Nghiên cứu phát triển doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du lịch cộng đồng tại việt nam

200 17 0
  • Loading ...
1/200 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 08:36

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ CÔNG THƯƠNG VIỆN NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH CƠNG THƯƠNG VŨ HƯƠNG GIANG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP HỘI TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI, 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ CÔNG THƯƠNG VIỆN NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH CƠNG THƯƠNG VŨ HƯƠNG GIANG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP HỘI TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành : Kinh doanh thương mại Mã số : 9340121 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐÀO NGỌC TIẾN TS LƯU ĐỨC HẢI HÀ NỘI, 2019 LỜI CAM ĐOAN Nghiên cứu sinh cam đoan luận án là một công trình nghiên cứu khoa học độc lập Các kết quả nghiên cứu luận án nghiên cứu sinh tự điều tra, tìm hiểu và phân tích một cách trung thực, phù hợp với đề tài nghiên cứu Nghiên cứu sinh Vũ Hương Giang MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ, HÌNH i DANH MỤC BIỂU ĐỒ ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iiv PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý lựa chọn đề tài .1 Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu 4 Phương pháp nghiên cứu .5 Đóng góp của luận án 11 Kết cấu nội dung luận án 11 PHẦN TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU 12 Tổng quan cơng trình nghiên cứu nước .12 Tổng quan cơng trình nghiên cứu nước 15 Khoảng trống cho nghiên cứu luận án .22 PHẦN NỘI DUNG, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 24 CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP HỘI TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH CỘNG ĐỒNG 24 1.1 Một số vấn đề lý luận về Doanh nghiệp hội 24 1.1.1 Khái niệm Doanh nghiệp hội 24 1.1.2 Đặc điểm Doanh nghiệp hội 28 1.1.3 So sánh Doanh nghiệp hội, NGO Doanh nghiệp truyền thống 31 1.2 Một số vấn đề lý luận về Du lịch cộng đồng .34 1.2.1 Khái niệm Du lịch cộng đồng 34 1.2.2 Các nguyên tắc du lịch cộng đồng 39 1.2.3 Các tác động hội du lịch cộng đồng 41 1.3 Một số vấn đề lý luận về Phát triển doanh nghiệp hội lĩnh vực du lịch cộng đồng 44 1.3.1 Khái niệm Phát triển doanh nghiệp hội lĩnh vực du lịch cộng đồng 44 1.3.2 Tiêu chí đánh giá phát triển doanh nghiệp hội lĩnh vực du lịch cộng đồng 47 1.3.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến tồn phát triển doanh nghiệp hội lĩnh vực du lịch cộng đồng 50 1.3.4 Chính sách phát triển doanh nghiệp hội lĩnh vực du lịch cộng đồng57 1.4 Kinh nghiệm quốc tế về phát triển doanh nghiệp hội lĩnh vực du lịch cộng đồng học kinh nghiệm cho Việt Nam .62 1.4.1 Kinh nghiệm số nước lựa chọn .62 1.4.2 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 70 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP HỘI TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH CỘNG ĐỒNG Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2011 - 2017 .75 2.1 Thực trạng phát triển doanh nghiệp hội lĩnh vực du lịch cộng đồng Việt Nam giai đoạn 2011 – 2017 .75 2.1.1 Thực trạng phát triển du lịch cộng đồng Việt Nam 75 2.1.2 Thực trạng phát triển doanh nghiệp hội lĩnh vực du lịch cộng đồng Việt Nam .87 2.2 Các nhân tố tác động đến sự phát triển doanh nghiệp hội lĩnh vực du lịch cộng đồng Việt Nam 99 2.2.1 Các nhân tố thuộc môi trường bên doanh nghiệp .99 2.2.2 Các nhân tố thuộc môi trường bên doanh nghiệp 104 2.3 Chính sách phát triển doanh nghiệp hội lĩnh vực du lịch cộng đồng Việt Nam 105 2.4 Đánh giá chung vấn đề thực tiễn đặt phát triển doanh nghiệp hội lĩnh vực du lịch cộng đồng Việt Nam .112 2.4.1 Những kết đạt nguyên nhân .112 2.4.2 Những hạn chế, yếu nguyên nhân 115 2.3.3 Những vấn đề thực tiễn đặt 119 CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP HỘI TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠI VIỆT NAM TỚI NĂM 2025, TẦM NHÌN 2035 115 3.1 Cơ hội thách thức việc phát triển doanh nghiệp hội lĩnh vực du lịch cộng đồng Việt Nam tới năm 2025, tầm nhìn 2035 121 3.1.1 Cơ hội phát triển doanh nghiệp hội lĩnh vực du lịch cộng đồng Việt Nam tới năm 2025, tầm nhìn 2035 .121 3.1.2 Thách thức việc phát triển doanh nghiệp hội lĩnh vực du lịch cộng đồng Việt Nam tới năm 2025, tầm nhìn 2035 125 3.2 Quan điểm, định hướng mục tiêu phát triển doanh nghiệp hội lĩnh vực du lịch cộng đồng Việt Nam tới năm 2025, tầm nhìn 2035 130 3.2.1 Quan điểm phát triển .131 3.2.2 Định hướng phát triển đến năm 2025, tầm nhìn 2035 .132 3.2.3 Mục tiêu phát triển đến năm 2025, tầm nhìn 2035 133 3.3 Giải pháp chủ yếu phát triển doanh nghiệp hội lĩnh vực du lịch cộng đồng Việt Nam tới năm 2025, tầm nhìn 2035 134 3.3.1 Giải pháp phát triển doanh nghiệp hội lĩnh vực du lịch cộng đồng theo chiều rộng 134 3.3.2 Giải pháp phát triển doanh nghiệp hội lĩnh vực du lịch cộng đồng theo chiều sâu 145 KẾT LUẬN 149 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ, HÌNH BẢNG: Ký hiệu Bảng 1.1 Tên biểu đồ So sánh doanh nghiệp hội, NGO và doanh nghiệp truyền thống Trang 32 SƠ ĐỒ: Ký hiệu Tên biểu đồ Trang Sơ đồ 0.1 Quy trình thu thập, phân tích liệu sơ cấp Sơ đồ 1.1 Định vị doanh nghiệp hội 32 HÌNH: Ký hiệu Hình 1.2 Tên biểu đồ Mơ hình năm lực lượng Trang 53 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Ký hiệu Tên biểu đồ Trang Biều đồ 2.1 Cơ cấu khách du lịch cộng đồng theo độ tuổi Việt Nam 2017 75 Biều đồ 2.2 Cơ cấu khách du lịch cộng đồng theo lĩnh vực nghề nghiệp Việt Nam 2017 76 Biều đồ 2.3 Phương thức tham gia du lịch cộng đồng khách du lịch cộng đồng Việt Nam 2017 76 Biều đồ 2.4 Các yếu tố hấp dẫn khách du lịch cộng đồng Việt Nam 2017 77 Biều đồ 2.5 Cơ cấu nguồn nhân lực du lịch cộng đồng Việt Nam năm 2017 79 Biều đồ 2.6 Trình độ nguồn nhân lực du lịch cộng đồng Việt Nam năm 2017 80 Biều đồ 2.7 Mức đợ hài lòng du khách sở hạ tầng phục vụ du lịch cộng đồng Việt Nam 81 Biều đồ 2.8 Mức đợ hài lòng du khách dịch vụ homestay Việt Nam 82 Biểu đồ 2.9 Mức đợ hài lòng du khách dịch vụ ăn uống Việt Nam 84 Biểu đồ 2.10 Mức đợ hài lòng du khách dịch vụ vận chuyển Việt Nam 86 Biểu đồ 2.11 Mức đợ hài lòng du khách dịch vụ trung gian, bổ sung Việt Nam 87 Biểu đồ 2.12 Mục tiêu doanh nghiệp hội lĩnh vực du lịch cộng đồng Việt Nam 88 Biểu đồ 2.13 Quy mô doanh nghiệp hội lĩnh vực du lịch cộng đồng theo số lượng lao động Việt Nam 90 Biểu đồ 2.14 Thời gian hoạt động doanh nghiệp hội lĩnh vực du lịch cộng đồng Việt Nam 90 Biểu đồ 2.15 Quy mô doanh nghiệp hội lĩnh vực du lịch cộng đồng theo vốn kinh doanh thành lập doanh nghiệp 91 Biểu đồ 2.16 Quy mô các doanh nghiệp hội lĩnh vực du lịch cộng đồng theo vốn kinh doanh năm 2015 91 Biểu đồ 2.17 Quy mô các doanh nghiệp hội lĩnh vực du lịch cộng đồng theo số lượng lao động người yếu thời điểm thành lập doanh nghiệp 92 Câu 5: Ơng/ bà tìm kiếm thơng tin du lịch thơng qua kênh nào? (Tích  vào thích hợp) Internet Bạn bè Email Tạp chí/ Báo chí Phương tiện truyền thông đại chúng Hội chợ du lịch B CÁC YẾU TỐ HẤP DẪN KHÁCH DU LỊCH CỘNG ĐỒNG Câu 6: Ông/ bà đánh giá mức độ hấp dẫn yếu tố sau chương trình du lịch cộng đồng (Tích  vào thích hợp) 182 Yếu tố hấp dẫn du khách Rất không hấp dẫn Không hấp dẫn Bình thường Hấp dẫn Rất hấp dẫn Khung cảnh thiên nhiên Khí hậu Tài nguyên sinh vật Truyền thống văn hóa dân tợc bản địa Đặc sản địa phương Lối sống cộng đồng bản địa Câu 7: Ông/ bà đánh giá chất lượng hoạt động chương trình du lịch cộng đồng tham gia Việt Nam? (Tích  vào thích hợp) Hoạt động Không tốt Tương đối tốt Tốt Rất tốt Cực kỳ tốt Tham quan du lịch Tìm hiểu đời sống - văn hóa cợng đồng địa phương Trải nghiệm đời sống - văn hóa cợng đồng địa phương Tìm hiểu sự đa dạng sinh vật Thưởng thức đặc sản địa phương C MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH ĐỐI VỚI ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG Câu 8: Ơng/ bà cho biết mức độ hài lòng sở hạ tầng phục vụ du lịch cộng đồng Việt Nam: Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch cộng đồng Không hài long Tương đối hài lòng Hài lòng Rất hài lòng Cực kỳ hài lòng Đường xá/ Giao thơng Bãi đỗ xe Bến tàu/ Nhà ga Nhà vệ sinh công cộng Hệ thống thông tin liên lạc Câu 9: Anh/ Chị cho biết mức độ hài lòng dịch vụ lưu trú homestay điểm đến du lịch cộng đồng? Cơ sở lưu trú Homestay Rất không hài long Khơng hài lòng Bình thường Hài lòng Rất hài lòng Khơng gian Vệ sinh Đồ dùng, tiện nghi Sự riêng tư An toàn Giá cả dịch vụ Mức độ chuyên nghiệp nhân viên phục vụ Câu 10: Ông/ bà cho biết mức độ hài lòng đối dịch vụ ăn uống điểm đến du lịch cộng đồng? Dịch vụ ăn uống Mức độ vệ sinh Trang thiết bị nhà hàng Giá cả dịch vụ Không hài lòng Tương đối hài lòng Hài lòng Rất hài lòng Cực kỳ hài lòng Vị trí Mức đợ chun nghiệp nhân viên phục vụ Câu 11: Ông/ bà cho biết mức độ hài lòng phương tiện vận chuyển tham quan điểm đến du lịch cộng đồng? Phương tiện vận chuyển tham quan Rất khơng hài long khơng hài lòng Bình thường Hài lòng Rất hài lòng Trang thiết bị hợ, cứu nạn được trang bị Không gian Mức độ an toàn Tốc độ di chuyển Mức độ chuyên nghiệp nhân viên phục vụ Câu 12: Ông/ bà đánh giá mức độ hài lòng dịch vụ bổ sung – trung gian điểm du lịch cộng đồng? Dịch vụ bổ sung – trung gian Rất khơng hài lòng Khơng hài lòng Bình thường Hài lòng Rất hài lòng Dịch vụ thơng tin du lịch Dịch vụ bán hàng lưu niệm Dịch vụ mạng viễn thơng Câu 13: Ơng/ bà có ý kiến đề xuất việc nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch cộng đồng Việt Nam? Cảm ơn sự hợp tác của Quý Ông/ Bà! ………… Ngày …… tháng …… năm 20… Người trả lời vấn (ký tên) PHỤ LỤC TỞNG HỢP KẾT QUẢ PHIẾU THĂM DỊ Ý KIẾN CÁC DOANH NGHIỆP HỘI TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH CỘNG ĐỒNG I Số mẫu điều tra Tổng số mẫu điều tra được gửi đi: 160 Tổng số mẫu điều tra thu về: 152 II Kết điều tra Câu 1: Thông tin chung về doanh nghiệp khảo sát Câu 2: Loại hình doanh nghiệp đăng ký kinh doanh STT Loại hình doanh nghiệp Số lượng Tỷ lệ % Doanh nghiệp nhà nước 0.7% Doanh nghiệp tư nhân 2.6% Công ty TNHH một thành viên 35 23% Công ty TNHH hai thành viên trở lên 38 25% Công ty cổ phần 18 11.8% Trung tâm 2% Hợp tác 1.3% Hộ kinh doanh cá thể 51 33.6% Câu 3: Thời gian hoạt động của doanh nghiệp STT Thời gian hoạt động Số lượng Tỷ lệ % Mới thành lập (dưới năm) 3.2% Từ năm đến dưới năm 23 15.1% Từ năm đến dưới năm 46 30.3% Từ năm đến dưới 10 năm 52 34.2% Trên 10 năm 26 17.1% Câu 4: Quy mô doanh nghiệp STT Quy mô doanh nghiệp Số lượng Tỷ lệ % Quy mô siêu nhỏ (dưới 10 lao động) 103 67.76% Quy mô nhỏ và vừa (từ 10 đến 300 lao động) 49 32.24% Quy mô lớn (trên 300 lao động) 0% Câu 5: Sản phẩm du lịch cộng đồngdoanh nghiệp kinh doanh: STT Sản phẩm du lịch cộng đồng Tour du lịch trọn gói Số lượng 44 Tỷ lệ % 28.9% Homestay/ Housestay 78 51.3% Dịch vụ ăn uống 92 60.5% Dịch vụ hướng dẫn du lịch địa phương 101 66.4% Hàng thủ công truyền thống 77 50.7% Đồ lưu niệm 39 25.7% Sản vật/ Đặc sản địa phương 89 59.6% Tư vấn du lịch cộng đồng 110 72.4% Khác 29 19.1% Câu 6: Tỷ lệ lao động địa phương làm việc cho doanh nghiệp Khi thành lập DN Số lượng Tỷ lệ Năm 2017 Số lượng Tỷ lệ Dưới 10% Từ 10% 30% Từ 30% 50% Từ 50% 70% Từ 70% 100% 5.9% 12 7.9% 14 9.2% 12 7.9% 105 69.1% 2% 4.6% 12 7.9% 18 11.8% 112 73.7% Câu 7: Tổng số vốn kinh doanh của doanh nghiệp Dưới 0.5 tỷ đồng Từ 0.5 tỷ Từ tỷ Từ tỷ đến Từ 10 tỷ đến đến dưới 10 tỷ đến 50 tỷ đồng tỷ đồng đồng tỷ đồng Từ 50 tỷ đồng trở lên 38 25% 70 46% 32 21% 3.3% 4.7% 19 12.5% 27 17.8% 69 45.4% 21 13.8% 11 7.2% 3.3% Khi thành lập DN Số lượng Tỷ lệ Năm 2017 Số lượng Tỷ lệ Câu 8: Hầu hết không có câu trả lời xác Câu 9: Mục tiêu hoạt đợng của doanh nghiệp Mục tiêu hoạt động Rất Không Trung khơng quan bình quan trọng trọng Tối đa hóa lợi nhuận cho chủ đầu tư/ cổ đông Số lượng 14 63 Tỷ lệ 0.7% 9.2% 41.5% Tạo việc làm cho cộng đồng địa phương Số lượng 24 Tỷ lệ 0% 1.3% 15.8% Nâng cao mức sống cho cộng đồng địa phương Số lượng 39 Tỷ lệ 0% 1.3% 25.7% Nâng cao nhận thức cho cộng đồng địa phương Số lượng 62 Tỷ lệ 0% 2.6% 40.8% Tăng quyền cho phụ nữ cộng đồng Số lượng 25 77 Tỷ lệ 0% 16.4% 50.7% Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống địa Số lượng 47 Tỷ lệ 0% 5.3% 30.9% Bảo vệ môi trường TNTN Số lượng 11 11 62 Tỷ lệ 7.2% 7.2% 40.9% Quan trọng Rất quan trọng Điểm bình quân 37 24.3% 37 24.3% 152 100% 74 48.7% 52 34.2% 152 100% 71 46.7% 40 26.3% 152 100% 58 38.2% 28 18.4% 152 100% 42 27.6% 5.3% 152 100% 57 37.5% 40 26.3% 152 100% 47 30.9% 21 13.8% 152 100% Câu 10: Mức độ đóng góp hội – kinh tế - môi trường Đóng góp Rất Không Trung Quan Rất quan khơng quan bình trọng trọng quan trọng trọng Cung cấp hội việc làm cho cộng đồng Số lượng 0 70 74 Tỷ lệ 0% 0% 5.3% 46% 48.7% Cung cấp hội việc làm cho phụ nữ cộng đồng Số lượng 21 66 44 17 Tỷ lệ 2.6% 13.8% 43.4% 29% 11.2% Tổ chức khóa đào tạo nâng cao nhận thức du lịch cộng đồng cho cộng đồng địa phương Số lượng 23 67 46 14 Điểm bình quân 152 100% 152 100% 152 Tỷ lệ 1.3% 15.1% 44.1% 30.3% 9.2% Tổ chức khóa đào tạo nâng cao kỹ phục vụ khách cho cộng đồng địa phương Số lượng 29 73 32 15 Tỷ lệ 2% 19.1% 48% 21% 9.9% Tổ chức khóa đào tạo nâng cao khả giao tiếp Tiếng Anh cho cộng đồng địa phương Số lượng 34 66 13 35 Tỷ lệ 2.6% 22.4% 43.4% 8.6% 23% Hỗ trợ xây dựng vận hành dịch vụ phục vụ khách du lịch Số lượng 50 64 26 Tỷ lệ 2% 5.9% 32.9% 42.1% 17.1% Kết nối hỗ trợ mở rộng thị trường khách du lịch cộng đồng Số lượng 14 36 65 35 Tỷ lệ 1.3% 9.2% 23.7% 42.8% 23% Hỗ trợ cộng đồng địa phương quản lý hoạt động du lịch cộng đồng Số lượng 15 40 39 43 15 Tỷ lệ 9.9% 26.3% 25.6% 28.3% 9.9% Hỗ trợ tạo điều kiện để trẻ em điểm du lịch cộng đồng đến trường Số lượng 33 70 37 Tỷ lệ 3.3% 21.7% 46.1% 24.3% 4.6% Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống địa Số lượng 26 65 41 15 Tỷ lệ 3.3% 17.1% 42.7% 27% 9.9% Bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên Số lượng 45 64 35 Tỷ lệ 0% 5.3% 29.6% 42.1% 23% 100% 152 100% 152 100% 152 100% 152 100% 152 100% 152 100% 152 100% 152 100% Câu 11: Đánh giá về mức độ ảnh hưởng của nhân tố tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Nhân tố Rất không quan trọng Mơi trường bên ngồi doanh nghiệp Mơi trường vĩ mơ Nhân tố trị - luật pháp Số lượng Tỷ lệ 0% Nhân tố kinh tế Số lượng Tỷ lệ 0% Nhân tố văn hóa – hội Số lượng Khơng quan trọng Trung bình Quan trọng Rất quan trọng 0% 2.6% 50 32.9% 98 64.5% 152 100% 0% 15 9.9% 79 52% 58 38.1% 152 100% 21 81 50 152 Tỷ lệ 0% Nhân tố công nghệ Số lượng Tỷ lệ 0% Môi trường tác nghiệp Đối thủ cạnh tranh Số lượng Tỷ lệ 0% Khách hàng Số lượng Tỷ lệ 0% Nhà cung ứng Số lượng Tỷ lệ 1.3% Môi trường nội doanh nghiệp Nguồn nhân lực 0% 13.8% 53.3% 32.9% 100% 32 21.1% 89 58.6% 22 14.5% 5.9% 152 100% 0% 16 10.5% 60 39.5% 76 50% 152 100% 0% 20 13.2% 81 53.3% 51 33.5% 152 100% 11 7.2% 51 33.6% 74 48.7% 14 9.2% 152 100% Số lượng Tỷ lệ Nguồn lực vật chất Số lượng Tỷ lệ Nguồn lực vơ hình Số lượng Tỷ lệ 0% 1.3% 11 7.2% 72 47.4% 67 44.1% 152 100% 0% 4.6% 50 32.9% 75 49.3% 20 13.2% 152 100% 10 6.6% 38 25% 79 52% 20 13.1% 3.3% 152 100% Câu 12: Ý định chuyển đổi thành doanh nghiệp hội Ý định chuyển đổi Số lượng Tỷ lệ Có 44 28.9 % Khơng Câu 13: Lý doanh nghiệp chưa có ý định chuyển đổi thành DNXH STT Lý không có ý định chuyển đổi thành DNXH Số lượng Tỷ lệ % Chưa hiểu rõ loại hình DNXH 106 69.7% Khơng có thêm lợi ích chuyển đổi 62 40.8% Sẽ bị ràng buộc cam kết việc thực mục tiêu hội, môi trường, vì lợi ích cộng đồng 37 24.3% Thủ tục chuyển đổi phức tạp 12 7.9% Khác 0% Câu 14: Đánh giá khó khăn việc định chuyển đổi thành DNXH Đóng góp Rất Không Trung Quan không quan bình trọng quan trọng trọng Hạn chế nhận thức cộng đồng doanh nghiệp hội Số lượng 21 Tỷ lệ 0% 9.1% 11.4% 47.7% Chưa có khung pháp lý đầy đủ thuận lợi cho doanh nghiệp hội phát triển Số lượng 0 12 Tỷ lệ 0% 0% 9.1% 27.3% Chưa có hệ sinh thái thuận lợi phát triển doanh nghiệp hội Số lượng 14 Tỷ lệ 2.3% 4.6% 6.8% 31.8% Thủ tục chuyển đổi thành doanh nghiệp hội chưa rõ ràng Số lượng 0 26 Tỷ lệ 0% 0% 4.6% 59.1% Hạn chế sách thuế Số lượng 0 13 Tỷ lệ 0% 0% 4.6% 29.5% Hạn chế khả tiếp cận nguồn tài Số lượng 0 28 Tỷ lệ 0% 0% 11.4% 63.6% Hạn chế khả tiếp cận nguồn tài trợ/ viện trợ Số lượng 0 24 Tỷ lệ 0% 0% 11.4% 54.5% Hạn chế lực quản lý doanh nhân hội Số lượng 0 21 Tỷ lệ 0% 0% 18.2% 47.7% Hạn chế dịch vụ hỗ trợ nâng cao lực vận hành doanh nghiệp hội Số lượng 15 18 Tỷ lệ 0% 11.4% 34.1% 40.9% Hạn chế dịch vụ hỗ trợ nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp hội Số lượng 25 Tỷ lệ 0% 6.8% 20.5% 56.8% Khác Số lượng 0 0 Tỷ lệ 0% 0% 0% 0% Rất quan trọng Điểm bình quân 14 31.8% 44 100% 28 63.6% 44 100% 24 54.5% 44 100% 16 36.3% 44 100% 29 65.9% 44 100% 11 25% 44 100% 15 34.1% 44 100% 15 34.1% 44 100% 13.6% 44 100% 15.9% 44 100% 0% 44 100% PHỤ LỤC TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT KHÁCH DU LỊCH CỘNG ĐỒNG I Số mẫu điều tra Tổng số mẫu điều tra được gửi đi: 190 Tổng số mẫu điều tra thu về: 182 II Kết điều tra Câu 1: Thông tin cá nhân của du khách Giới tính Nam 107 58.8% Số lượng Tỷ lệ Độ tuổi Số lượng Tỷ lệ Từ 18 đến 40 117 64.3% Nữ 75 41.2% Từ 40 đến 60 58 31.9% Từ 60 tuổi trở lên 3.8% Câu 2: Lĩnh vực nghề nghiệp Lĩnh vực nghề nghiệp Giáo dục/ Đào tạo/ Nghiên cứu Dịch vụ Bán hàng Trùn thơng Báo chí/ Biên tập/ Xuất Chăm sóc sức khỏe/ y tế Kỹ thuật / Công nghê/ IT Khác Số lượng 43 29 19 22 25 17 11 16 Tỷ lệ 23.7% 15.9% 10.5% 12.1% 13.7% 9.3% 6% 8.8% Số lần tham gia DLCĐ Lần Lần thứ hai Lần thứ 03-05 Trên 05 lần Câu 4: Phương thức du lịch Số lượng 95 69 18 Tỷ lệ 52.2% 27.9% 9.9% 0% Phương thức du lịch Tự tổ chức Mua tour du lịch trọn gói Mua tour du lịch free & easy của Số lượng 76 62 44 Tỷ lệ 41.7% 34.1% 24.2% Câu 3: Đây lần thứ tham gia công ty du lịch Câu 5: Tìm kiếm thơng tin thơng qua kênh Kênh thơng tin Internet Bạn bè Email Tạp chí/ Báo chí Phương tiện truyền thông đại Số lượng 101 24 18 29 Tỷ lệ 55.5% 13.2% 1.1% 9.9% 15.9% 4.4% chúng Hội chợ du lịch Câu 6: Đánh giá mức độ hấp dẫn của yếu tố Đóng góp Rất không quan trọng Khung cảnh thiên nhiên Số lượng Tỷ lệ 0% Khí hậu Số lượng Tỷ lệ 0% Tài nguyên sinh vật Số lượng Tỷ lệ 0% Truyền thống văn hóa dân tộc địa Số lượng Tỷ lệ 0% Đặc sản địa phương Số lượng Tỷ lệ 0% Lối sống cộng đồng địa Số lượng Tỷ lệ 0% Không quan trọng Trung bình Quan trọng Rất quan trọng Điểm bình quân 0% 0% 76 41.7% 106 58.3% 182 100% 0% 5% 51 28% 122 67% 182 100% 0% 65 35.5% 109 60% 4.5% 182 100% 0% 0% 33 18.1% 149 81.9% 182 100% 0% 0% 40 22% 142 78% 182 100% 0% 0% 25 13.7% 157 86.3% 182 100% Rất quan trọng Điểm bình quân 44 24.2% 182 100% Câu 7: Đóng góp Tham quan du lịch Số lượng Tỷ lệ Rất không quan trọng 0% Không quan trọng 0% Trung bình 34 18.7% Quan trọng 104 57.1% Tìm hiểu đời sống – văn hóa cộng đồng địa phương Số lượng 0 24 Tỷ lệ 0% 0% 13.2% Trải nghiệm đời sống – văn hóa cộng đồng địa phương Số lượng 0 20 Tỷ lệ 0% 0% 11% Tìm hiểu đa dạng sinh vật Số lượng 34 Tỷ lệ 0% 3.3% 18.7% Thưởng thức đặc sản địa phương Số lượng 10 69 Tỷ lệ 0% 5.5% 37.9% 115 63.2% 43 23.6% 182 100% 122 67% 40 22% 182 100% 108 59.3% 34 18.7% 182 100% 85 46.7% 18 9.9% 182 100% Câu 8: Mức đợ hài lòng sở hạ tầng phục vụ du lịch cộng đồng Đóng góp Đường xá/ Giao thông Số lượng Tỷ lệ Bãi đỗ xe Số lượng Tỷ lệ Bến tàu/ Nhà ga Số lượng Tỷ lệ Nhà vệ sinh công cộng Số lượng Tỷ lệ Hệ thống thông tin liên lạc Số lượng Tỷ lệ Rất khơng hài lòng Khơng hài lòng Trung bình Hài lòng Rất hài lòng Điểm bình quân 3.4% 33 18.1% 102 56% 41 22.5% 0% 182 100% 0% 13 7.2% 87 47.8% 82 45% 0% 182 100% 0% 40 22% 95 52.2% 47 25.8% 0% 182 100% 72 39% 73 40.1% 37 20.3% 0% 0% 182 100% 0% 0% 31 17% 104 57.1% 47 25.8% 182 100% Câu 9: Mức đợ hài lòng dịch vụ lưu trú homestay Đóng góp Không gian Số lượng Tỷ lệ Rất khơng hài lòng 0% Khơng hài lòng 37 20.3% Trung bình 82 45.1% Hài lòng 38 20.9% Rất hài lòng 25 13.7% Điểm bình qn 182 100% Vệ sinh Số lượng 33 82 46 Tỷ lệ 18.1% 45.1% 25.3% Đồ dùng, tiện nghi Số lượng 21 28 94 Tỷ lệ 11.5% 15.5% 51.6% Sự riêng tư Số lượng 15 36 95 Tỷ lệ 8.2% 19.8% 52.2% An toàn Số lượng 11 23 84 Tỷ lệ 6% 12.6% 46.2% Giá dịch vụ Số lượng 0 15 Tỷ lệ 0% 0% 8.2% Mức độ chuyên nghiệp nhân viên phục vụ Số lượng 23 113 Tỷ lệ 0% 12.6% 62.2% Câu 10: Mức độ hài lòng dịch vụ lưu trú ăn uống Đóng góp Rất khơng hài lòng Khơng hài lòng Mức độ vệ sinh Số lượng 26 31 Tỷ lệ 14.3% 17% Trang thiết bị nhà hàng Số lượng 22 Tỷ lệ 0% 12.1% Giá dịch vụ Số lượng 0 Tỷ lệ 0% 0% Vị trí Số lượng 0 Tỷ lệ 0% 0% Mức độ chuyên nghiệp nhân viên phục vụ Số lượng Tỷ lệ 0% 2.7% Trung bình 21 11.5% 0% 182 100% 39 21.4% 0% 182 100% 36 19.8% 0% 182 100% 64 35.2% 0% 182 100% 122 67% 45 24.8% 182 100% 46 25.3% 0% 182 100% Hài lòng Rất hài lòng Điểm bình qn 78 42.9% 47 25.8% 0% 182 100% 112 61.5% 48 26.4% 0% 182 100% 45 24.7% 88 48.4% 49 26.9% 182 100% 53 29.1% 88 48.4% 41 22.5% 182 100% 121 66.6% 52 28.6% 2.1% 182 100% Câu 11: Mức đợ hài lòng phương tiện vận chuyển tham quan Đóng góp Rất Không Trung Hài lòng Rất hài Điểm khơng hài hài lòng lòng Trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn trang bị Số lượng 37 45 Tỷ lệ 20.3% 24.7% Không gian Số lượng 23 Tỷ lệ 0% 12.6% Mức độ an toàn Số lượng 16 Tỷ lệ 0% 8.8% Tốc độ di chuyển Số lượng 31 Tỷ lệ 0% 17% Mức độ chuyên ghiệp nhân viên phục vụ Số lượng 38 Tỷ lệ 0% 20.9% bình lòng bình quân 78 42.9% 22 12.1% 0% 182 100% 122 67% 37 20.4% 0% 182 100% 98 53.9% 66 36.3% 1% 182 100% 67 36.8% 84 46.2% 0% 182 100% 99 54.4% 45 24.7% 0% 182 100% Câu 12: Mức đợ hài lòng dịch vụ bổ sung – trung gian Đóng góp Dịch vụ thông tin du lịch Số lượng Tỷ lệ Dịch vụ bán hàng lưu niệm Số lượng Tỷ lệ Dịch vụ mạng viễn thông Số lượng Tỷ lệ Rất khơng hài lòng Khơng hài lòng Trung bình Hài lòng Rất hài lòng Điểm bình qn 0% 28 15.4% 65 35.7% 83 45.6% 3.3% 182 100% 3.9% 47 25.8% 112 61.5% 16 8.8% 0% 182 100% 3.3% 32 17.6% 87 47.8% 58 31.3% 0% 182 100% PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA ĐƯỢC PHỎNG VẤN NHÓM CÁC CHUYÊN GIA VỀ DU LỊCH CỘNG ĐỒNG STT Họ tên PGS TS Vũ Tuấn Cảnh Nơi cơng tác Ngun Phó Tổng cục trưởng – Tổng cục Du lịch – Bợ Văn hóa – Thể thao và Du lịch TS Nguyễn Văn Thanh Nguyên Phó trưởng Khoa Du lịch – Đại học Mở Hà Nợi ThS Trần Nữ Ngọc Anh Vụ phó Vụ Hợp tác quốc tế - Ủy ban dân tộc ThS Nguyễn Minh Huyền Sở Du lịch Hà Nội TS Vũ An Dân Khoa Du lịch – Viện Đại học Mở Hà Nội TS Nguyễn Thị Thu Mai Khoa Du lịch – Viện Đại học Mở Hà Nội TS Phan Thị Phương Mai Khoa Du lịch – Viện Đại học Mở Hà Nội TS Trần Thu Phương Khoa Du lịch – Viện Đại học Mở Hà Nội ThS Phạm Diệu Ly Khoa Du lịch – Viện Đại học Mở Hà Nội 10 ThS Nguyễn Thị Minh Hạnh Khoa Du lịch – Viện Đại học Mở Hà Nội 11 TS Trương Sỹ Vinh Viện Nghiên cứu phát triển du lịch 12 ThS Nguyễn Thị Lan Hương Viện Nghiên cứu phát triển du lịch 13 TS Trần Thị Nguyệt Quế Dự án CBT 14 Dennis Bissonnette Dự án CBT 15 ThS Lê Quỳnh Chi Dự án CBT 16 ThS Trần Thị Mỹ Linh Dự án CBT 17 ThS Nguyễn Thành Trung Dự án CBT 18 TS Nguyễn Thị Kim Oanh VIN Group NHÓM CÁC CHUYÊN GIA VỀ DOANH NGHIỆP HỘI 19 ThS Lê Phan Hòa Đại học Kinh tế quốc dân 20 ThS Trần Đình Dũng Đại học Kinh tế quốc dân 21 TS Đặng Thị Thúy Hồng Đại học Kinh tế quốc dân 22 ThS Nguyễn Thu Hương Đại học Quốc gia Hà Nội 23 ThS Trần Đình Hiệp Bộ Công thương 24 ThS Nguyễn Thành Trung Viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh 25 ThS Đoàn Hồng Anh Đại học Nội vụ ... học phát triển doanh nghiệp xã hội lĩnh vực du lịch cộng đồng Chương Thực trạng phát triển doanh nghiệp xã hội lĩnh vực du lịch cộng đồng Việt Nam Chương Giải pháp phát triển doanh nghiệp xã hội. .. sung Việt Nam 87 Biểu đồ 2.12 Mục tiêu doanh nghiệp xã hội lĩnh vực du lịch cộng đồng Việt Nam 88 Biểu đồ 2.13 Quy mô doanh nghiệp xã hội lĩnh vực du lịch cộng đồng theo số lượng lao động Việt Nam. .. gian hoạt động doanh nghiệp xã hội lĩnh vực du lịch cộng đồng Việt Nam 90 Biểu đồ 2.15 Quy mô doanh nghiệp xã hội lĩnh vực du lịch cộng đồng theo vốn kinh doanh thành lập doanh nghiệp 91 Biểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu phát triển doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du lịch cộng đồng tại việt nam , Nghiên cứu phát triển doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du lịch cộng đồng tại việt nam , Nghiên cứu sinh cam đoan luận án là một công trình nghiên cứu khoa học độc lập. Các kết quả nghiên cứu trong luận án do nghiên cứu sinh tự điều tra, tìm hiểu và phân tích một cách trung thực, phù hợp với đề tài nghiên cứu., Để thực hiện được mục tiêu nghiên cứu, luận án sử dụng phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, các phương pháp tổng hợp, quy nạp, diễn dịch, so sánh, dự báo… để phân tích, làm sáng tỏ các nội dung liên quan đến cơ sở khoa học và thực trạng phá, PHẦN TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU, Tổng quan các công trình nghiên cứu trong nước, Tổng quan các công trình nghiên cứu nước ngoài, Khoảng trống cho nghiên cứu luận án, CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP XÃ HỘI TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH CỘNG ĐỒNG, Trên đây là một số tiêu chí đánh giá sự tăng trưởng của các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ mà các tổ chức hoạch định chính sách có thể dựa vào để cân nhắc khi xây dựng những chính sách phù hợp nhằm phát triển loại hình doanh nghiệp này., Khách hàng (khách du lịch), Bài học thứ hai là Phát triển về chiều sâu: Gia tăng chất lượng các doanh nghiệp xã hội: Song song với các chính sách mở rộng hệ thống DNXH với ngày càng nhiều các DNXH đăng ký hoạt động theo đúng luật định, việc phát triển DNXH cần phải tính đến yếu tố c, DU LỊCH CỘNG ĐỒNG Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2011 - 2017, Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ lưu trú, Những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠI VIỆT NAM TỚI NĂM 2025, TẦM NHÌN 2035, Một số vấn đề lý luận về Phát triển Doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du lịch cộng đồng,Tạp chí khoa học Đại học Mở Hà Nội., DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO, CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH CÓ SẢN PHẨM DU LỊCH CỘNG ĐỒNG, CÁC CHUYÊN GIA VỀ DOANH NGHIỆP XÃ HỘI VÀ DU LỊCH CỘNG ĐỒNG, KHÁCH DU LỊCH CỘNG ĐỒNG, Tổng số mẫu điều tra thu về: 152, II. Kết quả điều tra, Tổng số mẫu điều tra thu về: 182

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay