Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập ở các trường trung học phổ thông tỉnh vĩnh phúc

139 16 0
  • Loading ...
1/139 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 00:20

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM PHẠM QUỐC TOẢN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁ I NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM PHẠM QUỐC TOẢN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60140114 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS PHẠM HỒNG QUANG Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, mà tơi trình bày luận văn tìm hiểu nghiên cứu thân suốt q trình học tập cơng tác Luận văn chưa bảo vệ hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ chưa công bố phương tiện thông tin Tôi xin hồn tồn chịu trách nhiệm mà tơi cam đoan Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả luận văn Phạm Quốc Toản i LỜI CẢM ƠN Tác giả xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Đại học Thái Nguyên thầy giáo, cô giáo Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên tận tình giảng dạy, hướng dẫn, giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn Sở Giáo dục Đào tạo Vĩnh Phúc, trường Trung học phổ thông tỉnh Vĩnh Phúc giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp thơng tin, đóng góp ý kiến, giúp đỡ tơi q trình học tập, nghiên cứu để hoàn thành luận văn Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc đến PGS TS Phạm Hồng Quang, người thầy tận tình hướng dẫn để tơi hồn thành luận văn Trong q trình nghiên cứu hồn thành luận văn, có nhiều cố gắng, song luận văn khó tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Tác giả kính mong nhận ý kiến góp ý thầy giáo, cô giáo, nhà khoa học, bạn bè đồng nghiệp người quan tâm để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả Phạm Quốc Toản ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng khách thể nghiên cứu Giả thuyết khoa học Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Ở TRƯỜNG THPT 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.2 Đánh giá kết học tập trường THPT 1.2.1 Các khái niệm 1.2.2 Mục đích đánh giá cần đảm bảo yêu cầu sau 1.2.3 Ý nghĩa việc đánh giá kết học tập 10 1.2.4 Bản chất đánh giá 11 1.2.5 Các nguyên tắc đánh giá kết học tập học sinh 11 1.2.6 Yêu cầu đánh giá kết học tập học sinh 12 1.2.7 Các phương pháp đánh giá kết học tập học sinh 14 1.2.8 Quy trình tổ chức KTĐG trường THPT 16 1.3 Quản lý hoạt động đánh giá kết học tập trường THPT 24 iii 1.3.1 Quản lý hoạt động đánh giá kết học tập 24 1.3.2 Vai trò, ý nghĩa quản lý hoạt động đánh giá kết học tập học sinh 24 1.3.3 Những nội dung quản lý hoạt động KTĐG 25 1.3.4 Mối quan hệ đánh giá kết học tập quản lý 31 Kết luận chương 35 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Ở CÁC TRƯỜNG THPT TỈNH VĨNH PHÚC 36 2.1 Khái quát trường THPT địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 36 2.2 Những vấn đề chung khảo sát thực trạng 36 2.2.1 Mục tiêu, nội dung, đối tượng phương pháp khảo sát thực trạng 36 2.2.2 Độ tin cậy công cụ nghiên cứu 38 2.3 Thực trạng hoạt động đánh giá KQHT HS trường THPT địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 39 2.3.1 Thực trạng việc xác định mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp phương tiện đánh giá KQHT 39 2.3.2 Việc đảm bảo nội dung đánh giá kết học tập 44 2.3.3 Việc sử dụng phương pháp đánh giá KQHT 46 2.3.4 Thực trạng công tác thông báo nội dung đánh giá trước đánh giá KQHT 48 2.3.5 Thực trạng việc thực trình tổ chức hoạt động đánh giá KQHT 48 2.3.6 Công tác tổ chức coi thi 52 2.3.7 Công tác chấm thi 54 2.3.8 Thực trạng việc công bố kết thi định 56 2.4 Thực trạng quản lý hoạt động đánh giá KQHT HS trường THPT địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 57 2.4.1 Nhận thức tầm quan trọng quản lý hoạt động đánh giá KQHT HS 57 iv 2.4.2 Thực trạng việc xây dựng kế hoạch cho hoạt động đánh giá KQHT học sinh 59 2.4.3 Thực trạng việc tổ chức thực hoạt động đánh giá KQHT HS 61 2.5 Đánh giá thực trạng nguyên nhân 71 2.5.1 Đánh giá thực trạng quản lý hoạt động đánh giá KQHT học sinh 71 2.5.2 Nguyên nhân bất cập quản lý hoạt động đánh giá KQHT HS 72 Kết luận chương 76 Chương CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Ở CÁC TRƯỜNG THPT TỈNH VĨNH PHÚC 78 3.1 Mục đích nguyên tắc đề xuất biện pháp quản lý hoạt động đánh giá KQHT HS Trường THPT địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 78 3.1.1 Mục đích 78 3.1.2 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 78 3.2 Các biện pháp quản lý hoạt động đánh giá kết học tập học sinh 80 3.2.1 Biện pháp 1: Tập huấn nâng cao nhận thức, lực trách nhiệm hoạt động đánh giá kết học tập cho cán quản lý, giáo viên học sinh 80 3.2.2 Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch quy trình KTĐG cho mơn quản lý quy trình đánh giá 82 3.3.3 Biện pháp Xây dựng quy định chế độ tài hoạt động đánh giá KQHT 88 3.3.4 Biện pháp : Tăng cường đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hoạt đánh giá kết học tập 90 3.3.5 Biện pháp 5: Xây dựng ngân hàng câu hỏi TNKQ trường THPT 93 3.3.6 Biện pháp : Tăng cường công tác tra, kiểm tra 95 3.3.7 Biện pháp 7: Tăng cường đạo việc đổi hoạt đánh giá kết học tập 97 v 3.4 Mối liên quan biện pháp 100 3.5 Khảo nghiệm tính khả thi tính hiệu biện pháp đề xuất 100 3.5.1 Mục đích 100 3.5.2 Nội dung cách tiến hành 100 3.5.3 Kết khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi biện pháp 101 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 103 Kết luận 103 Khuyến nghị 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO 106 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TT Kí hiệu Diễn giải BGH Ban giám hiệu CSVC Cơ sở vật chất CBQL Cán quản lý ĐTB Điểm trung bình GD&ĐT Giáo dục đào tạo GDPT Giáo dục phổ thông GV Giáo viên HS Học sinh KTĐG Kiểm tra - đánh giá 10 KQHT Kết học tập 11 QLGD Quản lý giáo dục 12 THPT Trung học phổ thông 13 TNKQ Trắc nghiệm khách quan iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1a Thực trạng việc xác định mục đích, yêu cầu, đối tượng phương tiện đánh giá KQHT CBQL, GV HS 39 Bảng 2.1b Thực trạng việc xác định mục đích, yêu cầu, đối tượng phương tiện đánh giá KQHT CB, GV HS 40 Bảng 2.2 Thực trạng việc xác định vai trò cụ thể đánh giá KQHT CBQL, GV HS 41 Bảng 2.3 Thực trạng công tác chuẩn bị trước đánh giá KQHT HS 43 Bảng 2.4 Đánh giá CBQL, GV HS việc thực nội dung đánh giá KQHT 45 Bảng 2.5 Thực trạng sử dụng hình thức đánh giá KQHT 47 Bảng 2.6 Mục tiêu việc thông báo cho người học trước KT/thi 48 Bảng 2.7 Thực trạng công tác đề thi 49 Bảng 2.8 Đánh giá thái độ HS GV thi 53 Bảng 2.9 Đánh giá công tác tổ chức coi thi/kiểm tra 54 Bảng 2.10 Đánh giá công tác chấm thi giáo viên 55 Bảng 2.11 Những việc GV thường làm sau KT 56 Bảng 2.12 Tầm quan trọng quản lý hoạt động đánh giá KQHT HS 58 Bảng 2.13 Đánh giá công tác xây dựng kế hoạch hoạt động đánh giá KQHT HS 59 Bảng 2.14 Các hình thức quản lý hoạt động đề thi 61 Bảng 2.15 Đánh giá việc quản lý duyệt đề thi tổ chức in ấn đề thi 62 Bảng 2.16 Quản lý thực quy định tổ chức thi 64 Bảng 2.17 Đánh giá mức độ quản lý chấm thi 65 Bảng 2.18 Việc thực quản lý quy định công bố lên điểm thi 66 Bảng 2.19 Thực trạng việc quản lý hồ sơ đánh giá KQHT HS 67 Bảng 2.20 Mức độ, hình thức việc xử lý chế độ thơng báo kết đánh giá 68 Bảng 2.21 Công tác bồi dưỡng cho CBQL, GV nghiệp vụ đánh giá KQHT HS 70 Bảng 2.22 Nguyên nhân hạn chế quản lý hoạt động đánh giá KQHT 73 Bảng 3.1 Kế hoạch kiểm tra đánh giá 83 Bảng 3.2: Kết thống kê nhận thức mức độ cần thiết biện pháp 101 Bảng 3.3: Kết thống kê nhận thức tính khả thi biện pháp 102 26 Lê Đức Phúc (5/1997), "Chất lượng hiệu giáo dục", Tạp chí NCGD, Hà Nội 108 27 Sở Giáo dục Đào tạo Vĩnh Phúc, Báo cáo tổng kết năm học, 20102011, 2011-2012, 2012-2013 28 Dương Thiệu Tống (1995), Trắc nghiệm đo lường thành học tập, Nxb Trường Đại học Tổng hợp TP Hồ Chí Minh 29 Đỗ Ngọc Thống (2011), "Đánh giá quốc gia kết học tập học sinh", Tạp chí KHGD, số 70 109 Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT Thực trạng hoạt động ĐGKQHT học sinh (Phiếu dành cho cán quản lý giáo viên) Để đánh giá thực trạng hoạt động đánh giá kết học tập HS trường THPT tỉnh Vĩnh Phúc làm sở đưa giải pháp quản lý hoạt động đánh giá kết học tập HS Thầy/cơ vui lòng cho biết ý kiến cách đánh dấu “x” vào ô, cột phương án đưa mà thầy/cô)cho hợp lý Xin trân trọng cảm ơn! Câu Xác định mục đích thực yêu cầu hoạt động ĐGKQHT (ĐGKQHT) Mức độ đánh giá Nội dung đánh giá Hoàn toàn Đồng ý đồng ý Phân vân Khơng đống ý 1.Mục đích ĐGKQHT rõ ràng Các hoạt động ĐGKQHT thực theo yêu cầu đề dạy - học, đảm bảo: 2.1 Tính khách quan 2.2 Tính giá trị 2.3 Tính khả thi 2.4 Tính hệ thống 2.5 Tính phát triển 2.6 Tính phù hợp với nội dung cách thức giảng dạy Nội dung ĐGKQHT rõ ràng cụ thể ĐGKQHT đúng, phản ánh xác lực người học Phương pháp, phương tiện thực KT ĐG phù hợp với yêu cầu chương trình học/khóa học/mơn học Câu Theo thầy/cơ kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh có vai trò nào? 10 Nhằm cho điểm, xếp loại cho lên lớp hay lại  Vì tiến học sinh  Cơ sở để giáo viên điều chỉnh, hoàn thiện hoạt động học tập học sinh  Điều kiện để học sinh tự kiểm tra mức độ lĩnh hội tri thức, trình độ kĩ  Động viên, khuyến khích học sinh học tập  Có tác dụng điều chỉnh cách học học sinh  Giúp học sinh biết điểm mạnh, điểm yếu  HS tự nhận xét xác định trình độ bạn lớp  Có tác dụng điều chỉnh cách dạy giáo viên  Công cụ để cấp quản lí thực chức nhằm nâng cao chất lượng hiệu dạy học  Câu Theo thầy (cô) công tác chuẩn bị trước tiến hành ĐGKQHT học sinh thực mức độ nào? Rất tốt Nội dung đánh giá Tốt Bình Chưa thường tốt Công tác phổ biến nội qui,qui chế thi/kiểm tra cho đối tượng có liên quan: cán quản lý, giáo viên người học Chuẩn bị tâm cho học sinh trước thực đánh giá diện rộng/định kỳ Chuẩn bị tâm coi thi chấm thi cho cán CBQL GV Câu 4: Theo thầy (cô) nội dung thường GV quan tâm ĐGKQHT gồm? (có thể chọn nhiều phương án khác nhau) Những vấn đề trọng tâm theo chuẩn kiến thức, kỹ môn học  Những vấn đề khó nội dung mơn học  Những vấn đề thường có nội dung kiểm tra thường xuyên, thi tốt nghiệp, đại học…  Những vấn đề học sinh thường chủ quan ý đến  Những nội dung học sinh dễ trả lời  Những nội dung theo thống tổ môn  Những nội mở rộng, liên hệ thực tế, nội dung khác  Câu 5: Theo thầy (cơ) hình thức ĐGKQHT người học thực nào? Tần xuất sử dụng Hình thức KT Tự luận Trắc nghiệm giấy Trắc nghiệm máy Vấn đáp Bài tập nhà Thực hành Thảo luận nhóm Bài tập nhóm Rất thường xuyên Thường xuyên Không thường xuyên Chưa Câu 6: Thầy (cô) thường thông báo trước nội dung ĐGKQHT tới học sinh? Thông báo trước thời điểm kiểm tra để học sinh chuẩn bị Thông báo trước nội dung kiểm tra để học sinh chuẩn bị Giới hạn nội dung kiểm tra để học sinh chuẩn bị kĩ nội dung Thơng báo hình thức kiểm tra để học sinh chuẩn bị     Câu 7: Theo thầy (cô) công tác đề thi để đánh giá kết thực mức độ nào? Rất Bình Chưa Tốt tốt thường tốt Nội dung đánh giá Nội dung đề thi phù hợp với yêu yêu cầu môn học Đề thi/kiểm tra đánh giá kiến thức, kĩ người học Đáp án biểu điểm chấm thi xác tường minh Nội dung kiểm tra, kiến thức đảm bảo tính hệ thống cấp học Nội dung kiểm tra, kiến thức đảm bảo tính phất triển Mức độ phù hợp thời gian, thời lượng đề thi Việc đảm bảo bí mật đề thi Câu 8: Theo thầy (cô) công tác coi thi chấm thi để ĐGKQHT học sinh thực mức độ nào? 8.1 Thái độ giáo viên học sinh trước vào thi Nội dung đánh giá Chưa Rất Nghiêm Bình nghiêm túc thường nghiêm túc túc Thái độ HS phòng thi Thái độ HS phòng thi 8.2 Công tác tổ chức coi thi Nội dung đánh giá Tổ chức coi thi qui chế GV thực quy trình làm thi Cơng tác kiểm tra Rất tốt Tốt Bình Chưa tốt thường 8.3 Công tác chấm thi giáo viên: Nội dung đánh giá Rất tốt Tốt Bình thường Chưa tốt Đảm bảo tính cơng Đảm bảo tính khách quan Đảm bảo tính xác Câu 9: Thầy (cô) xử lý kết thi, kiểm tra nào? (có thể chọn nhiều phương án) Trả để thông báo kết HS Chữa lại thi/kiểm tra Thông báo tổng hợp kết quả, ưu nhược điểm Tổng hợp lỗi thường mắc HS Kiểm tra lại kết chung thấp Cho điểm vào sổ điểm cao điểm thi/kiểm tra       Thông tin cá nhân Xin thầy/cơ vui lòng cho biết số thơng tin cá nhân sau: Họ tên (không thiết phải trả lời) Chức vụ công việc đảm nhiệm……………………………………………… Thâm niên công tác ngành (số năm) Học hàm, học vị: Cử nhân  Thạc sĩ  Xin trân trọng cảm ơn hợp tác giúp đỡ thầy/cô! Tiến sĩ  Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT Thực trạng hoạt động ĐGKQHT học sinh (Phiếu dành cho học sinh) Để đánh giá thực trạng hoạt động đánh giá kết học tập HS trường THPT tỉnh Vĩnh Phúc làm sở đưa giải pháp quản lý hoạt động đánh giá kết học tập HS Các em vui lòng cho biết ý kiến cách đánh dấu “x” vào ô, cột phương án đưa mà thầy/cô)cho hợp lý Xin trân trọng cảm ơn! Câu Xác định mục đích thực yêu cầu hoạt động ĐGKQHT (ĐGKQHT) Mức độ đánh giá Nội dung đánh giá Hoàn toàn đồng ý Đồng ý Phân vân Không đống ý 1.Mục đích ĐGKQHT rõ ràng Các hoạt động ĐGKQHTđược thực theo yêu cầu đề dạy - học, đảm bảo: 2.1 Tính khách quan 2.2 Tính giá trị 2.3 Tính khả thi 2.4 Tính hệ thống 2.5 Tính phát triển 2.6 Tính phù hợp với nội dung cách thức giảng dạy Nội dung ĐGKQHT rõ ràng cụ thể ĐGKQHT đúng, phản ánh xác lực người học Phương pháp, phương tiện thực KT ĐG phù hợp với yêu cầu chương trình học/khóa học/mơn học Câu Theo em kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh có vai trò nào? Nhằm cho điểm, xếp loại cho lên lớp hay lại Vì tiến học sinh Cơ sở để giáo viên điều chỉnh, hoàn thiện hoạt động học tập học sinh Điều kiện để học sinh tự kiểm tra mức độ lĩnh hội tri thức, trình độ kĩ Động viên, khuyến khích học sinh học tập Có tác dụng điều chỉnh cách học học sinh Giúp học sinh biết điểm mạnh, điểm yếu HS tự nhận xét xác định trình độ bạn lớp Có tác dụng điều chỉnh cách dạy giáo viên Câu Theo em công tác chuẩn bị trước tiến hành ĐGKQHT học sinh thực mức độ nào? Rất tốt Nội dung đánh giá Tốt Bình Chưa thường tốt Cơng tác phổ biến nội qui,qui chế thi/kiểm tra cho đối tượng có liên quan: cán quản lý, giáo viên người học Chuẩn bị tâm cho học sinh trước thực đánh giá diện rộng/định kỳ Câu 4: Theo em nội dung thường GV quan tâm ĐGKQHT gồm? (có thể chọn nhiều phương án khác nhau) Những vấn đề trọng tâm theo chuẩn kiến thức, kỹ môn học Những vấn đề khó nội dung mơn học   Những vấn đề thường có nội dung kiểm tra thường xuyên, thi tốt nghiệp, đại học…  Những vấn đề học sinh thường chủ quan ý đến  Những nội dung học sinh dễ trả lời  Những nội mở rộng, liên hệ thực tế, nội dung khác  Câu 5: Theo em hình thức ĐGKQHT học sinh thực nào? Tần xuất sử dụng Hình thức KT Tự luận Trắc nghiệm giấy Trắc nghiệm máy Vấn đáp Bài tập nhà Thực hành Thảo luận nhóm Bài tập nhóm Rất thường xuyên Thường xuyên Không thường Chưa xuyên Câu 6: Thầy (cô) thường thông báo trước nội dung ĐGKQHT tới học sinh? Thông báo trước thời điểm kiểm tra để học sinh chuẩn bị Thông báo trước nội dung kiểm tra để học sinh chuẩn bị Giới hạn nội dung kiểm tra để học sinh chuẩn bị kĩ nội dung Thơng báo hình thức kiểm tra để học sinh chuẩn bị     Câu 7: Theo em nay, công tác đề thi để đánh giá kết thực mức độ nào? Rất Bình Chưa Tốt tốt thường tốt Nội dung đánh giá Nội dung đề thi phù hợp với yêu yêu cầu môn học Đề thi/kiểm tra đánh giá kiến thức, kĩ người học Đáp án biểu điểm chấm thi xác tường minh Nội dung kiểm tra, kiến thức đảm bảo tính hệ thống cấp học Nội dung kiểm tra, kiến thức đảm bảo tính phất triển Mức độ phù hợp thời gian, thời lượng đề thi Việc đảm bảo bí mật đề thi Câu 8: Theo em nay, công tác coi thi chấm thi để ĐGKQHT học sinh thực mức độ nào? 8.1 Thái độ giáo viên học sinh trước vào thi Nội dung đánh giá Chưa Rất nghiêm Nghiêm Bình nghiêm túc túc thường túc Thái độ HS phòng thi Thái độ HS phòng thi 8.2 Cơng tác tổ chức coi thi Nội dung đánh giá Tổ chức coi thi qui chế GV thực quy trình làm thi Cơng tác kiểm tra Rất tốt Tốt Bình Chưa tốt thường 8.3 Công tác chấm thi giáo viên: Nội dung đánh giá Rất tốt Tốt Bình thường Chưa tốt Đảm bảo tính cơng Đảm bảo tính khách quan Đảm bảo tính xác Câu 9: Em cho biết thầy (cô) xử lý kết thi, kiểm tra nào? (có thể chọn nhiều phương án) Trả để thông báo kết HS Chữa lại thi/kiểm tra Thông báo tổng hợp kết quả, ưu nhược điểm Tổng hợp lỗi thường mắc HS Kiểm tra lại kết chung thấp Cho điểm vào sổ điểm cao điểm thi/kiểm tra Xin trân trọng cảm ơn!       PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Thực trạng việc quản lý hoạt động đánh giá kết học tập học sinh (Phiếu dành cho cán quản lý giáo viên) Để đánh giá thực trạng việc quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh (ĐGKQHTHHS) làm sở đưa giải pháp nhằm quản lý hoạt động có hiệu hơn, đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục, xin thầy/cơ vui lòng cho biết ý kiến cách đánh dấu “x” vào cột phương án đưa mà thầy/cô lựa chọn Xin trân trọng cảm ơn! Câu Theo thầy cô việc QL hoạt động ĐGKQHT có tầm quan trọng nào? Tầm quan trọng Nội dung đánh giá Rất quan trọng Quan trọng Bình thường Khơng quan trọng Giúp người dạy điều chỉnh hoạt động dạy Giúp học sinh điều chỉnh hoạt động học Đánh giá lực, chất lượng giảng dạy GV Điều chỉnh nội dung, chương trình dạy học Giúp nhà trường quản lý chất lượng dạy học Câu Theo thầy (cô) việc lập kế hoạch cho hoạt động đánh giá kết học tập thực mức độ nào? Nội dung Xây dựng kế hoạch chung theo chiến lược phát triển nhà trường cho hoạt động ĐGKQHT Xây dựng kế hoạch năm cho hoạt động ĐGKQHT Kế hoạch việc tổ chức đề thi/kiểm tra Kế hoạch việc tổ chức thi Kế hoạch việc tổ chức chấm thi Kế hoạch việc chuẩn bị nguồn nhân lực Kế hoạch cơng tác tài Kế hoạch việc chuẩn bị điều kiện sở vật chất Việc điều chỉnh kế hoạch theo thực tiễn Rất tốt Tốt Bình Chưa thường tốt Câu Thầy đánh thực trạng quản lý thực qui định hoạt động đánh giá kết học tập 3.1 Thực qui định chung Nội dung đánh giá Rất tốt Mức độ Bình Tốt thường Chưa tốt Quản lý việc duyệt đề thi/kiểm tra Quản lý việc tổ chức in ấn đề thi/kiểm tra Quản lý thực qui định công tác coi thi Quản lý việc lựa chọn cán coi thi, chấm thi Quản lý việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ Quản lý thực qui định chấm thi/kiểm tra Quản lý qui định công bố kết thi/kiểm tra Quản lý việc vào điểm sổ điểm ghi học bạ 3.2 Thực quản lý hoạt động đề thi (Chọn nhiều phương án) GV tự quản lý việc đề thi  Tổ chuyên môn quản lý đề thi  BGH trực tiếp quản lý  Có phối hợp chặt chẽ từ GV, tổ môn BGH  3.3 Việc quản lý công tác tổ chức chấm thi/kiểm tra trường (Chọn nhiều phương án) Quản lý chấm tập trung trường  Đánh phách cắt phách  Giao cho GV mang nhà chấm  Quản lý hai vòng chấm độc lập  Chấm kiểm tra thi  Trả để học sinh đối chiếu với đáp án biểu điểm  Câu Theo thầy (cô) việc quản lý hồ sơ hoạt động ĐGKQHT học sinh thực mức độ nào? Nội dung đánh giá Quản lý sổ điểm cá nhân GV Quản lý vào điểm thi/kiểm tra sổ điểm so với điểm Quản lý cách tính điểm theo học kỳ, theo năm Quản lý Sổ điểm lớn Quản lý điểm phần mềm Quản lý học bạ học sinh Rất tốt Mức độ Bình tốt thường Chưa tốt Câu Theo thầy (cô) thực trạng quản lý việc thông báo kết sau KT, ĐGKQHT thực hình thức nào? (Chọn nhiều phương án) - Trực tiếp  - Trên bảng tin  - Trên web  Câu Theo thầy (cô) thực trạng quản lý việc xử lý chế độ thông báo kết sau KT,ĐGKQHT thực mức độ nào? - Rất nghiêm túc  - Tương đối nghiêm túc  - Không nghiêm túc  Câu Những hình thức bồi dưỡng nghiệp vụ ĐGKQHT cho CBQL, GV thực trường thầy/ cô (Chọn nhiều phương án) Tự tìm hiểu tự rút kinh nghiệm  Tổ chức lớp bồi dưỡng ngắn hạn  Tham dự lớp tập huấn Sở tổ chức  Trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp  Tổ chức hội thảo KTĐG  Câu Theo thầy (cô) nguyên nhân bất cập quản lý hoạt động ĐGKQHTHỌC SINH trường thầy/cô? (Chọn nhiều phương án) CB, GV, học sinh chưa nhận thức đắn tầm quan trọng hoạt động KTĐG  CB, GV chưa nắm vững nghiệp vụ ĐG  CB, GV chưa bồi dưỡng, cập nhật nghiệp vụ ĐG  CBGV chưa nghiêm túc thực hiện, có tư tưởng dễ dãi với học sinh  Các văn hướng dẫn tổ chức thực chưa đầy đủ, chưa rõ ràng  Hình thức xử lý chưa nghiêm người vi phạm  Hình thức động viên, khen thưởng chưa thỏa đáng  Kinh phí đầu tư cho hoạt động ĐGKQHT hạn chế  Ứng dụng công nghệ thông tin vào kiểm tra đánh giá hạn chế  10 Cơng tác tra, kiểm tra hoạt động ĐGKQHT hạn chế  Thơng tin cá nhân Xin đồng chí vui lòng trả lời số thơng tin cá nhân sau: Họ tên (không thiết phải trả lời) Chức vụ công việc đảm nhiệm Thâm niên công tác ngành (số năm) Học hàm, học vị: Cử nhân  Thạc sĩ  Tiến sĩ  Xin trân trọng cảm ơn hợp tác giúp đỡ thầy cô! Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT Mức độ cần thiết biện pháp quản lý hoạt động đánh giá kết học tập học sinh (Phiếu dành cho cán quản lý giáo viên) Các giải pháp quản lý hoạt động đánh giá KQHT bảng có cần thiết khơng? xin thầy/cơ vui lòng cho biết ý kiến cách đánh dấu “x” vào ô cột phương án đưa mà thầy/cô lựa chọn Xin trân trọng cảm ơn! Mức độ cần thiết STT Tên biện pháp Rất cần thiết Tập huấn nâng cao nhận thức, lực trách nhiệm hoạt động đánh giá kết học tập cho cán quản lý, giáo viên học sinh Xây dựng kế hoạch quy trình KTĐG cho mơn quản lý quy trình đánh giá đó; xây dựng quy định chế độ tài hoạt động đánh giá KQHT Xây dựng quy định chế độ tài hoạt động đánh giá KQHT Tăng cường đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hoạt đánh giá kết học tập Xây dựng ngân hàng câu hỏi TNKQ trường THPT Tăng cường công tác tra, kiểm tra Tăng cường đạo việc đổi hoạt đánh giá kết học tập Cần thiết Không cần thiết Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT Mức độ cần thiết biện pháp quản lý hoạt động đánh giá kết học tập học sinh (Phiếu dành cho cán quản lý giáo viên) Các giải pháp quản lý hoạt động đánh giá KQHT bảng có khả thi khơng? xin thầy/cơ vui lòng cho biết ý kiến cách đánh dấu “x” vào ô cột phương án đưa mà thầy/cô lựa chọn Xin trân trọng cảm ơn! Mức độ khả thi STT Tên biện pháp Tập huấn nâng cao nhận thức, lực trách nhiệm hoạt động đánh giá kết học tập cho cán quản lý, giáo viên học sinh Xây dựng kế hoạch quy trình KTĐG cho môn quản lý quy trình đánh giá đó; xây dựng quy định chế độ tài hoạt động đánh giá KQHT Xây dựng quy định chế độ tài hoạt động đánh giá KQHT Tăng cường đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hoạt đánh giá kết học tập Xây dựng ngân hàng câu hỏi TNKQ trường THPT Tăng cường công tác tra, kiểm tra Tăng cường đạo việc đổi hoạt đánh giá kết học tập Rất Khả Không khả thi thi khả thi ... Cơ sở lý luận quản lý hoạt động đánh giá kết học tập trường THPT Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động đánh giá kết học tập trường THPT- tỉnh Vĩnh phúc Chương 3: Các biện pháp quản lý hoạt động. .. pháp quản lý hoạt động ĐGKQHT Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc, Hiệu trưởng trường THPT tỉnh Giả thuyết khoa học Đánh giá kết học tập quản lý hoạt động đánh giá kết học tập học sinh trường THPT tỉnh Vĩnh Phúc. .. sinh trường THPT Khảo sát thực trạng đánh giá kết học tập quản lý hoạt động đánh giá kết học tập học sinh trường THPT tỉnh Vĩnh Phúc Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động đánh giá kết học tập học
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập ở các trường trung học phổ thông tỉnh vĩnh phúc , Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập ở các trường trung học phổ thông tỉnh vĩnh phúc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay