Nghiên cứu sự tham gia của người dân và các tổ chức xã hội trong xây dựng mô hình nông thôn mới tại huyện phú lương, tỉnh thái nguyên

174 14 0
  • Loading ...
1/174 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 00:20

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––––– NGUYỄN ĐÌNH KIÊN NGHIÊN CỨU SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN CÁC TỔ CHỨC HỘI TRONG XÂY DỰNG HÌNH NƠNG THƠN MỚI TẠI HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM ––––––––––––––––––––––– NGUYỄN ĐÌNH KIÊN NGHIÊN CỨU SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN CÁC TỔ CHỨC HỘI TRONG XÂY DỰNG HÌNH NƠNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Phát triển nông thôn Mã số: 60.62.01.16 LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS ĐÀO THANH VÂN THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực hoàn toàn chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi cam đoan rằng, giúp đỡ để thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Nguyễn Đình Kiên Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Trước hết với tình cảm chân thành lòng biết ơn sâu sắc, xin gửi lời cảm ơn đến PGS.TS Đào Thanh Vân – Phó trưởng Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên - Người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, cô giáo Khoa Kinh tế Phát triển nơng thơn, Phòng Quản lý đào tạo Sau Đại học – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên trực tiếp giảng dạy giúp đỡ suốt q trình học tập nghiên cứu Tơi xin cảm ơn UBND huyện Phú Lương; UBND Phấn Mễ, Phú Đơ, Sơn Cẩm, Tức Tranh, Ơn Lương; tổ chức trị, hội huyện, xã; bà nhân dân Phấn Mễ, Phú Đô, Sơn Cẩm, Tức Tranh, Ôn Lương cung cấp số liệu thực tế thơng tin cần thiết để tơi hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên tạo điều kiện tốt cho tơi theo học hồn thành khố học Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp, bạn bè, tồn thể gia đình, người thân động viên thời gian học tập nghiên cứu đề tài Thái Nguyên, ngày 04 tháng 10 năm 2014 Tác giả luận văn Nguyễn Đình Kiên Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể 3 Các câu hỏi nghiên cứu Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở lý luận xây dựng nông thôn 1.1.1 Các khái niệm liên quan đến xây dựng nông thôn 1.1.2 Lý luận tham gia 1.1.3 Sự tham gia người dân tổ chức hội xây dựng hình NTM 1.1.4 Quan điểm Đảng Nhà nước ta xây dựng PTNT 11 1.1.5 Đặc điểm nông thôn bối cảnh tồn cầu hóa, thị hóa cơng nghiệp hóa 15 1.1.6 Vai trò hình NTM phát triển kinh tế - hội 16 1.1.7 Mục đích xây dựng hình NTM Đảng Nhà nước 18 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1.1.8 Những nội dung chủ yếu xây dựng hình nơng thơn 20 1.2 Cơ sở thực tiễn 27 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1.2.1 Kinh nghiệm số nước tăng cường tham gia người dân tổ chức hội phát triển nông thôn 27 1.2.2 Những học kinh nghiệm Việt Nam xây dựng phát triển nơng thơntham gia 33 1.2.3 Đánh giá chung 39 Chương 2: NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 42 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 42 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 42 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 42 2.2 Nội dung nghiên cứu 42 2.3 Phương pháp nghiên cứu 43 2.3.1 Chọn điểm nghiên cứu 43 2.3.2 Phương pháp thu thập số liệu 43 2.3.3 Phương pháp xử lý số liệu 44 2.4 Hệ thống tiêu phân tích 44 2.4.1 Nhóm tiêu phản ánh tình hình chung 44 2.4.2 Nhóm tiêu phản ánh tham gia người dân tổ chức hội 45 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 47 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế hội 47 3.1.1 Vị trí địa lý 47 3.1.2 Điều kiện tự nhiên 47 3.1.3 Thực trạng phát triển kinh tế hội huyện Phú Lương 52 3.2 Kết thực chương trình xây dựng NTM huyện Phú Lương 58 3.2.1 Bối cảnh, mục tiêu hoạt động 58 3.2.2 Các chương trình, dự án triển khai địa bàn huyện Phú Lương 59 3.2.3 Bộ máy tổ chức, quản lý triển khai xây dựng hình NTM 60 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3.2.4 Các bên liên quan triển khai xây dựng hình NTM 62 3.2.5 Thực trạng tham gia người dân tổ chức hội xây dựng hình NTM huyện Phú Lương 65 3.2.6 Kết đạt hình xây dựng NTM 82 3.3 Định hướng giải pháp tăng cường tham gia người dân tổ chức hội xây dựng hình NTM 99 3.3.1 Định hướng 99 3.3.2 Các giải pháp tăng cường tham gia người dân tổ chức hội xây dựng hình NTM 102 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 107 Kết luận 107 Kiến nghị 111 TÀI LIỆU THAM KHẢO 112 PHỤ LỤC 114 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BCĐ Ban đạo BQL Ban quản lý HĐND Hội đồng nhân dân HTX Hợp tác KH-KT Khoa học kỹ thuật NTM Nông thôn MTQG Mục tiêu quốc gia PTNT Phát triển nông thôn QL Quản lý SD TC Sử dụng THCS Tiêu chí TW Trung học sở UBND Trung ương XD Ủy ban nhân dân Xây dựng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Kết hoạt động đào tạo phong trào Saemaul Undong 31 Bảng 3.1: Tăng trưởng giá trị sản xuất qua năm (giá cố định) 52 Bảng 3.2: Chuyển dịch cấu kinh tế qua năm (giá thực tế) 53 Bảng 3.3: Tăng trưởng ngành nông nghiệp (Giá cố định: 2010) 54 Bảng 3.4: Một số mục tiêu cụ thể xây dựng NTM 59 Bảng 3.5: Kinh phí xây dựng hình NTM địa bàn huyện 60 Bảng 3.6: Các kênh thông tin mà người dân nhận Chương trình xây dựng hình NTM 66 Bảng 3.7: Tiến trình hoạt động xây dựng hạ tầng kinh tế - hội 69 Bảng 3.8: Tỷ lệ người dân đại diện tổ chức tham gia họp 70 Bảng 3.9: Người dân tổ chức tham gia lập kế hoạch phát triển 72 Bảng 3.10: Người dân tham gia công tác quy hoạch 74 Bảng 3.11: Người dân tham gia hoạt động xây dựng NTM 75 Bảng 3.12: Người dân tham gia tập huấn, ứng dụng kỹ thuật sản xuất 76 Bảng 3.13: Người dân hiến đất xây dựng cơng trình 78 Bảng 3.14: Các nguồn vốn xây dựng giao thông địa bàn huyện Phú Lương 79 Bảng 3.15: Người dân góp cơng lao động xây dựng cơng trình 80 Bảng 3.16: Công tác quản lý sử dụng tài sản 82 Bảng 3.17: Kết huy động phân bổ nguồn lực xây dựng NTM huyện Phú Lương 89 Bảng 3.18: Phân tích ma trận SWOT 98 116 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 117 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đạ i học Thá i Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 118 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đạ i học Thá i Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 119 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 120 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đạ i học Thá i Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 121 Phụ lục PHIẾU PHỎNG VẤN PRA SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG XÂY DỰNG HÌNH NƠNG THƠN MỚIHUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN I THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN Họ tên người trả lời vấn: Tuổi Tổng số hộ: người; Số lao động ngườingười Nam, Nữ Nơi ở: Xóm: Các hoạt động kinh tế hộ gia đình: Trồng trọt: Chăn nuôi: Nuôi trồng thủy sản: Phi nông nghiệp: Kết hợp với TTCN DV: Ngành nghề khác: Thu nhập hộ trước sau có hình NTM nào? Cao hơn: Xấp xỉ bằng: Kém hơn: Tự xếp loại kinh tế hộ xã: Giàu: Khá: Trung bình: Nghèo: II NGUỜI DÂN HIỂU VỀ HÌNH NTM Ơng (bà) biết chủ trương sách nhà nước xây dựng hình xây dựng NTM ta chưa? Có: Chưa: Nếu có, ơng (bà) biết qua kênh thơng tin nào? a Từ quyền b Qua tổ chức, đồn thể địa phương c Phương tiền thơng tin đại chúng d Nhận qua nguồn khác Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 122 e Không nhận thông tin Ông (bà) cho biết xã, xóm có thường tổ chức họp chương trình dựng hình NTM? Có Khơng 10 Nếu có, thời gian tổ chức họp thường diễn bao lâu: ……….ngày 11 Trong họp xóm chương trình xây dựng hình NTM có khoảng ……… % số hộ tham gia? ông (bà) có tham gia đóng góp ý kiến khơng? Có Khơng 12 Ông (bà) tham gia thảo luận nào? a Thảo luận nhiệt tình b Lắng nghe, quan sát c Thụ động nghe theo người khác III SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG XÂY DỰNG NTM 13 Ông (bà) tha m gia ý kiến vào hoạt động xây dựng NTM sau đây? (có thể đánh dấu nhiều lựa chọn) a Quá trình đánh giá thực trạng xóm b Q trình thảo luận xây dựng quy hoạch, đề án NTM c Thảo luận lựa chọn nội dung, hạng mục ưu tiên d Tham gia qua trình triển khai hạng mục e Giám sát q trình triển khai f Nghiệm thu cơng trình g Các hoạt động khác 14 Gia đình ơng (bà) đóng góp tiề n, tài sản, vất chất cho hoạt động xây dựng NTM sau đây? (có thể đánh dấu nhiều lựa chọn) a Xây dựng sở hạ tầng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 123 b Phát triển kinh tê c Các hoạt động văn hóa – hội d Hoạt động bảo vệ môi trường e Các hoạt động khác 15 Gia đình ơng (bà) đóng góp bao n hiê u tiền cho hoạt động xây dựng NTM? a Làm đường giao thông: .đồng b Xây dựng trường học đồng c Xây dựng kênh mương đồng d Xây dựng nhà văn hóa .đồng e Bảo vệ môi trường .đồng f Đóng góp khác đồng 16 Gia đình ơng (bà) tham gia góp sức lao động cho xây dựng NTM? a Làm đường giao thông công b Xây dựng trường học công c Xây dựng kênh mương cơng d Xây dựng nhà văn hóa công e Bảo vệ môi trường cơng f Đóng góp khác cơng 17 Gia đình ơng (bà) có tham gia lớp tập huấn, đào tạo nghề, hình nơng thơn sau hay không? a Về Trồng trọt b Về Chăn nuôi c Về Nuôi trồng thủy sản d Về tiểu thủ công nghiệp e Thương mại dịch vụ Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 124 18 Theo ông (bà) tổ chức sau đào tạo nghề có hiệu nhất: Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 125 a Trung tâm dạy nghề b Trường dạy nghề c Trung tâm khuyến nông, khuyến ngư d Trường đại học/Viện nghiên cứu e Doanh nghiêp/ người sử dụng lao động 19 Vai trò tổ chức hội xây dựng NTM là: (Mặt trận tổ quốc, Hội cựu chiến binh, Hội nơng dân, Đồn niên, Hội phụ nữ ) a Rất quan trọng b Quan trọng c Bình thường d Khơng quan trọng e Không quan tâm 20 Ban quản lý xây dựng hình NTM làm việc hoạt động? a Rất tốt b Tốt c Bình thường d Yếu e Không quan tâm 21.Tác động hình đến thu nhập người dân? (có thể đánh dấu nhiều lựa chọn) a Năng suất lúa tăng b Năng suất hoa màu tăng c Chăn nuôi tăng d Thu nhập từ dịch vụ tăng e Khơng có tác động Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 126 22 Tác động hình đến mơi trường? (có thể đánh dấu nhiều lựa chọn) a Giảm ô nhiễm môi trường b Số hộ dùng nước tăng c Tăng ô nhiễm mơi trường d Khơng ảnh hưởng 23 Mức huy động nội lực để thực hoạt động gia đình? a Ngồi khả b Trong khả gia đình 24 Cách thực hình thực phự hợp với điều kiện gia đình, địa phương không? a Phù hợp b Chưa phù hợp Lý do: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 25 Theo ông (bà) để xây dựng nông thôn phát triển bền vững lâu dài địa phương cần phải làm gì? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 26 Ơng (bà) có đề xuất hay kiến nghị khơng? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 127 Phụ lục PHIẾU PHỎNG VẤN PRA SỰ THAM GIA CỦA CÁC TỔ CHỨC HỘI TRONG XÂY DỰNG HÌNH NÔNG THÔN MỚIHUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN Họ tên người trả lời vấn: Tuổi Đơn vị công tác:……………………………………………………………… Các hoạt động xây dựng NTM địa phương: Tuyên truyền, vận động: Tập huấn: Các hoạt động khác:…………………………………………………… Tổ chức tuyên truyền chủ trương sách nhà nước xây dựng hình xây dựng NTM địa phương chưa? Có: Chưa: Nếu có, cho biết qua kênh thơng tin nào? a Qua họp b Qua loa đài, sách báo c Phương tiện thông tin đại chúng d Qua nguồn khác e Không tổ chức tuyên truyền Tại địa phương có thường tổ chức họp chương trình dựng hình NTM? Có Khơng Nếu có, thời gian tổ chức họp thường diễn bao lâu: ……….ngày Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 128 Trong họp xóm chương trình xây dựng hình NTM có khoảng ……… % số hộ tham gia? Tổ chức tham gia vào hoạt động xây dựng NTM sau đây? (có thể đánh dấu nhiều lựa chọn) a Quá trình đánh giá thực trạng XD NTM địa phương b Quá trình thảo luận xây dựng quy hoạch, đề án NTM c Thảo luận lựa chọn nội dung, hạng mục ưu tiên d Tham gia qua trình triển khai hạng mục e Giám sát trình triển khai f Nghiệm thu cơng trình g Các hoạt động khác 10 Đã vận động thực hoạt động xây dựng NTM sau đây? (có thể đánh dấu nhiều lựa chọn) a Xây dựng sở hạ tầng b Phát triển kinh tê c Các hoạt động văn hóa – hội d Hoạt động bảo vệ môi trường e Các hoạt động khác 11 Tổ chức vận động đóng góp bao nhi tiền cho hoạt động xây dựng NTM? a Làm đường giao thông: .đồng b Xây dựng trường học đồng c Xây dựng kênh mương đồng d Xây dựng nhà văn hóa .đồng e Bảo vệ môi trường .đồng f Đóng góp khác đồng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 129 12 Vận động người dân tham gia góp sức l ao động cho xây dựng NTM? a Làm đường giao thông công b Xây dựng trường học công c Xây dựng kênh mương cơng d Xây dựng nhà văn hóa công e Bảo vệ môi trường cơng f Đóng góp khác công 13 Đã tổ chức lớp tập huấn, đào tạo nghề, hình nơng thơn sau hay không? a Về Trồng trọt b Về Chăn nuôi c Về Nuôi trồng thủy sản d Về tiểu thủ công nghiệp e Thương mại dịch vụ 14 Theo chủ quan đánh giá vai trò tổ chức hội xây dựng NTM là: (Mặt trận tổ quốc, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân, Đoàn niên, Hội phụ nữ ) a Rất quan trọng b Quan trọng c Bình thường d Khơng quan trọng e Không quan tâm 15 Ban quản lý xây dựng hình NTM làm việc hoạt động? a Rất tốt b Tốt c Bình thường d Yếu e Khơng quan tâm Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 130 16 Sự tham gia người dân hoạt động? a Rất tốt b Tốt c Bình thường d Yếu e Khơng quan tâm 17 Cách thực hình thực phự hợp với điều kiện địa phương không? a Phù hợp b Chưa phù hợp Lý do: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 18 Để xây dựng nông thôn phát triển bền vững lâu dài địa phương cần phải làm gì? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 19 Mục tiêu đẩy mạnh vai trò tổ chức hội xây dựng NTM ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 20 Đề xuất hay kiến nghị ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... tham gia người dân tổ chức xã hội xây dựng mơ hình NTM huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên - Đánh giá thuận lợi, khó khăn, thách thức việc huy động tham gia người dân tổ chức xã hội xây dựng mơ hình. .. HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––––– NGUYỄN ĐÌNH KIÊN NGHIÊN CỨU SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN VÀ CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI TRONG XÂY DỰNG MƠ HÌNH NƠNG THƠN MỚI TẠI HUYỆN PHÚ LƯƠNG,... nhà nước bước cuối dân tự nên chọn nhận 1.1.3 Sự tham gia người dân tổ chức xã hội xây dựng mơ hình NTM Sự tham gia người dân tổ chức xã hội địa phương vào việc xây dựng mơ hình NTM coi nhân tố
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sự tham gia của người dân và các tổ chức xã hội trong xây dựng mô hình nông thôn mới tại huyện phú lương, tỉnh thái nguyên , Nghiên cứu sự tham gia của người dân và các tổ chức xã hội trong xây dựng mô hình nông thôn mới tại huyện phú lương, tỉnh thái nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay