khơng có đủ tiền Cấu trúc: I/you/he may (not) might be (true/in his office ) be (doing/working/having ) know/work/want B Sử dụng may have (done) hay might have (done) cho q khứ Ví dụ: 1/ A:
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách sử dụng may và might trong tiếng anh, Cách sử dụng may và might trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay