C5 tác DỤNG của ÁNH SÁNG lên cơ THỂ SỐNG

10 17 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 09:28

BỘ Y TÊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KĨ THUẬT Y TÊ HẢI DƯƠNG ÁNH SÁNG THÊ SỐNG GIẢNG VIÊN:ThS PHẠM THỊ PHƯƠNG THANH BỘ MÔN: KHOA HỌC BẢN MỤC TIÊU BẢN CHẤT CỦA ÁNH SÁNG THANG SÓNG ĐIỆN TỪ HIỆN TƯỢNG GIAO THOA ÁNH SÁNG THUYẾT LƯỢNG TỬ VỀ BẢN CHẤT CỦA ÁNH SÁNG   THUYÊT LƯỢNG TỬ CỦA PLANKNĂM 1900 Lượng lượng mà nguyên tử hay phân tử nhận vào hay tỏa lần hấp thụ hay xạ ánh sáng giá trị hồn tồn xác định, chia nhỏ hf; f tần số ánh sáng, h số Lượng lượng nói gọi lượng tử lượng.       h gọi số Plăng xác định thực nghiệm : h = 6,625.10-34 Js  THUYÊT PHOTON ÁNH SÁNG CỦA EINSTEINNĂM 1905  Chùm sáng chùm phôtôn (các lượng tử ánh sáng) Mỗi phơtơn lượng xác định ε = hf (f tần số ánh sáng bước sóng đơn sắc tương ứng) Cường độ chùm ánh sáng tỉ lệ với số phôtôn phát giây  Phân tử, nguyên tử, electron phát xạ hay hấp thụ ánh sáng, nghĩa chúng hấp thụ hay phát xạ phôtôn  Các phôtôn chuyển động với vận tốc  c = 3.108 m/s chân không  Phôtôn tồn trạng thái chuyển động Khơng phơtơn đứng n LASER laser Cấu tạo quang hình học mắt 10 ... PHOTON ÁNH SÁNG CỦA EINSTEINNĂM 1905  Chùm sáng chùm phôtôn (các lượng tử ánh sáng) Mỗi phơtơn có lượng xác định ε = hf (f tần số ánh sáng có bước sóng đơn sắc tương ứng) Cường độ chùm ánh sáng. ..MỤC TIÊU BẢN CHẤT CỦA ÁNH SÁNG THANG SÓNG ĐIỆN TỪ HIỆN TƯỢNG GIAO THOA ÁNH SÁNG THUYẾT LƯỢNG TỬ VỀ BẢN CHẤT CỦA ÁNH SÁNG   THUYÊT LƯỢNG TỬ CỦA PLANKNĂM 1900 Lượng lượng mà nguyên... nguyên tử hay phân tử nhận vào hay tỏa lần hấp thụ hay xạ ánh sáng có giá trị hồn tồn xác định, khơng thể chia nhỏ hf; f tần số ánh sáng, h số Lượng lượng nói gọi lượng tử lượng.       h gọi
- Xem thêm -

Xem thêm: C5 tác DỤNG của ÁNH SÁNG lên cơ THỂ SỐNG, C5 tác DỤNG của ÁNH SÁNG lên cơ THỂ SỐNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay