NHẬN DIỆN ĐỒ THỊ (PHẦN 1)

151 9 0
  • Loading ...
1/151 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 08:06

Thầy Lê Anh Tuấn face: Thầy Tuấn học NHẬN DIỆN ĐỒ THỊ (PHẦN 1) [www.toanmath.com] A NHẬN DIỆN CÁC HÀM SỐ THƯỜNG GẶP DẠNG I NHẬN DIỆN HÀM SỐ QUA ĐỒ THỊ Nhận dạng hàm số bậc ba Câu 1: Đồ thị hàm số y  x  3x  hình hình đây? y y 4 O O -2 -1 x A Hình Đi ngày đàng học sàng dại ! Sàng sàng lại tí khơn -1 -1 B Hình x y y -1 x O1 -1 x O -2 -1 -4 C Hình D Hình Câu 2: Đồ thị hàm số y  4x3  6x2 1 có dạng: y y A Hình y B Hình y 1 x O O -1 x O 1 x O C Hình x D Hình Câu 3: Đường cong hình bên d i đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? y -1 x O -2 A y  x3  3x B y  x3  C y  x  3x 3x 1 y  x  D x2 1 Câu 4: Đường cong hình bên d i đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? y x O -1 A y  x  3x 1 C y  x  x 1 B y  x  3x 1 y  x D  x 1 Câu 5: Đường cong hình bên d i đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? y -1 x O -2 Thầy Lê Anh Tuấn A y  x3  3x 1 C y  face: Thầy Tuấn học B y  x  3x y  x3 x4  x2 1  3x D Câu 6: Đường cong hình bên d i đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số y x O hàm số nào? A y  3x 1 B x3  C y  x3  3x2  3x 1 D y   x  x  y  Thầy Lê Anh Tuấn face: Thầy Tuấn học x  = x −  x  + Câu Đồ thị hình bên hàm số nào? y A x x y O + = − x C + y x = − x − B y x Thầy Lê Anh Tuấn face: Thầy Tuấn học y + = − x D y − = x x − − x + B y = Câu Đồ thị sau hàm số nào? x A + y Thầy Lê Anh Tuấn face: Thầy Tuấn học D x -2 -1 O -2 x y = − − x C + y x = − x − x − y Câu Đồ thị hình bên hàm số nào? Đi ngày đàng học sàng dại ! Sàng sàng lại tí khơn x -1 O A y = ( x +1)2 (1− x ) B y = ( x +1)2 (1+ x ) C y = ( x +1)2 (2 − x ) D y = ( x +1)2 (2 + x ) Câu 10 Cho đồ thị hàm số y  f (x)  ax3  bx2  cx  d (a  0) Nếu phương trình thị hàm số có hình dáng biểu diễn nào? A B C D Câu 11 Cho đồ thị hàm số y  có nghiệm kép đồ y  f (x)  ax  bx  cx  d (a  0) biểu diễn hình vẽ sau Khi phương trình f (x)  thỏa mãn điều kiện sau đây? Đi ngày đàng học sàng dại ! Sàng sàng lại tí khơn A Có hai nghiệm âm phân biệt B Có nghiệm kép C Có hai nghiệm phân biệt trái dấu D Vô nghiệm Câu 12 Cho đồ thị hàm số y  f (x)  ax3  bx2  cx  d (a  0).Xét mệnh đề sau: (1) Nếu phương trình y'=0 có nghiệm phân biệt đồ thị hàm số cắt trục Ox điểm phân biệt (2) Nếu phương trình y'=0 có nghiệm kép đồ thị hàm số cắt trục Ox điểm (3) Nếu đồ thị hàm số cắt trục Ox điểm phương trình y'=0 có nghiệm kép vơ nghiệm (4) Nếu ac Do đáp án A sai Hàm số đồng biến khoảng (−∞;−1) (1; +∞) Do đáp án B Hàm số có hai cực trị Do đáp án C sai Vì đồ thị hàm số qua gốc tọa độ nên hệ số tự hàm số phải Do đáp án D sai Chọn B Câu 32 Cho hàm số y = f (x ) có bảng biến thiên sau Chọn phát biểu sai? Đi ngày đàng học sàng dại ! Sàng Thầy Lê Anh Tuấn đ i s n g l i c ũ n g đ ợ c t í k h n face: Thầy Tuấn học A Hàm số đồng biến khoảng (−1; 0) (1;+∞) B Hàm số đạt cực đại x = C Đồ thị hàm số cho biểu diễn hình bên -1 D Hàm số cho y = x −2x −2 O x - -4 Giải: Các phát biểu A, B, C Đáp án D sai x=0 y = −3 , điều chứng tỏ hệ số c =−3 Chọn D Câu 33 Cho hàm số y = f (x ) liên tục  có đồ thị hình (I) Hàm số nghịch biến khoảng (0;1) y (II) Hàm số đồng biến khoảng (−1; 2) (III) Hàm số có ba điểm cực trị (IV) Hàm số có giá trị lớn Số mệnh đề mệnh đề sau là: A B C D x -1O Giải: Xét (0;1) ta thấy đồ thị xuống (từ trái sang phải) nên hàm số nghịch biến Do (I) Xét (−1; 2) ta thấy đồ thị lên, xuống, lên Do (II) sai Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy có ba điểm cực trị Do (III) Hàm số khơng có giá trị lớn Do (IV) sai Chọn B Câu 34: Cho hàm số bậc ba y=f(x) có đồ thị hình vẽ Hỏi đồ thị hàm số y  đường tiệm cận? Đi ngày đàng học sàng dại ! Sàng sàng lại tí khơn | f (x) | có A.1 B.2 C.3 D.4 Hướng dẫn: chọn B Phương trình |f(x)|=0 có x0 nghiệm Do đồ thị hàm số y  Ngồi đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y=0 Vì đồ thị hàm số y | f (x) | | f (x) | có tiệm cận đứng x  x0 có hai đường tiệm cận Câu 35: Cho hàm số y=f(x) gián đoạn x=1 Đồ thị hàm số y=f(x) có hai tiệm cận hình vẽ Biết đồ thị hàm số y=f(x) gồm hai nhánh, nhánh nằm hoàn toàn góc tạo hai đường tiệm cận hình vẽ Hỏi mệnh đề sau sai? A Đồ thị hàm số y f (x) 1 đường liền nét B Đồ thị hàm số y  f (x) f (x) 1 có tiệm cận ngang C.Đồ thị hàm số y  f (2x) có tiệm cận D Đồ thị hàm số y có tiệm cận f (x) 1 Hướng dẫn: Chọn B Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y=1 nên lim f (x)  lim x khơng phải giới hạn hữu hạn Do đồ thị hàm số y  IV x x f lim x f (x) f (x) 1 f (x) (x) 1 khơng có f (x) 1 tiệm cận ngang BÀI TOÁN CHỨA THAM SỐ Câu 36: Cho hàm số bậc ba f (x) f (x)  Vì li m y y  f (x) có đồ thị hình vẽ Tìm tất giá trị m đề đồ thị hàm số f (| x  có nhiều đường tiệm cận m |) A.m=2 B.m≥2 C.m>2 D.m≠2 Hướng dẫn: Chọn C Để đồ thị hàm số y có nhiều đường tiệm cận f (| x  phương trình m |) f (| x  m |)  phải có nhiều ngh f (x  m) có nghiệm phân biệt tất giá trị m thỏa mãn có giá trị trung bình cộng bao iệm  có nhiêu? nhiều Ta nghiệm A B D tìm dương m Từ C l để đồ thị hàm phư số ta thấy ơng trìn h p f (x  m)  h có nghiệm dương tịnh tiến đồ thị hàm số y=f(x) n sang phải g đoạn lớn t r ì n h V ậ y m > Câu 37 Cho phương trình: | x | 2 | x | m  2m Để phương trình Hướng dẫn: chọn đáp án D Ta có : f (x) | x | 2 | x | có đồ thị (C): Phương trình có ba nghiệm phân biệt  x  2x   x  x  ⇒Đáp án D Câu 38 Cho hàm số y  x3  3x 1 có đồ thị (C) hình vẽ.Tìm giá trị m để phương trình: | x3  3x 1| m có nghiệm phân biệt A m=3 B m=1 C m=-1 D m=0 Hướng dẫn giải: Chọn B Từ đồ thị hàm số y  x  3x 1ta suy đồ thị (C1 ) hàm số y | x  3x 1|: Khi đó, phương trình có nghiệm phân biệt  đường thẳng y=m cắt đồ thị (C1 ) điểm phân biệt  m  Câu 39: Cho đồ thị hàm số y  f (x) hình vẽ bên Gía trị m để đương thẳng y  m cắt đồ thị hàm số y | f (| x |) | điểm phân biệt? A −2 < m < B m = C m = D m = m = Lời giải: Chọn đáp án C Đồ thị hàm số y | f (| x |) | hình vẽ: Đường thẳng y  m cắt đồ thị hàm số y | f (| x |) | điểm phân biệt m = Câu 40: Cho phương trình: | x 1 | m  Để phương trình có nghiệm phân biệt tất giá trị m x 1 thỏa mãn có giá trị trung bình cộng bao nhiêu? A  B.-1 Hướng dẫn giải: Chọn A Ta có f (x) | x 1 | có đồ thị (C): x 1 C D.0 Phương trình cho có nghiệm  m   m  1 Hay m  2 m  1 ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 1.D 11.B 22.A 31.B 2.A 12.D 22.A 32.D 3.A 13.C 23.C 33.B 4.A 14.D 24.D 34.B 5.D 15.A 25.C 35.B 6.A 16.A 26.A 36.C 7.A 17.C 27.A 37.D 8.D 18 D 28.A 38.B 9.B 20.A 29.C 39.C 10.A 21.B 30.B 40.A ... x4  2x2 1 đồ thị đồ thị sau đây? C D Câu 26:Cho hàm số C  : y  x4  2x2 1 Đồ thị hàm số C  đồ thị đồ thị sau? A B C Câu 27 :Đồ thị hàm số A D y  3x4  6x2 1 đồ thị đồ thị sau đây?...  nên đồ thị hướng xuống có cực trị nên loại B, D Hàm số qua (0 ;1) nên loại C Câu 28:Cho hàm số A y  x   m 1 x  Đồ thị đồ thị hàm số cho? 2 B C D Nhận dạng hàm phân thức có đồ thị hình... nghiệm kép đồ thị hàm số cắt trục Ox điểm (3) Nếu đồ thị hàm số cắt trục Ox điểm phương trình y'=0 có nghiệm kép vơ nghiệm (4) Nếu ac
- Xem thêm -

Xem thêm: NHẬN DIỆN ĐỒ THỊ (PHẦN 1), NHẬN DIỆN ĐỒ THỊ (PHẦN 1), DẠNG I. NHẬN DIỆN HÀM SỐ QUA ĐỒ THỊ, Nhận dạng hàm trùng phương, III. XÁC ĐỊNH TIỆM CẬN, CỰC TRỊ, TÍNH ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ QUA ĐỒ THỊ, IV. BÀI TOÁN CHỨA THAM SỐ, Nhận dạng hàm phân thức., B. XÁC ĐỊNH DẤU CỦA CÁC HỆ SỐ QUA ĐỒ THỊ, II. NHẬN DIỆN HÀM SỐ QUA PHÉP BIẾN ĐỔI ĐỒ THỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay