Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định áp dụng tiêu chuẩn VietGAP trong sản xuất rau của nông hộ tại hai địa phương quảng nam và đà nẵng

180 10 0
  • Loading ...
1/180 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 08:22

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG  LƯƠNG TÌNH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN VIETGAP TRONG SẢN XUẤT RAU CỦA NÔNG HỘ TẠI HAI ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ ĐÀ NẴNG – 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG  LƯƠNG TÌNH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN VIETGAP TRONG SẢN XUẤT RAU CỦA NÔNG HỘ TẠI HAI ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã Số: 62.31.01.05 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS Đồn Gia Dũng PGS.TS Bùi Quang Bình ĐÀ NẴNG – 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Kết luận án trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu Đà Nẵng ngày 30 tháng 10 năm 2018 Tác giả Lương Tình ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC HÌNH vii MỞ ĐẦU 1 Lý lựa chọn đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu 3 Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu: Những đóng góp luận án CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ TRONG NÔNG NGHIỆP CỦA NÔNG HỘ 11 1.1 Một số khái niệm liên quan 11 1.1.1 Công nghệ 11 1.1.2 Đổi công nghệ 11 1.1.3 VietGAP 13 1.1.4 Nông hộ 14 1.1.5 Nông dân 15 1.1.6 Quyết định áp dụng tiêu chuẩn VietGAP 15 1.1.7 Vai trò sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP 16 1.2 Các lý thuyết tảng cho nghiên cứu định áp dụng đổi công nghệ nông nghiệp nông dân 17 1.2.1 Thuyết lợi ích kỳ vọng (Expected Utility Theory - EUT) 17 1.2.2 Thuyết hành động hợp lý ( Theory of Reasoned Aciton - TRA) 18 iii 1.2.3 Thuyết hành vi dự định (Theory of Planned Behavior - TPB) 19 1.2.4 Thuyết khuếch tán đổi (Innovation Diffusion theorey IDT) 21 1.3 Khung phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định áp dụng đổi công nghệ nông nghiệp nông dân 23 1.4 Mơ hình đề xuất nghiên cứu 35 CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 40 2.1 Giới thiệu địa bàn nghiên cứu 40 2.2 Tình hình sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP nông hộ thành phố Đà Nẵng tỉnh Quảng Nam 42 2.2.1 Tình hình sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP địa bàn thành phố Đà Nẵng tỉnh Quảng Nam 42 2.2.2 Tình hình áp dụng tiêu chuẩn VietGAP sản xuất rau nông hộ thành phố Đà Nẵng tỉnh Quảng Nam 47 2.3 Thiết kế nghiên cứu 50 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THẢO LUẬN 75 3.1 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định áp dụng tiêu chuẩn VietGAP sản xuất rau nông hộ địa bàn tỉnh Quảng Nam thành phố Đà Nẵng thông qua vấn sâu 75 3.1.1 Thống kê mô tả 75 3.1.2 Kết nghiên cứu thông qua vấn sâu 75 3.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định áp dụng tiêu chuẩn VietGAP sản xuất rau nông hộ địa bàn tỉnh Quảng Nam thành phố Đà Nẵng qua nghiên cứu định lượng 87 3.2.1 Thống kê mô tả 87 3.2.2 Kết nghiên cứu định lượng 89 3.2.2.1 Kiểm định Cronbach’s Alpha 89 3.2.2.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 93 iv 3.2.2.3 Kiểm định thang đo phương pháp phân tích nhân tố khẳng định (CFA) 96 3.2.2.4 Kiểm định mơ hình nghiên cứu phương pháp cấu trúc tuyến tính (SEM) 99 3.2.2.5 Phân tích cấu trúc đa nhóm 104 3.2.2.6 Bàn luận kết hồi quy 107 CHƯƠNG 4: MỘT SỐ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 112 4.1 Một số hàm ý hộ nông dân 112 4.2 Một số sách quan hữu quan 113 KẾT LUẬN 118 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ASEAN : Association of South East Asian Nations CFA : Confirmatory Factor Analysis EUT : Expected Utility Theory EFA : Exploratory Factor Analysis IDT : Innovation Diffusion theorey SEM : Structural Equation Analysis TPB : Theory of Planned Behaviour TRA : Thoery of Reasoned Action VietGAP : Vietnamese Good Agricultural Practices vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Diện tích sản xuất vùng rau an toàn địa bàn thành phố Đà Nẵng tính đến năm 2016 43 Bảng 2.2 Các vùng đạt yêu cầu tiêu chí để phát triển rau theo hướng VietGAP tỉnh Quảng Nam 44 Bảng 2.3 Tổng hợp khái niệm cách thức đo lường 68 Bảng 3.1 Cronbach’s Alpha khái niệm nghiên cứu 90 Bảng 3.2 Kết phân tích EFA thang đo khái niệm nghiên cứu 95 Bảng 3.3 Kết kiểm định độ tin cậy thang đo 99 Bảng 3.4 Kết kiểm định mối quan hệ nhân khái niệm mơ hình lý thuyết thức 100 Bảng 3.5 Kết kiểm định mối quan hệ nhân khái niệm mơ hình lý thuyết thức (sau loại biến DM) 102 Bảng 3.6 Kết ước lượng bootstrap so với ước lượng ML 103 Bảng 3.7 Kiểm định giả thuyết phụ khác biệt theo địa điểm 104 Bảng 3.8 Kiểm định giả thuyết phụ khác biệt theo giới tính 105 Bảng 3.9 Kiểm định giả thuyết phụ khác biệt theo tuổi 107 vii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Mơ hình lý thuyết hành động hợp lý (TRA) 19 Hình 1.2 Mơ hình thuyết hành vi dự định (TPB) 21 Hình 1.3 Mơ hình tuyến tính thể khuếch tán 22 Hình 1.4 Mơ hình phi tuyến lĩnh hội sáng kiến nông nghiệp 22 Hình 1.5 Mơ hình đề xuất nghiên cứu 38 Hình 2.1 Dụng cụ sản xuất hộ dân Hưng Mỹ 41 Hình 2.2 Máy cày hộ dân vùng rau La Hường 42 Hình 2.3: Quy trình nghiên cứu 50 Hình 2.4 Mơ hình đề xuất nghiên cứu 51 Hình 2.5: Nhập liệu bên (phỏng vấn) vào dự án Nvivo 8.0 57 Hình 2.6: Nhập liệu bên ngồi vào dự án Nvivo 8.0 .58 Hình 2.7: Đặt tên cho nodes 59 Hình 2.8: Truy vấn liệu 60 Hình 3.1: Mơ hình lý thuyết nhân tố ảnh hưởng đến định áp dụng tiêu chuẩn VietGAP sản xuất rau nông hộ hai địa phương Quảng Nam Đà Nẵng 87 Hình 3.2 CFA lần 97 Hình 3.3 CFA móc phần dư 98 Hình 3.4 Kết SEM mơ hình lý thuyết 100 Hình 3.5 Kết SEM loại bỏ DM 101 MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Nghiên cứu định áp dụng đổi công nghệ nông nghiệp nhận quan tâm nhiều nhà khoa học từ chuyên ngành khác Khởi đầu cho nghiên cứu chủ đề thuyết lợi ích kỳ vọng khởi xướng Bernoulli (1738) dựa tảng so sánh lợi ích rủi ro người nơng dân định áp dụng đổi mới, tiếp đến thuyết tiếp cận góc độ tâm lý, hành vi người nông dân thuyết khuếch tán đổi Roger (1962), thuyết hành vi dự định Ajzen (1991) Chưa dừng lại góc độ lý thuyết, chuỗi chứng thực nghiệm sau chứng minh khả ứng dụng lý thuyết thực tiễn Có nghiên cứu tiếp cận góc độ tâm lý thái độ, quy phạm xã hội nhận thức kiểm soát hành vi yếu tố quan trọng tác động đến định áp dụng đổi công nghệ nông dân (Läpple Kelley, 2013); (Wauters cộng sự, 2013) Trong đó, nghiên cứu sử dụng thuyết lợi ích kỳ vọng cho nhận thức người nông dân lợi ích rủi ro đổi ảnh hưởng đến việc định áp dụng rủi ro kinh tế đóng vai trò quan trọng (Ghadim cộng sự, 2005) Tuy nhiên, việc định áp dụng đổi công nghệ nông nghiệp không chịu tác động từ yếu tố tâm lý mà yếu tố kinh tế, xã hội văn hóa Bergevoet cộng (2004) cho mơ hình kinh tế chưa đủ để giải thích toàn phức tạp định người nông dân, vốn thường bị chi phối hai mục tiêu kinh tế phi kinh tế Chính thế, hầu hết mơ hình lý thuyết thực nghiệm lâu có khuynh hướng trình bày lí giải định áp dụng đổi cơng nghệ qua cách nhìn riêng ngành kể (Pannell cộng sự, 2006) Vì vậy, việc nghiên cứu để nhằm kiểm chứng lý thuyết định áp dụng đổi công nghệ nông nghiệp nông dân cho nước nông nghiệp phát triển Việt Nam chủ đề mang tính cấp thiết Bảng 9: Mơ hình bất biến theo độ tuổi Bảng 10: Mơ hình khả biến theo độ tuổi Bảng 11: Mơ hình bất biến theo giới tính Bảng 12: Mơ hình khả biến theo giới tính Phụ lục 4: BẢNG HỎI MỨC ĐỘ ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN VIETGAP TRONG SẢN XUẤT RAU CỦA NÔNG HỘ Xin chào ông/bà, thực luận án tiến sĩ trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng, chúng tơi muốn sâu tìm hiểu mức độ áp dụng tiêu chuẩn VietGAP sản xuất rau ông bà Cuộc trao đổi ngày hơm hồn tồn tự nguyện Những thông tin thu thập phục vụ cho mục đích nghiên cứu Chúng tơi xin chân thành cảm ơn hợp tác ơng/bà gia đình Tiêu chuẩn 1: Vùng sản xuất (khu vực sản xuất) Tiêu chuẩn Hoàn Thỉnh Tương Khá Hoàn toàn thoảng đối thường tồn khơng áp thường xun áp áp dụng dụng 25% 0% Khu vực sản xuất cách xa khu vực có chất thải công nghiệp nặng Khu vực sản xuất cách xa bệnh viện Khu vực sản xuất cách xa nghĩa trang Tiêu chuẩn 2: Giống Giống rau tự sản xuất hay mua? [ ] Tự sản xuất [ ] mua Nếu mua Mua từ nguồn sau đây? [ ] mua từ sở giống công nhận xuyên áp áp dụng dụng 50 % 75% dụng 100% [ ] mua từ hộ trồng rau khác [ ] khác Tiêu chuẩn Hoàn Thỉnh Tương Khá Hoàn toàn thoảng đối thường tồn khơng áp thường xun áp áp dụng dụng 25% 0% Đối Giống mua có giấy với chứng nhận xuyên áp áp dụng dụng dụng 75% 100% 50 % sở mua giống Đối Có hồ sơ ghi chép với biện pháp xử lý hạt sở tự giống, giống sản xuất giống Tiêu chuẩn 3: Đất Tiêu chuẩn Hoàn Thỉnh Tương Khá Hồn tồn thoảng đối thường tồn khơng áp thường xun áp áp dụng dụng 25% 0% Đất thoát nước tốt Không chịu ảnh hưởng chất thải công nghiệp, bệnh viện, nghĩa trang Khơng nhiễm hóa chất độc xun áp áp dụng dụng 50 % 75% dụng 100% hại cho người môi trường Tiêu chuẩn 4: Nước Ông bà sử dụng nguồn nước cho sản xuất rau? [ ] Nước máy [ ] Nước giếng khoan [ ] Nước giếng khơi [ ] Nước mương, ao [ ] Khác Tiêu chuẩn Hoàn Thỉnh Tương Khá Hồn tồn thoảng đối thường tồn khơng áp thường xun áp áp dụng dụng 25% 0% Nguồn nước đủ đáp ứng cho yêu cầu sản xuất rau Kiểm tra định kỳ chất lượng nguồn nước dùng cho sản xuất rau Kiểm tra thường xuyên hệ thống ống dây tưới nước Nước rửa dụng cụ phun hóa chất nước thải có chảy qua vùng sản xuất Có thải trực tiếp nước thải môi trường xuyên áp áp dụng dụng 50 % 75% dụng 100% Tiêu chuẩn 5: Phân bón Tiêu chuẩn Hồn Thỉnh Tương Khá Hồn tồn thoảng đối thường tồn khơng áp thường xun áp áp dụng dụng 25% 0% Không sử dụng phân hữu chưa qua sử lý (ủ hoại mục) Trường hợp phân hữu xử lý chỗ, ghi lại thời gian phương pháp xử lý Trường hợp không tự sản xuất phân hữu cơ, phải có hồ sơ ghi rõ tên địa tổ chức, cá nhân thời gian cung cấp, số lượng, chủng loại Sử dụng phân hữu vi sinh bón cho rau Sử dụng loại phân bón có danh mục phép sản xuất, kinh doanh Việt Nam Các dụng cụ bón phân sau sử dụng phải vệ sinh phải bảo dưỡng thường xuyên Nơi chứa phân bón hay khu vực phối trộn phân phải xây dựng bảo dưỡng để không gây ô nhiễm nguồn nước xuyên áp áp dụng dụng 50 % 75% dụng 100% Lưu trữ hồ sơ sử dụng phân bón ghi rõ thời gian bón, tên phân bón, địa điểm, liều lượng, phương pháp bón tên người bón Tiêu chuẩn 6: Hóa chất, thuốc BVTV Tiêu chuẩn Hồn Thỉnh Tương Khá Hồn tồn thoảng đối thường tồn khơng áp thường xuyên áp áp dụng dụng 25% 0% Có tham khảo ý kiến người có chun mơn trường hợp cần lựa chọn nguồn thuốc Sử dụng thuốc danh mục phép sử dụng cho loại rau, Việt Nam Sử dụng hóa chất theo hướng dẫn ghi nhãn hướng dẫn quan nhà nước có thẩm quyền Thời gian cách ly phải đảm bảo theo hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ghi bao bì Các hỗn hợp hóa chất thuốc bảo vệ thực vật dùng không hết xử lý đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường xuyên áp áp dụng dụng 50 % 75% dụng 100% Sau lần phun thuốc, dụng cụ phải vệ sinh thường xuyên bảo dưỡng Nước sử dụng để rửa công cụ phun thuốc cần xử lý tránh gây ô nhiễm Kho chứa thuốc bảo vệ thực vật phải xây dựng nơi thống mát, khóa cẩn thận Các hóa chất hết hạn sử dụng bị cấm sử dụng phải ghi rõ sổ sách theo dõi lưu giữ nơi an tồn Ghi chép hóa chất sử dụng cho vụ như: tên hóa chất, lý do, số lượng, thời gian, liều lượng, phương pháp, thời gian cách ly, tên người sử dụng Lưu giữ hồ sơ hóa chất mua sử dụng Khơng tái sử dụng bao bì, thùng chứa hóa chất thu gom cất giữ nơi an toàn Phát dư lượng hóa chất rau vượt mức tối đa cho phép phải dừng việc thu hoạch, mua bán sản phẩm ghi chép cụ thể hồCác loại nhiên liệu, xăng dầu, hóa chất khác cần lưu trữ riêng Tiêu chuẩn 7: Thu hoạch xử lý sau thu hoạch Tiêu chuẩn Hoàn Thỉnh Tương Khá Hoàn toàn thoảng đối thường tồn khơng áp thường xun áp áp dụng dụng 25% 0% Rau thu hoạch độ chín, loại bỏ úa, già Sản phẩm sau thu hoạch không để trực tiếp với đất hạn chế để qua đêm Thiết bị, thùng chứa rau phải làm từ nguyên liệu không gây ô nhiễm lên sản phẩm Thiết bị, thùng chưa rau phải đảm bảo chắn vệ sinh trước sử dụng Thiết bị, thùng chứa phải thường xuyên bảo trì nhằm hạn chế gây ô nhiễm lên sản phẩm Khu vực xử lý đóng gói bảo quản sản phẩm rau phải tách biệt khu chứa xăng, dầu, kho bảo vệ thuốc Phải có hệ thống xử lý rác thải hệ thống nước nhằm tránh gây nhiễm cho nguồn nước vùng sản xuất xuyên áp áp dụng dụng 50 % 75% dụng 100% Thường xuyên vệ sinh nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ Phải cách ly gia súc, gia cầm khỏi khu vực sơ chế đóng gói bảo quản Người lao động cần tập huấn kiến thức thực hành vệ sinh cá nhân ghi hồ sơ Nội quy vệ sinh cá nhân phải đặt nơi dễ thấy Chỉ sử dụng loại hóa chất màng sáp cho phép trình xử lý sau thu hoạch Nước sử dụng cho xử lý rau sau thu hoạch phải đảm bảo Phương tiện vận chuyển làm trước sếp thùng chứa sản phẩm Không bảo quản vận chuyển sản phẩm chung với hàng hóa có nguy gây ô nhiễm sản phẩm Tiêu chuẩn 8: Quản lý xử lý chất thải Tiêu chuẩn Hoàn Thỉnh Tương Khá Hồn tồn thoảng đối thường tồn khơng áp thường xuyên áp áp dụng dụng 25% 0% xuyên áp áp dụng dụng 50 % 75% dụng 100% Định kỳ phun thuốc tiêu độc khử trùng quanh hố ủ Thu gom chất thải hang ngày vận chuyển đến nơi sử lý Không thải chất thải lỏng qua vùng sản xuất Tiêu chuẩn 9: Quản lý người lao động Tiêu chuẩn Hoàn Thỉnh Tương Khá Hoàn toàn thoảng đối thường toàn không áp thường xuyên áp áp dụng dụng 25% 0% Người giao nhiệm vụ quản lý sử dụng hóa chất phải có kiến thức kỹ hóa chất Tập huấn cho người lao động kỹ thuật trồng rau Cung cấp tài liệu hướng dẫn sơ cấp cứu đến tất người lao động Trang bị bảo hộ lao động quần áo bảo hộ, ủng, gang tay cho người lao động Quần áo bảo hộ lao động phải giặc không để chung với thuốc bảo vệ thực vật Có biển cảnh báo vùng sản xuất rau phun thuốc xuyên áp áp dụng dụng 50 % 75% dụng 100% Có quy trình thao tác an tồn nhằm hạn chế tối đa rủi ro di chuyển nâng vác vật nặng Có đầy đủ đồ bảo hộ cho khách tham quan Tiêu chuẩn 10: Ghi chép, lưu trữ hồTiêu chuẩn Hoàn Thỉnh Tương Khá Hoàn toàn thoảng đối thường tồn khơng áp thường xun áp áp dụng dụng 25% 0% xuyên áp áp dụng dụng dụng 75% 100% 50 % Ghi chép đầy đủ nhật ký sản xuất Ghi chép đầy đủ nhật ký hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật Ghi chép đầy đủ phân bón Ghi chép đầy đủ mua bán sản phẩm Lưu trữ hồ sơ để việc truy nguyên nguồn gốc dễ dàng cần thiết Tiêu chuẩn 11: Kiểm tra, giám sát nội Tiêu chuẩn Hoàn Thỉnh Tương Khá Hồn tồn thoảng đối thường tồn khơng áp thường xuyên áp áp dụng dụng 25% 0% xuyên áp áp dụng dụng 50 % 75% dụng 100% Tiến hành kiểm tra nội định kỳ năm lần Lưu hồ sơ bảng kiểm tra đánh giá Tiêu chuẩn 12: Khiếu nại giải tố cáo Tiêu chuẩn Hoàn Thỉnh Tương Khá Hoàn toàn thoảng đối thường toàn không áp thường xuyên áp áp dụng dụng 25% 0% Các hộ sản xuất rausẵn mẫu đơn khiếu nại Lưu giữ hồ sơ khiếu nại khách hàng phương pháp giải xuyên áp áp dụng dụng 50 % 75% dụng 100% ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG  LƯƠNG TÌNH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN VIETGAP TRONG SẢN XUẤT RAU CỦA NÔNG HỘ TẠI HAI ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM VÀ ĐÀ NẴNG... Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến định áp dụng tiêu chuẩn VietGAP sản xuất rau nông hộ hai địa phương Quảng Nam Đà Nẵng tập trung tìm hiểu động cơ, nhận thức, thái độ nông dân định áp dụng tiêu. .. sử dụng phương pháp định lượng nhằm kiểm định đo lường nhân tố ảnh hưởng đến định áp dụng tiêu chuẩn VietGAP sản xuất rau nông dân địa bàn tỉnh Quảng Nam thành phố Đà Nẵng Nghiên cứu sử dụng phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định áp dụng tiêu chuẩn VietGAP trong sản xuất rau của nông hộ tại hai địa phương quảng nam và đà nẵng, Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định áp dụng tiêu chuẩn VietGAP trong sản xuất rau của nông hộ tại hai địa phương quảng nam và đà nẵng, Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Kết quả trong luận án là trung thực và chưa từng được công bố trong bất cứ công trình nghiên cứu nào., Tổng quan tình hình nghiên cứu, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ TRONG NÔNG NGHIỆP CỦA NÔNG HỘ, Nguồn: Dữ liệu khảo sát, Batz và cộng sự (1999) cho rằng nền tảng của thuyết lợi ích kỳ vọng là nông dân so sánh công nghệ cải tiến với công nghệ truyền thống và áp dụng nếu độ thỏa dụng kì vọng của công nghệ cải tiến cao hơn độ thỏa dụng kì vọng của công nghệ truyền thống. N..., Hình 2.8: Truy vấn dữ liệu, Phương pháp định lượng, KẾT QUẢ PHÂN TÍCH VÀ THẢO LUẬN, Quảng Nam và Đà Nẵng, Hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha thường được dùng để đo lường mức độ chặt chẽ các mục hỏi trong thang đo có sự tương quan với nhau và đòi hỏi phải có tối thiểu là ba biến đo lường. Nghiên cứu tiến hành kiểm định từng thành phần trước khi phân tích nhân..., Khi phân tích EFA cho các nhân tố tác động, tác giả sử dụng phương pháp trích Principal Component Analysis với phép xoay Principal Axis Factoring và điểm dừng khi trích các yếu tố có eigenvalue lớn hơn 1., Bảng 3.4 Kết quả kiểm định mối quan hệ nhân quả giữa các khái niệm trong mô hình lý thuyết chính thức, MỘT SỐ HÀM Ý CHÍNH SÁCH, Thứ tư, kết quả nghiên cứu trên cũng chỉ rằng cần phải có sự vào cuộc của chính quyền địa phương, nhà khoa học và nhà buôn để đẩy mạnh phát triển sản xuất rau an toàn VietGAP trong thời gian đến. Do vậy, các nghiên cứu tiếp theo cần xem xét việc liên ..., TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay