Could do và could have done trong tiếng anh

5 7 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:01

Could (do) và could (have done) trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Could và Can trong tiếng AnhChúng ta sử dụng động từ khuyết thiếu could theo nhiều cách. Đôi khi động từ khuyết thiếu could là dạng quá khứ của động từ khuyết thiếu can.Ví dụ: Listen. I can hear something. (hiện tại)Hãy lắng nghe. Tôi có thể nghe thấy cái gì đó. I listened. I could hear something (quá khứ)Tôi đã lắng nghe. Tôi đã có thể nghe thấy cái gì đó.Ngoài ra, động từ khuyết thiếu could cũng được sử dụng để nói về những hành động có thể xảy ra trong tương lai (đặc biệt khi nói về các lời đề nghị).Ví dụ: 1. A: What shall we do this evening?Chúng ta sẽ làm gì tối nay nhỉ?B: We could go to the cinema.Chúng ta có thể sẽ đi xem phim.2. Its a nice day. We could go for a walk.Thật là một ngày đẹp trời. Chúng ta có thể đi dạo.3. When you go to New York next month, you could stay with Barbara.Tháng tới khi bạn đến Neww York, bạn có thể ở với Barbara.4. A: If you need money, why dont you ask Karen?Nếu bạn cần tiền, tại sao bạn không hỏi Karen?B: Yes, I suppose I couldĐúng rồi, tôi nghĩ là tôi có thể (hỏi Karen).Động từ khuyết thiếucan cũng có thể được sử dụng trong những trường hợp như vậy (We can go for a walk). Nhưng sử dụng could mang tính ít chắc chắn hơn can. Bạn phải sử dụng could (không sử dụng can) khi bạn không thực sự chắc chắn điều bạn nói.Ví dụ: Im so angry with him. I could kill him (KHÔNG nói I can kill him)Tôi giận hắn ta quá. Tôi sẽ giết hắn ta mất B. Sử dụng could với những hành động không hiện thựcChúng ta cũng sử dụng coule (không sử dụng can) cho những hành động không hiện thực.Ví dụ: Im so tired. I could sleep for a week. (KHÔNG dùng I can sleep for a week.)Tôi mệt quá. Tôi có thể ngủ cả tuần liền.So sánh can và could: I can stay with Julia when I go to Paris. (hiện thực)Tôi có thể ở với Julia khi tôi tới Paris. Maybe I could stay with Julia when I go to Paris. (có thể, nhưng ít chắc chắn)Có lẽ tôi có thể ở với Julia khi tôi tới Paris. This is wonderful place. I could stay here for ever. (không hiện thực)Thật là một địa điểm tuyệt đẹp. Giá như tôi có thể ở đây.C. Cách sử dụng khác của could trong tiếng AnhChúng ta sử dụng could để nói về những sự việc có thể xảy ra ở hiện tại hay tương lai.Ví dụ: The phone is ringing. It could be Tim.Điện thoại đang reo kìa. Có là là Tim gọi đó. I dont know when theyll be here. They could arrive at any time.Tôi không biết khi nào họ sẽ đến. Họ có thể đến vào bất cứ lúc nào.can không được sử dụng trong các ví dụ trên (ta không thể nói It can be Tim). Trong những trường hợp như vậy could có nghĩa tương tự như might. (Bạn tham khảo: Động từ might trong tiếng Anh).Ví dụ: The phone is ringing. It might be Tim.Điện thoại đang reo kìa. Có là là Tim gọi đó. D. Cách sử dụng của could have (done) trong tiếng AnhChúng ta sử dụng could have (done) để nói về quá khứ.Ví dụ: Im so tired. I could sleep for a week. (hiện tại)Tôi mệt quá. Tôi có thể ngủ cả tuần liền. I was so tired. I could have slept for a week. (quá khứ)Tôi đã quá mệt. Tôi đã có thể ngủ cả tuần liền.Chúng ta thường sử dụng could have (done) cho những việc có thể xảy ra nhưng đã không xảy ra.Ví dụ: Why did you stay at a hotel when you went to New York? You could have stayed with Barbara. (= you had the opportunity to stay with her but you didnt)Tại sao bạn lại ở khách sạn khi bạn đến New York? Bạn có thể ở với Barbara cơ mà.(= bạn đã có cơ hội ở với cô ấy nhưng bạn đã không làm) Jack fell off a ladder yesterday but hes all right. Hes lucky — he could have hurt himself badly. (but he didnt hurt himself)Hôm qua Jack đã ngã xuống từ một cái thang nhưng anh ấy không hề gì. Anh ấy thật may mắn anh ấy lẽ ra đã bị thương nặng rồi. (nhưng anh ấy đã không bị thương gì hết) The situation was bad but it could have been worse.Tình huống là xấu nhưng nó có thể còn tồi tệ hơn.E. Cách sử dụng của couldnt have (done) trong tiếng AnhChúng ta sử dụng couldnt have (done) để nói rằng điều gì đó là không thể ở hiện tạiVí dụ: I couldnt live in a big city. Id hate it. (= điều này là không thể với tôi)Tôi không thể sống trong một thành phố lớn. Tôi ghét nó. Everything is fine right now. Things couldnt be better.Hiện tại mọi thứ là tốt đẹp. Mọi thứ không thể tốt hơn nữa.Ở dạng quá khứ, chúng ta sử dụng couldnt have (done).Ví dụ: We had a really good holiday. It couldnt have been better.Chúng tôi đã có một kỳ nghỉ thật sự tuyệt vời. Nó không thể tuyệt vời hơn nữa. The trip was cancelled last week. Paul couldnt have gone away because he was ill.Tuần trước, cuộc du ngoạn đã bị hoãn lại. Paul không thể đi đâu bởi vì anh ấy bị ốm.Bài tập động từ khuyết thiếu CouldĐể làm bài tập động từ khuyết thiếu Could, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập động từ khuyết thiếu Could.Các loạt bài khác:Động từ khuyết thiếu là gì?Can, could và (be) able toMust và CantMay và Might (I)May và Might (II)Have to MustMust, mustnt needntCách sử dụng Should (I)Cách sử dụng Should (II)Had better Cấu trúc Its timeCách sử dụng WouldLời yêu cầu, Lời mời, lời đề nghị Could could have done tiếng Anh Trang trước Trang sau A Could Can tiếng Anh Chúng ta sử dụng động từ khuyết thiếu could theo nhiều cách Đôi động từ khuyết thiếu could dạng khứ động từ khuyết thiếu can Ví dụ: - Listen I can hear something (hiện tại) Hãy lắng nghe Tơi nghe thấy - I listened I could hear something (quá khứ) Tôi lắng nghe Tơi nghe thấy Ngồi ra, động từ khuyết thiếu could sử dụng để nói hành động xảy tương lai (đặc biệt nói lời đề nghị) Ví dụ: A: What shall we this evening? Chúng ta làm tối nhỉ? B: We could go to the cinema Chúng ta xem phim It's a nice day We could go for a walk Thật ngày đẹp trời Chúng ta dạo When you go to New York next month, you could stay with Barbara Tháng tới bạn đến Neww York, bạn với Barbara 4 A: If you need money, why don't you ask Karen? Nếu bạn cần tiền, bạn không hỏi Karen? B: Yes, I suppose I could Đúng rồi, nghĩ tơi (hỏi Karen) Động từ khuyết thiếucan sử dụng trường hợp ("We can go for a walk") Nhưng sử dụng could mang tính chắn can Bạn phải sử dụng could (không sử dụng can) bạn không thực chắn điều bạn nói Ví dụ: - I'm so angry with him I could kill him! (KHÔNG nói 'I can kill him') Tơi giận ta q Tôi giết ta mất! B Sử dụng could với hành động không thực Chúng ta sử dụng coule (không sử dụng can) cho hành động khơng thực Ví dụ: - I'm so tired I could sleep for a week (KHÔNG dùng I can sleep for a week.) Tơi mệt q Tơi ngủ tuần liền So sánh can could: - I can stay with Julia when I go to Paris (hiện thực) Tơi với Julia tơi tới Paris - Maybe I could stay with Julia when I go to Paris (có thể, chắn) Có lẽ tơi với Julia tơi tới Paris - This is wonderful place I could stay here for ever (không thực) Thật địa điểm tuyệt đẹp Giá tơi C Cách sử dụng khác could tiếng Anh Chúng ta sử dụng could để nói việc xảy hay tương lai Ví dụ: - The phone is ringing It could be Tim Điện thoại reo Có là Tim gọi - I don't know when they'll be here They could arrive at any time Tôi họ đến Họ đến vào lúc can không sử dụng ví dụ (ta khơng thể nói It can be Tim) Trong trường hợp could có nghĩa tương tự might (Bạn tham khảo: Động từ might tiếng Anh) Ví dụ: - The phone is ringing It might be Tim Điện thoại reo Có là Tim gọi D Cách sử dụng could have (done) tiếng Anh Chúng ta sử dụng could have (done) để nói q khứ Ví dụ: - I'm so tired I could sleep for a week (hiện tại) Tơi mệt q Tơi ngủ tuần liền - I was so tired I could have slept for a week (quá khứ) Tôi mệt Tơi ngủ tuần liền Chúng ta thường sử dụng could have (done) cho việc xảy khơng xảy Ví dụ: - Why did you stay at a hotel when you went to New York? You could have stayed with Barbara (= you had the opportunity to stay with her but you didn't) Tại bạn lại khách sạn bạn đến New York? Bạn với Barbara mà (= bạn có hội với cô bạn không làm) - Jack fell off a ladder yesterday but he's all right He's lucky — he could have hurt himself badly (but he didn't hurt himself) Hôm qua Jack ngã xuống từ thang anh khơng Anh thật may mắn - anh lẽ bị thương nặng (nhưng anh không bị thương hết) - The situation was bad but it could have been worse Tình xấu tồi tệ E Cách sử dụng couldn't have (done) tiếng Anh Chúng ta sử dụng couldn't have (done) để nói điều khơng thể Ví dụ: - I couldn't live in a big city I'd hate it (= điều với tôi) Tôi sống thành phố lớn Tơi ghét - Everything is fine right now Things couldn't be better Hiện thứ tốt đẹp Mọi thứ tốt Ở dạng khứ, sử dụng couldn't have (done) Ví dụ: - We had a really good holiday It couldn't have been better Chúng có kỳ nghỉ thật tuyệt vời Nó tuyệt vời - The trip was cancelled last week Paul couldn't have gone away because he was ill Tuần trước, du ngoạn bị hoãn lại Paul khơng thể đâu anh bị ốm Bài tập động từ khuyết thiếu Could Để làm tập động từ khuyết thiếu Could, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập động từ khuyết thiếu Could Các loạt khác:  Động từ khuyết thiếu gì?  Can, could (be) able to  Must Can't  May Might (I)  May Might (II)  Have to & Must  Must, mustn't & needn't  Cách sử dụng Should (I)  Cách sử dụng Should (II)  Had better & Cấu trúc It's time  Cách sử dụng Would  Lời yêu cầu, Lời mời, lời đề nghị ... situation was bad but it could have been worse Tình xấu tồi tệ E Cách sử dụng couldn't have (done) tiếng Anh Chúng ta sử dụng couldn't have (done) để nói điều khơng thể Ví dụ: - I couldn't live in a... have (done) tiếng Anh Chúng ta sử dụng could have (done) để nói khứ Ví dụ: - I'm so tired I could sleep for a week (hiện tại) Tơi mệt q Tơi ngủ tuần liền - I was so tired I could have slept for... Trong trường hợp could có nghĩa tương tự might (Bạn tham khảo: Động từ might tiếng Anh) Ví dụ: - The phone is ringing It might be Tim Điện thoại reo Có là Tim gọi D Cách sử dụng could have (done)
- Xem thêm -

Xem thêm: Could do và could have done trong tiếng anh, Could do và could have done trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay