Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ, phân bón đến năng suất và chất lượng giống ngô nếp lai HN88 tại cẩm phả quảng ninh

158 24 0
  • Loading ...
1/158 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 00:20

ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG ANH ĐỆ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI VỤ, PHÂN BĨN ĐẾN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG GIỐNG NGƠ NẾP LAI HN88 TẠI CẨM PHẢ - QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG Thái Nguyên, năm 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG ANH ĐỆ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI VỤ, PHÂN BĨN ĐẾN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG GIỐNG NGƠ NẾP LAI HN88 TẠI CẨM PHẢ - QUẢNG NINH Chuyên ngành : Khoa học trồng Mã số : 60 62 01 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG Người hướng dẫn khoa học: TS Trần Trung Kiên Thái Nguyên, năm 2014 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, đầy đủ, rõ nguồn gốc chưa sử dụng để bảo vệ học vị Các thông tin, tài liệu tham khảo sử dụng luận văn rõ nguồn gốc Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn Tôi xin chịu trách nhiệm trước Hội đồng bảo vệ luận văn, Khoa Nơng học, Phòng Quản lý đào tạo sau đại học Nhà trường thông tin, số liệu đề tài Thái Nguyên, ngày 15 tháng 12 năm 2014 Người viết cam đoan Hồng Anh Đệ Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn nà y, tơi nhận nhiều giúp đỡ thầ y giáo hướng dẫn, quan chủ quản Tôi xin chân thành cảm ơn thầ y cô giáo Khoa Nông học, đặc biệt xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới TS Trần Trung Kiên - Phó Giám đốc Trun g tâm ĐTTNCXH, người tận tình hướng dẫn tơi suốt trình thực Đề tài Cả m ơn thầ y cô Trường Đại học Nô ng Lâm Thái Ngu yê n, Phòng Quản lý đào tạo sau đại học, Khoa Nông học, người tru yền thụ cho kiến thức phương pháp nghiên cứu quý báu thời gian học tập nghiên cứu trường cuối Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, bạn sinh viên…Những người quan tâm, chia sẻ tạo điều kiện giúp đỡ thời gian học tập nghiên cứu vừa qua Tôi xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 15 tháng 12 năm 2014 Tác giả luận văn Hồng Anh Đệ Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đề Mục tiêu đề tài Yêu cầu đề tài .2 Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn đề tài .3 4.1 Ý nghĩa khoa học .3 4.2 Ý nghĩa thực tiễn Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.2 Tình hình sản xuất ngơ giới Việt Nam .5 1.2.1 Tình hình sản xuất ngơ giới 1.2.2 Tình hình sản xuất ngơ Việt Nam 1.2.3 Tình hình sản xuất ngô tỉnh Quảng Ninh 11 1.2.4 Tình hình sản xuất ngơ Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 16 1.3 Nghiên cứu thời vụ trồng ngô giới Việt Nam 17 1.3.1 Nghiên cứu thời vụ trồng ngô giới 17 1.3.2 Nghiên cứu thời vụ gieo trồng ngô Việt Nam 20 1.4 Tình hình nghiên cứu phân bón cho ngơ giới Việt Nam 22 1.4.1 Tình hình nghiên cứu phân bón cho ngơ giới 22 1.4.2 Tình hình nghiên cứu phân bón cho ngơ Việt Nam 27 Chương 2: VẬT LIỆU, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 2.1 Vật liệu nghiên cứu 38 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 38 2.2.1 Địa điểm tiến hành đề tài 38 2.2.2 Thời gian tiến hành đề tài 38 2.3 Nội dung nghiên cứu 39 2.4 Phương pháp nghiên cứu .39 2.4.1 Phương pháp thí nghiệm 39 Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ 2.4.2 Quy trình kỹ thuật 40 2.4.3 Các tiêu phương pháp theo dõi, đánh giá 41 2.4.4 Phương pháp xử lý số liệu 46 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 47 3.1 Nghiên cứu ảnh hưởng thời vụ đến sinh trưởng, phát triển, suất chất lượng giống ngô nếp lai HN88 vụ Xuân (2013 2014) Cẩm Phả Quảng Ninh 47 3.1.1 Ảnh hưởng thời vụ gieo trồng đến giai đoạn sinh trưởng phát triển giống ngô nếp lai HN88 Cẩm Phả - Quảng Ninh 47 3.1.2 Ảnh hưởng thời vụ gieo trồng đến đặc điểm hình thái sinh lý giống ngơ nếp lai HN88 Cẩm Phả - Quảng Ninh 49 3.1.3 Ảnh hưởng thời vụ tới khả chống đổ giống ngô nếp lai HN88 Cẩm Phả - Quảng Ninh 53 3.1.4 Ảnh hưởng thời vụ tới khả chống chịu sâu, bệnh giống ngô nếp lai HN88 Cẩm Phả - Quảng Ninh 54 3.1.5 Ảnh hưởng thời vụ tới suát bắp tươi suất thân giống ngô nếp lai HN88 Cẩm Phả - Quảng Ninh 55 3.1.6 Ảnh hưởng thời vụ tới chất lượng thử nếm giống ngô nếp lai HN88 Cẩm Phả - Quảng Ninh 57 3.1.7 Ảnh hưởng thời vụ đến trạng thái cây, trạng thái bắp, độ che kín bắp giống ngô nếp lai HN88 Cẩm Phả - Quảng Ninh 58 3.1.8 Ảnh hưởng thời vụ đến yếu tố cấu thành suất giống ngô nếp lai HN88 Cẩm Phả - Quảng Ninh 59 3.1.9 Ảnh hưởng thời vụ trồng đến suất hạt khô giống ngô nếp lai HN88 Cẩm Phả - Quảng Ninh 63 3.2 Nghiên cứu ảnh hưởng phân bónđến sinh trưởng, phát triển, suất chất lượng giống ngô nếp lai HN88 vụ Xuân (2013 2014) Cẩm Phả - Quảng Ninh 64 3.2.1 Ảnh hưởng cơng thức phân bón vô khác đến giai đoạn sinh trưởng phát triển giống ngô nếp lai HN88 vụ Xuân (2013 2014) Cẩm Phả - Quảng Ninh 64 Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ 3.2.2 Ảnh hưởng phân bónđến đặc điểm hình thái giống ngô nếp lai HN88 vụ Xuân (2013 2014) Cẩm Phả - Quảng Ninh 65 3.2.3 Ảnh hưởng phân bónđến khả chống chịu sâu, bệnh hại khả chống đổ giống ngô nếp lai HN88 vụ Xuân (2013 2014) Cẩm Phả - Quảng Ninh 68 3.2.4 Ảnh hưởng phân bónđến suất bắp tươi suất thân giống ngô nếp lai HN88 vụ Xuân (2013 2014) Cẩm Phả - Quảng Ninh 70 3.2.5 Ảnh hưởng phân bónđến chất lượng thử nếm giống ngô nếp lai HN88 vụ Xuân (2013 2014) Cẩm Phả - Quảng Ninh 71 3.2.6 Ảnh hưởng phân bónđến yếu tố cấu thành suất giống ngô nếp lai HN88 vụ Xuân (2013 2014) Cẩm phả Quảng Ninh 72 3.2.7 Ảnh hưởng phân bónđến suất hạt khô giống ngô nếp lai HN88 vụ Xuân (2013 2014) Cẩm Phả - Quảng Ninh 74 3.2.8 Đánh giá hiệu kinh tế qua cơng thức phân bón vơ khác 75 KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 77 Kết luận .77 Đề nghị 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BNNPTNT : Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn CC : Cao CD bắp : Chiều dài bắp CIMMYT : International Maize and Wheat Improvement Center (Trung tâm Cải tạo ngô Lúa mỳ quốc tế) Cs : Cộng CSDTL : Chỉ số diện tích CT : Cơng thức CV(%) : Coefficient of variation (Hệ số biến ðộng) Đb : Đóng bắp Đ/c : Đối chứng ĐK bắp : Đường kính bắp FAO : Food and Agriculture Organization of the United Nations (Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc) IRRI : International Rice Research Institute (Viện Nghiên cứu chương trình lương thực giới) KL1000 hạt : Khối lượng 1000 hạt LSD.05 95%) NSLT : Least significant difference (Sai khác nhỏ có ý nghĩa NSTT : Năng suất lý thuyết : Năng suất thực thu NXB : Nhà xuất P : Probability (Xác suất) QCVN : Quy chuẩn Việt Nam TB : Trung bình TCN : Tiêu chuẩn ngành TGST : Thời gian sinh trưởng Tr : Trang TW : Trung ương X2013 : Vụ Xuân 2013 X2014 : Vụ Xuân 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Tình hình sản xuất ngơ giới giai đoạn 2004- 2013 Bảng 1.2 Sản xuất ngô số châu lục giới năm 2013 Bảng 1.3 Diện tích, suất, sản lượng ngơ, lúa mì, gạo lúa giới năm 2013 Bảng 1.4 Tình hình sản xuất ngơ Việt Nam giai đoạn 2004- 2013 Bảng 1.5 Tình hình sản xuất ngơ vùng năm 2013 10 Bảng 1.6 Sản xuất ngô tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2003 - 2013 12 Bảng 1.7 Sản xuất ngô Tỉnh Quảng Ninh chia theo huyện, thị xã, Thành phố giai đoạn 2003 – 2013 13 Bảng 1.8 Sản xuất ngô Thành phố Cẩm Phả giai đoạn 2004 - 2013 16 Bảng 4.1 Nhu cầu dinh dưỡng ngô giai đoạn sinh trưởng (%) 27 Bảng 3.2 Chiều cao chiều cao đóng bắp giống ngơ nếp lai HN88 qua thời vụ gieo trồng Cẩm Phả, Quảng Ninh 50 Bảng 3.3 Số số diện tích giống ngơ nếp lai HN88 qua thời vụ gieo trồng Cẩm Phả, Quảng Ninh 51 Bảng 3.4 Ảnh hưởng thời vụ gieo trồng đến khả chống đổcủa giống ngô nếp lai HN88 Cẩm Phả, Quảng Ninh 53 Bảng 3.5 Mức độ nhiễm sâu bệnh giống ngô nếp lai HN88 qua thời vụ gieo trồng Cẩm Phả, Quảng Ninh 54 Bảng 3.6 Ảnh hưởng thời vụ gieo trồng đến suất bắp tươi suất thân giống ngô nếp lai HN88 Cẩm Phả, Quảng Ninh 56 Bảng 3.7a Ảnh hưởng thời vụ gieo trồng đến chất lượng thử nếm giống ngô nếp lai HN88 Cẩm Phả, Quảng Ninh 57 Bảng 3.7b Ảnh hưởng thời vụ gieo trồng đến chất lượng thử nếm giống ngô nếp lai HN88 Cẩm Phả, Quảng Ninh 58 Bảng 3.8.Ảnh hưởng thời vụ gieo trồng đến trạng thái cây, trạng thái bắp, độ che kín bắp giống ngơ nếp lai HN88 Cẩm Phả, Quảng Ninh 58 Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ viii Bảng 3.9b Ảnh hưởng thời vụ gieo trồng đến yếu tố cấu thành suất giống ngô nếp lai HN88 Cẩm Phả, Quảng Ninh 61 Bảng 3.10 Ảnh hưởng thời vụ gieo trồng đến suất thực thucủa giống ngô nếp lai HN88 Cẩm Phả, Quảng Ninh 63 Bảng 3.11 Các giai đoạn sinh trưởng phát triển giống ngô nếp lai HN88 qua tổ hợp phân bón vụ Xuân 2013 2014 Cẩm Phả, Quảng Ninh 64 Bảng 3.12a Chiều cao chiều cao đóng bắp giống ngơ nếp lai HN88 qua tổ hợp phân bón vụ Xuân 2013 Xuân 2014 Cẩm Phả Quảng Ninh 66 Bảng 3.12b Số số diện tích giống ngơ nếp lai HN88 qua tổ hợp phân bón vụ Xuân 2013 Xuân 2014 Cẩm Phả, Quảng Ninh 67 Bảng 3.13 Ảnh hưởng phân bón đến khả chống đổ giống HN88 Cẩm Phả, Quảng Ninh 69 Bảng 3.14 Mức độ nhiễm sâu, bệnh hại giống HN88 qua tổ hợp phân bón Cẩm Phả, Quảng Ninh 69 Bảng 3.15 Ảnh hưởng phân bón đến suất bắp tươi suất thân giống ngô nếp lai HN88 Cẩm Phả, Quảng Ninh 71 Bảng 3.16 Ảnh hưởng phân bón đến chất lượng thử nếm giống HN88 Cẩm Phả, Quảng Ninh 72 Bảng 3.17a Ảnh hưởng phân bón đến yếu tố cấu thành suất giống HN88 Cẩm Phả, Quảng Ninh 72 Bảng 3.17b Ảnh hưởng phân bón đến yếu tố cấu thành suất giống ngô nếp lai HN88 Cẩm Phả, Quảng Ninh 74 Bảng 3.18 Ảnh hưởng phân bón đến suấtgiống ngơ nếp lai HN88 Cẩm Phả, Quảng Ninh 74 Bảng 3.19 Hiệu kinh tế cơng thức phân bón khác 75 Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 85.9615 42.9808 0.42 0.670 CTHUC 1268.91 253.781 2.50 0.102 * RESIDUAL 10 1015.96 101.596 * TOTAL (CORRECTED) 17 2370.83 139.460 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSLT FILE PB14 26/ 8/14 16:54 :PAGE 14 VARIATE V016 NSLT LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 5.46444 2.73222 0.09 0.910 CTHUC 652.772 130.554 4.51 0.021 * RESIDUAL 10 289.232 28.9232 * TOTAL (CORRECTED) 17 947.468 55.7334 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTT FILE PB14 26/ 8/14 16:54 :PAGE 15 VARIATE V017 NSTT SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 17.4363 8.71813 0.26 0.780 CTHUC 826.874 165.375 4.88 0.016 * RESIDUAL 10 338.900 33.8900 * TOTAL (CORRECTED) 17 1183.21 69.6006 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE PB14 26/ 8/14 16:54 :PAGE 16 MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS SE(N= 5%LSD CCAY 161.933 168.750 165.517 6 6) 10DF NLAI NOS SE(N= 5%LSD 3.57089 11.2520 DB/CC 6 NSTL NSBT 49.3447 49.7606 48.8680 6) 10DF NLAI SE(N= 5%LSD NOS 6 6) 10DF NLAI SE(N= 5%LSD 6) 10DF NOS 6 SOLA CSDTL 16.5667 2.74358 16.4667 2.71199 16.7833 2.83480 0.331401 1.04426 M1000 258.714 255.003 260.199 4.11493 12.9663 Số hóa Trung tâm Học liệu 0.170891 0.538483 CDB 79.9500 83.8833 80.8500 0.811005E-01 0.255551 1.96441 6.18994 BAP/CAY 12.7619 12.5476 13.4762 10.7381 10.5238 10.8095 0.698310 2.20040 0.725390 2.28573 0.687844 2.16742 0.990438E-02 0.312090E-01 DB 14.9033 15.0733 14.9233 DKB 4.24167 4.33000 4.29833 HANGHAT 12.6000 12.6333 12.7333 SOHAT 31.3167 30.7167 30.4833 0.719684E-01 0.985074E-01 0.881056 0.226775 0.310401 2.77624 NSLT 56.5614 55.7600 55.2203 NSTT 34.0183 31.6108 32.9233 2.19557 6.91832 2.37662 7.48882 tnu.edu.vn/ 0.965682 0.983007 0.957017 MEANS FOR EFFECT CTHUC CTHUC NOS 3 3 3 SE(N= 5%LSD 3) 10DF CTHUC NOS 3 3 3 SE(N= 5%LSD 3) 10DF CTHUC NOS 3 3 3 SE(N= 5%LSD 3) 10DF CTHUC NOS 3 3 3 CCAY 150.533 157.133 162.933 169.400 174.100 178.300 SOLA 16.4667 16.5667 16.6000 16.8667 16.6000 16.5333 CSDTL 2.22345 2.50962 2.68235 3.01735 2.92964 3.21834 CDB 75.9000 76.7000 79.1667 83.2000 86.5667 87.8333 5.05000 15.9127 0.241676 0.761531 0.114693 0.361403 2.77810 8.75390 DB/CC 50.3776 48.7753 48.6371 49.2011 49.6895 49.2659 NSTL 9.57143 10.8571 12.5238 14.5714 14.8095 15.2381 NSBT 7.85714 9.04762 10.5714 12.4762 12.1429 12.0476 BAP/CAY 0.965587 0.981982 0.974786 0.974134 0.965350 0.949573 0.987560 3.11184 1.02586 3.23251 0.972758 3.06520 DB 14.5000 14.7433 15.0033 15.4400 15.2000 14.9133 DKB 4.13333 4.23333 4.21000 4.40333 4.45000 4.31000 HANGHAT 12.4000 12.7333 12.6000 13.0000 12.6667 12.5333 SOHAT 26.8667 29.3000 30.2000 33.8000 32.7000 32.1667 0.468672 1.47680 0.101779 0.320708 0.139311 0.438973 1.24600 3.92619 M1000 244.745 248.462 265.679 259.397 266.118 263.430 NSLT 44.9447 51.9883 56.4020 63.3731 60.6993 57.6760 NSTT 22.0533 27.3016 30.4029 39.7345 40.2087 37.4037 0.140069E-01 0.441363E-01 SE(N= 3) 5.81939 3.10501 3.36105 5%LSD 10DF 18.3371 9.78398 10.5908 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE PB14 26/ 8/14 16:54 :PAGE 17 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE CCAY SOLA CSDTL CDB DB/CC NSTL NSBT BAP/CAY DB DKB HANGHAT SOHAT GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |NLAI |CTHUC | (N= 18) SD/MEAN | NO BASED ON BASED ON % | | OBS TOTAL SS RESID SS | | 18 165.40 12.284 8.7469 5.3 0.4352 0.0235 18 16.606 0.37176 0.41860 2.5 0.4407 0.8879 18 2.7635 0.37794 0.19865 7.2 0.5622 0.0013 18 81.561 6.2684 4.8118 5.9 0.3712 0.0499 18 49.324 1.4903 1.7105 3.5 0.6788 0.8272 18 12.929 2.6155 1.7768 13.7 0.6545 0.0135 18 10.690 2.2002 1.6849 15.8 0.9546 0.0352 18 0.96857 0.24103E-010.24261E-01 2.5 0.2166 0.6751 18 14.967 0.70060 0.81176 5.4 0.9245 0.7704 18 4.2900 0.18049 0.17629 4.1 0.6928 0.3005 18 12.656 0.27273 0.24129 1.9 0.6273 0.1422 18 30.839 2.9350 2.1581 7.0 0.7943 0.0260 Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ | | | | M1000 NSLT NSTT 18 18 18 257.97 55.847 32.851 11.809 7.4655 8.3427 10.079 5.3780 5.8215 3.9 0.6703 9.6 0.9101 17.7 0.7803 0.1020 0.0208 0.0164 Thí nghiệm thời vụ 2014 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CCAY FILE TV13 26/ 8/14 10:24 :PAGE VARIATE V003 CCAY LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 166.249 83.1247 0.43 0.666 CTHUC 484.897 121.224 0.63 0.655 * RESIDUAL 1533.85 191.731 * TOTAL (CORRECTED) 14 2185.00 156.071 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SOLA FILE TV13 26/ 8/14 10:24 :PAGE VARIATE V004 SOLA SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 545332 272666 1.03 0.403 CTHUC 1.40400 351000 1.32 0.341 * RESIDUAL 2.12800 266000 * TOTAL (CORRECTED) 14 4.07733 291238 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CSDTL FILE TV13 26/ 8/14 10:24 :PAGE VARIATE V005 CSDTL SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 388351 194175 4.10 0.059 CTHUC 991339 247835 5.23 0.023 * RESIDUAL 379319 474149E-01 * TOTAL (CORRECTED) 14 1.75901 125644 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CDB FILE TV13 26/ 8/14 10:24 :PAGE VARIATE V006 CDB SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 13.8892 6.94461 0.29 0.757 CTHUC 47.3047 11.8262 0.50 0.741 * RESIDUAL 190.511 23.8139 * TOTAL (CORRECTED) 14 251.705 17.9790 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DB/CC FILE TV13 26/ 8/14 10:24 :PAGE VARIATE V007 DB/CC SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 9.02886 4.51443 0.70 0.528 CTHUC 32.1672 8.04181 1.25 0.365 * RESIDUAL 51.5491 6.44363 * TOTAL (CORRECTED) 14 92.7452 6.62466 - Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTL FILE TV13 26/ 8/14 10:24 :PAGE VARIATE V008 NSTL LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 6.28343 3.14171 1.27 0.333 CTHUC 52.9015 13.2254 5.34 0.022 * RESIDUAL 19.8276 2.47845 * TOTAL (CORRECTED) 14 79.0126 5.64375 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSBT FILE TV13 26/ 8/14 10:24 :PAGE VARIATE V009 NSBT SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 5.04501 2.52250 1.16 0.361 CTHUC 45.0805 11.2701 5.20 0.024 * RESIDUAL 17.3447 2.16808 * TOTAL (CORRECTED) 14 67.4702 4.81930 BALANCED ANOVA FOR VARIATE BAP/CAY FILE TV13 26/ 8/14 10:24 :PAGE VARIATE V010 BAP/CAY LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 584594E-03 292297E-03 0.61 0.572 CTHUC 278479E-02 696198E-03 1.45 0.304 * RESIDUAL 384983E-02 481229E-03 * TOTAL (CORRECTED) 14 721922E-02 515658E-03 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DB FILE TV13 26/ 8/14 10:24 :PAGE VARIATE V011 DB LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 292133E-01 146067E-01 0.01 0.992 CTHUC 3.31940 829850 0.54 0.712 * RESIDUAL 12.2797 1.53496 * TOTAL (CORRECTED) 14 15.6283 1.11631 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKB FILE TV13 26/ 8/14 10:24 :PAGE 10 VARIATE V012 DKB LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 349734E-01 174867E-01 0.74 0.510 CTHUC 155466 388666E-01 1.65 0.254 * RESIDUAL 188893 236117E-01 * TOTAL (CORRECTED) 14 379333 270952E-01 BALANCED ANOVA FOR VARIATE HANGHAT FILE TV13 26/ 8/14 10:24 :PAGE 11 VARIATE V013 HANGHAT LN SOURCE OF VARIATION SQUARES SQUARES Số hóa Trung tâm Học liệu LN DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB tnu.edu.vn/ ER ============================================================================= NLAI 112000 559999E-01 0.89 0.449 CTHUC 922667 230667 3.68 0.055 * RESIDUAL 501333 626666E-01 * TOTAL (CORRECTED) 14 1.53600 109714 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SOHAT FILE TV13 26/ 8/14 10:24 :PAGE 12 VARIATE V014 SOHAT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 5.31523 2.65762 0.71 0.524 CTHUC 59.0863 14.7716 3.94 0.047 * RESIDUAL 30.0281 3.75351 * TOTAL (CORRECTED) 14 94.4296 6.74497 BALANCED ANOVA FOR VARIATE M1000 FILE TV13 26/ 8/14 10:24 :PAGE 13 VARIATE V015 M1000 LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 79.5261 39.7631 0.41 0.681 CTHUC 835.692 208.923 2.15 0.165 * RESIDUAL 777.353 97.1691 * TOTAL (CORRECTED) 14 1692.57 120.898 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSLT FILE TV13 26/ 8/14 10:24 :PAGE 14 VARIATE V016 NSLT SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 35.6377 17.8189 1.24 0.341 CTHUC 551.116 137.779 9.58 0.004 * RESIDUAL 115.029 14.3787 * TOTAL (CORRECTED) 14 701.783 50.1273 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTT FILE TV13 26/ 8/14 10:24 :PAGE 15 VARIATE V017 NSTT SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 35.6362 17.8181 1.13 0.370 CTHUC 418.954 104.739 6.67 0.012 * RESIDUAL 125.656 15.7070 * TOTAL (CORRECTED) 14 580.246 41.4462 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TV13 26/ 8/14 10:24 :PAGE 16 MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI SE(N= 5%LSD NOS 5) 8DF 5 CCAY 175.420 168.960 167.880 6.19244 20.1929 Số hóa Trung tâm Học liệu SOLA CSDTL 16.6000 3.12407 16.4400 2.73175 16.9000 2.96060 0.230651 0.752131 0.973806E-01 0.317548 CDB 82.6200 80.4620 82.3620 2.18238 7.11652 tnu.edu.vn/ NLAI SE(N= 5%LSD NOS 5 5) 8DF NLAI SE(N= 5%LSD NOS 5 5) 8DF NLAI NOS 5 DB/CC 47.2577 47.7583 49.0957 NSTL 13.3714 14.5600 13.0571 NSBT 11.2914 12.2000 10.8000 BAP/CAY 0.973933 0.964474 0.979609 1.13522 3.70184 0.704052 2.29584 0.658496 2.14729 DB 15.3140 15.4220 15.3640 DKB 4.24200 4.30800 4.36000 HANGHAT 12.8400 13.0400 13.0000 SOHAT 31.7240 31.0222 32.4800 0.554069 1.80676 0.687192E-01 0.111952 0.224086 0.365065 0.866431 2.82534 M1000 254.071 248.740 253.000 NSLT 57.3664 56.0538 59.7759 0.981049E-02 0.319910E-01 NSTT 39.5977 41.2071 37.4447 SE(N= 5) 4.40838 1.69580 1.77240 5%LSD 8DF 14.3753 5.52983 5.77961 MEANS FOR EFFECT CTHUC CTHUC NOS 3 3 3 SE(N= 5%LSD 3) 8DF CTHUC NOS 3 3 3 SE(N= 5%LSD 3) 8DF CTHUC SE(N= 5%LSD NOS 3 3 3) 8DF CTHUC NOS 3 3 CCAY 172.600 180.000 171.567 165.567 164.033 SOLA 16.7000 16.3000 17.0667 16.3000 16.8667 CSDTL 3.36727 3.04463 2.88649 2.78941 2.60623 CDB 79.5833 84.8467 81.0267 82.5067 81.1100 7.99440 26.0689 0.297770 0.970996 0.125718 0.409953 2.81744 9.18739 DB/CC 46.2025 47.2133 47.2457 49.9842 49.5406 NSTL 16.0952 15.2381 13.6667 12.4286 10.8857 NSBT 13.7143 12.9619 11.1429 10.4286 8.90476 BAP/CAY 0.982456 0.983120 0.966228 0.982906 0.948649 1.46556 4.77906 0.908928 2.96392 0.850114 2.77214 DB 15.7800 15.9967 15.2000 15.1800 14.6767 DKB 4.20000 4.32000 4.34000 4.46667 4.19000 HANGHAT 13.2000 13.2000 12.8667 13.0000 12.5333 SOHAT 34.6852 33.1444 31.6111 29.9252 29.3444 0.715301 2.33252 0.887161E-01 0.144530 0.289294 0.471297 1.11856 3.64750 M1000 260.000 252.870 255.093 237.833 253.889 NSLT 66.6733 62.2164 57.1474 51.9680 50.6551 0.126653E-01 0.413002E-01 NSTT 43.5566 45.1101 40.1354 38.2572 30.0233 SE(N= 3) 5.69119 2.18927 2.28816 5%LSD 8DF 18.5584 7.13898 7.46145 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE Số hóa Trung tâm Học liệu FILE TV13 26/ 8/14 10:24 tnu.edu.vn/ :PAGE 17 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE CCAY SOLA CSDTL CDB DB/CC NSTL NSBT BAP/CAY DB DKB HANGHAT SOHAT M1000 NSLT NSTT GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |NLAI |CTHUC | (N= 15) SD/MEAN | NO BASED ON BASED ON % | | OBS TOTAL SS RESID SS | | 15 170.75 12.493 13.847 8.1 0.6663 0.6550 15 16.647 0.53966 0.51575 3.1 0.4033 0.3414 15 2.9388 0.35446 0.21775 7.4 0.0592 0.0233 15 81.815 4.2402 4.8800 6.0 0.7571 0.7409 15 48.037 2.5738 2.5384 5.3 0.5278 0.3649 15 13.663 2.3757 1.5743 11.5 0.3333 0.0220 15 11.430 2.1953 1.4724 12.9 0.3613 0.0236 15 0.97267 0.22708E-010.21937E-01 2.3 0.5718 0.3036 15 15.367 1.0566 1.2389 8.1 0.9915 0.7124 15 4.3033 0.16461 0.15366 3.6 0.5101 0.2538 15 12.960 0.33123 0.25033 1.9 0.4489 0.0553 15 31.742 2.5971 1.9374 6.1 0.5244 0.0473 15 251.94 10.995 9.8574 3.9 0.6809 0.1654 15 57.732 7.0801 3.7919 6.6 0.3406 0.0042 15 39.417 6.4379 3.9632 10.1 0.3697 0.0120 | | | | Kết xử lý thống kê trung bình vụ thí nghiệm phân bón BALANCED ANOVA FOR VARIATE CCAY FILE PBTB 26/ 8/14 17: :PAGE VARIATE V003 CCAY LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 18.8359 9.41793 0.12 0.890 CTHUC 1909.06 381.812 4.75 0.018 * RESIDUAL 10 803.497 80.3497 * TOTAL (CORRECTED) 17 2731.40 160.670 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SOLA FILE PBTB 26/ 8/14 17: :PAGE VARIATE V004 SOLA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 935278 467639 2.02 0.182 CTHUC 409444 818888E-01 0.35 0.869 * RESIDUAL 10 2.31305 231305 * TOTAL (CORRECTED) 17 3.65777 215163 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CSDTL FILE PBTB 26/ 8/14 17: :PAGE VARIATE V005 CSDTL LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 492195E-01 246098E-01 0.56 0.591 CTHUC 1.61604 323209 7.40 0.004 * RESIDUAL 10 436892 436892E-01 * TOTAL (CORRECTED) 17 2.10216 123656 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CDB FILE PBTB 26/ 8/14 17: :PAGE VARIATE V006 CDB LN SOURCE OF VARIATION Số hóa Trung tâm Học liệu DF SUMS OF SQUARES MEAN SQUARES F RATIO PROB tnu.edu.vn/ ER LN ============================================================================= NLAI 33.8869 16.9435 0.66 0.544 CTHUC 270.846 54.1692 2.10 0.149 * RESIDUAL 10 258.513 25.8513 * TOTAL (CORRECTED) 17 563.246 33.1321 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DB/CC FILE PBTB 26/ 8/14 17: :PAGE VARIATE V007 DB/CC LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 8.58099 4.29050 1.03 0.395 CTHUC 19.1454 3.82909 0.92 0.509 * RESIDUAL 10 41.8052 4.18052 * TOTAL (CORRECTED) 17 69.5317 4.09010 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTL FILE PBTB 26/ 8/14 17: :PAGE VARIATE V008 NSTL LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 1.20578 602892 0.50 0.624 CTHUC 69.4592 13.8918 11.59 0.001 * RESIDUAL 10 11.9881 1.19881 * TOTAL (CORRECTED) 17 82.6531 4.86194 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSBT FILE PBTB 26/ 8/14 17: :PAGE VARIATE V009 NSBT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 357142E-01 178571E-01 0.01 0.991 CTHUC 45.6633 9.13265 5.04 0.015 * RESIDUAL 10 18.1071 1.81071 * TOTAL (CORRECTED) 17 63.8061 3.75330 BALANCED ANOVA FOR VARIATE BAP/CAY FILE PBTB 26/ 8/14 17: :PAGE VARIATE V010 BAP/CAY LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 304223E-03 152111E-03 0.55 0.599 CTHUC 685738E-03 137148E-03 0.49 0.775 * RESIDUAL 10 277622E-02 277622E-03 * TOTAL (CORRECTED) 17 376618E-02 221540E-03 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DB FILE PBTB 26/ 8/14 17: :PAGE VARIATE V011 DB LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 720845 360423 0.83 0.469 CTHUC 2.18736 437472 1.00 0.465 * RESIDUAL 10 4.36662 436662 * TOTAL (CORRECTED) 17 7.27483 427931 Số hóa Trung tâm Học liệu DF tnu.edu.vn/ BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKB FILE PBTB 26/ 8/14 17: :PAGE 10 VARIATE V012 DKB LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 124303 621513E-01 2.57 0.125 CTHUC 144557 289114E-01 1.20 0.378 * RESIDUAL 10 241864 241864E-01 * TOTAL (CORRECTED) 17 510724 300426E-01 BALANCED ANOVA FOR VARIATE HANGHAT FILE PBTB 26/ 8/14 17: :PAGE 11 VARIATE V013 HANGHAT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 444442E-02 222221E-02 0.05 0.954 CTHUC 851111 170222 3.63 0.039 * RESIDUAL 10 468890 468890E-01 * TOTAL (CORRECTED) 17 1.32444 779085E-01 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SOHAT FILE PBTB 26/ 8/14 17: :PAGE 12 VARIATE V014 SOHAT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 3.25750 1.62875 0.61 0.568 CTHUC 68.4812 13.6962 5.11 0.014 * RESIDUAL 10 26.8275 2.68275 * TOTAL (CORRECTED) 17 98.5663 5.79801 BALANCED ANOVA FOR VARIATE M1000 FILE PBTB 26/ 8/14 17: :PAGE 13 VARIATE V015 M1000 LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 50.7951 25.3976 0.24 0.796 CTHUC 1232.00 246.399 2.29 0.124 * RESIDUAL 10 1076.05 107.605 * TOTAL (CORRECTED) 17 2358.84 138.755 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSLT FILE PBTB 26/ 8/14 17: :PAGE 14 VARIATE V016 NSLT SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 18.7422 9.37111 0.52 0.613 CTHUC 574.926 114.985 6.40 0.007 * RESIDUAL 10 179.800 17.9800 * TOTAL (CORRECTED) 17 773.469 45.4982 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTT FILE PBTB 26/ 8/14 17: :PAGE 15 VARIATE V017 NSTT Số hóa Trung tâm Học liệu SUMS OF MEAN F RATIO PROB tnu.edu.vn/ ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 18.1355 9.06774 0.58 0.582 CTHUC 633.718 126.744 8.11 0.003 * RESIDUAL 10 156.325 15.6325 * TOTAL (CORRECTED) 17 808.179 47.5399 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE PBTB 26/ 8/14 17: :PAGE 16 MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS SE(N= 5%LSD CCAY 167.225 169.492 169.283 6 6) 10DF NLAI NOS SE(N= 5%LSD 3.65946 11.5311 DB/CC 6 NSTL NSBT 47.6924 48.8651 47.2234 6) 10DF NLAI SE(N= 5%LSD NOS 6 6) 10DF NLAI NOS 6 SOLA CSDTL 16.7083 2.76593 16.4333 2.76812 16.9917 2.87794 0.269772 0.850062 M1000 258.388 255.330 259.243 0.196344 0.618686 CDB 79.6417 82.6167 79.7750 0.853319E-01 0.268884 BAP/CAY 13.2738 13.5357 13.9048 11.1071 11.2143 11.1786 0.834718 2.63023 0.446992 1.40849 0.549350 1.73102 0.680223E-02 0.214341E-01 DB 15.3200 15.3767 15.7700 DKB 4.26083 4.45500 4.30500 HANGHAT 12.8333 12.8333 12.8667 SOHAT 31.9250 31.2500 30.9000 0.634907E-01 0.884015E-01 0.668674 0.200061 0.278556 2.10702 NSLT 59.1499 57.1341 56.8622 NSTT 35.4715 33.4459 33.2518 SE(N= 6) 4.23487 1.73109 1.61413 5%LSD 10DF 13.3442 5.45473 5.08618 MEANS FOR EFFECT CTHUC CTHUC SE(N= 5%LSD 3) 10DF CTHUC SE(N= 5%LSD NOS 3 3 3 3) 10DF NOS 3 3 3 CCAY 153.833 158.967 165.200 173.600 177.050 183.350 SOLA 16.7000 16.7333 16.5333 17.0167 16.6167 16.6667 CSDTL 2.31898 2.60951 2.71230 2.96399 2.95989 3.25931 CDB 76.9000 76.5333 77.3667 82.5167 84.9500 85.8000 5.17525 16.3074 0.277672 0.874955 0.120678 0.380259 2.93549 9.24984 DB/CC 49.9832 48.1480 46.9729 47.6145 47.9629 46.8801 NSTL 10.2143 11.9762 13.2857 15.0476 15.4286 15.4762 NSBT 8.35714 9.92857 11.0714 12.7143 12.5714 12.3571 BAP/CAY 0.974134 0.977715 0.978841 0.969861 0.965356 0.962073 1.18047 3.71970 0.632142 1.99190 0.776899 2.44804 Số hóa Trung tâm Học liệu 2.07570 6.54062 0.961980E-02 0.303123E-01 tnu.edu.vn/ 0.974291 0.974182 0.965516 SE(N= 5%LSD CTHUC NOS 3 3 3 3) 10DF 0.381516 1.20217 CTHUC DB 15.0067 15.1767 15.4700 16.1033 15.5617 15.6150 0.897894E-01 0.125019 0.282930 0.393938 NOS 3 3 3 DKB 4.26833 4.23333 4.26167 4.47000 4.41833 4.39000 M1000 248.073 245.129 259.506 261.823 268.128 263.263 NSLT 47.7986 53.3470 57.3424 63.8743 62.0825 61.8475 HANGHAT 12.4000 12.9333 12.8000 13.1000 12.9333 12.9000 0.945648 2.97977 NSTT 25.1829 28.4817 31.6735 40.3750 39.8443 38.7808 SE(N= 3) 5.98901 2.44813 2.28272 5%LSD 10DF 18.8716 7.71415 7.19295 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE PBTB 26/ 8/14 17: :PAGE 17 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE CCAY SOLA CSDTL CDB DB/CC NSTL NSBT BAP/CAY DB DKB HANGHAT SOHAT M1000 NSLT NSTT GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |NLAI |CTHUC | (N= 18) SD/MEAN | NO BASED ON BASED ON % | | OBS TOTAL SS RESID SS | | 18 168.67 12.676 8.9638 5.3 0.8902 0.0178 18 16.711 0.46386 0.48094 2.9 0.1821 0.8685 18 2.8040 0.35165 0.20902 7.5 0.5906 0.0041 18 80.678 5.7561 5.0844 6.3 0.5440 0.1492 18 47.927 2.0224 2.0446 4.3 0.3950 0.5093 18 13.571 2.2050 1.0949 8.1 0.6235 0.0008 18 11.167 1.9373 1.3456 12.1 0.9911 0.0148 18 0.97133 0.14884E-010.16662E-01 1.7 0.5988 0.7752 18 15.489 0.65416 0.66080 4.3 0.4688 0.4648 18 4.3403 0.17333 0.15552 3.6 0.1246 0.3776 18 12.844 0.27912 0.21654 1.7 0.9539 0.0394 18 31.358 2.4079 1.6379 5.2 0.5679 0.0142 18 257.65 11.779 10.373 4.0 0.7958 0.1238 18 57.715 6.7452 4.2403 7.3 0.6133 0.0067 18 34.056 6.8949 3.9538 11.6 0.5818 0.0029 | | | | Kết xltk vụ thí nghiệm thời vụ BALANCED ANOVA FOR VARIATE CCAY FILE TBTV 26/ 8/14 10:20 :PAGE VARIATE V003 CCAY LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 27.6584 13.8292 0.11 0.898 CTHUC 303.592 75.8981 0.59 0.679 * RESIDUAL 1022.61 127.826 * TOTAL (CORRECTED) 14 1353.86 96.7044 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SOLA FILE TBTV 26/ 8/14 10:20 :PAGE VARIATE V004 SOLA SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 531998 265999 1.69 0.244 Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ SOHAT 27.9500 30.1500 30.8333 33.6333 32.4833 33.1000 CTHUC 656000 164000 1.04 0.443 * RESIDUAL 1.25800 157250 * TOTAL (CORRECTED) 14 2.44600 174714 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CSDTL FILE TBTV 26/ 8/14 10:20 :PAGE VARIATE V005 CSDTL LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 263053 131526 3.39 0.085 CTHUC 636469 159117 4.10 0.043 * RESIDUAL 310268 387834E-01 * TOTAL (CORRECTED) 14 1.20979 864135E-01 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CDB FILE TBTV 26/ 8/14 10:20 :PAGE VARIATE V006 CDB LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 8.16356 4.08178 0.18 0.836 CTHUC 49.1261 12.2815 0.55 0.705 * RESIDUAL 177.776 22.2220 * TOTAL (CORRECTED) 14 235.066 16.7904 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DB/CC FILE TBTV 26/ 8/14 10:20 :PAGE VARIATE V007 DB/CC SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 2.34728 1.17364 0.31 0.742 CTHUC 12.2818 3.07046 0.82 0.547 * RESIDUAL 29.8827 3.73533 * TOTAL (CORRECTED) 14 44.5118 3.17941 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTL FILE TBTV 26/ 8/14 10:20 :PAGE VARIATE V008 NSTL SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 3.93662 1.96831 1.73 0.238 CTHUC 34.1941 8.54853 7.50 0.009 * RESIDUAL 9.11580 1.13947 * TOTAL (CORRECTED) 14 47.2465 3.37475 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSBT FILE TBTV 26/ 8/14 10:20 :PAGE VARIATE V009 NSBT SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 3.41088 1.70544 1.41 0.299 CTHUC 30.7320 7.68300 6.35 0.014 * RESIDUAL 9.67255 1.20907 * TOTAL (CORRECTED) 14 43.8154 3.12967 BALANCED ANOVA FOR VARIATE BAP/CAY FILE TBTV 26/ 8/14 10:20 Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ :PAGE VARIATE V010 BAP/CAY LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 135134E-03 675671E-04 0.20 0.822 CTHUC 202575E-02 506438E-03 1.51 0.285 * RESIDUAL 267518E-02 334398E-03 * TOTAL (CORRECTED) 14 483607E-02 345433E-03 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DB FILE TBTV 26/ 8/14 10:20 :PAGE VARIATE V011 DB LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 762131E-01 381066E-01 0.04 0.966 CTHUC 1.67612 419029 0.39 0.813 * RESIDUAL 8.66135 1.08267 * TOTAL (CORRECTED) 14 10.4137 743834 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKB FILE TBTV 26/ 8/14 10:20 :PAGE 10 VARIATE V012 DKB LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 115900E-01 579501E-02 0.21 0.817 CTHUC 379267E-01 948167E-02 0.34 0.843 * RESIDUAL 222093 277617E-01 * TOTAL (CORRECTED) 14 271610 194007E-01 BALANCED ANOVA FOR VARIATE HANGHAT FILE TBTV 26/ 8/14 10:20 :PAGE 11 VARIATE V013 HANGHAT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 173334E-01 866669E-02 0.32 0.737 CTHUC 524000 131000 4.85 0.028 216000 270000E-01 * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) 14 757333 540952E-01 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SOHAT FILE TBTV 26/ 8/14 10:20 :PAGE 12 VARIATE V014 SOHAT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 4.25758 2.12879 0.97 0.423 CTHUC 57.7612 14.4403 6.55 0.013 * RESIDUAL 17.6244 2.20305 * TOTAL (CORRECTED) 14 79.6432 5.68880 BALANCED ANOVA FOR VARIATE M1000 FILE TBTV 26/ 8/14 10:20 :PAGE 13 VARIATE V015 M1000 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ NLAI 87.5965 43.7983 1.83 0.221 CTHUC 897.497 224.374 9.39 0.004 * RESIDUAL 191.109 23.8886 * TOTAL (CORRECTED) 14 1176.20 84.0145 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSLT FILE TBTV 26/ 8/14 10:20 :PAGE 14 VARIATE V016 NSLT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 25.3616 12.6808 1.64 0.253 CTHUC 489.104 122.276 15.80 0.001 * RESIDUAL 61.8939 7.73674 * TOTAL (CORRECTED) 14 576.360 41.1686 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTT FILE TBTV 26/ 8/14 10:20 :PAGE 15 VARIATE V017 NSTT LN SOURCE OF VARIATION DF NLAI NOS SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI 11.3033 5.65167 0.57 0.588 CTHUC 321.081 80.2703 8.16 0.007 * RESIDUAL 78.7094 9.83868 * TOTAL (CORRECTED) 14 411.094 29.3638 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TBTV 26/ 8/14 10:20 :PAGE 16 MEANS FOR EFFECT NLAI - SE(N= 5%LSD 5 5) 8DF CCAY 171.030 168.530 167.880 5.05621 16.4878 NLAI NOS 5 SE(N= 5%LSD 5) 8DF NLAI NOS SE(N= 5%LSD 5) 8DF NLAI 5 0.465332 1.51740 NOS 5 M1000 257.693 251.800 254.267 SOLA 16.6600 16.4000 16.8600 CSDTL 3.09324 2.77125 2.96628 0.177342 0.578293 0.880721E-01 0.287194 2.10818 6.87455 DB/CC 47.9789 47.6606 48.6123 NSTL 11.6100 12.4871 11.2714 NSBT 9.65914 10.5229 9.41000 0.864330 2.81849 0.477383 1.55670 0.491746 1.60353 DB 15.1360 15.0760 15.2480 0.745140E-01 0.734846E-01 0.663785 0.242983 0.239626 2.16454 54.6111 57.5877 B DKB HANGHAT SOHA 4.18600 12.8000 4.25300 12.8800 4.20900 12.8600 NSLT 57.0810 NSTT 36.2253 37.7942 35.7668 SE(N= 5) 2.18580 1.24392 1.40276 5%LSD 8DF 7.12767 4.05631 4.57426 MEANS FOR EFFECT CTHUC Số hóa Trung tâm Học liệu CDB tnu.edu.vn/ CTHUC NOS 3 3 3 SE(N= 5%LSD 3) 8DF CTHUC NOS 3 3 3 SE(N= 5%LSD 3) 8DF CTHUC NOS 3 3 3 SE(N= 5%LSD 3) 8DF CTHUC NOS 3 3 CCAY 170.600 176.467 169.783 163.800 165.083 SOLA 16.7833 16.3833 16.9500 16.4500 16.6333 CSDTL 3.29231 2.98308 2.95971 2.80060 2.68227 CDB 80.1083 84.6800 80.4100 81.2233 79.6350 6.52754 21.2857 0.228947 0.746573 0.113701 0.370766 2.72164 8.87500 DB/CC 47.0218 48.0599 47.3849 49.6411 48.3119 NSTL 13.5833 13.3810 11.6167 10.6619 9.70476 NSBT 11.8095 11.1248 9.51190 9.01667 7.85714 BAP/CAY 0.978509 0.974573 0.962061 0.978632 0.948649 1.11585 3.63866 0.616299 2.00969 0.634841 2.07015 DB 15.4833 15.6167 15.0033 14.8850 14.7783 DKB 4.26000 4.26500 4.21833 4.21167 4.12500 HANGHAT 13.1000 13.0000 12.8000 12.7667 12.5667 0.600741 1.95896 0.961971E-01 0.948683E-01 0.856943 0.313689 0.309356 2.79440 M1000 258.111 260.935 258.426 239.433 256.028 NSLT 64.3700 60.9634 56.4925 50.7222 49.5849 0.105577E-01 0.344277E-01 SOHAT 34.0611 32.2870 31.1389 29.6769 28.4444 NSTT 41.3329 41.6974 35.5589 35.2546 29.1334 SE(N= 3) 2.82186 1.60590 1.81096 5%LSD 8DF 9.20179 5.23668 5.90534 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TBTV 26/ 8/14 10:20 :PAGE 17 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE CCAY SOLA CSDTL CDB DB/CC NSTL NSBT BAP/CAY DB DKB HANGHAT SOHAT M1000 NSLT NSTT GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |NLAI |CTHUC | (N= 15) SD/MEAN | NO BASED ON BASED ON % | | OBS TOTAL SS RESID SS | | 15 169.15 9.8338 11.306 6.7 0.8983 0.6788 15 16.640 0.41799 0.39655 2.4 0.2436 0.4431 15 2.9436 0.29396 0.19694 6.7 0.0851 0.0428 15 81.211 4.0976 4.7140 5.8 0.8362 0.7047 15 48.084 1.7831 1.9327 4.0 0.7417 0.5475 15 11.790 1.8370 1.0675 9.1 0.2375 0.0086 15 9.8640 1.7691 1.0996 11.1 0.2991 0.0137 15 0.96848 0.18586E-010.18287E-01 1.9 0.8220 0.2855 15 15.153 0.86246 1.0405 6.9 0.9660 0.8132 15 4.2160 0.13929 0.16662 4.0 0.8169 0.8431 15 12.847 0.23258 0.16432 1.3 0.7371 0.0282 15 31.122 2.3851 1.4843 4.8 0.4229 0.0126 15 254.59 9.1659 4.8876 1.9 0.2206 0.0045 15 56.427 6.4163 2.7815 4.9 0.2530 0.0009 15 36.595 5.4188 3.1367 8.6 0.5885 0.0068 Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ | | | | ... bệnh giống ngô nếp lai HN88 Cẩm Phả - Quảng Ninh 54 3.1.5 Ảnh hưởng thời vụ tới suát bắp tươi suất thân giống ngô nếp lai HN88 Cẩm Phả - Quảng Ninh 55 3.1.6 Ảnh hưởng thời vụ tới chất lượng. .. 3.7a Ảnh hưởng thời vụ gieo trồng đến chất lượng thử nếm giống ngô nếp lai HN88 Cẩm Phả, Quảng Ninh 57 Bảng 3.7b Ảnh hưởng thời vụ gieo trồng đến chất lượng thử nếm giống ngô nếp lai HN88 Cẩm. .. Phả, Quảng Ninh 69 Bảng 3.15 Ảnh hưởng phân bón đến suất bắp tươi suất thân giống ngô nếp lai HN88 Cẩm Phả, Quảng Ninh 71 Bảng 3.16 Ảnh hưởng phân bón đến chất lượng thử nếm giống HN88
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ, phân bón đến năng suất và chất lượng giống ngô nếp lai HN88 tại cẩm phả quảng ninh , Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ, phân bón đến năng suất và chất lượng giống ngô nếp lai HN88 tại cẩm phả quảng ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay