Đánh giá hiệu quả sử dụng đất trồng lúa và đề xuất hướng sử dụng hợp lý đất trồng lúa huyện sơn dương, tỉnh tuyên quang

140 23 0
  • Loading ...
1/140 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 00:21

ĐẠI HỌC THÁ I NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - HOÀNG TRẦN TRUNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA ĐỀ XUẤT HƯỚNG SỬ DỤNG HỢP ĐẤT TRỒNG LÚA HUYỆN SƠN DƯƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN ĐẤT ĐAI THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁ I NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - HOÀNG TRẦN TRUNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA ĐỀ XUẤT HƯỚNG SỬ DỤNG HỢP ĐẤT TRỒNG LÚA HUYỆN SƠN DƯƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG Ngành: Quản đất đai Mã số: 60.85.01.03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN ĐẤT ĐAI Người hướng dẫn khoa học: TS HOÀNG VĂN HÙNG THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN - Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị - Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Hồng Trần Trung Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập nghiên cứu trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, nhận quan tâm dạy dỗ bảo ân cần thầy giáo, cô giáo, ủng hộ giúp đỡ nhiệt tình bạn đồng nghiệp, động viên kịp thời gia đình người thân giúp tơi vượt qua trở ngại khó khăn để hồn thành chương trình đào tạo Thạc sỹ chun ngành: Quản đất đai - Tài nguyên Môi trường - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên hướng dẫn khoa học tạo điều kiện tốt cho tơi q trình thực luận văn Xin cảm ơn Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Tuyên Quang, UBND huyện huyện Sơn Dương phòng: Tài ngun Mơi trường, Tài chính, Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn, Thống kê hộ gia đình tham gia vấn giúp đỡ việc điều tra nghiên cứu thực tế để hoàn thành luận văn Trong trình nghiên cứu thực luận văn, điều kiện hạn chế thời gian, nhân lực khó khăn khách quan nên khơng tránh khỏi thiếu sót Tơi mong muốn nhận ý kiến đóng góp q báu thầy, giáo, nhà khoa học bạn bè đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! , ngày tháng năm 2014 Học viên Hoàng Trần Trung Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vi MỞ ĐẦU .1 Chương .5 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Một số sở luận sử dụng đất nông nghiệp tình hình sử dụng đất nơng nghiệp giới Việt Nam 1.1.1 Một số luận sử dụng đất nông nghiệp 1.1.2 Tình hình sử dụng đất nơng nghiệp giới Việt Nam 1.2 Sử dụng đất nông nghiệp theo quan điểm bền vững 1.3 luận hiệu quả, hiệu sử dụng đất .11 1.3.1 Khái quát hiệu quả, hiệu sử dụng đất 11 1.3.2 Sự cần thiết phải .12 đánh giá hiệu sử dụng đất 1.3.3 Tiêu chuẩn đánh giá hiệu sử dụng đất 13 1.3.4 Phân loại hiệu 13 1.3.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng đất nông nghiệp .15 1.4 Các nghiên cứu liên quan đến nâng cao hiệu sử dụng đất phát triển sản xuất nông nghiệp giới Việt Nam .18 1.4.1 Các nghiên cứu giới 18 1.4.2 Những nghiên cứu Việt Nam .19 Chương 22 NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 22 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 22 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu .22 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2.1.3 Thời gian nghiên cứu: Từ 15/6/2013 đến 15/9/2014 22 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2.2 Nội dung nghiên cứu 22 2.2.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang ảnh hưởng tới sản xuất lúa 22 2.2.2 Đánh giá thực trạng sử dụng đất lúa huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 23 2.2.3 Đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất trồng lúa huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang .23 2.2.4 Nghiên cứu số yếu tố ảnh hưởng tới trình sản xuất lúa địa bàn nghiên cứu 24 2.2.5 Một số đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất trồng lúa huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang .24 2.3 Phương pháp nghiên cứu 24 2.3.1 Phương pháp thu thập, xử tài liệu, số liệu 24 2.3.2 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu .26 2.3.3 Phương pháp đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp .26 Chương 30 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 30 3.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tác động đến sử dụng đất trồng lúa huyện Sơn Dương 30 3.1.1 Điều kiện tự nhiên, Tài nguyên Môi trường 30 3.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế xã hội 39 3.2 Hiện trạng sử dụng đất huyện Sơn Dương 48 3.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất trồng lúa huyện Sơn Dương .52 3.4 Các yếu tố ảnh hưởng tới trình sản xuất lúa 68 3.5 Định hướng sử dụng đất trồng lúa huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 73 3.6 Một số đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất trồng lúa huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 77 KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ .83 Kết luận 83 Đề nghị 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO .85 PHỤ LỤC Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt BVTV Chữ viết đầy đủ Bảo vệ thực vật BQ Bình quân CPTG Chi phí trung gian ĐVT Đơn vị tính FAO (Food and Agriculture Organization) Tổ chức Nông nghiệp Lương thực Liên Hợp Quốc TCP Tổng chi phí GDP Tổng sản phẩm quốc nội GTGT Giá trị gia tăng GTSP Giá trị sản phẩm IRRI Viện nghiên cứu lúa Quốc tế KH Khấu hao LĐ Lao động LUT Loại hình sử dụng đất LUU Kiểu sử dụng đất TNHH Thu nhập hỗn hợp RRA Phương pháp đánh giá nhanh nông thơn PRA Phương pháp đánh giá nơng thơn có người dân tham gia Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Biến động diện tích đất sản xuất nơng nghiệp diện tích đất trồng hàng năm Việt Nam Bảng 2.1: Phân cấp tiêu đánh giá hiệu kinh tế 27 Bảng 2.2 Phân cấp tiêu đánh giá hiệu xã hội 29 Bảng 2.3 Phân cấp tiêu đánh giá hiệu môi trường 29 Bảng 3.1: Bảng phân loại đất theo phân loại định lượng .32 FAO-UNESCO-WRB huyện Sơn Dương 32 Bảng 3.2: Cơ cấu kinh tế huyện Sơn Dương giai đoạn 2005 - 2013 40 Bảng 3.3: Giá trị sản xuất nông nghiệp huyện Sơn Dương qua năm 40 Bảng 3.4: Kết ngành chăn nuôi huyện Sơn Dương qua số năm 42 Bảng 3.5: Dân số số hộ huyện Sơn Dương qua năm 44 Bảng 3.6: Hiện trạng sử dụng đất huyện Sơn Dương năm 2013 48 Bảng 3.7: Diện tích đất lúa giao theo đối tượng sử dụng năm 2013 49 Bảng 3.8: Kết thực quy hoạch sử dụng đất lúa 50 theo quy hoạch duyệt đến năm 2010 51 Bảng 3.9: Biến động đất trồng lúa huyện Sơn Dương giai đoạn 2000-2013 .52 Bảng 3.10: Các loại hình sử dụng đất trồng lúa huyện Sơn Dương .52 Bảng 3.11: Các loại hình sử dụng đất chủ yếu địa bàn huyện .57 Bảng 3.12: Đánh giá hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất trồng lúa địa bàn huyện 60 Bảng 3.13: Đánh giá hiệu xã hội loại hình sử dụng đất trồng lúa địa bàn huyện 64 Bảng 3.14: Đánh giá hiệu môi trường loại hình sử dụng đất trồng lúa huyện Sơn Dương, 66 tỉnh Tuyên Quang 66 Bảng 3.15: Đánh giá mức độ hiệu loại hình sử dụng đất 67 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1: Biểu diễn tương quan nhóm yếu tố tổ chức sản xuất với hiệu sử dụng đất lúa huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 69 Biểu đồ 3.2: Biểu diễn tương quan nhóm yếu tố kinh tế xã hội với hiệu sử dụng đất lúa huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 70 Biểu đồ 3.3: Biểu diễn tương quan nhóm yếu tố canh tác với hiệu sử dụng đất lúa huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 71 Biểu đồ 3.4: Biểu diễn tương quan nhóm yếu tố tự nhiên với hiệu sử dụng đất lúa huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 71 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ PHỤ LỤC 6: MỨC ĐẦU TƯ CHO CÁC LOẠI CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA (tính bình qn cho ha) STT A B Chi phí Lúa Ngơ Cà chua Vật chất (1000đ) 16.081,485 11.903,85 39.984,54 Giống 1.159,5 1.474,3 22.500 Làm đất 4.798,0 3.460,37 4.126,5 Phân chuồng 1.183,75 789,4 1.150 NPK 2.226,25 2.169,83 3.615 Đạm 2.706,0 1.924 1.788 Kali 2.254,0 1.330 1.260 Thuốc BVTV 891,4 174,3 256 Vơi 138,08 316,6 Chi phí khác 724,515 265,05 5.289,04 Công lao động 250 207 474 (cơng) Số hóa Trung tâm Học liệu 5.321 Dưa chuột 11.023,5 1.263 3.312,2 826,8 2.161 2.112 1.344 610,0 00,00 534,5 224 144 Lạc 15.709,11 808 3.457,11 736 2.228 1.644 1.302 213,0 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ PHỤ LỤC 7: HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÁC LOẠI CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA (tính bình quân cho ha) Giá trị STT Cây trồng Chi phí Thu nhập Hiệu sử Giá trị ngày sản xuất sản xuất (1000đ) (1000đ) dụng vốn công lao động (1000đ) (lần) (1000đ/công) Lúa xuân 30.227,55 15.565,17 14.522,73 0,93 52,24 Lúa mùa 29.731,78 15.705,82 14.166,61 0.91 55,34 Ngô xuân 22.684,86 11.926,14 10.758,72 0,90 51,97 Ngô hè-thu 22.045,32 11.525,9 10.519.42 0,93 51,57 Ngô đông 22.741,29 11.625,9 11.115.39 0,96 52,43 Lạc xuân 31.382 15.709,11 15.672,86 0,99 69,97 Dưa chuột 19.840 11.023,5 0,8 61,23 8.816,5 (Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra nông hộ) Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ PHỤ LỤC 8: HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÂY LÚA * Chi phí Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ PHỤ LỤC 9: Lúa mùa STT A Chi phí Chi phí/ 1ha Chi phí/ Số lượng Thành tiền (kg) (1000đ) Vật chất Giống Phân chuồng Số lượng 15.705,82 48,0 Làm đất 1.440 Thành tiền (1000đ) 15.565,17 29.3 4.870 879 4.726 412 824,0 102.9 1.543,5 NPK 445,4 2.447,5 401 2.005 Đạm 230 2.760 221 2.652 Kali 121 1.694 201 2.814 Thuốc BVTV Vơi 460,8 43,6 Chi phí khác B Lúa xn Lao động (công) 139,52 430,6 42,7 136,64 1.070 378,43 278 256 * Hiệu kinh tế STT Hạng Mục Lúa xuân Lúa mùa Tính/ Tính/1 Tạ 45,05 44.98 1000đ/kg 6,71 6,61 Đơn vị Sản lượng Giá bán Tổng thu nhập 1000đ 30.227,55 29.731,78 Thu nhập 1000đ 14.522,73 14.166,61 1000đ/công 40 44,11 Lần 0.4 10,32 Giá trị ngày công lao động Hiệu suất đồng vốn Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ PHỤ LỤC 10: HIỆU QUẢ KINH TẾ CÂY NGƠ * Chi phí - Ngơ Ngơ xn Chi phí/ 1ha Số hóa Trung tâm Học liệu Ngơ hè -thu Chi phí/ Ngơ đơng Chi phí/ http://www.lrc-tnu.edu.vn/ STT Chi PHỤ LỤC 11:phí A B Số lượng (kg) Vật chất Giống Làm đất Phân chuồng NPK Đạm Kali Thuốc BVTV Vơi Chi phí khác Lao động(cơng) 15,7 398 447 160 90 Thành Thành Thành Số lượng Số lượng Tiền tiền Tiền (kg) (kg) (1000đ) (1000đ) (1000đ) 11.926,14 11.625,9 11.525,9 1.570 16.3 1.690 1.163 16,9 3.427,10 3.341,8 3.612,2 796 313.6 945 627,2 297 2.235 433,4 2.107,5 2.167 421,5 1.920 172 1.740 2.112 145 1.260 100 1.330 1.400 95 113,0 200 210,0 316,60 00,00 289,04 271,6 234,5 207 204 212 * Hiệu STT Hạng Mục Đơn vị Ngô xn Ngơ hè - thu Ngơ đơng Tính/1 Tính/1 Tính/1 Sản lượng Tạ Giá bán 1000đ/kg Tổng thu nhập 1000đ 22.684,86 22.045,32 22.741,29 Thu nhập 1000đ 10.758,72 10.519.42 11.115.39 Giá trị ngày công lao động 1000đ/công Hiệu suất đồng vốn Số hóa Trung tâm Học liệu Lần 36,18 35,16 36,27 6,27 6,27 6.27 51,97 51,57 52,43 0,90 0,93 0,96 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ HIỆU QUẢ KINH TẾ CÂY LẠC DƯA CHUỘT * Chi phí Lạc Dưa chuột Chi phí/ 1ha STT A Chi phí Số lượng(kg) Vật chất Giống 20,2 Làm đất Chi phí/ Thành tiền (1000đ) Số lượng(kg) Thành Tiền (1000đ) 15.709,11 11.023,5 808 1.263 3.457,11 3.312,2 Phân chuồng 368 736 413,4 826,8 NPK 456 2.228 432,2 2.161 Đạm 137 1.644 172 2.112 Kali 93 1.302 96 1.344 610,0 213,0 Thuốc BVTV 00,00 Vơi Chi phí khác B Lao động(công) 5.321 534,5 224 144 * Hiệu STT Hạng Mục Đơn vị Lạc xuân Tính/ Dưa chuột Tính/ Sản lượng Tạ 14,2 52,1 Giá bán 1000đ/kg 22,1 3,2 Tổng thu nhập 1000đ 31.382 19.840 Thu nhập 1000đ Giá trị ngày công 1000đ/công lao động Hiệu suất đồng Lần vốn 15.672,86 8.816.5 69,97 61,23 0,99 0,8 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Phụ lục 11: PRIMER 10/24/2014 Similarity - Create triangular similarity/distance matrix Worksheet File: D:\Cao hoc\Cao hoc K20\Trung K20QLDD TQ\So lieu Hoang Tran Trung\To chuc san xuat\To chuc san xuat.pri MDS - Non-metric Multi-Dimensional Scaling Similarity Matrix File: Sheet1 Data type: Similarities Sample selection: All Best 3-d configuration (Stress: 0.01) Sample -0.20 -0.73 -0.52 Bao tieu san pham 0.61 0.46 -0.43 Phan tich thi truong 0.97 -0.29 0.21 Du bao thi truong 0.96 -0.29 0.21 Cong lao dong -1.41 -0.31 0.18 HTX -0.39 0.17 0.56 0.43 0.52 0.02 -0.97 0.47 -0.23 Dien tich The che Canh tra h Best 2-d configuration (Stress: 0.01) Sample 0.24 0.87 Bao tieu san pham -0.75 -0.48 Phan tich thi truong -0.99 0.23 Du bao thi truong -0.98 0.24 Cong lao dong 1.47 0.20 HTX 0.49 -0.49 -0.57 -0.28 Dien tich The che Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Canh tranh 1.09 -0.29 STRESS VALUES Repeat 3D 2D 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 0.01 0.16 0.01 0.01 10 0.01 0.01 ** = Maximum number of iterations used 3-d : Minimum stress: 0.01 occurred 10 times 2-d : Minimum stress: 0.01 occurred times Outputs Plot: Plot1 PCA - Principal Component Analysis Worksheet File: D:\Cao hoc\Cao hoc K20\Trung K20QLDD TQ\So lieu Hoang Tran Trung\To chuc san xuat\To chuc san xuat.pri Sample selection: All Variable selection: All Eigenvalues PC Eigenvalues %Variation Cum.%Va riation 92.24 57.3 57.3 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 30.05 18.7 76.0 18.62 11.6 87.5 8.39 5.2 92.7 6.43 4.0 96.7 Eigenvectors (Coefficients in the linear combinations of variables making up PC's) Variable PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 Ng D Quy -0.093 0.074 -0.019 0.021 0.006 Ng V Tiep -0.092 0.069 0.007 0.061 0.056 Ngo V Tuan -0.092 0.061 0.036 -0.006 -0.119 P V Hoang -0.094 0.071 0.022 0.037 -0.049 P H Cuong -0.091 0.078 0.008 0.075 0.018 Ng C Dat -0.088 0.079 -0.031 0.062 0.075 Ng Cuong -0.093 0.074 -0.019 0.021 0.006 Ng V Chinh -0.046 0.105 -0.107 -0.022 0.185 Ng V Anh -0.095 0.063 0.020 0.024 -0.005 Ng C Diep -0.080 0.080 -0.040 0.093 0.127 Ng T Cuong -0.087 0.072 -0.005 0.090 0.107 Ng T -0.067 0.048 -0.164 0.042 -0.025 Them -0.095 0.063 0.020 0.024 -0.005 D V Dat -0.101 0.025 0.008 0.035 -0.006 P K Long -0.034 -0.016 -0.199 -0.032 0.088 D V An -0.043 0.087 -0.173 0.000 0.051 Ng T Nhuong -0.095 0.063 0.020 0.024 -0.005 D K Hung -0.101 0.025 0.008 0.035 -0.006 Ng V Tien -0.101 0.025 0.008 0.035 -0.006 Ng N Dai -0.043 0.087 -0.173 0.000 0.051 Ng V Tai -0.095 0.063 0.020 0.024 -0.005 Ng T Thinh -0.101 0.025 0.008 0.035 -0.006 D V Phong -0.092 0.069 0.033 -0.018 0.022 Ng V Doan -0.043 0.087 -0.173 0.000 0.051 Ng V Trang -0.034 0.037 -0.189 -0.019 0.081 Ng V Tuan -0.091 0.066 0.035 0.002 0.013 Ng V Hanh -0.083 0.087 0.010 -0.060 0.066 D D Tu -0.094 0.074 -0.011 -0.003 -0.061 Ng V Toan -0.038 0.045 -0.206 0.030 -0.007 Trg V Luong -0.028 0.052 -0.204 -0.033 0.034 Q Tuan Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Ng V Kham -0.094 0.071 0.022 0.037 -0.049 D K Hong -0.067 0.048 -0.164 0.042 -0.025 Ng Nang Minh -0.094 0.071 0.022 0.037 -0.049 Ng T Mui -0.097 0.042 -0.005 0.089 0.018 Ng P Nga -0.098 0.048 -0.036 0.044 -0.001 V H Duy -0.094 0.071 0.022 0.037 -0.049 H A Tuan -0.094 0.071 0.022 0.037 -0.049 Ng V Oanh -0.083 -0.073 0.040 -0.109 -0.058 V T Lam -0.092 0.080 -0.022 0.033 0.000 Ng T Manh -0.094 0.071 0.022 0.037 -0.049 Ng V Hai -0.089 0.086 0.013 -0.071 -0.022 Ng N Ba -0.091 0.047 0.061 -0.084 0.032 Ng V Tu -0.099 0.038 0.024 0.004 -0.026 D V Nam -0.094 0.071 0.022 0.037 -0.049 Ng V Nam -0.091 0.042 0.038 -0.047 0.006 D T Hai -0.099 0.038 0.024 0.004 -0.026 D T Phuong -0.098 0.039 -0.038 0.051 -0.049 Ng T Ha -0.061 0.102 -0.132 0.026 -0.022 D T Khuong -0.040 0.114 -0.100 -0.164 -0.068 Ng T Thu -0.094 0.074 -0.011 -0.003 -0.061 Ng V Ty -0.088 0.067 0.051 -0.052 -0.096 Ng V Lam -0.052 0.103 -0.112 -0.110 -0.092 Ng S Cao -0.091 0.079 0.036 -0.007 -0.023 Ng T Dao -0.092 0.061 0.036 -0.006 -0.119 Ng V Quan -0.088 0.085 0.055 -0.034 -0.003 Ng T Be -0.084 0.065 0.049 -0.086 0.046 Ng V Qua -0.024 -0.119 -0.147 -0.044 0.063 Ng S Tien -0.089 0.067 0.054 -0.071 0.039 D V Quy -0.030 0.081 -0.064 -0.175 0.126 Ng D Thuy -0.082 -0.062 -0.045 -0.036 0.020 Ng V An -0.100 0.032 0.009 0.050 -0.053 Ng V Huan -0.093 0.027 0.060 -0.079 -0.091 Ng P Quy -0.088 -0.085 -0.030 0.069 -0.048 Ng G Tao -0.070 -0.123 -0.039 -0.048 -0.076 Dg H Hanh -0.071 -0.112 0.021 -0.102 -0.093 Ng D Ca -0.076 -0.112 -0.047 -0.038 0.050 Ng C Vu -0.087 -0.100 -0.008 0.010 -0.006 Ng T Chung -0.080 -0.109 0.009 -0.068 -0.033 NG T Hoc -0.063 -0.105 0.033 -0.130 -0.020 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Dg T Son -0.079 -0.105 0.010 -0.053 0.055 Dg T Thanh -0.043 -0.121 0.010 -0.161 -0.052 D T Vui -0.064 -0.103 0.036 -0.147 0.116 Ng T Doan -0.041 -0.116 -0.139 -0.054 0.078 T T Pham -0.007 -0.116 -0.142 -0.148 0.041 Ng H Hoa -0.073 0.103 -0.016 -0.141 0.020 Ng V Ha -0.006 -0.083 -0.181 -0.018 0.150 Dg T Tu -0.076 -0.099 -0.005 -0.008 -0.161 Ng X Hung -0.064 -0.014 -0.176 0.055 -0.025 T V Hung -0.046 0.117 -0.077 -0.016 -0.108 Ng V Cuong -0.088 -0.053 0.090 -0.062 -0.017 Ng V Hung -0.081 0.047 0.116 -0.080 -0.014 Ng D Long -0.095 -0.048 0.050 0.019 -0.065 Ng V Doan -0.100 -0.023 0.027 -0.055 0.042 Ng Trg Tinh -0.099 -0.039 0.032 0.049 0.053 T V Hung -0.044 0.097 -0.041 -0.205 0.050 Ng Q Hoi -0.094 -0.030 -0.013 0.129 -0.029 Ng Trung Thuc -0.088 0.054 0.078 0.039 -0.109 Ng V Hoan -0.046 -0.096 -0.105 -0.160 0.047 Ng T Quan -0.020 -0.097 -0.082 -0.173 -0.207 Ng D Thanh -0.069 -0.069 0.070 -0.100 -0.182 Ng V Tho -0.087 -0.100 -0.008 0.010 -0.006 Ng T Anh -0.078 -0.100 -0.066 0.029 -0.015 D V Ha -0.083 -0.094 -0.017 0.030 -0.109 Ng V Toan -0.020 -0.097 -0.185 0.029 0.012 Ng T Hoa -0.074 0.054 0.079 -0.123 -0.149 H V Dan -0.076 -0.104 -0.058 0.027 -0.109 D T Ha -0.068 0.083 -0.121 -0.025 0.032 Ng V Dao -0.072 -0.111 -0.039 0.118 -0.023 Ng V Dan -0.088 -0.072 -0.041 0.105 0.014 Ng V Tu -0.087 -0.079 -0.032 0.092 0.034 Ng T Yen -0.089 -0.078 0.025 -0.087 -0.036 L X Loi -0.048 -0.097 -0.158 0.060 -0.020 Ng X Hoa -0.069 -0.045 -0.147 -0.059 -0.064 Ng T Tung -0.046 0.093 -0.002 -0.205 0.149 Ng D Khai -0.071 -0.087 0.088 -0.080 0.127 Ng A Toan -0.094 0.071 0.022 0.037 -0.049 Ng T Trung -0.087 -0.068 0.046 -0.098 0.060 NG V Thuy -0.071 -0.088 -0.088 0.133 -0.014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Ng T Trang -0.073 -0.113 -0.060 0.019 -0.051 D V Thuc -0.096 -0.046 -0.026 0.065 0.051 Ng -0.098 -0.062 0.008 -0.001 -0.006 Ng V An -0.078 -0.098 0.068 0.068 -0.042 Ng H Cong -0.095 -0.067 0.011 -0.042 0.039 Ng T Hien -0.086 -0.048 0.073 0.109 0.030 Ng N Kien -0.078 -0.098 0.068 0.068 -0.042 Ng T Do -0.093 0.051 0.062 0.042 0.010 M V Cuong -0.088 -0.085 -0.030 0.069 -0.048 T T Tu -0.078 -0.001 0.134 0.031 0.095 Ng T Dung -0.045 0.087 0.109 -0.180 0.100 Ng T Duyen -0.045 -0.112 0.065 -0.191 0.022 T D Tu -0.097 0.058 0.024 0.000 -0.009 Ng T ong -0.088 -0.085 -0.030 0.069 -0.048 Ng T Doan -0.094 0.064 0.011 0.038 0.053 Ng Thang -0.076 -0.112 0.023 -0.073 0.052 Ng Tien -0.074 -0.107 0.023 -0.102 0.087 Ng T An -0.088 -0.072 -0.041 0.105 0.014 Ng C Dac -0.085 -0.101 -0.004 -0.028 0.034 D V Duc -0.070 0.092 0.088 -0.116 0.053 T T Mai -0.088 -0.085 -0.030 0.069 -0.048 Ng D Thuy -0.094 0.064 0.011 0.038 0.053 D V Doan -0.067 -0.117 0.037 -0.117 -0.032 Ng D Dung -0.089 0.073 -0.027 0.037 0.071 NG V Trung -0.094 0.064 0.011 0.038 0.053 D Q Bat -0.089 -0.077 -0.035 0.068 0.047 Ng M Lan -0.084 0.030 0.120 0.043 -0.044 Ng T Nguyet -0.031 -0.116 0.102 0.117 0.057 Ng V Nham -0.071 0.048 0.141 0.017 0.089 Ng L Anh -0.103 -0.011 0.027 -0.014 -0.006 Ng T T Huong -0.069 -0.094 0.007 0.006 0.004 V N Hoa -0.081 0.075 -0.036 0.070 0.124 Ng V An -0.084 0.030 0.120 0.043 -0.044 Ng V Dong -0.077 0.057 0.081 -0.162 -0.004 V P Chuyen -0.096 -0.027 -0.022 -0.076 0.066 Vg V Chat -0.088 -0.072 -0.041 0.105 0.014 Ng T N Hoa -0.055 0.021 -0.118 -0.213 0.003 Ng T P Bien -0.064 -0.088 0.030 0.079 0.226 Ng T Thuy -0.069 -0.123 0.047 0.069 -0.038 thinh Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Ng T Hoi -0.082 -0.104 -0.002 -0.025 -0.056 Ng -0.014 -0.055 0.134 0.074 0.282 Ng N Mai -0.074 -0.110 0.020 -0.085 -0.052 Ng T Binh -0.036 0.031 -0.202 -0.032 -0.112 Ng T Ban -0.002 -0.175 -0.058 0.041 -0.003 Ng T Ngoc -0.096 -0.052 -0.019 0.067 -0.052 Ng V Ngon -0.031 -0.085 0.080 0.029 0.288 Ng N Long -0.095 0.063 0.020 0.024 -0.005 H T Long -0.065 -0.068 0.002 -0.027 0.249 M V Tiem -0.078 -0.031 0.004 0.007 0.237 Ng T Huyen -0.060 -0.127 0.063 0.091 -0.063 Ng D Thuy -0.086 0.003 0.085 0.129 0.036 Ng V Tang -0.073 -0.077 0.049 -0.163 0.059 Ng T Nen -0.067 0.048 -0.164 0.042 -0.025 Thang Principal Component Scores Sample SCORE1 SCORE2 SCORE3 SCORE4 SCORE5 Dien tich -0.467 -12.993 -2.678 0.854 -0.046 Bao tieu san pham 7.499 3.452 -0.651 3.272 -2.704 Phan tich thi truong 8.184 0.802 2.355 -3.827 1.870 Du bao thi truong 9.023 -0.064 2.611 -2.051 1.276 -16.318 -0.126 7.593 0.553 -0.760 -3.142 3.658 -2.626 3.766 4.633 6.365 1.726 0.164 1.025 -2.969 -11.143 3.544 -6.768 -3.592 -1.301 Cong lao dong HTX The che Canh tra h Outputs Plot: Plot2 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... cứu đề tài: "Đánh giá hiệu sử dụng đất trồng lúa đề xuất hướng sử dụng hợp lý đất trồng lúa huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang" Mục tiêu tổng quát đề tài Đánh giá hiệu sử dụng đất trồng lúa đề xuất. .. TRUNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA VÀ ĐỀ XUẤT HƯỚNG SỬ DỤNG HỢP LÝ ĐẤT TRỒNG LÚA HUYỆN SƠN DƯƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60.85.01.03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT... trồng lúa đề xuất hướng sử dụng hợp lý đất trồng lúa huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Mục tiêu cụ thể đề tài - Đánh giá hiệu sử dụng đất trồng lúa huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; - Nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất trồng lúa và đề xuất hướng sử dụng hợp lý đất trồng lúa huyện sơn dương, tỉnh tuyên quang , Đánh giá hiệu quả sử dụng đất trồng lúa và đề xuất hướng sử dụng hợp lý đất trồng lúa huyện sơn dương, tỉnh tuyên quang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay