Đánh giá công tác thực hiện phương án quy hoạch một số khu dân cư trên địa bàn thị xã bắc kạn giai đoạn 2009 2013

116 22 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 00:21

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - BẾ ĐỨC DƯƠNG ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH MỘT SỐ KHU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2009-2013 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Thái Nguyên, 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - BẾ ĐỨC DƯƠNG ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH MỘT SỐ KHU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2009-2013 Ngành: Quản lí đất đai Mã số: 60.85.01.03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thế Huấn Thái Nguyên, 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn, thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc./ Tác giả luận văn Bế Đức Dương Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập thực đề tài, nhận giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi nhất, ý kiến đóng góp lời bảo quý báu tập thể cá nhân ngồi trường đại học Nơng Lâm Thái Nguyên Đầu tiên xin chân thành cảm ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Thế Huấn người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ suốt thời gian nghiên cứu đề tài hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình Sở Tài nguyên Môi trường Bắc Kạn, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Kạn, phòng Tài nguyên Môi trường thị xã Bắc Kạn quan ban ngành khác có liên quan tạo điều kiện cho thu thập số liệu, thông tin cần thiết để thực luận văn Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành sâu sắc tới giúp đỡ tận tình, q báu đó! Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn Bế Đức Dương Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đề Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu tổng quát 2.2 Mục tiêu cụ thể Yêu cầu đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn 4.1 Ý nghĩa khoa học 4.2 Ý nghĩa thực tiễn Chương TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở khoa học lý luận đề tài 1.1.1 Một số quy định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 1.1.2 Một số quy định công tác thu hồi bồi thường, GPMB 1.1.3 Một số quy định công tác định giá đất để giao đất dân cư 1.2 Cơ sở pháp lý đề tài 12 1.2.1 Các văn Nhà nước công tác quy hoạch 12 1.2.2 Các văn tỉnh Bắc Kạn 13 1.3 Cơ sở thực tiễn đề tài 14 1.3.1 Một số quan điểm quy hoạch khu dân cư giới 14 1.3.2 Một số tồn quy hoạch đô thị Việt Nam 16 1.3.3 Một số quy định tỉnh Bắc Kạn công tác quy hoạch khu dân cư 18 Chương ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 25 Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 25 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 25 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 25 2.3 Nội dung nghiên cứu 25 2.3.1 Tìm hiểu điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 25 2.3.2 Tình hình quản lý sử dụng đất thị xã Bắc Kạn 25 2.3.3 Đánh giá công tác thực quy hoạch số dự án quy hoạch khu dân cư 25 2.3.4 Những khó khăn, thuận lợi giải pháp góp phần hồn thiện cơng tác quy hoạch khu dân cư 26 2.4 Phương pháp nghiên cứu 26 2.4.1 Tài liệu thứ cấp 26 2.4.2 Tài liệu sơ cấp 27 2.4.3 Phương pháp so sánh, phân tích tổng hợp 28 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 29 3.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội thị xã Bắc Kạn 29 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 29 3.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 34 3.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội môi trường 41 3.2 Tình hình quản lý sử dụng đất thị xã Bắc Kạn 44 3.2.1 Tình hình quản lý đất đai thị xã 44 3.2.2 Tình hình sử dụng đất thị xã 47 3.2.3 Tình hình thực quy hoạch thị xã 50 3.3 Đánh giá công tác thực quy hoạch số dự án quy hoạch khu dân cư 53 3.3.1 Các văn pháp quy liên quan đến hai dự án 53 3.3.2 Quy mô hai dự án 55 3.3.3 Đánh giá công tác thực quy hoạch số khu dân cư 57 3.4 Những thuận lợi, khó khăn đề xuất giải pháp cho cơng tác thực quy hoạch khu dân cư địa bàn thị xã Bắc Kạn 76 3.4.1 Thuận lợi 76 3.4.2 Khó khăn 76 3.4.3 Giải pháp 77 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 80 Kết luận 80 Đề nghị 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Kí hiệu Tên đầy đủ BT Bồi thường CN-TTCN Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp GDP Tốc độ tăng trưởng kinh tế GPMB Giải phóng mặt KT-XH Kinh tế xã hội KDC Khu dân cư QH Quy hoạch QSD Quyền sử dụng TN&MT Tài nguyên môi trường TX Thị xã UBND Ủy ban nhân dân XHCN Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Bảng 3.1: Cơ cấu kinh tế giai đoạn 2009-2013 35 Bảng 3.2: Giá trị sản xuất ngành công nghiệp 37 Bảng 3.3: Tình hình sử dụng đất qua năm 47 Bảng 3.4: Phương án mở rộng đất đô thị đến năm 2015 51 Bảng 3.5: Quy mô hai dự án quy hoạch khu dân cư thị xã Bắc Kạn giai đoạn 2009 - 2013 55 Bảng 3.6: Quy hoạch sử dụng đất hai dự án 56 Bảng 3.7: Tổng hợp kết thống kê số hộ thuộc khu vực quy hoạch 57 Bảng 3.8: Các trường hợp làm chậm tiến độ giải phóng mặt 58 Bảng 3.9: Tổng hợp kết bồi thường giải phóng mặt hai dự án 61 Bảng 3.10: Tổng hợp hạng mục xây dựng sở hạ tầng 64 Bảng 3.11: Tổng hợp diện tích phận chức khu dân cư 67 Bảng 3.12: Tổng hợp khu đất hai khu dân cư 69 Bảng 3.13: Tổng hợp giá lô đất theo Quyết định giá đất UBND tỉnh Bắc Kạn 71 Bảng 3.14: Tổng hợp chi giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng thu tiền sử dụng đất 72 Bảng 3.15: Đánh giá hạng mục thực hai dự án 73 Bảng 3.16: Các nguyên nhân gây chậm tiến độ thực quy hoạch khu dân cư 74 Bảng 3.17: Ý kiến người dân khu dân cư 75 Bảng 3.18: Ý kiến người dân mua đất khu dân cư 75 DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ Trang Hình 1.1: Sơ đồ cấu phát triển thị đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 23 Hình 3.1: Cơ cấu ngành kinh tế năm 2013 36 Hình 3.2: Cơ cấu sử dụng đất thị xã Bắc Kạn năm 2013 49 Hình 3.3: Cơ cấu sử dụng đất thị xã Bắc Kạn trước sau quy hoạch 53 Hình 3.4: Số trường hợp làm ảnh hưởng đến q trình bồi thường giải phóng mặt 59 Hình 3.5: Số lơ đất hai khu dân cư 70 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Kết luận TX Bắc Kạn đô thị vùng cao, nằm sâu nội địa vùng Đơng Bắc, có vị trí quan trọng an ninh quốc phòng tỉnh nước Là trung tâm trị, kinh tế - xã hội tỉnh, nơi tập trung quan hành chính, kinh tế xã hội, sở, ban ngành tỉnh, nơi tập trung hầu hết ngành cơng nghiệp nhẹ, cơng nghiệp chế biến… Do có lợi đó, TX Bắc Kạn có sức hút, có khả giao thương, hội nhập trao đổi mặt với bên ngoài, đồng thời tác động lan toả đến phát triển kinh tế - xã hội huyện tỉnh Với tổng diện tích tự nhiên 13.688,00 ha, Bắc Kạn đường phấn đấu trở thành đô thị miền núi phát triển mạnh vùng núi phía Bắc Xây dựng khu thị với chức trung tâm trị, kinh tế, văn hoá, khoa học - kỹ thuật, dịch vụ, đầu mối giao thơng, giao thương ngồi tỉnh, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh Bắc Kạn Với mục tiêu đến năm 2015 xây dựng TX Bắc Kạn đủ tiêu chuẩn trở thành đô thị loại III khu vực miền núi Dự án KDC thị phía Nam KDC Bắc Sân Bay lấy vào 16,41 đất 2 bao gồm đất 13.274,10 m chiếm 8,08%, đất nơng nghiệp 150.833,55 m chiếm 91,92% diện tích đất thu hồi Hai dự án làm ảnh hưởng đến 260 hộ bao gồm hộ đất đất nơng nghiệp Chính lấy nhiều diện tích đất loại đất nhạy cảm nên gây khó khăn cơng tác thu hồi, bồi thường giao đất cho dự án Các khu dân cư hồn thành khơng tăng quỹ đất cho thị xã, làm giảm sức ép đất cho khu vực trung tâm mà đóng góp phần kinh phí không nhỏ cho nguồn thu ngân sách thị xã Với tổng chi bao gồm chi bồi thường GPMB, chi xây dựng sở hạ tầng khoản chi khác; KDC đô thị Bắc Sân Bay với tổng chi 8.261.517.000 đồng, tổng thu tiền sử dụng đất theo đơn giá sàn giá Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrctnu.edu.vn/ tái định cư 32.467.500.000 đồng, thu số tiền sử dụng đất 24.205.983.000 KDC đô thị phía Nam diện tích lớn hơn, nhiều lơ đất biệt thự nên sau trừ chi phí BTGPMB 19.794.709.400 đồng chi xây dựng sở hạ tầng khoản chi Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ khác 48.190.919.860 đồng số tiền sử dụng đất thu 66.082.870.740 đồng Các khu dân cư chậm tiến độ nguyên nhân chủ yếu thiếu vốn, GPMB chậm, khu dân cư quy hoạch vào vùng có nhiều đất nguồn kinh phí chủ đầu tư hạn chế Thủ tục hành cơng đoạn cồng kềnh, thiếu đồng khâu công việc dẫn đến tiến độ bị chậm Tại khu dân cư giao đất cho hộ dân hầu hết khu dân cư chưa hoàn thành sơ hạ tầng, trồng xanh, khó khăn cho hộ dân muốn làm nhà khu quy hoạch Đề nghị Cần tiến hành xây dựng khu tái định cư trước giá đất khu tái định cư đảm bảo thấp giá đất để tính bồi thường để người có đất bị thu hồi nhận tiền bồi thường bàn giao đất theo tiến độ bồi thường Kiên không tiếp tục cấp giấy phép cho chủ đầu tư không hoàn thành xây dựng sở hạ tầng khu dân cư cam kết Không quy hoạch ạt khu dân cư, quy hoạch cần dựa kế hoạch phát triển chung thị xã nguồn vốn huy động Cần tiếp tục kêu gọi doanh nghiệp tham gia vào trình quy hoạch khu dân cư để đẩy nhanh tiến độ thực quy hoạch Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt Chính phủ (2009), Nghị định số: 197/2004/NĐ-CP, ngày 03 tháng 12 năm 2004 Chính phủ việc bồi thường hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất, Tài liệu ấn hành Cục thống kê tỉnh Bắc Kạn (2009, 2010, 2011, 2012, 2013), Niên giám thống kê, NXB thống kê Nguyễn Đô Dũng (2012), http://dothi.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=53aa757848f4-4327-bda2-4253f1e267af, Internet PGS TS Lưu Đức Hải (2012), Phát triển hệ thống đô thị Việt Nam phương hướng phát triển để Hà Nội thành phố sống tốt, http://bmktcn.com/UserFiles/Phamdinhtuyen/Kientrucquyhoach/Quyhoachdothi/ Thanhphosongtot/PThethong%20do%20thi%20VN-LDHai.pdf, Internet Lương Văn Hinh, Nguyễn Ngọc Nông, Nguyễn Đinh Thi (2003), Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất, NXB Nơng nghiệp Hà Nội Lê Hồng Kế (2010), Đô thị hóa phát triển bền vững, Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2003), Luật Đất đai, NXB trị Quốc gia, Hà Nội (1992), , NXB trị Quốc gia, Hà Nội Hồ Thị Lam Trà, Nguyễn Văn Quân (2005), Giáo trình định giá đất bất động sản, NXB Nông nghiệp Hà Nội 10 Lê Quang Trí (2005), Giáo trình quy hoạch sử dụng đất, Đại học Cần Thơ 11 Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Kạn, Phương án thu hồi bồi thường giải phóng mặt dự án khu dân cư thị phía Nam, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Tài liệu nội Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ 12 Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Kạn, Phương án thu hồi bồi thường giải phóng mặt dự án khu dân cư Bắc Sân Bay, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Tài liệu nội 13 UBND thị xã Bắc Kạn (2010), Báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TX Bắc Kạn đến năm 2020 Báo cáo đại hội Đảng thị xã lần thứ V nhiệm kỳ 2010-2015, Tài liệu nội 14 UBND thị xã Bắc Kạn (2010), Báo cáo số 172/BC-KT phòng Kinh tế thị xã, Tài liệu nội 15 UBND thị xã Bắc Kạn (2010), Báo cáo trị Đại hội Đảng thị xã khóa V, nhiệm kỳ 2010-2015, Tài liệu nội 16 UBND thị xã Bắc Kạn (2010), Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu 2011 - 2015 thị xã Bắc Kạn, Tài liệu nội 17 UBND tỉnh Bắc Kạn (2009), Quyết định số 750/QĐ- UBND ngày 14/4/2009 việc quy định số nội dung cụ thể công tác quản lý Nhà nước đất đai áp dụng địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Tài liệu ấn hành 18 UBND tỉnh Bắc Kạn (2009), Quyết định số 1302/QĐ-UBND ngày 03 tháng 08 năm 2009 việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thị xã Bắc Kạn thời kỳ đến năm 2020, Tài liệu ấn hành 19 UBND tỉnh Bắc Kạn (2010), Quyết định số 1928/2010/QĐ- UBND ngày 17/9/2010 việc điều chỉnh, bổ sung số điều Bản quy định số nội dung cụ thể công tác quản lý đất đai áp dụng địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 750/QĐ- UBND ngày 14/4/2009 UBND tỉnh Bắc Kạn, Tài liệu ấn hành 20 UBND tỉnh Bắc Kạn (2010), Quyết định 628/2010/QĐ-UBND UBND tỉnh Bắc Kạn việc ban hành quy định số sách cụ thể bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Tài liệu ấn hành 21 UBND tỉnh Bắc Kạn (2011), Quyết định 1373/2011/QĐ-UBND UBND tỉnh Bắc Kạn Về việc sửa đổi, bổ sung số điều quy định ban hành kèm theo Quyết định số 628/2010/QĐ-UBND ngày 08/4/2010 Uỷ ban nhân dân tỉnh việc ban hành số sách cụ thể bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhà nước thu hồi đất áp dụng địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Tài liệu ấn hành 22 UBND tỉnh Bắc Kạn (2012), Quyết định số 931/2012/QĐ-UBND UBND tỉnh Bắc Kạn việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010 -2020, định hướng đến năm 2030, Tài liệu ấn hành Tài liệu Tiếng Anh 23 FAO, 1976, A framework for land evaluation FAO Soil Bulletin 32 FAO, Rome 24 FAO, 1993, Guidelines for land use planning Development series No FAO, Rome 25 Jacobs, J (1992), The Death and Life of great American cities, New York, NY: Vintage books 85 PHỤ LỤC Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA Tên dự án : ………………………………Số phiếu:………………………… Họ tên chủ hộ : ………………………….Tuổi:……………………………… Địa chỉ: Thơn………………., xóm (khối)…………… Xã(Phường):……… Tổng số nhân gia đình:…………………………………………… NỘI DUNG ĐIỀU TRA I Tình hình triển khai thực đền bù giải phóng mặt dự án :………………………… : Ơng (bà) có tham dự họp phổ biến sách đền bù hỗ trợ tái định cư hay khơng:……………………………………………… Theo Ơng (bà) việc phổ biến chế độ sách vây có phù hợp với tình hình khơng………………………………………………… II Trong trình thu hồi đất Cơ quan định, thông báo việc thu hồi đất gia đình ơng (bà):……………………………………………………………………… Diện tích bị thu hồi giá bồi thường gia đình Ơng (bà) thấy có phù hợp tình hình khơng………………………………………… ………………………………………………………………………………… Giá bồi thường cơng trình trồng diện tích đất bị thu hồi có phù hợp tình hình khơng:………………………………………… ………………………………………………………………………………… III Đối tượng điều kiện bồi thường, hỗ trợ Trong việc xét duyệt đối tượng bồi thường, hỗ trợ, gia đình ơng (bà) có gặp khó khăn vướng mắc khơng…………………………… Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ Theo ông (bà) quy định việc bồi thường, hỗ trợ hợp lý chưa…… ………………………………………………………………………………… Ông (bà) có nhận xét việc xác định đối tượng điều kiện bồi thường Nhà nước……………………………………………………… ………………………………………………………………………………… IV Chính sách hỗ trợ tái định cư Gia đình ơng (bà) có thuộc đối tượng ưu tiên không:………………… ………………………………………………………………………………… Theo ông (bà) việc tái định cư, bố trí đất sở hạ tầng tái định cư công bằng, phù hợp chưa:………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Ơng (bà) có đơn thư việc hỗ trợ lập khu tái định cư không: ………………………………………………………………………………… Ơng (bà) có nhận xét việc tính tốn hỗ trợ tái định cư Nhà nước: ………………………………………………………………………… V Trình tự thực trách nhiệm cấp, ngành Trình tự thực trách nhiệm Hội đồng bồi thường làm phù hợp chưa:………………………………………………………… Hội đồng bồi thường tuân thủ theo nguyên tắc công bằng, dân chủ, cơng khai chưa: ……………………………………………………………… Ơng (bà) có đơn thư trình tự thực trách nhiệm cấp, ngành khơng: ………………………………………………………… VI Tình hình triển khai dự án Chủ dự án thực việc triển khai dự án có tiến độ đề khơng:………………………………………………………………………… Các hạng mục cơng trình khu dân cư có đảm bảo theo thiết kế phê duyệt hay khơng…………………………………………………… Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ VII Tình hình giá đất hai khu dân cư Giá đất hai khu dân c có phù hợp khơng……………………………………………………… Theo Ơng(bà) giá đất có phù hợp với thị trường khu vực không………………………………………………………………………… , ngày … tháng … năm 2014 Chủ hộ ký tên Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA Tên dự án : ………………………………… Số phiếu:………………… Họ tên cán bộ…………………………………Tuổi:…………………… Đơn vị công tác:………………………………………………………… NỘI DUNG ĐIỀU TRA I Sự cần thiết thực quy hoạch dự án khu dân cư địa bàn TX Nhu cầu cần phải thực hi , cần thiết chưa: , cần thiết chưa:………… ………………………………………………………………………………… Qũy đất dành để thực quy hoạch khu dân cư có đáp ứng điều kiện quy hoạch khơng:…………………………………………………… II Trình tự triển khai thực dự án cấp ngành Theo Ông (bà) việc lập quy hoạch dự án khu dân cư có quy trình quy hoạch hay khơng:………………………………………………… Trình tự thực trách nhiệm hội đồng bồi thường làm phù hợp chưa:………………………………………………………… Hội đồng bồi thường thực theo đú , dân chủ, công khai chưa:……………………………………………………… Chủ dự án thực việc triển khai dự án có tiến độ đề khơng:……………………………………………………….………………… III Chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư nhà nước người dân Đơn giá bồi thường đất tài sản cho hộ dân bị thu hồi có phù hợp với tình hình khơng……………………………………………… ………………………………………………………………………………… Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ Tình hình tái định cư cho số hộ dân phải di chuyển chỗ có phù hợp hay khơng………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Theo Ơng (bà) vị trí khu tái định cư cho hộ phải di chuyển chỗ có chỗ cũ hộ khơng………………………………… ………………………………………………………………………………… Theo Ơng (bà) có nhận xét việc tính tốn hỗ trợ tái định cư nhà nước…………………………………………………………………… IV Tình hình triển khai thực dự án chủ đầu tư không: ………………………………………………………………………………… không……………………………………… Tình hình xây dựng sở hạ tầng khu dân cư có triển khai thực theo tiến độ đề không………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Các hạng mục công trình khu dân cư có đảm bảo theo thiết kế phê duyệt hay khơng…………………………………………………… ………………………………………………………………………………… V Tình hình giá đất hai khu dân cư có phù hợp khơng……………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Theo Ơng(bà) giá đất có phù hợp với thị trường khu vực không………………………………………………………………………… Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ VI Tính hiệu hai khu dân cư Theo Ông(bà) hiệu việc quy hoạch khu dân cư kinh tế xã hội TX nào………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Quy hoạch khu dân cư có tác động khu vực liên kề…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… , ngày … tháng … năm 2014 Cán trả lời (Ký, ghi rõ họ tên) Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ ... hoạch số khu dân cư địa bàn TX Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2009- 2013 - Đề xuất giải pháp nhằm góp phần hồn thiện công tác thực quy hoạch, giao đất dân cư thuộc khu dân cư địa bàn TX Bắc Kạn. .. - BẾ ĐỨC DƯƠNG ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH MỘT SỐ KHU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2009- 2013 Ngành: Quản lí đất đai Mã số: 60.85.01.03 LUẬN VĂN THẠC... đánh giá công tác thực phương án quy hoạch số khu dân cư địa bàn TX Bắc Kạn từ rút học cần thiết cho công tác quy hoạch thực quy hoạch địa bàn TX Bắc Kạn cần thiết Xuất phát từ u cầu thực tiễn đó,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác thực hiện phương án quy hoạch một số khu dân cư trên địa bàn thị xã bắc kạn giai đoạn 2009 2013 , Đánh giá công tác thực hiện phương án quy hoạch một số khu dân cư trên địa bàn thị xã bắc kạn giai đoạn 2009 2013

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay