Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trường trung học cơ sở tân tiến huyện an dương, thành phố hải phòng theo chuẩn nghề nghiệp

154 19 0
  • Loading ...
1/154 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2019, 00:19

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN THỊ DUNG QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN TIẾN HUYỆN AN DƯƠNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS VŨ ĐÌNH CHUẨN THÁI NGUYÊN - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn kết nghiên cứu cá nhân Luận văn có tham khảo tư liệu nghiên cứu nhiều tác giả số liệu, kết nghiên cứu trong luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả Nguyễn Thị Dung i Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CẢM ƠN Tác giả trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến: - Trưởng khoa Sau đại học Khoa Tâm lý – Giáo dục, Trường Đại học sư phạm – Đại học Thái Nguyên; - Các nhà khoa học, thầy giáo, giáo tận tình giảng dạy, hướng dẫn cho tác giả suốt trình học tập; - Lãnh đạo, chuyên viên Vụ Giáo dục Trung học Cục, Vụ, Viện liên quan thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo; - Lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện An Dương, Lãnh đạo giáo viên Trường trung học sở Tân Tiến trường trung học sở địa bàn huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng; - Người hướng dẫn khoa học thầy, cô giáo Hội đồng khoa học hướng dẫn bảo nhiều ý kiến quý báu để tác giả hoàn thành Luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng chắn Luận văn nhiều thiếu sót Kính mong nhận bảo, góp ý thầy giáo, cô giáo bạn đồng nghiệp Trân trọng! Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả Nguyễn Thị Dung ii Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ vii MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu 4 Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Nghiên cứu phát triển ĐNGV nước 1.1.2 Nghiên cứu phát triển ĐNGV Việt Nam 11 1.2 Một số khái niệm 14 1.2.1 Quản lí 14 1.2.2 Đội ngũ giáo viên THCS 17 1.2.3 Phát triển ĐNGV trường THCS 20 iii Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1.3 Những vấn đề lý luận phát triển ĐNGV trường THCS theo chuẩn nghề nghiệp 23 iii Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1.3.1 Chuẩn nghề nghiệp GV Việt Nam 23 1.3.2 Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên THCS theo chuẩn nghề nghiệp 29 Tổng kết chương 35 Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN TIẾN, HUYỆN AN DƯƠNG,THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 36 2.1 Khái quát tình hình GDĐT huyện An Dương xã Tân Tiến, thành phố Hải Phòng 36 2.1.1 Tình hình GDĐT huyện An Dương 36 2.1.2 Tình hình phát triển giáo dục Tân Tiến, huyện An Dương thành phố Hải Phòng 38 2.2 Tình hình giáo dục trường THCS Tân Tiến 43 2.2.1 Quy mô học sinh 43 2.2.2 Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học 44 2.2.3 Chất lượng giáo dục 45 2.3 Thực trạng ĐNGV trường THCS Tân Tiến, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng 48 2.3.1 Sự phát số lượng ĐNGV trường THCS 48 2.3.2 Cơ cấu ĐNGV trường THCS 49 2.3.3 Chất lượng ĐNGV THCS 50 2.3.4 Đánh giá chung 55 2.4 Thực trạng công tác quản lý phát triển ĐNGV trường THCS Tân Tiến, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng 56 2.4.1 Công tác qui hoạch phát triển ĐNGV 57 2.4.2 Triển khai công tác tuyển chọn, sử dụng ĐNGV 58 2.4.3 Tổ chức công tác đào tạo bồi dưỡng ĐNGV 60 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2.4.4 Tổ chức kiểm tra, đánh giá ĐNGV theo chuẩn nghề nghiệp 61 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2.4.5 Thực chế độ sách ĐNGV 62 2.4.6 Thực trạng việc xây dựng môi trường thuận lợi nhằm phát triển ĐNGV 63 2.5 Đánh giá chung ĐNGV trường THCS Tân Tiến, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng so với chuẩn nghề nghiệp 64 2.5.1 Ưu điểm 64 2.5.2 Hạn chế 64 2.5.3 Nguyên nhân 65 Tổng kết chương 65 Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS TÂN TIẾN, HUYỆN AN DƯƠNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP 68 3.1 Nguyên tắc xây dựng biện pháp 68 3.1.1 Nguyên tắc bảo đảm tính hệ thống 68 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 68 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 68 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu 69 3.2 Các biện pháp phát triển ĐNGV trường THCS Tân Tiến, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng theo chuẩn nghề nghiệp 69 3.2.1 Quán triệt nội dung chuẩn nghề nghiệp áp dụng chuẩn công tác phát triển ĐNGV trường THCS Tân Tiến, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng theo chuẩn nghề nghiệp 69 3.2.2 Lập quy hoạch, kế hoạch phát triển ĐNGV trường THCS Tân Tiến, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng theo chuẩn nghề nghiệp 71 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3.2.3 Đổi phương thức tuyển chọn GV theo hướng khách quan, cơng có yếu tố cạnh tranh đảm bảo đủ số lượng, hợp lý cấu 75 3.2.4 Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ĐNGV đạt chuẩn chuẩn 77 3.2.5 Sử dụng đôi với thực sách khuyến khích, động viên ĐNGV 82 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3.2.6 Đổi công tác kiểm tra, đánh giá ĐNGV theo Chuẩn nghề nghiệp GV THCS 85 3.2.7 Mối quan hệ nhóm biện pháp 89 3.3 Thăm dò mức độ cấp thiết tính khả thi nhóm biện pháp phát triển ĐNGV trư ờng THCS Tân Ti ến, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng theo chuẩn nghề nghiệp 90 3.3.1 Quy trình thăm dò 90 3.3.2 Kết thăm dò 91 3.3.3 Tương quan tính cấp thiết tính khả thi biện pháp phát triển ĐNGV 96 Tiểu kết chương 98 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 100 Kết luận 100 Khuyến nghị 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 PHỤ LỤC Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Phê duyệt để xây dựng kế hoạch phát triển ĐNGV THCS giai đoạn 2011 - 2020 Cân đối nguồn ngân sách để cấp chi cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng GV, có sách để nâng cao đời sống, thực chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm ý tế cho GV hợp đồng Xây dựng chế phối hợp chặt chẽ quản lý sử dụng ĐNGV Phòng GDĐT, Phòng Nội vụ trường THCS Thực tốt việc bổ nhiệm, bố trí, luân chuyển đội ngũ CBQL, GV đảm bảo cân đối đồng trường 2.4 Đối GDĐT với Phòng Phối kết hợp chặt chẽ với Phòng Nội vụ, trường cơng tác tuyển chọn phân công sử dụng ĐNGV hợp lý đảm bảo cân đối, đồng Tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho Hiệu trưởng trường công tác tuyển chọn GV, đánh giá, khen thưởng GV Tổ chức cơng tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ĐNGV Đổi công tác kiểm tra đánh giá ĐNGV, đảm bảo tính nghiêm minh gắn với cơng tác bồi dưỡng nâng cao trình độ, tạo hội học hỏi cho ĐNGV công tác kiểm tra đánh giá 2.5 Đối với trường THCS Các trường xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường, phát triển ĐNGV, xác định rõ sứ mệnh- giá trị - tầm nhìn Kế hoạch năm phải xác định mục tiêu, nhiệm vụ cách cụ thể phù hợp với thực trạng nhà trường Gắn liền công tác chuyên môn nhà trường với công tác đào tạo, bồi dưỡng ĐNGV thông qua hoạt động dự giờ, thực tập sư phạm, hội giảng, sinh hoạt chuyên môn theo tổ, nhóm tạo điều kiện cho GV tham gia nghiên cứu đề tài, tự làm đồ dùng dạy học, tự học bồi dưỡng nâng cao trình độ Xây dựng qui chế chi tiêu nội hợp lý, trọng yếu tố khen thưởng, động viên, hỗ trợ kinh phí cho GV học nâng cao trình độ, nâng cao 103 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ chế độ cho GV hợp đồng Thực tốt nguyên lý giáo dục “Nhà trường - Gia đình - Xã hội”./ 104 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ TÀI LIỆU THAM KHẢO Đào Duy Anh (2003), Từ điển Hán Việt, Nxb Văn hố Thơng tin, Hà Nội Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (2004) số 40-CT/TW 15/06/04, Chỉ thị Ban Bí thư việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục Đặng Quốc Bảo (1995), Một số tiếp cận khoa học quản lý việc vận dụng vào quản lý giáo dục, Trường Cán quản lý Giáo dục Đào tạo, Hà Nội Nguyễn Thanh Bình (2004), "Đội ngũ giáo viên yếu tố góp phần tạo nên chất lượng giáo dục", Tạp chí phát triển giáo dục,(102).Hà Nội Bộ GDĐT (2000), Quy chế thực dân chủ hoạt động nhà trường, Hà Nội Bộ GDĐT (2009), Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, THPT ban hành kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 Bộ trưởng Bộ GDĐT Bộ GDĐT (2009), Công văn số 660/BGD&ĐT-NGCBQLGD ngày 9/2/2010 việc hướng dẫn đánh giá xếp loại giáo viên trung học theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 Bộ GDĐT (2010), Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học phổ thông Giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/ TTBGDĐT ngày 20/7/2010 Bộ trưởng Bộ GDĐT Bộ GDĐT (2011), Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên THPT năm ban hành theo Thông tư số 40/2011/TT-BGDĐT ngày 16/9/2011 Bộ trưởng Bộ GDĐT 10 Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2003), Quản lý sở giáo dục đào tạo, (Dự án đào tạo giáo viên trung học sở- Bộ GD&ĐT), HN 105 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 11 Chính phủ (2012), Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 Thủ tướng Chính phủ 12 Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 11/01/2005 phê duyệt đề án “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục giai đoạn 20052010” 13 Vũ Đình Chuẩn (2002), Những giải pháp quản lý nhằm phát triển đội ngũ giáo viên trung học chuyên nghiệp thành phố Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ khoa học giáo dục, Hà Nội 14 Vũ Đình Chuẩn (2008), Phát triển đội ngũ giáo viên tin học trung học phổ thông theo quan điểm chuẩn hoá xã hội hoá, Luận án Tiến sĩ quản lý giáo dục, Hà Nội 15 Hồng Chúng (1982), Phương pháp thống kê tốn học khoa học giáo dục, Nxb Giáo dục, Hà Nội 16 Ðại học Quốc gia Hà Nội, Chất lượng giáo dục vấn đề đào tạo giáo viên, Kỷ yếu Hội thảo khoa học 17 Vũ Cao Đàm (1996), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 18 Đảng cộng sản Việt Nam (2013), Nghị Hội nghị BCH TW Đảng lần thứ (Khóa XI) 19 Nguyễn Tiến Đạt (2000), Kinh nghiệm thành tựu giáo dục đào tạo giới, Hà Nội 20 Trần Bá Giao (2007), Xây dựng phát triển chuẩn nghề nghiệp giáo viên Hoa Kỳ, Tài liệu tổng thuật 21 Bùi Hiền - Nguyễn Văn Giao - Nguyễn Hữu Quỳnh - Vũ VănTảo (2001), Từ điển giáo dục học, Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội 106 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 22 Bùi Thị Hiền (2004), "Mối quan hệ khoa học khoa học giáo dục chương trình đào tạo giáo viên", Tạp chí Giáo dục, (87) 107 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 23 Nguyễn Thanh Hoàn (2003), "Chất lượng giáo viên sách cải thiện chất lượng giáo viên", Tạp chí phát triển giáo dục, (2), Hà Nội 24 Phạm Quang Hoàn (2003), "Quản lý chất lượng cần thiết ứng dụng giáo dục phổ thơng", Tạp chí giáo dục, (53), Hà Nội 25 Trần Bá Hoành (2001), "Chất lượng giáo viên", Tạp chí giáo dục, (16), Hà Nội 26 Trần Bá Hoành (2004), "Xu hướng phát triển việc đào tạo giáo viên", Tạp chí Thơng tin khoa học giáo dục, (108), Hà Nội 27 Trần Bá Hoành (2007), "Định hướng nghiên cứu đào tạo, bồi dưỡng giáo viên giai đoạn 2007-2010", Tạp chí giáo dục, (162), Hà Nội 28 Bùi Văn Huệ (2002), "Công tác bồi dưỡng giáo viên dạy sách giáo khoa đáp ứng yêu cầu đổi phương pháp dạy học", Tạp chí giáo dục, (44), Hà Nội 29 Đặng Thành Hưng (2005), Khái niệm chuẩn thuật ngữ liên quan, Tham luận Hội thảo “Chuẩn Chuẩn hóa giáo dục - Những vấn đề lý luận thực tiễn”, Hà Nội 30 Trần Kiều (2003), "Chất lượng giáo dục: thuật ngữ quan niệm", Tạp chí Thơng tin khoa học giáo dục, (100), Hà Nội 31 Đặng Bá Lãm, Phạm Thành Nghị (1999), Chính sách kế hoạch quản lý giáo dục, Nxb Giáo dục, Hà Nội 32 Nguyễn Lân (2002), Từ điển Từ Ngữ Hán Việt, Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội 33 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2001), Về khái niệm chất lượng giáo dục đào tạo, Kỷ yếu hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo lần thứ toàn quốc, Đà Lạt 34 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2003), Quản lý nguồn nhân lực giáo dục, Bài giảng cho khoá đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục, Hà Nội 108 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 35 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2004), "Nghề nghiệp người giáo viên", Tạp chí Thơng tin Khoa học Giáo dục, (112), Hà Nội 36 Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Nguyễn Đức Chính (2005), Chuẩn chuẩn hóa giáo dục, Những vấn đề lý luận thực tiễn - Tham luận Hội thảo “Chuẩn Chuẩn hóa giáo dục - Những vấn đề lý luận thực tiễn”, Hà Nội 37 Michel Develay (1994), Một số vấn đề đào tạo giáo viên, (Bản dịch Nguyễn Kỳ, Vũ Văn Tảo, Phan Hữu Chân - 1998), Nxb Giáo dục Hà Nội 38 Hồ Chí Minh tồn tập (1990), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 39 Bùi Vãn Quân (2007), Giáo trình quản lý giáo dục, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội 40 Bùi Vãn Quân (2007), "Về hệ thống trình quản lý giáo dục", Tạp chí Giáo dục (6), Hà Nội 41 Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật giáo dục, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 42 Nguyễn Cảnh Toàn (2002), Bàn giáo dục Việt Nam, Nxb Lao động, Hà Nội 43 Nguyễn Đức Trí (2000), Nghiên cứu xây dựng mơ hình đào tạo giáo viên kỹ thuật trình độ đại học cho trường trung học chuyên nghiệp dạy nghề Báo cáo tổng kết đề tài B99-52-36.Hà Nội 44 Nguyễn Văn Trường (Biên dịch nhóm tác giả 2004), Phương pháp lãnh đạo quản lý nhà trường hiệu quả, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 45 Từ điển Tiếng Việt (1998), Trung tâm từ điển ngôn ngữ, Viện khoa học xã hội Việt Nam, Hà Nội 46 UNESCO, Tổng kết năm 1995 109 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 47 Viện Nghiên cứu phát triển giáo dục (0/2002), Chiến lược phát triển giáo dục kỷ 21 - Kinh nghiệm quốc gia, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia, Hà Nội 110 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 48 V.I.Lê Nin (1976), Bàn giáo dục, Nxb Sự thật, Hà Nội 49 Nguyễn Như Ý (1999) (Chủ biên), Đại từ điển tiếng Việt, Trung tâm ngơn ngữ văn hóa Việt Nam, Nxb Văn hóa thơng tin, Hà Nội 111 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ PHỤ LỤC PHỤ LỤC Để có sở khoa học thực tiễn giúp cho việc củng cố phát triển ĐNGV trường THCS Tân Tiến, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến vấn đề sau (nếu đồng ý với ý kiến đánh dấu “x” vào ô vuông cột tương ứng, khơng đồng ý bỏ trống) Mức độ TT Các tiêu chuẩn, tiêu chí ĐNGV Tiêu chuẩn Phẩm chất trị, đạo đức, lối sống tc1 Phẩm chất trị Tc2 Đạo đức nghề nghiệp Tc3 Ứng xử với học sinh Tc4 Ứng xử với đồng nghiệp Tc5 Lối sống, tác phong Tiêu chuẩn Năng lực tìm hiểu đối tượng mơi trường giáo dục Tc6 Tìm hiểu đối tượng giáo dục Tc7 Tìm hiểu mơi trường giáo dục Tiêu chuẩn Năng lực dạy học Tc8 Xây dựng kế hoạch dạy học Tc9 Bảo đảm kiến thức mơn học 10 Tc10 Bảo đảm chương trình mơn học 11 Tc11 Vận dụng phương pháp dạy học Tốt Khá Trung bình Yếu 12 Tc12 Sử dụng phương tiện dạy học 13 Tc13 Xây dựng môi trường học tập 14 Tc14 Quản lý hồ sơ dạy học 15 Tc15 Kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh Tiêu chuẩn Năng lực giáo dục 16 Tc16 Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục 17 Tc17 Giáo dục qua môn học 18 Tc18 Giáo dục qua hoạt động giáo dục 19 Tc19 Giáo dục qua hoạt động cộng đồng 20 Tc20 Vận dụng nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục 21 Tc21 Đánh giá kết rèn luyện đạo đức học sinh Tiêu chuẩn Năng lực hoạt động trị, xã hội 22 Tc22 Phối hợp với gia đình học sinh cộng đồng 23 Tc23 Tham gia hoạt động trị, xã hội Tiêu chuẩn Năng lực phát triển nghề nghiệp 24 Tc24 Tự đánh giá, tự học tự rèn luyện 25 Tc25 Phát giải vấn đề nảy sinh thực tiền giáo dục PHỤ LỤC Để có sở khoa học thực tiễn giúp cho việc củng cố phát triển ĐNGV trường THCS Tân Tiến, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến vấn đề sau (nếu đồng ý với ý kiến đánh dấu “x” vào vng cột tương ứng, khơng đồng ý bỏ trống) Nội dung hoạt động TT quản lý nhà trường Xây dựng quy hoạch phát triển ĐNGV Quá trình tuyển dụng sử dụng ĐNGV Đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng ĐNGV Kiểm tra, đánh giá Chế độ, sách GV có học hàm, học vị, có đề tài NCKH Chính sách đãi ngộ đào tạo bồi dưỡng ĐNGV Mức độ thực Rất hiệu Có hiệu Phân vân Ít Rất hiệu hiệu quả PHỤ LỤC Để có sở khoa học thực tiễn giúp cho việc củng cố phát triển ĐNGV trường THCS Tân Tiến, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng theo chuẩn nghề nghiệp, xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến vấn đề sau (nếu đồng ý với ý kiến đánh dấu “x” vào ô vuông cột tương ứng, không đồng ý bỏ trống) STT Biện pháp phát triển ĐNGV đề xuất Quán triệt nội dung chuẩn nghề nghiệp áp dụng chuẩn công tác phát triển ĐNGV Lập quy hoạch, kế hoạch phát triển ĐNGV Đổi phương thức tuyển chọn GV theo hướng khách quan cơng có yếu tố cạnh tranh đảm bảo đủ số lượng, hợp lý cấu Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ĐNGV Sử dụng đơi với thực sách khuyến khích, động viên ĐNGV Đổi công tác kiểm tra, đánh giá ĐNGV theo chuẩn nghề nghiệp Tính cấp thiết Rất cấp Cấp Khơng thiết thiết cấp thiết PHỤ LỤC Để có sở khoa học thực tiễn giúp cho việc củng cố phát triển ĐNGV trường THCS Tân Tiến, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng theo chuẩn nghề nghiệp, xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến vấn đề sau (nếu đồng ý với ý kiến đánh dấu “x” vào vng cột tương ứng, khơng đồng ý bỏ trống) Tính khả thi TT Các biện pháp Khả thi cao Quán triệt nội dung chuẩn nghề nghiệp áp dụng chuẩn công tác phát triển ĐNGV Lập quy hoạch, kế hoạch phát triển ĐNGV Đổi phương thức tuyển chọn GV theo hướng khách quan cơng có yếu tố cạnh tranh đảm bảo đủ số lượng, hợp lý cấu Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ĐNGV Sử dụng đôi với thực sách khuyến khích, động viên ĐNGV Đổi công tác kiểm tra, đánh giá ĐNGV theo chuẩn nghề nghiệp Khả thi Không khả thi ... THCS Tân Tiến, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng theo chuẩn nghề nghiệp 69 3.2.2 Lập quy hoạch, kế hoạch phát triển ĐNGV trường THCS Tân Tiến, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng theo chuẩn nghề. .. tác quản lý phát triển ĐNGV trường THCS Tân Tiến, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, từ năm 2010 đến đề giải quản lý pháp phát triển ĐNGV trường THCS Tân Tiến, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. .. 1.3.2 Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên THCS theo chuẩn nghề nghiệp 29 Tổng kết chương 35 Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN TIẾN,
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trường trung học cơ sở tân tiến huyện an dương, thành phố hải phòng theo chuẩn nghề nghiệp , Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trường trung học cơ sở tân tiến huyện an dương, thành phố hải phòng theo chuẩn nghề nghiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay