Quản lý hoạt động tự đánh giá trường trung học phổ thông tỉnh thái nguyên

122 26 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 00:19

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM PHAN VŨ HÀO QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM PHAN VŨ HÀO QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục Mã số: 60 14 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH NGUYỄN VĂN HỘ THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thực hướng dẫn GS.TSKH Nguyễn Văn Hộ Các kết số liệu đảm bảo tính khách quan, trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tác giả luận văn Phan Vũ Hào i LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Thầy giáo, GS.TSKH Nguyễn Văn Hộ - Người tận tình bảo, hướng dẫn tơi suốt q trình nghiên cứu đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô Trường Đại học sư phạm - Đại học Thái Nguyên, khoa Tâm lý - Giáo dục phòng Sau đại học tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Hội đồng TĐG, CBQL GV trường: THPT Ngô Quyền, THPT Dương Tự Minh, THPT Sông Công THPT Đồng Hỷ tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình khảo sát khảo nghiệm Xin gửi lời cảm ơn đến anh chị học viên lớp Quản lý Giáo dục K20, người ln động viên, khích lệ tơi hồn thành luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 15 tháng năm 2014 Tác giả luận văn Phan Vũ Hào ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ vi MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.2 Một số khái niệm công cụ 1.2.1 Đánh giá 1.2.2 Đánh giá giáo dục 10 1.2.3 Kiểm định chất lượng giáo dục 12 1.2.4 Hoạt động tự đánh giá 17 1.2.5 Biện pháp quản lý hoạt động tự đánh giá 18 1.3 Hoạt động tự đánh giá trường THPT 19 1.3.1 Mục đích, ý nghĩa hoạt động tự đánh giá trường THPT 19 iii 1.3.2 Nội dung tiêu chuẩn tự đánh giá trường THPT 20 iii 1.3.3 Quy trình tự đánh giá 23 1.3.4 Hội đồng tự đánh giá; chức năng, nhiệm vụ quyền hạn hội đồng tự đánh giá 24 1.3.5 Vai trò Hiệu trưởng, Ban giám hiệu phòng ban chức thực hoạt động tự đánh giá trường THPT 25 1.4 Quản lý hoạt động tự đánh giá trường THPT 26 1.4.1 Mục tiêu quản lý 26 1.4.2 Chủ thể quản lý 27 1.4.3 Nội dung quản lý 27 1.4.4 Phương pháp quản lý 28 1.4.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động tự đánh giá trường THPT 31 Kết luận chương 33 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN 34 2.1 Khái quát khảo sát thực trạng 34 2.1.1 Vài nét khách thể khảo sát 34 2.1.2 Mục tiêu khảo sát 36 2.1.3 Khách thể khảo sát 36 2.1.4 Nội dung khảo sát 36 2.1.5 Phương pháp khảo sát cách xử lý số liệu 37 2.2 Thực trạng nhận thức giáo viên cán quản lý giáo dục hoạt động tự đánh giá trường THPT quản lý hoạt động tự đánh giá trường THPT 37 2.2.1 Nhận thức cán quản lý giáo viên khái niệm tự đánh giá sở giáo dục phổ thông 37 2.2.2 Nhận thức cán quản lý giáo viên vai trò hoạt động tự đánh giá trường THPT 38 2.2.3 Nhận thức cán quản lý giáo viên tầm quan trọng quản lý hoạt động tự đánh giá trường THPT 40 iv 2.3 Thực trạng hoạt động tự đánh giá trường trung học phổ thông tỉnh Thái Nguyên 43 2.3.1 Thực trạng thực nội dung tự đánh giá 43 2.3.2 Thực trạng thực quy trình tự đánh giá 49 2.3.3 Thực trạng kết hoạt động tự đánh giá 50 2.4 Thực trạng quản lý hoạt động tự đánh giá trường trung học phổ thông tỉnh Thái Nguyên 52 2.4.1 Thực trạng thực nội dung quản lý 52 2.4.2 Thực trạng phương pháp quản lý hoạt động TĐG trường THPT 61 2.4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động tự đánh giá trường trung học phổ thông tỉnh Thái Nguyên 62 Kết luận chương 65 Chương BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN 67 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 67 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 67 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính toàn diện 67 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu 68 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu, chất lượng giáo dục đào tạo 68 3.1.5 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 69 3.2 Các biện pháp nâng cao hiệu quản lý hoạt động tự đánh giá trường trung học phổ thông tỉnh Thái Nguyên 69 3.2.1 Nâng cao nhận thức hoạt động tự đánh giá nhà trường cho cán quản lý, giáo viên 69 3.2.2 Bồi dưỡng nâng cao lực tự đánh giá lực đánh giá nhà trường cho đội ngũ cán quản lý giáo viên 70 3.2.3 Quản lý tốt kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục đề Báo cáo tự đánh giá 72 v 3.2.4 Tăng cường hiệu kiểm tra, giám sát hoạt động tự đánh giá giáo viên, tổng kết đúc rút kinh nghiệm 73 3.2.5 Có chế độ đãi ngộ phù hợp cho người thực công tác tự đánh giá nhà trường 74 3.3 Mối quan hệ biện pháp đề xuất 75 3.4 Khảo sát tính cần thiết tính khả thi biện pháp 76 3.4.1 Mục đích khảo sát 76 3.4.2 Đối tượng khảo sát 76 3.4.3 Nội dung khảo sát 76 3.4.4 Phương pháp khảo sát 77 3.4.5 Kết khảo sát 77 Kết luận chương 80 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 81 Kết luận 81 Khuyến nghị 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Viết đầy đủ Viết tắt Cán quản lý CBQL Chất lượng CL Đánh giá ĐG Đánh giá ĐGN Giáo viên GV Hoạt động HĐ Học sinh HS Kiểm định chất lượng giáo dục KĐCLGD Số lượng SL 10 Tỉ lệ TL 11 Tự đánh giá TĐG 12 Trung bình cộng (mức độ) X 13 Trung học phổ thơng THPT iv Câu 6: Đồng chí đánh giá việc thực quy trình tự đánh giá đơn vị mình? Mức độ Ý kiến lựa chọn Trung Tốt Khá Yếu bình STT Quy trình Thành lập hội đồng tự đánh giá Xây dựng kế hoạch tự đánh giá Thu thập, xử lý phân tích minh chứng Đánh giá mức độ đạt theo tiêu chí Viết báo cáo tự đánh giá Công bố báo cáo tự đánh giá Câu 7: Đồng chí đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tự đánh giá đơn vị Mức độ STT Các yếu tố Đồng ý Nhận thức mối quan tâm vai trò cơng tác tự đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục cán quản lý giáo viên Kiến thức, kĩ kinh nghiệm để triển khai hoạt động tự đánh giá Nguồn lực (nhân lực, tài chính, sở vật chất…) Hệ thống văn quy phạm pháp luật, Thông tư, thị đạo, hướng dẫn thực hiện, Hoạt động tự đánh giá đơi mang tính hình thức Vấn đề tun dương, khen thưởng phê bình, kỉ luật Xin cảm ơn hợp tác đồng chí ! Phân vân Khơng đồng ý Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN VỀ SỰ CẦN THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP (Dành cho cán giáo viên) Để đánh giá mức độ cần thiết khả thi biện pháp, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quản lý hoạt động tự đánh giá giáo viên, đồng chí vui lòng cho biết ý kiến số vấn đề sau: Câu 1: Đồng chí đánh mức độ cần thiết biện pháp sau: STT Biện pháp Mức độ Rất cần Cần Không thiết thiết cần thiết Nâng cao nhận thức hoạt động tự đánh giá cho cán quản lý, giáo viên nhân viên Bồi dưỡng nâng cao lực tự đánh giá cho đội ngũ cán quản lý giáo viên Quản lý tốt kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục đề Báo cáo tự đánh giá Tăng cường h i ệ u q u ả kiểm tra, giám sát hoạt động nh ngộ giá,phù tổnghợp kếtcho người đúc rút kinh nghiệm Có chếtựđộđáđãi thực công tác tự đánh giá nhà trường Câu 2: Đồng chí đánh mức độ khả thi biện pháp sau: TT Biện pháp Nâng cao nhận thức hoạt động tự đánh giá cho cán quản lý, giáo viên nhân viên Bồi dưỡng nâng cao lực tự đánh giá cho đội ngũ cán quản lý giáo viên Quản lý tốt kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục đề Báo cáo tự đánh giá Tăng cường h i ệ u q u ả kiểm tra, giám sát hoạt động nh ngộ giá,phù tổnghợp kếtcho người đúc rút kinh nghiệm Có chếtựđộđáđãi thực cơng tác tự đánh giá nhà trường Cảm ơn hợp tác đồng chí! Mức độ Rất Khả Không khả thi thi khả thi Phụ lục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc QUY ĐỊNH Về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục sở giáo dục phổ thông, sở giáo dục thường xuyên 42/2012/TT-BGDĐT 23 11 ) Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG Chương II: TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRƯỜNG TRUNG HỌC, TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Mục 1: TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG TIỂU HỌC Mục 2: TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG TRUNG HỌC Điều 10 Tiêu chuẩn 1: Tổ chức quản lý nhà trường Cơ cấu tổ chức máy nhà trường theo quy định Điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thơng trường phổ thơng có nhiều cấp học (sau gọi Điều lệ trường trung học) quy định Bộ Giáo dục Đào tạo (hội đồng trường trường công lập, hội đồng quản trị trường tư thục, hội đồng thi đua khen thưởng, hội đồng kỷ luật, hội đồng tư vấn khác); b) Có tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Cơng đồn, Đồn niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức xã hội khác; c) Có tổ chun mơn tổ văn phòng (tổ Giáo vụ Quản lý học sinh, tổ Quản trị Đời sống phận khác trường chuyên biệt) , điểm trường theo quy định Điều lệ trường tiểu học (nếu trường có cấp tiểu học) Điều lệ trường trung học a) Lớp học tổ chức theo quy định; b) Số học sinh lớp theo quy định; c) Địa điểm trường theo quy định Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Cơng đồn, Đồn niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, tổ chức xã hội khác hội đồng hoạt động theo quy định Điều lệ trường trung học quy định pháp luật a) Hoạt động quy định; b) Lãnh đạo, tư vấn cho hiệu trưởng thực nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quyền hạn mình; c) Thực rà sốt, đánh giá hoạt động sau học kỳ Cơ c , tổ Văn phòng (tổ Giáo vụ Quản lý học sinh, tổ Quản trị Đời sống, phận khác trường chuyên biệt) theo quy định Điều lệ trường trung học a) Có cấu tổ chức theo quy định; ; Xây dựng chiến lược phát triển nhà trường a) Chiến lược xác định rõ ràng văn bản, cấp quản lý trực tiếp phê duyệt, công bố công khai hình thức niêm yết nhà trường đăng tải phương tiện thông tin đại chúng địa phương, website sở giáo dục đào tạo, phòng giáo dục đào tạo website nhà trường (nếu có); b) Chiến lược phù hợp mục tiêu giáo dục cấp học quy định Luật Giáo dục, với nguồn lực nhà trường định hướng phát triển kinh tế - xã hội địa phương; c) Rà soát, bổ sung, điều chỉnh chiến lược nhà trường phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội địa phương theo giai đoạn Chấp hành chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, địa phương lãnh đạo, đạo quan quản lý giáo dục cấp; đảm bảo Quy chế thực dân chủ hoạt động nhà trường a) Thực thị, nghị cấp ủy Đảng, chấp hành quản lý hành quyền địa phương, đạo chuyên môn, nghiệp vụ quan quản lý giáo dục; ; c) Đảm bảo Quy chế thực dân chủ hoạt động nhà trường Quản lý hành chính, thực phong trào thi đua a) Có đủ hồ sơ phục vụ hoạt động giáo dục nhà trường theo quy định Điều lệ trường trung học; b) Lưu trữ đầy đủ, khoa học hồ sơ, văn theo quy định Luật Lưu trữ; c) Thực vận động, tổ chức trì phong trào thi đua theo hướng dẫn ngành quy định Nhà nước , quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh sinh theo Điều lệ trường trung học; b) Quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo cấp có thẩm quyền; c) Thực tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, quản lý cán bộ, giáo viên nhân viên theo quy định Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Lao động, Điều lệ trường trung học quy định khác pháp luật Quản lý tài chính, tài sản nhà trường a) Có hệ thống văn quy định quản lý tài chính, tài sản lưu trữ hồ sơ, chứng từ theo quy định; b) Lập dự toán, thực thu chi, tốn, thống kê, báo cáo tài chính, tài sản theo quy định Nhà nước; c) Công khai tài chính, thực cơng tác tự kiểm tra tài theo quy định, xây dựng quy chế chi tiêu nội 10 Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho học sinh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; phòng chống bạo lực học đường, phòng chống dịch bệnh, phòng tránh hiểm họa thiên tai, tệ nạn xã hội trường a) Có phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tai nạn thương tích, cháy nổ, phòng tránh hiểm họa thiên tai, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, phòng tránh tệ nạn xã hội nhà trường; b) Đảm bảo an toàn cho học sinh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường; c) Không có tượng kỳ thị, vi phạm giới, bạo lực nhà trường Điều 11 Tiêu chuẩn 2: Cán quản lý, giáo viên, nhân viên học sinh a) Có số năm dạy học (khơng kể thời gian tập sự) theo quy định Điều lệ trường trung học; b) Được đánh giá năm đạt từ loại trở lên theo Quy định C thông có nhiều cấp học; c) Được bồi dưỡng, tập huấn trị quản lý giáo dục theo quy định Số lượng, trình độ đào tạo giáo viên theo quy định Điều lệ trường tiểu học (nếu trường có cấp tiểu học), Điều lệ trường trung học a) Số lượng cấu giáo viên đảm bảo để dạy môn học bắt buộc theo quy định; b) Giáo viên làm cơng tác Đồn niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, giáo viên làm cơng tác tư vấn cho học sinh đảm bảo quy định; c) Đạt trình độ chuẩn chuẩn theo quy định: - Miền núi, vùng sâu, vùng xa hải đảo: 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn, chuẩn 25% trường trung học sở, trường phổ thơng có nhiều cấp học, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện trường phổ thông dân tộc bán trú (sau gọi chung trường trung học sở), 10% trường trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh trường phổ thông trực thuộc bộ, ngành (sau gọi chung trường trung học phổ thông) 30% trường chuyên; - Các vùng khác: 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn, chuẩn 40% trường trung học sở, 15% trường trung học phổ thông 40% trường chuyên Kết đánh giá, xếp loại giáo viên việc đảm bảo quyền giáo viên a) Xếp loại chung cuối năm học giáo viên đạt từ loại trung bình trở lên, có 50% xếp loại trở lên theo Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học (nếu trường có cấp tiểu học), Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở, giáo viên trung học phổ thơng; b) Có 15% giáo viên dạy giỏi cấp huyện (quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh) trở lên trường trung học sở 10% giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) trở lên trường trung học phổ thông; c) G học (nếu trường có cấp tiểu học Số lượng, chất lượng việc đảm bảo chế độ, sách đội ngũ nhân viên củ ; b) Nhân viên kế toán, văn thư, y tế, viên chức làm cơng tác thư viện, thiết bị dạy học có trình độ trung cấp trở lên theo chuyên môn; nhân viên khác bồi dưỡng nghiệp vụ theo vị trí cơng việc; ịnh Học sinh nhà trường đáp ứng yêu cầu theo quy định Điều lệ trường tiểu học (nếu trường có cấp tiểu học), Điều lệ trường trung học pháp luật a) Đảm bảo quy định tuổi học sinh; b) Thực đầy đủ nhiệm vụ học sinh quy định hành vi học sinh không làm; c) Được đảm bảo quyền theo quy định Điều 12 Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học Điều lệ trường trung học a) Diện tích khn viên u cầu xanh, sạch, đẹp, thoáng mát đảm bảo quy định; b) Có cổng, biển tên trường, tường hàng rào bao quanh theo quy định; c) Có sân chơi, bãi tập theo quy định , bảng, bàn ghế cho giáo viên, học sinh a) Số lượng, quy cách, chất lượng thiết bị phòng học, bảng lớp học đảm bảo quy định Điều lệ trường tiểu học (nếu trường có cấp tiểu học), Điều lệ trường trung học quy định vệ sinh trường học Bộ Y tế; b) Kích thước, vật liệu, kết cấu, kiểu dáng, màu sắc bàn ghế học sinh đảm bảo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Khoa học Cơng nghệ, Bộ Y tế; c) Phòng học môn đạt tiêu chuẩn theo quy định Khối phòng, trang thiết bị văn phòng phục vụ cơng tác quản lý, dạy học theo quy định Điều lệ trường trung học a) Khối phòng phục vụ học tập, khối phòng hành - quản trị, khu nhà ăn, nhà nghỉ (nếu có) đảm bảo quy định; b) Có trang thiết bị y tế tối thiểu tủ thuốc với loại thuốc thiết yếu theo quy định; , hệ t a) Có cơng trình vệ sinh riêng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, riêng cho nam nữ, thuận lợi cho học sinh khuyết tật (nếu có), vị trí phù hợp với cảnh quan trường học, an toàn, thuận tiện, sẽ; , nhân viên học sinh; , hệ thống cung cấp nước uống đạt tiêu chuẩn, hệ thống thoát nước, thu gom rác đảm bảo yêu cầu ,b ; b) Hoạt động thư viện đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, dạy học cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh; c) Hệ thống công nghệ thông tin kết nối internet website nhà trường đáp ứng yêu cầu dạy, học quản lý nhà trường a) Thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ giảng dạy học tập đảm bảo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo; ; c) Kiểm kê, sửa chữa, nâng cấp, bổ sung đồ dùng thiết bị dạy học năm Điều 13 Tiêu chuẩn 4: Quan hệ nhà trường, gia đình xã hội Tổ chức hiệu hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh a) Ban đại diện cha mẹ học sinh có tổ chức, nhiệm vụ, quyền, trách nhiệm hoạt động theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh; b) Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động; c) Tổ chức họp định kỳ đột xuất nhà trường với cha mẹ học sinh, Ban đại diện cha mẹ học sinh để tiếp thu ý kiến công tác quản lý nhà trường, biện pháp giáo dục học sinh, giải kiến nghị cha mẹ học sinh, góp ý kiến cho hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh a) Chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, quyền địa phương kế hoạch biện pháp cụ thể để phát triển nhà trường; ; c) Huy động sử dụng có hiệu nguồn lực tự nguyện, theo quy định tổ chức, cá nhân để xây dựng sở vật chất; tăng thêm phương tiện, thiết bị dạy học; khen thưởng học sinh học giỏi, học sinh có thành tích xuất sắc khác hỗ trợ học sinh có hồn cảnh khó khăn , huy động tham gia cộng đồng để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc cho học sinh thực mục tiêu, kế hoạch giáo dục a) Phối hợp hiệu với tổ chức, đoàn thể để giáo dục học sinh truyền thống lịch sử, văn hố dân tộc; b) Chăm sóc di tích lịch sử, cách mạng, cơng trình văn hóa; chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có cơng với nước, Mẹ Việt Nam anh hùng địa phương; c) Tuyên truyền để tăng thêm hiểu biết cộng đồng nội dung, phương pháp dạy học, tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia thực mục tiêu kế hoạch giáo dục Điều 14 Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục kết giáo dục Thực chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học Bộ Giáo dục Đào tạo, quy định chuyên môn quan quản lý giáo dục địa phương a) Có kế hoạch hoạt động chun mơn năm học, học kỳ, tháng, tuần; b) Thực kế hoạch thời gian năm học, kế hoạch giảng dạy học tập môn học theo quy định; c) Rà soát, đánh giá việc thực kế hoạch năm học, kế hoạch giảng dạy học tập tháng Đổi phương pháp dạy học nhằm khuyến khích chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo ý thức vươn lên, rèn luyện khả tự học học sinh a) Sử dụng hợp lý sách giáo khoa; liên hệ thực tế dạy học, dạy học tích hợp; thực cân đối truyền thụ kiến thức với rèn luyện kỹ tư cho học sinh trình dạy học; b) Ứng dụng hợp lý công nghệ thông tin dạy học, đổi kiểm tra, đánh giá hướng dẫn học sinh biết tự đánh giá kết học tập; c) Hướng dẫn học sinh học tập tích cực, chủ động, sáng tạo biết vận dụng kiến thức vào thực tiễn Thực nhiệm vụ phổ cập giáo dục địa phương a) Có kế hoạch triển khai thực công tác phổ cập giáo dục theo nhiệm vụ quyền địa phương, quan quản lý giáo dục cấp giao; b) Kết thực phổ cập giáo dục đáp ứng với nhiệm vụ giao; c) Kiểm tra, đánh giá công tác phổ cập giáo dục theo định kỳ để có biện pháp cải tiến, nâng cao hiệu công tác Thực hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu, theo kế hoạch nhà trường theo quy định cấp quản lý giáo dục a) Khảo sát, phân loại học sinh giỏi, yếu, có biện pháp giúp đỡ học sinh vươn lên học tập từ đầu năm học; b) Có hình thức tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu, phù hợp; c) Rà soát, đánh giá để cải tiến hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu, sau học kỳ Thực nội dung giáo dục địa phương theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo a) Thực tốt nội dung giáo dục địa phương, góp phần thực mục tiêu mơn học gắn lý luận với thực tiễn; b) Thực kiểm tra, đánh giá nội dung giáo dục địa phương theo quy định; c) Rà soát, đánh giá, cập nhật tài liệu, đề xuất điều chỉnh nội dung giáo dục địa phương năm Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, khuyến khích tham gia chủ động, tự giác học sinh a) Phổ biến kiến thức số hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, số trò chơi dân gian cho học sinh; b) Tổ chức số hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian cho học sinh trường; c) Tham gia Hội khỏe Phù Đổng, hội thi văn nghệ, thể thao, hoạt động lễ hội dân gian quan có thẩm quyền tổ chức Giáo dục, rèn luyện kỹ sống thông qua hoạt động học tập, hoạt động tập thể hoạt động giáo dục lên lớp cho học sinh a) Giáo dục kỹ giao tiếp, kỹ tự nhận thức, kỹ định, suy xét giải vấn đề, kỹ đặt mục tiêu, kỹ ứng phó, kiềm chế, kỹ hợp tác làm việc theo nhóm cho học sinh; b) Giáo dục, rèn luyện kỹ sống cho học sinh thông qua giáo dục ý thức chấp hành luật giao thơng; cách tự phòng, chống tai nạn giao thông, đuối nước tai nạn thương tích khác; thơng qua việc thực quy định cách ứng xử có văn hóa, đồn kết, thân ái, giúp đỡ lẫn nhau; c) Giáo dục tư vấn sức khoẻ thể chất tinh thần, giáo dục giới tính, tình u, nhân, gia đình phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh Học sinh tham gia giữ gìn vệ sinh mơi trường lớp học, nhà trường a) Có kế hoạch lịch phân công học sinh tham gia hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giữ gìn vệ sinh môi trường nhà trường; b) Kết tham gia hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giữ gìn vệ sinh môi trường học sinh đạt yêu cầu; c) Hằng tuần, kiểm tra, đánh giá việc thực giữ gìn vệ sinh môi trường nhà trường Kết xếp loại học lực học sinh năm đáp ứng mục tiêu giáo dục a) Tỷ lệ học sinh xếp loại trung bình trở lên: - Miền núi, vùng sâu, vùng xa hải đảo: Đạt 85% trường trung học sở, 80% trường trung học phổ thông 95% trường chuyên; - Các vùng khác: Đạt 90% trường trung học sở, 85% trường trung học phổ thông 99% trường chuyên; b) Tỷ lệ học sinh xếp loại khá: - Miền núi, vùng sâu, vùng xa hải đảo: Đạt 25% trường trung học sở, 15% trường trung học phổ thông 60% trường chuyên; - Các vùng khác: Đạt 30% trường trung học sở, 20% trường trung học phổ thông 70% trường chuyên; c) Tỷ lệ học sinh xếp loại giỏi: - Miền núi, vùng sâu, vùng xa hải đảo: Đạt 2% trường trung học sở trường trung học phổ thông; 15% trường chuyên; - Các vùng khác: Đạt 3% trường trung học sở trường trung học phổ thông; 20% trường chuyên 10 Kết xếp loại hạnh kiểm học sinh năm đáp ứng mục tiêu giáo dục a) Tỷ lệ học sinh xếp loại khá, tốt đạt 90% trường trung học sở, trường trung học phổ thông, 98% trường chuyên; b) Tỷ lệ học sinh bị kỷ luật buộc thơi học có thời hạn không 1% trường trung học sở, trường trung học phổ thông; không 0,2% trường chun; c) Khơng có học sinh bị truy cứu trách nhiệm hình 11 Kết hoạt động giáo dục nghề phổ thông hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh năm a) Các ngành nghề hướng nghiệp cho học sinh phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương; b) Tỷ lệ học sinh tham gia học nghề: - Miền núi, vùng sâu, vùng xa hải đảo: Đạt 70% tổng số học sinh thuộc đối tượng học nghề trường trung học sở; 100% trường trung học phổ thông trường chuyên; - Các vùng khác: Đạt 80% tổng số học sinh thuộc đối tượng học nghề trường trung học sở; 100% trường trung học phổ thông trường chuyên; c) Kết xếp loại học nghề học sinh: - Miền núi, vùng sâu, vùng xa hải đảo: Đạt 80% loại trung bình trở lên trường trung học sở, 90% trường trung học phổ thông trường chuyên; - Các vùng khác: Đạt 90% loại trung bình trở lên trường trung học sở, 95% trường trung học phổ thông trường chuyên 12 Hiệu hoạt động giáo dục năm nhà trường a) Tỷ lệ học sinh lên lớp, tỷ lệ tốt nghiệp ổn định năm; b) Tỷ lệ học sinh bỏ học lưu ban: - Miền núi, vùng sâu, vùng xa hải đảo: Không 3% học sinh bỏ học, không 5% học sinh lưu ban; trường chun khơng có học sinh lưu ban học sinh bỏ học; - Các vùng khác: Không 1% học sinh bỏ học, không 2% học sinh lưu ban; trường chun khơng có học sinh lưu ban học sinh bỏ học; lên trung học sở cấp tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) trở lên trung học phổ thông năm ... 2.13 Mức độ quản lý hoạt động tự đánh giá trường trung học phổ thông tỉnh Thái Nguyên 61 Bảng 2.14 Đánh giá cán quản lý giáo viên phương pháp quản lý hoạt động tự đánh giá nhà trường ... tự đánh giá trường trung học phổ thông Chương 2: Thực trạng công tác quản lý hoạt động tự đánh giá trường trung học phổ thông tỉnh Thái Nguyên Chương 3: Một số biện pháp nâng cao hiệu quản lý hoạt. .. cao hiệu quản lý hoạt động tự đánh giá trường trung học phổ thông tỉnh Thái Nguyên Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1 Tổng quan vấn
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động tự đánh giá trường trung học phổ thông tỉnh thái nguyên , Quản lý hoạt động tự đánh giá trường trung học phổ thông tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay