BÁO CÁO ĐỒ ÁN CƠ SỞ NGÀNH MẠNG

49 20 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 07:56

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN *** BÁO CÁO ĐỒ ÁN SỞ NGÀNH MẠNG Đề tài: Nguyên lý hệ điều hành: Xây dựng chương trình đọc thơng tin đĩa cứng với định dạng NTFS FAT32 Lập trình mạng: Xây dựng chương trình hiển thị biểu diễn thông tin kết nối mạng nội  Đà Nẵng, 12/2018 Mục lục GVHD: Mai Văn Hà MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH ẢNH PHẦN I: NGUYÊN LÝ HỆ ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Tìm hiểu cấu tạo phần cứng cấu trúc logic Đĩa cứng 1.1.1 Cấu tạo vật lý Đĩa cứng 1.1.2 Thơng số đặc tính 1.2 Hệ thống FAT32 10 1.2.1 Giới thiệu 10 1.2.2 Cấu trúc FAT32 10 1.2.3 Cấu trúc Master Boot Record (MBR) 12 1.3 Cấu trúc logic Đĩa cứng (hệ thống NTFS) 13 1.3.1 Giới thiệu 13 1.3.2 Cấu trúc NTFS 13 1.4 So sánh hệ thống FAT32 NTFS 16 CHƯƠNG THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH 18 2.1 Phân tích yêu cầu 18 2.2 Phân tích chức 18 2.3 Xây dựng chức 19 2.3.1 Hàm ReadHardisksInfo() 19 2.3.2 Hàm ReadLogicalPartitionsInfo() 21 2.3.3 Hàm getString() 23 2.3.4 ListAllLogicalPartitions() 23 2.3.5 ListAllHardisks() 23 CHƯƠNG TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 23 3.1 Môi trường triển khai lựa chọn ngôn ngữ 23 3.2 Kết chức chương trình 23 3.2.1 Giải thích chức chương trình 24 3.2.2 Demo giao diện chương trình 24 3.2.3 Kết chương trình 25 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 26 PHẦN II: LẬP TRÌNH MẠNG 27 DANH MỤC HÌNH ẢNH CHƯƠNG PHẦN I: NGUYÊN LÝ HỆ ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG SỞ LÝ THUYẾT 1.1 1.1.1 1.1.2 Tìm hiểu cấu tạo phần cứng cấu trúc logic Đĩa cứng .8 Cấu tạo vật lý Đĩa cứng Thông số đặc tính 12 Báo cáo đồ án sở ngành mạng Trang Mục lục 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.3.1 1.3.2 1.4 GVHD: Mai Văn Hà Hệ thống FAT32 13 Giới thiệu 13 Cấu trúc FAT32 13 Cấu trúc Master Boot Record (MBR) 15 Cấu trúc logic Đĩa cứng (hệ thống NTFS) 16 Giới thiệu 16 Cấu trúc NTFS 16 So sánh hệ thống FAT32 NTFS .18 CHƯƠNG THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH 20 2.1 Phân tích yêu cầu 20 2.2 Phân tích chức 20 2.3 Xây dựng chức .21 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 Hàm ReadHardisksInfo() 22 Hàm ReadLogicalPartitionsInfo() 24 Hàm getString() 26 ListAllLogicalPartitions() 26 ListAllHardisks() 26 CHƯƠNG TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 26 3.1 Môi trường triển khai lựa chọn ngôn ngữ 26 3.2 Kết chức chương trình 26 3.2.1 3.2.2 3.2.3 Giải thích chức chương trình 26 Demo giao diện chương trình 27 Kết chương trình 28 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 28 Những vấn đề tồn 29 Hướng phát triển 29 PHẦN II: LẬP TRÌNH MẠNG 30 CHƯƠNG SỞ LÝ THUYẾT 30 1.1 Tìm hiểu mạng cục (LAN) 30 1.2 Mạng LAN ? 30 1.1.2 Các kiểu (Topology) mạng LAN 31 Dạng định tuyến 33 Dạng hình vòng 33 Dạng hình 33 Ứng dụng 33 Tốt cho trường hợp mạng nhỏ mạng giao thông thấp lưu lượng liệu thấp 33 Tốt cho trường hợp mạng số trạm hoạt động với tốc độ cao, không cách xa mạng lưu lượng liệu phân bố khơng 33 Hiện mạng hình cách tốt cho trường hợp phải tích hợp liệu tín hiệu tiếng Các mạng đện thoại cơng cộng cấu trúc 33 Độ phức tạp 33 Không phức tạp 33 Báo cáo đồ án sở ngành mạng Trang Mục lục GVHD: Mai Văn Hà Đòi hỏi thiết bị tương đối phức tạp Mặt khác việc đưa thông điệp tuyến đơn giản, đường, trạm phát cần biết địa trạm nhận, thông tin để dẫn đường khác khơng cần thiết 33 Mạng hình xem phức tạp Các trạm nối với thiết bị trung tâm hoạt động thiết bị trung tâm nối tới dây dẫn truyền từ xa 33 Hiệu suất 33 Rất tốt tải thấp giảm hiệu suất mau tải tăng 33 hiệu trường hợp lượng lưu thông cao ổn định nhờ tăng chậm thời gian trễ xuống cấp so với mạng khác 33 Tốt cho trường hợp tải vừa, hiệu suất mạng phụ thuộc trực tiếp vào sức mạnh thiết bị trung tâm 33 Tổng phí 33 Tương đối thấp đặc biệt nhiều thiết bị phát triển hoàn chỉnh bán sản phẩm thị trường Sự dư thừa kênh truyền khuyến để giảm bớt nguy xuất cố mạng 33 Phải dự trù gấp đơi nguồn lực phải phương thức thay nút không hoạt động muốn mạng hoạt động bình thường 33 Tổng phí cao làm nhiệm vụ thiết bị trung tâm, thiết bị trung tâm không dùng vào việc khác Số lượng dây riêng nhiều 33 Nguy 34 Một trạm bị hỏng không ảnh hưởng đến mạng Tuy nhiên mạng nguy bị tổn hại cố đường dây dẫn vấn đề với hành lang Vấn đề khó xác định lại dễ sửa chữa 34 Một trạm bị hỏng ảnh hưởng đến hệ thống trạm phục thuộc vào Tìm Repeater hỏng khó lại việc sửa chữa thẳng hay dùng mưu mẹo xác định điểm hỏng mạng địa bàn rộng khó 34 Độ tin cậy hệ thống phụ thuộc vào thiết bị trung tâm, bị hỏng mạng ngưng hoạt động, ngưng hoạt động thiết bị trung tâm thường không ảnh hưởng đến toàn hệ thống 34 Khả mở rộng 34 Việc thêm định hình lại mạng dễ.Tuy nhiên việc kết nối máy tính thiết bị hãng khác khó chúng phải nhận địa liệu 34 Tương đối dễ thêm bớt trạm làm việc mà nối kết nhiều cho thay đổi Giá thành cho việc thay đổi tương đối thấp 34 Khả mở rộng hạn chế, đa số thiết bị trung tâm chịu đựng số định liên kết Sự hạn chế tốc độ truyền liệu băng tần thường đòi hỏi người sử dụng Các hạn chế giúp cho chức xử lý trung tâm không bị tải tốc độ thu nạp cổng truyền giá thành cổng truyền thiết bị trung tâm thấp 34 1.3 Tìm hiểu socket 35 1.2.1 Giới thiệu socket 35 Báo cáo đồ án sở ngành mạng Trang Mục lục GVHD: Mai Văn Hà Socket giao diện lập trình ứng dụng (API-Application Programming Interface) Nó giới thiệu lần ấn UNIX - BSD 4.2 dạng hàm hệ thống theo cú pháp ngôn ngữ C (socket(), bind(), connect(), send(), receive(), read(), write(), close() , ) Ngày nay, Socket hỗ trợ hầu hết hệ điều hành MS Windows, Linux sử dụng nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau: C, C++, Java, Visual Basic, Visual C++, 35 Socket cho phép thiết lập kênh giao tiếp mà hai đầu kênh đánh dấu hai cổng (port) Thông qua cổng q trình nhận gởi liệu với trình khác 35 35 Hình 20: Mơ hình socket 35 hai kiểu socket: 35 Socket kiểu AF_UNIX cho phép giao tiếp trình máy tính 35 Socket kiểu AF_INET cho phép giao tiếp q trình máy tính khác mạng 35 Để thực giao tiếp, hai trình phải cơng bố số hiệu cổng socket mà sử dụng Mỗi cổng giao tiếp thể địa xác định hệ thống Khi trình gán số hiệu cổng, nhận liệu gởi đến cổng từ trình khác Q trình lại u cầu tạo socket 35 Ngồi số hiệu cổng, hai bên giao tiếp phải biết địa IP Địa IP giúp phân biệt máy tính với máy tính mạng TCP/IP Trong số hiệu cổng dùng để phân biệt trình khác máy tính 36 Trong hình trên, địa trình B1 xác định thông tin: (Host B, Port B1): 36 Địa máy tính địa IP dạng 203.162.36.149 địa theo dạng tên miền www.cit.ctu.edu.vn 36 Số hiệu cổng gán cho Socket phải phạm vi máy tính đó, giá trị khoảng từ đến 65535 (16 bits) Trong đó, cổng từ đến 1023 gọi cổng hệ thống dành riêng cho trình hệ thống 36 Các cổng mặc định số dịch vụ mạng thông dụng: 36 36 Dịch vụ Echo 36 21 36 Báo cáo đồ án sở ngành mạng Trang Mục lục GVHD: Mai Văn Hà Dịch vụ FTP 36 23 36 Dịch vụ Telnet 36 25 36 Dịch vụ E-mail (SMTP) 36 80 37 Dịch vụ Web (HTTP) 37 110 37 Dịch vụ email 37 Xét kiến trúc hệ thống mạng TCP/IP 37 CHƯƠNG 2: 2.1 2.2.1 2.2.2 THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH 43 Phân tích yêu cầu 43 Yêu cầu chức 43 Yêu cầu phi chức 43 CHƯƠNG TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 44 3.1 Môi trường triển khai lựa chọn ngôn ngữ 44 3.2 Kết chức chương trình 44 3.2.1 3.2.2 Demo giao diện chương trình 44 Kết chương trình 47 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 47 Những vấn đề tồn 47 Hướng phát triển 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 Báo cáo đồ án sở ngành mạng Trang Danh mục hình ảnh GVHD: Mai Văn Hà DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1: Cấu trúc ổ đĩa cứng Hình 2: Cấu tạo đĩa từ Hình 3: Cấu trúc đĩa từ Hình 4: Trục quay 10 Hình 5: Đầu đọc (head) 10 Hình 6: Cấu trúc FAT32 10 Hình 7: Master Boot Record 14 Hình 8: Nội dung boot sector 11 Hình 9: Cấu trúc MBR 12 Hình 10: Cấu trúc Partition table 16 Hình 11: Cấu trúc NTFS 13 Hình 12: Master File Table (MFT) 18 Hình 13: Thông tin chung đồ án 24 Hình 14: Thơng tin phân vùng 25 Hình 15: Thơng tin ổ cứng 25 Hình 16: Mạng hình 28 Hình 17: Mạng dạng tuyến 29 Hình 18: Mạng dạng lưới 29 Hình 19: Mạng hình mở rộng 30 Hình 20: Mơ hình socket 32 Hình 21: Cổng socket 33 Hình 22: Kiến trúc hệ thơng mạng TCP/IP 34 Hình 23: Mơ hình TCP/IP 35 Hình 24: Các bước đóng gói mơ hình TCP/IP 36 Hình 25: Các giao thức khác TCP/IP 37 Hình 26: IP Header 37 Hình 27: UDP Header 38 Hình 28: Cách thiết lập kết nối giao thức 39 Hình 29: Truyền nhận gói tin TCP 39 Hình 30: Giao diện gửi thông điệp Server 39 Hình 31: Giao diện gửi thông điệp Client 39 Hình 32: Chức gửi file CLient 39 Hình 33: Chức Chat Client Server 39 Báo cáo đồ án sở ngành mạng Trang Danh mục hình ảnh GVHD: Mai Văn Hà LỜI MỞ ĐẦU Đồ án mơn học Khoa Cơng nghệ thơng tin nói chung Đồ án sở ngành mạng nói riêng nhằm tạo điều kiện giúp cho sinh viên:  Đi sâu nắm vững cách hệ thống kiến thức thu nhận trình học lý thuyết, làm tập thực hành  Từng bước làm quen với cơng tác khoa học định hướng giáo viên hướng dẫn hình thành hành vi nghiên cứu độc lập trợ giúp tài liệu tham khảo  Gắn q trình học lý thuyết với cơng tác nghiên cứu thực tế  Trình bày rõ ràng khoa học vấn đề thuộc lĩnh vực nghiên cứu Qua trình làm đồ án sở ngành mạng, em thêm nhiều kiến thức mới, đồng thời củng cố vững kiến thức học trường Em xin chân thành cảm ơn thầy Mai Văn Hà hướng dẫn nhiệt tình đầy đủ em hồn thành đồ án Trong trình làm đồ án, tất nhiên khơng thể tránh khỏi sai sót, mong thầy thơng cảm bỏ qua Sinh viên Trần Hữu Phúc Báo cáo đồ án sở ngành mạng Trang Danh mục hình ảnh CHƯƠNG GVHD: Mai Văn Hà PHẦN I: NGUYÊN LÝ HỆ ĐIỀU HÀNH TIÊU ĐỀ: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TRUY XUẤT THƠNG TIN Ổ CỨNG VỚI ĐỊNH DẠNG FAT32 VÀ NTFS CHƯƠNG SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Tìm hiểu cấu tạo phần cứng cấu trúc logic Đĩa cứng 1.1.1 Cấu tạo vật lý Đĩa cứng Ổ đĩa cứng thiết bị lưu trữ đọc ghi liệu nhanh chóng tập hợp phân tử từ hóa đĩa quay Ổ đĩa cứng gồm thành phần, phận sau: Hình 1: Cấu trúc ổ đĩa cứng 1.1.1.1 Cụm đĩa Bao gồm toàn đĩa (gọi đĩa từ), trục quay động a Đĩa từ (platter) Báo cáo đồ án sở ngành mạng Trang Danh mục hình ảnh GVHD: Mai Văn Hà Đĩa thường cấu tạo nhôm thủy tinh, bề mặt phủ lớp vật liệu từ tính nơi chứa liệu Mỗi đĩa từ sử dụng hai mặt, đĩa cứng nhiều đĩa từ, chúng gắn song song, quay đồng trục, tốc độ với hoạt động Hình 2: Cấu tạo đĩa từ Track: Trên mặt làm việc đĩa từ chia nhiều vòng tròn đồng tâm gọi track Track ổ đĩa cứng không cố định từ sản xuất, chúng thay đổi vị trí định dạng cấp thấp ổ đĩa (low format) Thông thường đĩa từ từ 312 đến 2048 track Sector: Trên track chia thành phần nhỏ đoạn hướng tâm gọi sector Các sector phần nhỏ cuối chia để chứa liệu Theo chuẩn thông thường sector chứa dung lượng 512 byte Cylinder: Tập hợp track bán kính (cùng số hiệu trên) mặt đĩa khác gọi cylinder Hình 3: Cấu trúc đĩa từ Báo cáo đồ án sở ngành mạng Trang Danh mục hình ảnh GVHD: Mai Văn Hà chỉnh bán sản phẩm thị trường Sự dư thừa kênh truyền khuyến để giảm bớt nguy xuất cố mạng nút không hoạt động muốn mạng hoạt động bình thường thiết bị trung tâm không dùng vào việc khác Số lượng dây riêng nhiều Một trạm bị hỏng không ảnh hưởng đến mạng Tuy nhiên mạng nguy bị tổn hại cố đường dây dẫn vấn đề với hành lang Vấn đề khó xác định lại dễ sửa chữa Một trạm bị hỏng ảnh hưởng đến hệ thống trạm phục thuộc vào Tìm Repeater hỏng khó lại việc sửa chữa thẳng hay dùng mưu mẹo xác định điểm hỏng mạng địa bàn rộng khó Độ tin cậy hệ thống phụ thuộc vào thiết bị trung tâm, bị hỏng mạng ngưng hoạt động, ngưng hoạt động thiết bị trung tâm thường không ảnh hưởng đến toàn hệ thống Khả Việc thêm định mở rộng hình lại mạng dễ.Tuy nhiên việc kết nối máy tính thiết bị hãng khác khó chúng phải nhận địa liệu Tương đối dễ thêm bớt trạm làm việc mà nối kết nhiều cho thay đổi Giá thành cho việc thay đổi tương đối thấp Khả mở rộng hạn chế, đa số thiết bị trung tâm chịu đựng số định liên kết Sự hạn chế tốc độ truyền liệu băng tần thường đòi hỏi người sử dụng Các hạn chế giúp cho chức xử lý trung tâm không bị tải tốc độ thu nạp cổng truyền giá thành cổng truyền thiết bị trung tâm thấp Nguy Báo cáo đồ án sở ngành mạng Trang 34 Danh mục hình ảnh 1.3 GVHD: Mai Văn Hà Tìm hiểu socket 1.2.1 Giới thiệu socket Socket giao diện lập trình ứng dụng (API-Application Programming Interface) Nó giới thiệu lần ấn UNIX - BSD 4.2 dạng hàm hệ thống theo cú pháp ngôn ngữ C (socket(), bind(), connect(), send(), receive(), read(), write(), close() , ) Ngày nay, Socket hỗ trợ hầu hết hệ điều hành MS Windows, Linux sử dụng nhiều ngơn ngữ lập trình khác nhau: C, C++, Java, Visual Basic, Visual C++, Socket cho phép thiết lập kênh giao tiếp mà hai đầu kênh đánh dấu hai cổng (port) Thông qua cổng q trình nhận gởi liệu với q trình khác Hình 20: Mơ hình socket hai kiểu socket: Socket kiểu AF_UNIX cho phép giao tiếp trình máy tính Socket kiểu AF_INET cho phép giao tiếp q trình máy tính khác mạng 1.2.2 Số hiệu cổng (Port Number) Socket Để thực giao tiếp, hai q trình phải cơng bố số hiệu cổng socket mà sử dụng Mỗi cổng giao tiếp thể địa xác định hệ thống Khi q trình gán số hiệu cổng, nhận liệu gởi đến cổng từ q trình khác Q trình lại yêu cầu tạo socket Báo cáo đồ án sở ngành mạng Trang 35 Danh mục hình ảnh GVHD: Mai Văn Hà Ngoài số hiệu cổng, hai bên giao tiếp phải biết địa IP Địa IP giúp phân biệt máy tính với máy tính mạng TCP/IP Trong số hiệu cổng dùng để phân biệt trình khác máy tính Hình 21: Cổng socket Trong hình trên, địa trình B1 xác định thông tin: (Host B, Port B1): Địa máy tính địa IP dạng 203.162.36.149 địa theo dạng tên miền www.cit.ctu.edu.vn Số hiệu cổng gán cho Socket phải phạm vi máy tính đó, giá trị khoảng từ đến 65535 (16 bits) Trong đó, cổng từ đến 1023 gọi cổng hệ thống dành riêng cho trình hệ thống Các cổng mặc định số dịch vụ mạng thơng dụng: Số hiệu cổng Q trình hệ thống Dịch vụ Echo 21 Dịch vụ FTP 23 Dịch vụ Telnet 25 Dịch vụ E-mail (SMTP) Báo cáo đồ án sở ngành mạng Trang 36 Danh mục hình ảnh GVHD: Mai Văn Hà 80 Dịch vụ Web (HTTP) 110 Dịch vụ email 1.2.3 Các chế độ giao tiếp Xét kiến trúc hệ thống mạng TCP/IP Hình 22: Kiến trúc hệ thống mạng TCP/IP Tầng vận chuyển giúp chuyển tiếp thơng điệp chương trình ứng dụng với Nó hoạt động theo hai chế độ: Giao tiếp nối kết, sử dụng giao thức TCP Hoặc giao tiếp không nối kết, sử dụng giao thức UDP Socket giao diện chương trình ứng dụng với tầng vận chuyển Nó cho phép ta chọn giao thức sử dụng tầng vận chuyển TCP hay UDP cho chương trình ứng dụng Bảng sau so sánh khác biệt hai chế độ giao tiếp nối kết không nối kết: So sánh khác biệt hai chế độ giao tiếp nối kết khơng nối kết Chế độ nối kết (TCP) Chế độ khơng nối kết (UDP) Tồn kênh giao tiếp ảo hai bên Không tồn kênh giao tiếp ảo hai giao tiếp bên giao tiếp Dữ liệu gởi theo chế độ bảo Dữ liệu gởi theo chế độ khơng đảm: kiểm tra lỗi truyền lại gói tin lỗi bảo đảm: Khơng kiểm tra lỗi, không hay mất, bảo đảm thứ tự đến gói phát khơng truyền lại gói tin bị lỗi tin Báo cáo đồ án sở ngành mạng Trang 37 Danh mục hình ảnh GVHD: Mai Văn Hà Dữ liệu xác, Tốc độ truyền chậm hay mất, không bảo đảm thứ tự đến gói tin Dữ liệu khơng xác, tốc độ truyền nhanh Thích hợp cho ứng dụng cần tốc độ, khơng cần xác cao: truyền âm thanh, hình ảnh 1.3 Giới thiệu TCP/IP 1.3.1Các lớp mơ hình TCP/IP Hình 23 Mơ hình TCP/IP Mơ hình tham chiếu TCP/IP tương tự kiến trúc OSI, sau số tính chất lớp mơ hình tham chiếu TCP/IP: Lớp Application: quản lý giao thức, hỗ trợ việc trình bày, mã hóa quản lý gọi Lớp Application hỗ trợ nhiều ứng dụng, như: FTP (File Transfer Protocol), HTTP (Hypertext Transfer Protocol), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), DNS (Domain Name System), TFTP (Trivial File Transfer Protocol) Lớp Transport: đảm nhiệm việc vận chuyển từ nguồn đến đích Tầng Transport đảm nhiệm việc truyền liệu thông qua hai giao thức: TCP (Transmission Control Protocol) UDP (User Datagram Protocol) Lớp Internet: đảm nhiệm việc lựa chọn đường tốt cho gói tin Nghi thức sử dụng tầng giao thức IP (Internet Protocol) Lớp Network Interface: tính chất tương tự như hai lớp Data Link Physical kiến trúc OSI Báo cáo đồ án sở ngành mạng Trang 38 Danh mục hình ảnh GVHD: Mai Văn Hà Các bước đóng gói liệu mơ hình TCP/IP Hình 24 Các bước đóng gói mơ hình TCP/IP 1.3.2 Một số giao thức mơ hình TCP/IP Hình 25 Các giao thức khác TCP/IP 1.3.2.1 Giao thức IP (Internet Protocol) Giao thức IP giao thức quan trọng giao thức TCP/IP Mục đích giao thức IP cung cấp khả kết nối mạng thành Báo cáo đồ án sở ngành mạng Trang 39 Danh mục hình ảnh GVHD: Mai Văn Hà liên mạng để truyền liệu IP giao thức cung cấp dịch vụ phân phát datagram theo kiểu không liên kết khơng tin cậy nghĩa khơng cần giai đoạn thiết lập liên kết trước truyền liệu, không đảm bảo IP datagram tới đích khơng trì thơng tin datagram gửi Khuôn dạng đơn vị liệu dùng IP mơ tả sau: Hình 26 IP Header 1.3.2.2 Giao thức UDP (User Datagram Protocol) UDP giao thức không liên kết, cung cấp dịch vụ giao vận không tin cậy, sử dụng thay cho TCP tầng giao vận Khác với TCP, UDP khơng chức thiết lập giải phóng liên kết, khơng chế báo nhận (ACK), khơng xếp đơn vị liệu (datagram) đến dẫn đến tình trạng trùng liệu mà khơng thơng báo lỗi cho người gửi Khuôn dạng UDP datagram mô tả sau: Hình 27 UDP Header Ý nghĩa tham số: Số hiệu cổng nguồn (Source Port - 16 bit): số hiệu cổng nơi gửi datagram Số hiệu cổng đích (Destination Port - 16 bit): số hiệu cổng nơi datagram chuyển tới Độ dài UDP (Length - 16 bit): độ dài tổng cộng kể phần header gói UDP datagram Báo cáo đồ án sở ngành mạng Trang 40 Danh mục hình ảnh GVHD: Mai Văn Hà UDP Checksum (16 bit): dùng để kiểm soát lỗi, phát lỗi UDP datagram bị loại bỏ mà khơng thơng báo trả lại cho trạm gửi UDP chế độ gán quản lý số hiệu cổng (port number) để định danh cho ứng dụng chạy trạm mạng Do chức phức tạp nên UDP xu hoạt động nhanh so với TCP Nó thường dùng cho ứng dụng khơng đòi hỏi độ tin cậy cao giao vận 1.3.2.3 Giao thức TCP (Transmission Control Protocol) TCP cung cấp kết nối tin cậy hai máy tính, kết nối thiết lập trước liệu bắt đầu truyền TCP gọi nghi thức hướng kết nối, với nghi thức TCP trình hoạt động trải qua ba bước sau:  Thiết lập kết nối (Connection establishment)  Truyền liệu (Data transfer)  Kết thúc kết nối (Connection termination) TCP phân chia thông điệp thành segment, sau ráp segment lại bên nhận truyền lại gói liệu bị Với TCP liệu đến đích thứ tự, TCP cung cấp Vitual Circuit ứng dụng bên gửi bên nhận Giao thức TCP thiết lập kết nối phương pháp “Bắt tay lần” (three- way handshake) Hình 28 Cách thiết lập kết nối giao thức Báo cáo đồ án sở ngành mạng Trang 41 Danh mục hình ảnh GVHD: Mai Văn Hà Hình vẽ ví dụ cách thức truyền, nhận gói tin giao thức TCP Hình 29 Truyền, nhận gói tin TCP Giao thức TCP giao thức độ tin cậy cao, nhờ vào phương pháp truyền gói tin, chế điều khiển luồng (flow control), gói tin ACK, … Báo cáo đồ án sở ngành mạng Trang 42 Chương 3: Triển khai đánh giá kết CHƯƠNG 2: 2.1 GVHD: Mai Văn Hà THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH Phân tích u cầu Bài tốn đặt ra: Xây dựng chương trình hiển thị biểu diễn kết nối mạng cục 2.2 Mơ tả chương trình Chương trình xây dựng theo mơ hình trao đổi liệu Client-Server  Máy khách kết nối với máy chủ thông qua địa IP Port  Máy chủ nhìn thấy máy khách kết nối với  Máy chủ hiển thị thơng tin máy khách  Tương tác Client (gửi thông điệp, mail, chat, ) 2.2.1 Yêu cầu chức Các chức chương trình bao gồm:  Hiển thị thơng tin client kết nối đến server (Hostname, MAC, IP)  Chat, gửi thông điệp, truyền File tới client 2.2.2 Yêu cầu phi chức Chương trình đảm bảo làm việc 24/7  Triển khai dễ dàng tất hệ điều hành hỗ trợ môi trường Java  Đảm bảo kết nối liên tục Server với nhiều Client Báo cáo đồ án sở ngành mạng Trang 43 Chương 3: Triển khai đánh giá kết CHƯƠNG GVHD: Mai Văn Hà TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 3.1 Môi trường triển khai lựa chọn ngôn ngữ Sử dụng môi trường Eclipse để triển khai xây dựng chương trình Eclipse mơi trường phát triển tích hợp cho Java, phát triển ban đầu IBM, tổ chức Eclipse Ngồi Java, Eclipse hỗ trợ nhiều ngơn ngữ lập trình khác PHP, C, C++, C#, Python, HTML, XML, JavaScript dùng thêm trình bổ sung (plug-in) Hỗ trợ mạnh cho lập trình, cung cấp đầy đủ thư viện cho lập trình ứng dụng Windows, trình debug dễ dàng trực quan,… 3.2 Kết chức chương trình 3.2.1 Demo giao diện chương trình Hình 30: Giao diện gửi thơng điệp Server Báo cáo đồ án sở ngành mạng Trang 44 Chương 3: Triển khai đánh giá kết GVHD: Mai Văn Hà Hình 31: Giao diện nhận thơng điệp Client Báo cáo đồ án sở ngành mạng Trang 45 Chương 3: Triển khai đánh giá kết GVHD: Mai Văn Hà Hình 32: Chức gởi file Server nhận file Client Hình 33: Chức Chat Client Server Báo cáo đồ án sở ngành mạng Trang 46 Chương 3: Triển khai đánh giá kết GVHD: Mai Văn Hà 3.2.2 Kết chương trình Chương trình cho phép kết nối với nhiều máy Client hiển thị thông tin client, ngồi gửi thơng điệp, chat với nhiều client truyền file Kết chương trình thể qua giao diện demo (các hình ảnh phần trên) KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN Những kết đạt Đồ án xây dựng thành cơng chương trình demo biểu diễn hiển thị thông tin client truyền thông điệp, chat , gửi file tới client Bên cạnh mặc đạt trên, trình làm đồ án chúng em học thêm nhiều kiến thức bổ ích, kinh nghiệm quý giá lý thuyết lập trình Socket Thread…, ngơn ngữ để thực mà cụ thể ngơn ngữ lập trình Java với hỗ trợ mạnh vẽ môi trường phát triển Eclipse Những vấn đề tồn Bên cạnh số vấn đề mà chúng em đạt được, tồn số vấn đề mà chúng em gặp khó khăn chưa giải tiêu biểu như: - Phần giao diện đơn giản - Chức đơn giản … Và số vấn đề tồn khác trình xây dựng, tìm hiểu trình bày báo cáo, xây dựng chương trình mà chúng em chưa thể hoàn chỉnh Hướng phát triển Mở rộng thêm nhiều chức hữu ích: Chặn máy không phép truy cập, … Báo cáo đồ án sở ngành mạng Trang 47 Chương 3: Triển khai đánh giá kết GVHD: Mai Văn Hà TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Cấu Trúc Máy Tính Principles Of Computer Architecture - Class test edition-Augst 1999 Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành - Đặng Vũ Tùng http://www.ntfs.com http://vi.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows http://vi.wikipedia.org/wiki/NTFS Lập trình Socket: https://oracle.com Báo cáo đồ án sở ngành mạng Trang 48 ... Client Server 39 Báo cáo đồ án Cơ sở ngành mạng Trang Danh mục hình ảnh GVHD: Mai Văn Hà LỜI MỞ ĐẦU Đồ án mơn học Khoa Cơng nghệ thơng tin nói chung Đồ án Cơ sở ngành mạng nói riêng nhằm tạo... hồn thành đồ án Trong q trình làm đồ án, tất nhiên khơng thể tránh khỏi sai sót, mong thầy thơng cảm bỏ qua Sinh viên Trần Hữu Phúc Báo cáo đồ án Cơ sở ngành mạng Trang Danh mục hình ảnh CHƯƠNG... file Đồng thời qua bảng thông tin hệ Báo cáo đồ án Cơ sở ngành mạng Trang 14 Danh mục hình ảnh GVHD: Mai Văn Hà điều hành xác định dung lượng trống đĩa đánh dấu vị trí BAD đĩa Bảng FAT ánh xạ
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO ĐỒ ÁN CƠ SỞ NGÀNH MẠNG, BÁO CÁO ĐỒ ÁN CƠ SỞ NGÀNH MẠNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay