Can could và be able to trong tiếng anh

5 6 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 10:00

Can, Could, (be) able to trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Cách sử dụng của CAN trong tiếng AnhChúng ta sử dụng động từ khuyết thiếu can (có nghĩa là có thể) để diễn tả một sự việc có thể xảy ra hay ai đó có khả năng làm được việc gì.Cấu trúc: can + động từ nguyên thể không toVí dụ: can docan see ...Dưới đây là một số ví dụ minh họa cách sử dụng của động từ khuyết thiếu can. We can see the lake from our bedroom window.Chúng ta có thể nhìn thấy cái hồ từ cửa sổ phòng ngủ. Can you speak any foreign languages?Bạn có thể nói được một ngoại ngữ nào không? I can come and see you tomorrow if you like.Tôi có thể đến thăm bạn vào ngày mai nếu bạn muốn.Dạng phủ định của can là cant (= cannot).Ví dụ: Im afraid I cant come to the party on Friday.Tôi e rằng tôi không thể tới dự tiệc vào thứ Sáu. B. So sánh (be) able to ... và can(be) able to có nghĩa tương đương với can và có thể được sử dụng để thay thế cho can. Nhưng nói chung thì can vẫn được sử dụng nhiều hơn.Ví dụ: Are you able to speak any foreign languages?Bạn có thể nói được một ngoại ngữ nào không?Nhưng can chỉ có hai dạng can (dạng hiện tại) và could (dạng quá khứ) nên khi cần thiết chúng ta phải sử dụng (be) able to.Bạn theo dõi một số ví dụ sau để thấy rõ khi nào cần sử dụng (be) able to. 1. I cant sleep. (thì hiện tại)Tôi không thể ngủ được. nhưngI havent been able to sleep recently. (can không có dạng Hiện tại hoàn thành)Gần đây tôi không thể ngủ được.2. Tom can come tomorrow.Ngày mai Tom có thể tới.nhưngTom might be able to come tomorrow. Ngày mai Tom có khả năng sẽ đến.(can không có dạng nguyên thể hay không sử dụng một động từ khiếm khuyết sau một động từ khiếm khuyết khác)C. Cách sử dụng của Could trong tiếng AnhĐôi khi could là quá khứ của can. Chúng ta sử dụng could đặc biệt với các động từ:seehearsmelltastefeelrememberunderstand Ví dụ: When we went into the house, we could smell burning.Khi chúng tôi đi vào căn nhà, chúng tôi có thể ngửi được mùi cháy. She spoke in a very low voice, but I could understand what she said.Cô ấy đã nói bằng giọng rất trầm, nhưng tôi có thể hiểu những gì cô ấy nói.Chúng ta sử dụng could để diễn tả ai đó có khả năng làm gì (nói chung) hay được phép để làm điều gì.Ví dụ: My grandfather could speak five languages.Ông tôi có thể nói được 5 ngoại ngữ. We were completely free. We could do what we wanted. (= we were allowed to do...)Chúng ta đã hoàn toàn tự do. Chúng ta có thể làm những gì chúng ta muốn. (chúng ta đã được phép làm ...)D. So sánh could và was able to trong tiếng AnhChúng ta sử dụng could để nói về khả năng nói chung. Nhưng để đề cập tới một sự việc xảy ra trong một tình huống đặc biệt, chúng ta thường sử dụng waswere able to ... (KHÔNG dùng could).Ví dụ: The fire spread through the building quickly but everybody was able to escape hoặc ... everybody managed to escape (nhưng KHÔNG dùng could escape)Ngọn lửa lan nhanh trong tòa nhà nhưng mọi người đã có thể chạy thoát được They didnt want to come with us at first but we managed to persuade them hoặc ... we were able to persuade them (nhưng KHÔNG dùng could persuade)Lúc đầu họ không muốn đến nhưng sau đó chúng tôi đã thuyết phục được họ.Bạn theo dõi các ví dụ sau để thấy rõ sự khác biệt trong cách sử dụng của could và waswere able to trong tiếng Anh. Jack was an excellent tennis player. He could beat anybody. (= He had the general ability to beat anybody)Jack là một vận động viên quần vợt cừ khôi. Anh ta có thể đánh bại bất cứ ai (= Anh ấy có một khả năng nói chung là đánh bại bất cứ ai)nhưng Jack and Alf had a game of tennis yesterday. Alf played very well but in the end Jack managed to beat him hoặc ... was able to beat him (= he managed to beat him in this particular game)Ngày hôm qua Jack và Alf thi đấu quần vợt. Alf đã chơi rất hay nhưng cuối cùng Jack đã có thể hạ được Alf.(= Jack đã thắng được anh ấy trong trận đấu này.)Dạng phủ định của could là couldnt (could not) có thể được sử dụng trong tất cả các tình huống. My grandfather couldnt swim.Ông tôi không biết bơi. We tried hard but we couldnt persuade them to come with usChúng tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng không thể nào thuyết phục họ đến với chúng tôi được. Alf played well but he couldnt beat Jack.Alf đã chơi rất hay nhưng không thể thắng được Jack.Bài tập động từ khuyết thiếu Can, Could, (be) Able toĐể làm bài tập động từ khuyết thiếu Can, Could, (be) Able to, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập động từ khuyết thiếu Can, Could, (be) Able to.Các loạt bài khác:Thì tương lai đơn: Will và Shall (II)Tương lai gần vs Tương lai đơnTương lai tiếp diễn Tương lai hoàn thànhĐộng từ khuyết thiếu là gì?Can, could và (be) able toCould (do) và could have (done)Must và CantMay và Might (I)May và Might (II)Have to MustMust, mustnt needntCách sử dụng Should (I)Cách sử dụng Should (II)Had better Cấu trúc Its timeCách sử dụng WouldLời yêu cầu, Lời mời, lời đề nghị Can Could be able to tiếng Anh Trang trước Trang sau A Cách sử dụng CAN tiếng Anh Chúng ta sử dụng động từ khuyết thiếu can (có nghĩa "có thể") để diễn tả việc xảy hay có khả làm việc Cấu trúc: can + động từ ngun thể khơng to Ví dụ: can do/can see/ Dưới số ví dụ minh họa cách sử dụng động từ khuyết thiếu can - We can see the lake from our bedroom window Chúng ta nhìn thấy hồ từ cửa sổ phòng ngủ - Can you speak any foreign languages? Bạn nói ngoại ngữ khơng? - I can come and see you tomorrow if you like Tơi đến thăm bạn vào ngày mai bạn muốn Dạng phủ định can can't (= cannot) Ví dụ: - I'm afraid I can't come to the party on Friday Tôi e tới dự tiệc vào thứ Sáu B So sánh (be) able to can (be) able to có nghĩa tương đương với can sử dụng để thay cho can Nhưng nói chung can sử dụng nhiều Ví dụ: - Are you able to speak any foreign languages? Bạn nói ngoại ngữ khơng? Nhưng can có hai dạng can (dạng tại) could (dạng khứ) nên cần thiết phải sử dụng (be) able to Bạn theo dõi số ví dụ sau để thấy rõ cần sử dụng (be) able to I can't sleep (thì tại) Tôi ngủ I haven't been able to sleep recently (can khơng có dạng Hiện hồn thành) Gần tơi khơng thể ngủ Tom can come tomorrow Ngày mai Tom tới Tom might be able to come tomorrow Ngày mai Tom có khả đến (can khơng có dạng nguyên thể hay không sử dụng động từ khiếm khuyết sau động từ khiếm khuyết khác) C Cách sử dụng Could tiếng Anh Đôi could khứ can Chúng ta sử dụng could đặc biệt với động từ: see hear smell feel remember understand taste Ví dụ: - When we went into the house, we could smell burning Khi vào nhà, chúng tơi ngửi mùi cháy - She spoke in a very low voice, but I could understand what she said Cơ nói giọng trầm, tơi hiểu nói Chúng ta sử dụng could để diễn tả có khả làm (nói chung) hay phép để làm điều Ví dụ: - My grandfather could speak five languages Ơng tơi nói ngoại ngữ - We were completely free We could what we wanted (= we were allowed to ) Chúng ta hoàn toàn tự Chúng ta làm muốn (chúng ta phép làm ) D So sánh could was able to tiếng Anh Chúng ta sử dụng could để nói khả nói chung Nhưng để đề cập tới việc xảy tình đặc biệt, thường sử dụng was/were able to (KHƠNG dùng could) Ví dụ: - The fire spread through the building quickly but everybody was able to escape everybody managed to escape (nhưng KHÔNG dùng 'could escape') Ngọn lửa lan nhanh tòa nhà người chạy - They didn't want to come with us at first but we managed to persuade them we were able to persuade them (nhưng KHÔNG dùng 'could persuade') Lúc đầu họ khơng muốn đến sau thuyết phục họ Bạn theo dõi ví dụ sau để thấy rõ khác biệt cách sử dụng could was/were able to tiếng Anh - Jack was an excellent tennis player He could beat anybody (= He had the general ability to beat anybody) Jack vận động viên quần vợt cừ khơi Anh ta đánh bại (= Anh có khả nói chung đánh bại ai) - Jack and Alf had a game of tennis yesterday Alf played very well but in the end Jack managed to beat him - was able to beat him (= he managed to beat him in this particular game) Ngày hôm qua Jack Alf thi đấu quần vợt Alf chơi hay cuối Jack hạ Alf (= Jack thắng anh trận đấu này.) Dạng phủ định could couldn't (could not) sử dụng tất tình - My grandfather couldn't swim Ơng bơi - We tried hard but we couldn't persuade them to come with us Chúng cố gắng nhiều thuyết phục họ đến với - Alf played well but he couldn't beat Jack Alf chơi hay thắng Jack Bài tập động từ khuyết thiếu Can, Could, (be) Able to Để làm tập động từ khuyết thiếu Can, Could, (be) Able to, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập động từ khuyết thiếu Can, Could, (be) Able to Các loạt khác: • Thì tương lai đơn: Will Shall (II) • Tương lai gần vs Tương lai đơn • Tương lai tiếp diễn & Tương lai hồn thành • Động từ khuyết thiếu gì? • Can, could (be) able toCould (do) could have (done) • Must Can't • May Might (I) • May Might (II) • Have to & Must • Must, mustn't & needn't • Cách sử dụng Should (I) • Cách sử dụng Should (II) • Had better & Cấu trúc It's time • Cách sử dụng Would • Lời yêu cầu, Lời mời, lời đề nghị ... haven't been able to sleep recently (can dạng Hiện hồn thành) Gần tơi khơng thể ngủ Tom can come tomorrow Ngày mai Tom tới Tom might be able to come tomorrow Ngày mai Tom có khả đến (can khơng có... well but he couldn't beat Jack Alf chơi hay thắng Jack Bài tập động từ khuyết thiếu Can, Could, (be) Able to Để làm tập động từ khuyết thiếu Can, Could, (be) Able to, mời bạn click chuột vào chương:... dạng can (dạng tại) could (dạng khứ) nên cần thiết phải sử dụng (be) able to Bạn theo dõi số ví dụ sau để thấy rõ cần sử dụng (be) able to I can' t sleep (thì tại) Tơi khơng thể ngủ I haven't been
- Xem thêm -

Xem thêm: Can could và be able to trong tiếng anh, Can could và be able to trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay