Đảng bộ tỉnh lâm đồng lãnh đạo phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ năm 2004 đến năm 2015

194 17 0
  • Loading ...
1/194 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 08:22

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án cơng trình nghiên cứu độc lập riêng tác giả Các tài liệu, số liệu luận án trung thực, xác có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, khơng trùng lặp với cơng trình khoa học công bố TÁC GIẢ LUẬN ÁN NCS Nguyễn Quang Nam MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 1.2 Chương 2.1 2.2 Chương 3.1 3.2 Chương 4.1 4.2 11 11 Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Khái quát kết chủ yếu cơng trình công bố vấn đề đặt luận án tiếp tục giải 23 CHỦ TRƯƠNG VÀ SỰ CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH LÂM ĐỒNG VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO (2004 - 2010) 30 Những yếu tố tác động chủ trương Đảng tỉnh Lâm Đồng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (2004 - 2010) Đảng tỉnh Lâm Đồng đạo phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (2004 - 2010) CHỦ TRƯƠNG VÀ SỰ CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH LÂM ĐỒNG VỀ ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO (2010 - 2015) Yêu cầu chủ trương Đảng tỉnh Lâm Đồng đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (2010 - 2015) Đảng tỉnh Lâm Đồng đạo đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (2010 - 2015) NHẬN XÉT VÀ KINH NGHIỆM Nhận xét trình Đảng tỉnh Lâm Đồng lãnh đạo phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (2004 - 2015) Những kinh nghiệm chủ yếu từ trình Đảng tỉnh Lâm Đồng lãnh đạo phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (2004 - 2015) KẾT LUẬN DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CƠNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 30 49 84 84 98 132 132 153 167 170 171 194 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Số TT 01 02 03 04 05 06 07 08 Chữ viết đầy đủ Công nghiệp hóa, đại hóa Cơng nghệ sinh học Hợp tác xã Khoa học - công nghệ Khoa học - kỹ thuật Kinh tế - xã hội Nông nghiệp Phát triển nông thôn Ủy ban nhân dân Chữ viết tắt CNH,HĐH CNSH HTX KH-CN KH-KT KT-XH NN&PTNT UBND MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nông nghiệp, nông dân nơng thơn đóng vai trò to lớn nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc kiến thiết đất nước Đảng ta khẳng định: Nông nghiệp, nông dân, nơng thơn có vị trí chiến lược nghiệp CNH,HĐH, xây dựng bảo vệ Tổ quốc, sở lực lượng quan trọng để phát triển KT-XH bền vững, giữ vững ổn định trị, đảm bảo an ninh - quốc phòng, giữ gìn, phát huy sắc dân tộc bảo vệ môi trường sinh thái đất nước Dưới ánh sáng đường lối đổi Đảng, nơng nghiệp nước ta có chuyển biến sâu sắc toàn diện từ sản xuất đến chuyển dịch cấu trồng, vật nuôi, đưa Việt Nam từ nước thiếu lương thực, phải nhập hàng năm trở thành quốc gia có nhiều mặt hàng nông sản xuất hàng đầu giới Nhờ đó, đời sống người nơng dân bước ổn định không ngừng cải thiện, diện mạo nơng thơn bước thay đổi theo hướng tích cực, góp phần quan trọng vào ổn định phát triển đất nước Tuy vậy, nông nghiệp nước ta tiềm ẩn nhiều yếu tố chưa bền vững; suất, chất lượng nông sản hiệu sản xuất nhiều hạn chế; sản xuất manh mún với cách thức tổ chức sản xuất lạc hậu gam màu chủ đạo tranh nông nghiệp Việt Nam Vì thế, ngành nơng nghiệp nước ta đứng trước khó khăn, thách thức thời đại kinh tế tri thức hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng Điều đặt yêu cầu cấp thiết ngành nông nghiệp Việt Nam cần phải điều chỉnh lựa chọn hướng phát triển nhằm tăng khả cạnh tranh, đồng thời đáp ứng yêu cầu thị trường phù hợp với xu phát triển thời đại Đứng trước thực trạng trên, với thường xuyên đổi chế quản lý, Đảng ta chủ trương đẩy mạnh CNH,HĐH nông nghiệp, nông thôn tăng cường ứng dụng KH-CN, công nghệ tiên tiến, đại giới vào sản xuất nhằm bước chuyển đổi nông nghiệp nước ta theo hướng công nghệ cao Lâm Đồng tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, nằm vị trí chiến lược quan trọng kinh tế, trị, quốc phòng - an ninh nước Điều kiện tự nhiên đặc thù Lâm Đồng thuận lợi cho phát triển kinh tế nông nghiệp du lịch không thuận lợi cho phát triển ngành cơng nghiệp Vì thế, đường nghèo tỉnh Lâm Đồng dựa vào phát huy tiềm nông nghiệp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, lấy nơng nghiệp làm ngành kinh tế chủ đạo Song, cách để tạo nên bước phát triển đột phá mà đảm bảo yếu tố bền vững câu hỏi lớn Đảng quyền tỉnh Lâm Đồng Vận dụng sáng tạo chủ trương Đảng thực tiễn bước đầu từ mơ hình sản xuất nơng nghiệp địa phương, Tỉnh ủy Lâm Đồng tìm “đáp án” cho câu hỏi lớn trăn trở suốt nhiều nhiệm kỳ đưa ngành kinh tế nông nghiệp phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, đồng thời xác định chương trình trọng tâm, khâu then chốt tạo nên bước phát triển đột phá KT-XH địa phương Sau 10 năm thực phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (2004 - 2015), nơng nghiệp tỉnh Lâm Đồng có bước phát triển vượt bậc, suất, chất lượng hiệu kinh tế sản xuất nông nghiệp tăng gấp nhiều lần so với phương pháp canh tác truyền thống, đưa Lâm Đồng trở thành địa phương dẫn đầu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nước Thành tựu từ trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tạo nên bước “đột phá” phát triển kinh tế, “lan tỏa” sâu rộng đến lĩnh vực trị, xã hội, quốc phòng, an ninh làm thay đổi tập quán canh tác người nông dân; nhân tố đưa Lâm Đồng thoát nghèo trở thành tỉnh giàu mạnh khu vực Tây Nguyên Tuy vậy, q trình phát triển nơng nghiệp theo hướng ứng dụng cơng nghệ cao Lâm Đồng nhiều hạn chế, thách thức đến tính bền vững phát triển kinh tế địa phương Do đó, nghiên cứu q trình lãnh đạo phát triển nơng nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đảng tỉnh Lâm Đồng, làm rõ thành tựu hạn chế hoạch định chủ trương đạo thực tiễn Đảng phát triển nông nghiệp ứng dụng cơng nghệ cao, tìm ngun nhân đúc kết kinh nghiệm để vận dụng vào cần thiết, có ý nghĩa lý luận mang tính thực tiễn sâu sắc Với lý trên, nghiên cứu sinh chọn đề tài Đảng tỉnh Lâm Đồng lãnh đạo phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ năm 2004 đến năm 2015 làm luận án tiến sĩ chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Làm sáng tỏ q trình Đảng tỉnh Lâm Đồng lãnh đạo phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ năm 2004 đến năm 2015; sở đó, đúc kết kinh nghiệm chủ yếu có giá trị tham khảo, vận dụng vào trình lãnh đạo Đảng Nhiệm vụ nghiên cứu Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án Làm rõ yếu tố tác động đến trình lãnh đạo phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đảng tỉnh Lâm Đồng (2004 - 2015) Hệ thống, luận giải chủ trương trình Đảng tỉnh Lâm Đồng đạo phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ năm 2004 đến năm 2015 Rút nhận xét khoa học đúc kết kinh nghiệm từ trình Đảng tỉnh Lâm Đồng lãnh đạo phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (2004 - 2015) Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu hoạt động lãnh đạo Đảng tỉnh Lâm Đồng (qua hoạch định chủ trương đạo thực hiện) phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ năm 2004 đến năm 2015 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nội dung: Luận án làm rõ chủ trương trình Đảng tỉnh Lâm Đồng đạo phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao mặt: Công tác tuyên truyền, vận động; công tác quy hoạch khu, vùng sản xuất nông nghiệp; chuyển đổi cấu giống ứng dụng kỹ thuật - công nghệ đại trồng, vật nuôi; thực chế, sách hỗ trợ phát triển nơng nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phạm vi không gian: Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Phạm vi thời gian: Luận án nghiên cứu từ năm 2004 đến năm 2015 Năm 2004 năm bắt đầu triển khai thực Chương trình nơng nghiệp cơng nghệ cao tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2004 - 2010 Năm 2015 năm sơ kết năm lãnh đạo thực Nghị số 05-NQ/TU, Về đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2011 - 2015 địa bàn tỉnh Lâm Đồng Tuy nhiên, để đảm bảo tính hệ thống đạt mục đích nghiên cứu, luận án có đề cập vấn đề liên quan đến trình ứng dụng KHCN vào sản xuất nông nghiệp trước năm 2004 Cơ sở lý luận, thực tiễn phương pháp nghiên cứu Cơ sở lý luận Luận án thực dựa sở lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, chủ trương Đảng phát triển kinh tế nông nghiệp ứng dụng KH-CN vào sản xuất nông nghiệp Cơ sở thực tiễn Luận án dựa vào thực tiễn hoạt động lãnh đạo Đảng tỉnh Lâm Đồng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kết quan sát, khảo sát thực tế số địa phương, sở sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao địa bàn tỉnh Lâm Đồng Ngoài ra, luận án sử dụng kết nghiên cứu thực tế số cơng trình, đề tài khoa học có liên quan tỉnh Lâm Đồng số địa phương phạm vi nước Phương pháp nghiên cứu Luận án chủ yếu sử dụng phương pháp lịch sử phương pháp logic, ngồi sử dụng phương pháp thống kê, phân tích, so sánh, tổng hợp, khảo sát thực tế để làm rõ nội dung luận án Phương pháp lịch sử sử dụng toàn luận án nhằm phân kỳ thời gian, làm rõ bối cảnh lịch sử tác động, trình bày trình hoạch định chủ trương đạo Đảng tỉnh Lâm Đồng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo diễn tiến thời gian Trên sở phương pháp lịch sử, luận án sử dụng kết hợp với phương pháp logic để làm rõ bước phát triển nhận thức đạo thực tiễn Đảng tỉnh Lâm Đồng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sở xâu chuỗi kiện lịch sử liên kết nội dung văn có tính chất lãnh đạo Đảng bộ; đánh giá ưu điểm, hạn chế đúc kết kinh nghiệm từ thực tiễn trình lãnh đạo Đảng vấn đề năm 2004 - 2015 Phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê sử dụng nhằm phân tích làm rõ chủ trương Đảng Đảng tỉnh Lâm Đồng phát triển nông nghiệp ứng dụng cơng nghệ cao; phân tích, tổng hợp mặt đạo Đảng tỉnh vấn đề qua hai giai đoạn 2004 - 2010 2010 - 2015 Phương pháp so sánh sử dụng luận án nhằm so sánh kết mặt đạo Đảng tỉnh Lâm Đồng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hai giai đoạn 2004 - 2010 2010 - 2015; so sánh kết phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao địa bàn tỉnh Lâm Đồng với bình quân chung nước địa phương khác Những đóng góp luận án Luận án hệ thống, khái quát hóa chủ trương Đảng Cộng sản Việt Nam trình lãnh đạo Đảng tỉnh Lâm Đồng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2004 - 2015 10 Bước đầu dựng lại tranh chân thực phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2004 - 2015 Đưa nhận xét, đánh giá có sở khoa học trình Đảng tỉnh Lâm Đồng lãnh đạo phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ năm 2004 đến năm 2015; làm rõ nguyên nhân đúc kết kinh nghiệm để vận dụng vào Ý nghĩa lý luận thực tiễn Ý nghĩa lý luận Luận án góp phần tổng kết, làm sáng tỏ tính tất yếu chủ trương Đảng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (qua thực tế tỉnh Lâm Đồng) Kết nghiên cứu luận án góp thêm luận khoa học cho việc bổ sung, phát triển chủ trương Đảng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thời kỳ Ý nghĩa thực tiễn Luận án cung cấp cho Đảng tỉnh Lâm Đồng kinh nghiệm trình đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thời kỳ Góp thêm kinh nghiệm từ thực tiễn phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lâm Đồng - “điểm sáng” nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nước để địa phương tham khảo Luận án tài liệu tham khảo cho công tác tuyên truyền, nghiên cứu, giáo dục lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam lịch sử địa phương (tỉnh Lâm Đồng) thời kỳ đổi Kết cấu luận án Luận án gồm: Mở đầu, chương (8 tiết), kết luận, danh mục cơng trình nghiên cứu tác giả, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục 11 Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 1.1.1 Các nghiên cứu phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nước 1.1.1.1 Các nghiên cứu tác giả nước nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao số nước giới Ngô Quý Tùng (2001), Kinh tế tri thức - xu xã hội kỷ XXI (La Phong dịch) [137] Trên sở nghiên cứu kinh tế Trung Quốc xu phát triển kinh tế toàn cầu, tác giả cho rằng, tương lai “ai chiếm điểm cao cơng nghệ sinh học có quyền phát ngơn lớn việc giải vấn đề trọng đại giới” [137, tr.111] Vì vậy, phát triển CNSH nông nghiệp xu đòi hỏi cấp thiết nhằm đáp ứng nhu cầu lương thực trước gia tăng dân số giới Với xu đó, tác giả dự đốn: đến năm 2008, ngành nông nghiệp dùng kỹ thuật gen để tạo trồng cho sản lượng cao, có khả kháng bệnh giàu dinh dưỡng ứng dụng nước phát triển đến năm 2015, “kỹ thuật canh tác nơng nghiệp máy móc thay kỹ thuật canh tác nông nghiệp truyền thống” [137, tr.112], kỹ thuật nông nghiệp gieo mạ, tưới tiêu, bón phân sát trùng điều khiển máy vi tính, phương pháp ni trồng khơng có đất áp dụng Dan Senor Saul Singer (2015), Quốc gia khởi nghiệp [17] Cuốn sách mô tả câu chuyện thần kỳ, thành tựu bật nhiều lĩnh vực đất nước Israel, thành tựu lĩnh vực nơng nghiệp coi kỳ diệu Diện tích hạn hẹp với 95% đất đai bị xếp vào nhóm bán khô hạn, khô hạn khô hạn “Israel trở thành quốc gia dẫn đầu nông nghiệp” [17, tr.12] Cốt lõi để làm nên thành tựu 181 82 Thị ủy Bảo Lộc (2009), Nghị số 19-NQ/TU, ngày 27/8/2009, Chương trình hành động Thị ủy Bảo Lộc thực Nghị số 26-NQ/TW BCHTW (khóa X) nơng nghiệp, nơng dân, nơng thơn, Bảo Lộc 83 Trần Chí Thiện (2016), “Hợp tác quốc tế nhằm phát triển nông nghiệp ứng dụng cơng nghệ cao Việt Nam”, Tạp chí Những vấn đề Kinh tế Chính trị giới, số (239), tr.42-50 84 Lê Thông, Nguyễn Quý Thao (Đồng chủ biên, 2012), Việt Nam vùng kinh tế vùng trọng điểm, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 85 Thủ tướng Chính phủ (2002), Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg, ngày 24/6/2002, Về sách khuyến khích tiêu thụ nơng sản hàng hố thơng qua hợp đồng, Hà Nội 86 Thủ tướng Chính phủ (2008), Quyết định số 14/2008/QĐ-TTg, ngày 22/01/2008, Về việc phê duyệt “Kế hoạch tổng thể phát triển ứng dụng công nghệ sinh học Việt Nam đến năm 2020”, Hà Nội 87 Thủ tướng Chính phủ (2010), Quyết định số 176/QĐ-TTg, ngày 29/01/2010, Về việc phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, Hà Nội 88 Thủ tướng Chính phủ (2012), Quyết định số 1895/QĐ-TTg, ngày 17/12/2012, Về việc phê duyệt chương trình phát triển nơng nghiệp ứng dụng cơng nghệ cao thuộc chương trình quốc gia thuộc chương trình quốc gia phát triển cơng nghệ cao đến năm 2020, Hà Nội 89 Thủ tướng Chính phủ (2013), Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg, ngày 14/11/2013, Về sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất nông nghiệp, Hà Nội 90 Thủ tướng Chính phủ (2013), Quyết định số 899/QĐ-TTg, ngày 10/6/2013, Phê duyệt Đề án tái cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững, Hà Nội 91 Thủ tướng Chính phủ (2014), Quyết định số 704/QĐ-TTg, ngày 12/5/2014, Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt vùng phụ cận đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, Lâm Đồng 182 92 Thủ tướng Chính phủ (2015), Quyết định số 757/QĐ-TTg, ngày 04/5/2015, Về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể khu vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Hà Nội 93 Nguyễn Xuân Tiến (2016), “Cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng tiếp cận đa ngành gắn với xây dựng nông thôn giảm nghèo bền vững địa bàn tỉnh Lâm Đồng”, Tạp chí Cộng sản (Chuyên đề sở), số 110 (22016), tr.48-51 94 Tỉnh ủy Lâm Đồng (2002), Nghị số 11-NQ/TU, ngày 18/7/2002 Về chương trình thực Nghị số 15-NQ/TW ban chấp hành Trung ương Đảng (hóa IX) “Đẩy nhanh cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp, nơng thơn”, Lâm Đồng 95 Tỉnh ủy Lâm Đồng (2003), Kết luận số 166-KL/TU, ngày 30/9/2003, Kết luận Tỉnh ủy Hội nghị kiểm điểm nhiệm Nghị Đại hội VII Đảng tỉnh Lâm Đồng, Lâm Đồng 96 Tỉnh ủy Lâm Đồng (2004), Kết luận số 226-KL/TU, ngày 27/02/2004, Kết luận Ban Thường vụ Tỉnh ủy chương trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao, Lâm Đồng 97 Tỉnh ủy Lâm Đồng (2004), Thông báo số 958-TB/TU, ngày 04/11/2004, Thông báo nội dung làm việc Thường trực Tỉnh ủy với Ban quản lý dự án khu nông nghiệp công nghệ cao huyện Lạc Dương, Lâm Đồng 98 Tỉnh ủy Lâm Đồng (2005), Số 69-Ctr/TU, ngày 27/6/2005, Chương trình thực Chỉ thị 50 CT/TW ngày 04/3/2005 Ban Bí thư (Khóa IX) đẩy mạnh phát triển ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Lâm Đồng 99 Tỉnh ủy Lâm Đồng (2006), Nghị số 01-NQ/TU, ngày 03/5/2006, Nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp đột phá, tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Lạt giai đoạn 2006-2010, Lâm Đồng 183 100 Tỉnh ủy Lâm Đồng (2006), Nghị số 02-NQ/TU, ngày 03/5/2006, Nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp đột phá, tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội thị xã Bảo Lộc giai đoạn 2006-2010, Lâm Đồng 101 Tỉnh ủy Lâm Đồng (2006), Nghị số 03-NQ/TU, ngày 03/5/2006, Nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp đột phá, tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội huyện Đức Trọng giai đoạn 2006-2010, Lâm Đồng 102 Tỉnh ủy Lâm Đồng (2006), Kết luận số 26-KL/TU, ngày 10/5/2006, Kết luận Ban Thường vụ Tỉnh ủy mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp đột phá, tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội huyện Di Linh giai đoạn 20062010, Lâm Đồng 103 Tỉnh ủy Lâm Đồng (2006), Kết luận số 27-KL/TU, ngày 10/5/2006, Kết luận Ban Thường vụ Tỉnh ủy mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp đột phá, tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội huyện Bảo Lâm giai đoạn 20062010, Lâm Đồng 104 Tỉnh ủy Lâm Đồng (2006), Kết luận số 28-KL/TU, ngày 10/5/2006, Kết luận Ban Thường vụ Tỉnh ủy mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp đột phá, tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội huyện Lâm Hà giai đoạn 20062010, Lâm Đồng 105 Tỉnh ủy Lâm Đồng (2006), Kết luận số 37-KL/TU, ngày 19/6/2006, Kết luận Ban Thường vụ Tỉnh ủy mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp đột phá, tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội huyện Lạc Dương giai đoạn 2006-2010, Lâm Đồng 106 Tỉnh ủy Lâm Đồng (2006), Kết luận số 38-KL/TU, ngày 19/6/2006, Kết luận Ban Thường vụ Tỉnh ủy mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp đột phá, tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội huyện Đạ Tẻh giai đoạn 20062010, Lâm Đồng 107 Tỉnh ủy Lâm Đồng (2006), Kết luận số 39-KL/TU, ngày 19/6/2006, Kết luận Ban Thường vụ Tỉnh ủy mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp đột phá, tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội huyện Đạ Huoai giai đoạn 20062010, Lâm Đồng 184 108 Tỉnh ủy Lâm Đồng (2006), Kết luận số 40-KL/TU, ngày 19/6/2006, Kết luận Ban Thường vụ Tỉnh ủy mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp đột phá, tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội huyện Đơn Dương giai đoạn 2006-2010, Lâm Đồng 109 Tỉnh ủy Lâm Đồng (2006), Kết luận số 41-KL/TU, ngày 19/6/2006, Kết luận Ban Thường vụ Tỉnh ủy mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp đột phá, tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội huyện Đam Rông giai đoạn 2006-2010, Lâm Đồng 110 Tỉnh ủy Lâm Đồng (2006), Kết luận số 42-KL/TU, ngày 19/6/2006, Kết luận Ban Thường vụ Tỉnh ủy mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp đột phá, tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội huyện Cát Tiên giai đoạn 20062010, Lâm Đồng 111 Tỉnh ủy Lâm Đồng (2006), Nghị số 12-NQ/TU, ngày 26/12/2006, Nghị Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ (Khóa VIII) Về tập trung phát triển cơng nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2006 - 2010, Lâm Đồng 112 Tỉnh ủy Lâm Đồng (2008), Báo cáo số 113-BC/TU, ngày 30/9/2008, Báo cáo sơ kết nhiệm Nghị đại hội lần thứ VIII Đảng tỉnh Lâm Đồng (2006-2010), Lâm Đồng 113 Tỉnh ủy Lâm Đồng (2008), Kết luận số 253-KL/TU, ngày 08/10/2008, Hội nghị nhiệm kỳ Đại hội Đảng tỉnh lần thứ VIII (2006 - 2010), Lâm Đồng 114 Tỉnh ủy Lâm Đồng (2008), Nghị số 17-NQ/TU, ngày 20/10/2008, Về đào tạo, nâng cao phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lâm Đồng đến năm 2010 định hướng đến năm 2020, Lâm Đồng 115 Tỉnh ủy Lâm Đồng (2008), Chương trình hành động số 68-Ctr/TU, ngày 24/10/2008, Về thực Nghị 26-NQ/TU, ngày 05/8/2008 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X nơng nghiệp, nơng dân, nông thôn, Lâm Đồng 116 Tỉnh ủy Lâm Đồng (2009), Thông báo số 714-TB/TU, ngày 08/5/2009, Thông báo kết luận Thường trực Tỉnh ủy Hội nghị sơ kết Chương trình phát triển nơng nghiệp cơng nghệ cao tỉnh, Lâm Đồng 185 117 Tỉnh ủy Lâm Đồng (2009), Kết luận số 350-KL/TU, ngày 11/9/2009, Kết luận Ban Thường vụ Tỉnh ủy việc thực Đề án phát triển đường giao thông nông thôn địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2010 định hướng đến năm 2020, Lâm Đồng 118 Tỉnh ủy Lâm Đồng (2009), Thông báo số 892-TB/TU, ngày 11/12/2009, Thông báo Kết luận đồng chí Nguyễn Xn Tiến - Phó Bí thư Tỉnh ủy Hội nghị tổng kết 10 năm thực Nghị Trung ương (khóa VIII) “về khoa học - công nghệ”, Lâm Đồng 119 Tỉnh ủy Lâm Đồng (2010), Báo cáo số 210-BC/TU, ngày 14/9/2010, Báo cáo kiểm điểm lãnh đạo, đạo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2006-2010, Lâm Đồng 120 Tỉnh ủy Lâm Đồng (2011), Nghị số 03-NQ/TU, ngày 10/5/2011 Về đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 20112015, Lâm Đồng 121 Tỉnh ủy Lâm Đồng (2011), Nghị số 04-NQ/TU, ngày 10/5/2011 Về phát triển du lịch, dịch vụ giai đoạn 2011-2015, Lâm Đồng 122 Tỉnh ủy Lâm Đồng (2011), Nghị số 05-NQ/TU, ngày 11/5/2011, Về đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011-2015, Lâm Đồng 123 Tỉnh ủy Lâm Đồng (2011), Nghị số 06-NQ/TU, ngày 05/8/2011 Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa IX), Về đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội huyện Bảo Lâm giai đoạn 2011-2015, Lâm Đồng 124 Tỉnh ủy Lâm Đồng (2011), Nghị số 07-NQ/TU, ngày 05/8/2011 Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa IX), Về phát triển thành phố Bảo Lộc trở thành trung tâm dịch vụ - công nghiệp tỉnh giai đoạn 2011-2015, Lâm Đồng 125 Tỉnh ủy Lâm Đồng (2011), Nghị số 08-NQ/TU, ngày 05/8/2011 Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa IX), Về phát triển thành phố Đà Lạt nhanh bền vững giai đoạn 2011-2015, hướng đến thành phố văn minh, thân thiện, Lâm Đồng 186 126 Tỉnh ủy Lâm Đồng (2011), Nghị số 09-NQ/TU, ngày 05/8/2011 Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa IX) Về phát triển huyện Đức Trọng nhanh bền vững giai đoạn 2011-2015, Lâm Đồng 127 Tỉnh ủy Lâm Đồng (2013), Quyết định số 929-QĐ/TU, ngày 27/3/2013, Về việc kiện tồn Ban đạo Chương trình xây dựng nông thôn thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2010 - 2020, Lâm Đồng 128 Tỉnh ủy Lâm Đồng (2013), Báo cáo số 167-BC/TU, ngày 22/7/2013, Báo cáo sơ kết 05 năm thực Nghị số 26-NQ/TW Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X Chương trình hành động số 68Ctr/TU ngày 24/10/2008 Tỉnh ủy thực Nghị số 26NQ/TW nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Lâm Đồng 129 Tỉnh ủy Lâm Đồng (2013), Báo cáo số 185-BC/TU, ngày 11/9/2013, Tình hình thực Chương trình nơng nghiệp cơng nghệ cao địa bàn tỉnh lâm Đồng giai đoạn 2011-2015, Lâm Đồng 130 Tỉnh ủy Lâm Đồng (2014), Báo cáo số 250-NQ/TU, ngày 26/6/2014, Sơ kết 03 năm thực Nghị số 05-NQ/TU, ngày 11/5/2011 Tỉnh ủy đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2011-2015, Lâm Đồng 131 Tỉnh ủy Lâm Đồng (2015), Kết luận số 07-KL/TU, ngày 19/11/2015, Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2010-2015; triển khai nhiệm vụ năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020, Lâm Đồng 132 Tỉnh ủy Lâm Đồng (2016), Nghị số 05-NQ/TU, ngày 11/11/2016, Về phát triển nơng nghiệp tồn diện, bền vững đại giai đoạn 20162020 định hướng đến năm 2025, Lâm Đồng 133 Nguyễn Văn Toàn (2016), “Phát triển nông nghiệp công nghệ cao: Một số gợi ý cho Việt Nam”, Tạp chí Khoa học cơng nghệ Việt Nam, số 689 (8/2016), tr.43-45 187 134 Huỳnh Phong Tranh (2009), “Lâm Đồng ứng dụng công nghệ cao, phát triển nơng nghiệp bền vững”, Tạp chí Cộng sản, số 805 (11-2009), tr.70-74 135 Trung tâm Khuyến nông quốc gia (2016), Kỷ yếu Diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp phát triển rau, hoa nông nghiệp công nghệ cao, Lâm Đồng 136 Bùi Thanh Tuấn (2016), “Phát triển nông nghiệp ngoại thành Hà Nội đại bền vững”, Tạp chí Kinh tế Quản lý, số 17 (1-2016), tr.52-59 137 Ngô Quý Tùng (2001), Kinh tế tri thức - xu xã hội kỷ XXI, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 138 Nguyễn Từ (Chủ biên, 2010), Tác động hội nhập quốc tế phát triển nông nghiệp Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 139 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (2004), Quyết định số 56/2004/QĐ-UB, ngày 02/4/2004, Về việc Phê duyệt Chương trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2004-2010, Lâm Đồng 140 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (2004), Quyết định số 60/2004/QĐ-UB, ngày 05/4/2004, Về việc Phê duyệt Chương trình phát triển thủy lợi gới với thủy điện vừa nhỏ tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2004-2010, Lâm Đồng 141 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (2004), Quyết định số 100/2004/QĐ-UB, ngày 07/6/2004, Về việc Phê duyệt quy hoạch khu nông nghiệp công nghệ cao huyện Lạc Dương giai đoạn 2004-2010, Lâm Đồng 142 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (2004), Quyết định số 151/2004/QĐ-UB, ngày 15/8/2004, Về việc thành lập Ban Quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao huyện Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng, Lâm Đồng 143 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (2004), Quyết định số 195/2004/QĐ-UB, ngày 21/10/2004, Về việc Phê duyệt Chương trình Khoa học cơng nghệ Đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lâm Đồng đến năm 2005 định hướng đến năm 2010, Lâm Đồng 144 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (2004), Quyết định số 237/2004/QĐ-UB, ngày 22/12/2004, Về việc Phê duyệt quy hoạch số điểm thu hút đầu phát triển trang trại sản xuất nông lâm kết hợp gắn với chăn ni sữa, thịt chất lượng cao tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2004-2010, Lâm Đồng 188 145 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (2004), Quyết định số 242/2004/QĐ-UB, ngày 31/12/2004, Về việc Phê duyệt quy hoạch quy hoạch vùng sản xuất rau, hoa, dâu tây công nghệ cao tỉnh Lâm Đồng đến năm 2010, Lâm Đồng 146 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (2004), Quyết định số 243/2004/QĐ-UB, ngày 31/12/2004, Về việc Phê duyệt quy hoạch vùng chè chất lượng cao tỉnh Lâm Đồng đến năm 2010, Lâm Đồng 147 Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương - BQL Khu NNCNC huyện Lạc Dương (2005), Quy chế số 01/TB-NNCNC, ngày 25/4/2005, Quy chế phối hợp thực Dự án Khu Nông nghiệp công nghệ cao huyện Lạc Dương UBND huyện Lạc Dương BQL khu NNCNC huyện Lạc Dương, Đà Lạt 148 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (2007), Quyết định số 508/QĐ-UBND, ngày 30/01/2007, Về việc phê duyệt Đề án phát triển chè chất lượng cao giai đoạn 2007-2010 tỉnh Lâm Đồng, Lâm Đồng 149 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (2007), Quyết định số 509/QĐ-UBND, ngày 30/01/2007, Về việc phê duyệt Đề án phát triển chăn ni sữa, thịt trâu thịt giai đoạn 2007-2010 tỉnh Lâm Đồng, Lâm Đồng 150 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (2007), Quyết định số 510/QĐ-UBND, ngày 30/01/2007, Về việc Ban hành chương trình thực Nghị số 09-NQ/TU ngày 31/10/2006 Tỉnh uỷ Lâm Đồng tập trung nguồn lực tiếp tục đầu phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2006-2010, Lâm Đồng 151 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (2007), Quyết định số 1981/QĐ-UBND, ngày 07/8/2007, Về việc ban hành Chương trình thực Nghị số 12/NQ-TU ngày 26/12/2006 Tỉnh uỷ Lâm Đồng tập trung phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2006-2010, Lâm Đồng 152 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (2008), Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020, Lâm Đồng 189 153 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (2008), Quyết định số 448/QĐ-UBND, ngày 19/02/2008, Về việc Phê duyệt Đề án hỗ trợ học nghề cho lao động nơng thơn, người tàn tật đối tượng sách xã hội địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2008 - 2010, Lâm Đồng 154 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (2008), Quyết định số 1921/QĐ-UBND, ngày 11/7/2008, Phê duyệt Đề án phát triển mạng lưới chợ địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2015 định hướng đến năm 2020, Lâm Đồng 155 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (2008), Quyết định số 1981/QĐ-UBND, ngày 22/7/2008, Phê duyệt Đề án phát triển đường giao thông nông thôn địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2010 định hướng đến năm 2020, Lâm Đồng 156 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (2008), Báo cáo số 170/BC-UBND, ngày 29/8/2008, Sơ kết nhiệm kỳ kinh tế - xã hội thực Nghị Đại hội Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII (2005 - 2010), Lâm Đồng 157 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (2008), Báo cáo số 194/BC-UBND, ngày 01/10/2008, Đánh giá thực trạng nông nghiệp, nông thôn, nông dân thời gian vừa qua phương hướng, nhiệm vụ giải pháp phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân thời gian tới, Lâm Đồng 158 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (2008), Quyết định số 3159/QĐ-UBND, ngày 24/11/2008, Về việc Ban hành Đề án đào tạo, nâng cao phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lâm Đồng đến năm 2015 định hướng đến 2020, Lâm Đồng 159 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (2009), Quyết định số 31/QĐ-UBND, ngày 07/01/2009, Về việc Ban hành kế hoạch triển khai thực Chương trình hành động Tỉnh ủy Lâm Đồng thực Nghị số 26-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương khóa X nơng nghiệp, nông dân, nông thôn, Lâm Đồng 160 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (2010), Báo cáo số 228/BC-UBND, ngày 19/11/2010, Tổng kết chương trình phát triển nơng nghiệp công nghệ cao tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2004-2010, Lâm Đồng 190 161 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (2010), Quyết định số 2797/QĐ-UBND, ngày 03/12/2010, Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển khoa học công nghệ tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020, Lâm Đồng 162 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (2011), Quyết định số 03/2011/QĐUBND, ngày 25/01/2011, Ban hành quy định sản xuất, kinh doanh giống rau, hoa địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Lâm Đồng 163 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (2011), Quyết định số 317/QĐ-UBND, ngày 30/01/2011, Về việc phê duyệt Đề án vệ sinh an toàn thực phẩm rau, chè thịt địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2015, Lâm Đồng 164 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (2011), Quyết định số 443/QĐ-UBND, ngày 14/02/2011, Về việc phê duyệt điều chỉnh cục Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt vùng phụ cận đến năm 2020, Lâm Đồng 165 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (2011), Quyết định số 522/QĐ-UBND, ngày 28/02/2011, Về việc Phê duyệt chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn miền núi tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011-2015, Lâm ĐồNg 166 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (2011), Quyết định số 698/QĐ-UBND, ngày 23/3/2011, Về việc phê duyệt Đề án trung tâm công nghệ sinh học nông nghiệp đại Đà Lạt, Lâm Đồng 167 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (2011), Quyết định số 1429/QĐ-UBND, ngày 01/7/2011, Về việc phê duyệt đề án phát triển đường giao thơng nơng thơn phục vụ Chương trình xây dựng nông thôn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020, Lâm Đồng 168 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (2011), Quyết định số 1691/QĐ-UBND, ngày 08/8/2011, Phê duyệt kế hoạch thực Nghị số 05-NQ/TU ngày 11/5/2011 Về đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao địa bàn tỉnh lâm Đồng giai đoạn 2011-2015, Lâm Đồng 169 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (2011), Quyết định số 2571/QĐ-UBND, ngày 11/11/2011, Về việc thành lập Ban quản lý Khu Công nghệ sinh học nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đà Lạt, Lâm Đồng 191 170 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (2011), Quyết định số 2986/QĐ-UBND, ngày 26/12/2011, Về việc phê duyệt đề án nâng cao chất lượng giống trồng, vật nuôi, thủy sản địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011-2015 định hướng đến 2020, Lâm Đồng 171 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (2012), Quyết định số 2286/QĐ-UBND, ngày 01/11/2012, Về việc ban hành phê duyệt Đề án đổi phát triển kinh tế trang trại tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2012-2015 định hướng đến 2020, Lâm Đồng 172 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (2012), Quyết định số 2335/QĐ-UBND, ngày 09/11/2012, Về việc phê duyệt Đề án đổi phát triển kinh tế tập thể tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2012-2015, Lâm Đồng 173 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (2012), Quyết định số 2393/QĐ-UBND, ngày 21/11/2012, Về việc ban hành Kế hoạch hành động thực chiến lược xuất hàng hóa tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2012-2020, định hướng đến 2030, Lâm Đồng 174 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (2012), Quyết định số 2718/QĐ-UBND, ngày 28/12/2012, Về việc phê duyệt quy hoạch phát triển nuôi cá nước lạnh địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến 2020, Lâm Đồng 175 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (2013), Kỷ yếu Hội thảo quốc tế khoa học công nghệ phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Lâm Đồng, Lâm Đồng 176 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (2013), Quyết định số 189/QĐ-UBND, ngày 01/02/2013, Phê duyệt Đề án giảm tổn thất sau thu hoạch nông sản chè, rau, hoa tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013-2015 định hướng đến 2020, Lâm Đồng 177 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (2013), Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 13/3/2013, Về việc phê duyệt quy hoạch vùng sản xuất rau, chè tập trung địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến 2020, Lâm Đồng 192 178 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (2013), Quyết định số 872/QĐ-UBND, ngày 09/5/2013, Phê duyệt kế hoạch tái canh, cải tạo giống cà phê địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013-2015, Lâm Đồng 179 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (2013), Quyết định số 1119/QĐ-UBND, ngày 10/6/2013, Phê duyệt Kế hoạch hành động triển khai thực chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020 địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Lâm Đồng 180 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (2013), Quyết định số 1202/QĐ-UBND, ngày 24/6/2013, Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 định hướng đến năm 2030, Lâm Đồng 181 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (2013), Quyết định số 1232/QĐ-UBND, ngày 27/6/2013, Về việc Phê duyệt quy hoạch tổng thể mặt dự án Khu công nghệ sinh học ứng dụng công nghệ cao Đà Lạt tỷ lệ 1/2000, Lâm Đồng 182 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (2013), Quyết định số 1502/QĐ-UBND, ngày 14/8/2013, Điều chỉnh định 872/QĐ-UBND ngày 09/5/2013 UBND tỉnh kế hoạch tái canh, cải tạo giống cà phê tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013-2015, Lâm Đồng 183 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (2013), Quyết định số 2303/QĐ-UBND, ngày 18/11/2013, Ban hành Chương trình hành động thực Đề án tái cấu kinh tế giai đoạn 2013-2020 địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011-2015, Lâm Đồng 184 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (2014), Báo cáo số 81/BC-UBND, ngày 18/6/2014, Sơ kết 03 năm thực Nghị số 05-NQ/TU, ngày 11/5/2011 Tỉnh ủy đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Lâm Đồng 185 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (2014), Quyết định số 1941/QĐ-UBND, ngày 19/9/2014, Về việc quy hoạch phát triển lúa địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến 2020, Lâm Đồng 193 186 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (2014), Quyết định số 2097/QĐ-UBND, ngày 06/10/2014, Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu công nghệ sinh học nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đà Lạt, tỷ lệ 1/500, Lâm Đồng 187 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (2014), Quyết định số 2153/QĐ-UBND, ngày 13/10/2014, Ban hành chương trình hành động thực 49/NQCP ngày 10/7/2014 Chính phủ tiếp tục thực số chủ trương, sách lớn để kinh tế phát triển nhanh bền vững Việt Nam thành viên Tổ chức Thương mại giới, Lâm Đồng 188 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (2014), Quyết định số 2598/QĐ-UBND, ngày 01/12/2014, Ban hành quy định tạm thời tiêu chí sản xuất nơng nghiệp ứng dụng cơng nghệ cao số trồng, vật nuôi chủ lực địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Lâm Đồng 189 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (2014), Quyết định số 67/2014/QĐUBND, ngày 10/12/2014, Về việc ban hành quy định, danh mục mức hỗ trợ áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nơng nghiệp tốt VietGAP nông nghiệp thủy sản địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Lâm Đồng 190 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (2014), Quyết định số 2897/QĐ-UBND, ngày 31/12/2014, Phê duyệt Quy hoạch nông nghiệp, nông thôn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020, Lâm Đồng 191 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng - Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản Việt Nam (2015), Kỷ yếu Hội thảo khoa học hợp tác đầu lĩnh vực nông nghiệp Lâm Đồng, Lâm Đồng 192 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng - Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam - Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (2015), Dự án Hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng xây dựng mơ hình phát triển nơng nghiệp theo hướng tiếp cận đa ngành cải thiện môi trường đầu nông nghiệp, Lâm Đồng 193 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (2015), Quyết định số 111/QĐ-UBND, ngày 16/01/2015, Về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống nghiên cứu, chuyển giao sản xuất cung ứng giống nông, lâm nghiệp giống vật nuôi, thủy sản tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020, Lâm Đồng 194 194 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (2015), Quyết định số 774/QĐ-UBND, ngày 30/3/2015, Phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp chế biến nông sản tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020, Lâm Đồng 195 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (2015), Quyết định số 1227/QĐ-UBND, ngày 04/6/2015, Phê duyệt kinh phí thực đề án nâng cao chất lượng giống trồng, vật nuôi tỉnh Lâm Đồng năm 2015, Lâm Đồng 196 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (2015), Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND, ngày 24/6/2015, Về việc quy định số tiêu chí cánh đồng lớn cho đối tượng trồng chủ lực địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Lâm Đồng 197 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (2015), Quyết định số 1402/QĐ-UBND, ngày 30/6/2015, Về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nơng nghiệp phát triển chương trình khí sinh học năm 2015, Lâm Đồng 198 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (2015), Quyết định số 2261/QĐ-UBND, ngày 21/10/2015, Về việc phê duyệt quy hoạch phát triển cà phê địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020, Lâm Đồng 199 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (2015), Báo cáo số 258/BC-UBND, ngày 23/11/2015, Tình hình thực kế hoạch kinh tế - xã hội năm 20112015; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020, Lâm Đồng 200 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (2016), Quyết định số 1295/QĐ-UBND, ngày 17/6/2016, Phê duyệt kế hoạch thực Đề án nâng cao chất lượng giống trồng, vật nuôi, thủy sản tỉnh Lâm Đồng đến năm 2016, Lâm Đồng 201 Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (2015), Kỷ yếu Hội thảo quốc tế đẩy mạnh phát triển nông thôn tiểu vùng Mê-Kông dựa nông nghiệp công nghệ cao du lịch bền vững, Lâm Đồng 202 Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng - JICA (2015), Báo cáo Dự án xây dựng mơ hình phát triển nơng nghiệp theo hướng tiếp cận đa ngành cải thiện môi trường đầu nông nghiệp, Lâm Đồng 195 203 Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (2007), Kỷ yếu Hội thảo phát triển nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam, Hà Nội 204 Viện Lịch sử Đảng (2014), Giá trị lý luận thực tiễn Nghị 10 Bộ Chính trị đổi quản lý kinh tế nơng nghiệp, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 205 Bạch Hồng Việt (2012), Một số vấn đề kinh tế Tây Nguyên phát triển bền vững, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 206 Nguyễn Văn Vinh (2010), Đảng tỉnh Thanh Hóa lãnh đạo chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp từ 1986 - 2005, Luận án Tiến sĩ Lịch sử, Học viện Chính trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội ... trình Đảng tỉnh Lâm Đồng đạo phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ năm 2004 đến năm 2015 Để phục dựng trình Đảng tỉnh Lâm Đồng đạo phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ năm 2004. .. Lâm Đồng đạo phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ năm 2004 đến năm 2015 Rút nhận xét khoa học đúc kết kinh nghiệm từ trình Đảng tỉnh Lâm Đồng lãnh đạo phát triển nông nghiệp ứng dụng. .. kết nhằm thúc đẩy nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển Ba là, nhận xét lãnh đạo Đảng tỉnh Lâm Đồng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ năm 2004 đến năm 2015 Để có nhận xét
- Xem thêm -

Xem thêm: Đảng bộ tỉnh lâm đồng lãnh đạo phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ năm 2004 đến năm 2015, Đảng bộ tỉnh lâm đồng lãnh đạo phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ năm 2004 đến năm 2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay