Thì tương lai tiếp diễn và thì tương lai hoàn thành trong tiếng anh

4 11 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 22:55

Thì tương lai tiếp diễn và thì tương lai hoàn thành trong tiếng Anh (II) Trang trước Trang sau A. Ví dụ tình huống Kevin loves football and this evening theres a big football match on television. The match begins at 7:30 and ends at 9:15. Paul wants to see Kevin the same eveningand wants to know what time to come to his house.Kevin yêu thích bóng đá và tối nay có một trận bóng hay trên truyền hình. Trận đấu bắt đầu lúc 7h30 và kết thúc lúc 9h15. Paul muốn đến thăm Kevin tối nay và muốn biếtphải đợi đến mấy giờ. Paul: Is it all right if I come at about 8.30?Tối nay khoảng 8h30 mình đến thăm cậu được không?Kevin: No, Ill be watching the football then.Không được rồi, lúc đó mình đã xem bóng trên truyền hình rồi.Paul: Well, what about 9.30?Vậy hả, thế 9h30 được không?Kevin: Fine. The match will be finished by then.Được. Trận đấu lúc đó đã kết thúc rồi. B. Cách sử dụng thì Tương lai tiếp diễn trong tiếng AnhMẫu câu I will be doing something là mẫu câu của thì Tương lai tiếp diễn (Future Continuous) mang nghĩa Tôi sẽ làm việc gì đó dở dang vào một thời điểm xác định ở tương lai.Trong ví dụ trên, trận bóng dá bắt đầu lúc 7h30 và kết thúc lúc 9h15. Nên trong suốt thời gian đó, ví dụ lúc 8h30, thì Kevin sẽ đang xem trận đấu (Kevin will be watching the match).Ví dụ khác: Im going on holiday on Saturday. This time next week Ill be lying on a beach orswimming in the sea.Tôi sẽ đi nghỉ vào thứ Bảy. Vào thời gian này tuần tới tôi sẽ (đang) nằm trên bãi biển hay đang bơi lội dưới biển.So sánh will be (Ving) và will Dont phone me between 7 and 8. Well be having dinner then.Đừng gọi điện cho mình từ 7 đến 8h. Lúc đó chúng tôi đang dùng bữa tối. Lets wait for Mary to arrive and then well be having dinner.Hãy chờ Mary tới và sau đó chúng ta sẽ dùng bữa tối.So sánh will be (Ving) và các thì tiếp diễn khác: At 10 oclock yesterday, Sally was in her office. She was working (thì Quá khứ tiếp diễn)Lúc 10 ngày hôm qua, Sally đang ở trong văn phòng của cô ấy. (Lúc đó) Cô ấy đang làm việc. Its 10 oclock now. She is in her office. She is working (thì Hiện tại tiếp diễn)Bây giờ là 10h. Cô ấy đang ở trong văn phòng của cô ấy. (Bây giờ) Cô ấy đang làm việc. At 10 oclock tomorrow, she will be in her office. She will be working.Vào lúc 10h ngày mai, cô ấy sẽ đang ở trong văn phòng của cô ấy. (Thời điểm đó) Cô ấy sẽ đang làm việc.C. Sử dụng will be doing để nói về hành động hoàn tất ở tương laiVí dụ: A: If you see Sally, can you ask her to phone me?Nếu anh gặp Sally, anh có thể nhắn cô ấy gọi điện cho tôi được không?B: Sure. Ill be seeing her this evening, so Ill tell her then.Tât nhiên rồi. Tôi sẽ gặp cô ấy tối nay, tôi sẽ nhắn ngay cho cô ấy. What time will your friends be arriving tomorrow?Những người bạn của anh sẽ đến lúc mấy giờ ngày mai?Trong những ví dụ này, cách sử dụng của thì Tương lai tiếp diễn (will be Ving) tương tự như thì Hiện tại tiếp diễn dùng cho thì tương lai gần. Bạn có thể tham khảo Thì hiện tại mang nghĩa tương lai (I am doing).Ví dụ: 1. A: Will you be passing the post office when youre out?Khi bạn đi bạn có thể ghé ngang qua bưu điện được không?B: Probably. Why?Có thể được. Bạn cần gì vậy?A: I need some stamps. Could you get me some?Mình cần một ít tem. Bạn có thể mua giúp mình một ít được không?2. A: Will you be using your bicycle this evening?Tối nay bạn có dùng đến xe đạp không?B: No. Do you want to borrow it?Không. Bạn có muốn mượn nó không? D. Cách sử dụng thì Tương lai hoàn thành (Future Perfect) trong tiếng AnhChúng ta sử dụng thì Tương lai hoàn thành (will have done) để diễn tả một sự việc nào đó sẽ được hoàn tất xong tại một thời điểm ở tương lai.Trong ví dụ đầu tiên, trận bóng đã mà Kevin xem sẽ chấm dứt lúc 9h15. Sau thời gian này, chẳng hạn vào lúc 9h30, trận đấu đã kết thúc (will have finished).Bạn xem thêm một số ví dụ sau: Sally always leaves for work at 8:30 in the morning, so she wont be at home at 9 oclock. Shell have gone to work.Sally luôn luôn đi làm lúc 8h30 sáng, vì vậy cô ấy sẽ không có nhà lúc 9h. Lúc đó cô ấy đã đi làm rồi. Were late. The film will already have started by the time we get to the cinema.Chúng ta trễ rồi. Khi chúng ta đến rạp thì cuốn phim cũng đã bắt đầu chiếu rồi.So sánh thì Tương lai hoàn thành (will have done) với các thì hoàn thành khác: When their first child was born, they had been married for three years. (Quá khứ hoàn thành)Khi đứa con đầu lòng của họ ra đời, họ đã cưới nhau được 3 năm. Ted and Amy have been married for 24 years. (Hiện tại hoàn thành)Ted và Amy đã cưới nhau được 24 năm rồi. Next year they will have been married for 25 years. (Tương lai hoàn thành)Tính đến năm tới thì họ đã cưới nhau được 25 năm.Bài tập phân biệt thì tương lai tiếp diễn và tương lai hoàn thànhĐể làm bài tập phân biệt thì tương lai tiếp diễn và tương lai hoàn thành, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập phân biệt thì tương lai tiếp diễn và tương lai hoàn thành.Các loạt bài khác:Quá khứ hoàn thànhQuá khứ hoàn thành tiếp diễnCách sử dụng Used toThì Hiện tại mang nghĩa tương lai (Tương lai gần)Tương lai gần: I am going to doThì tương lai đơn: Will và Shall (I)Thì tương lai đơn: Will và Shall (II)Tương lai gần vs Tương lai đơnMệnh đề when mệnh đề if Follow https:www.facebook.comhoc.cung.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Pytho Thì tương lai tiếp diễn tương lai hồn thành tiếng Anh (II) Trang trước Trang sau A Ví dụ tình - Kevin loves football and this evening there's a big football match on television The match begins at 7:30 and ends at 9:15 Paul wants to see Kevin the same evening and wants to know what time to come to his house Kevin u thích bóng đá tối có trận bóng hay truyền hình Trận đấu bắt đầu lúc 7h30 kết thúc lúc 9h15 Paul muốn đến thăm Kevin tối muốn biết phải đợi đến - Paul: Is it all right if I come at about 8.30? Tối khoảng 8h30 đến thăm cậu khơng? Kevin: No, I'll be watching the football then Không rồi, lúc xem bóng truyền hình Paul: Well, what about 9.30? Vậy hả, 9h30 không? Kevin: Fine The match will be finished by then Được Trận đấu lúc kết thúc B Cách sử dụng Tương lai tiếp diễn tiếng Anh Mẫu câu I will be doing something mẫu câu Tương lai tiếp diễn (Future Continuous) mang nghĩa "Tơi làm việc dở dang vào thời điểm xác định tương lai" Trong ví dụ trên, trận bóng dá bắt đầu lúc 7h30 kết thúc lúc 9h15 Nên suốt thời gian đó, ví dụ lúc 8h30, Kevin xem trận đấu (Kevin will be watching the match) Ví dụ khác: - I'm going on holiday on Saturday This time next week I'll be lying on a beach or swimming in the sea Tôi nghỉ vào thứ Bảy Vào thời gian tuần tới (đang) nằm bãi biển hay bơi lội biển So sánh will be (V-ing) will - Don't phone me between and We'll be having dinner then Đừng gọi điện cho từ đến 8h Lúc dùng bữa tối - Let's wait for Mary to arrive and then we'll be having dinner Hãy chờ Mary tới sau dùng bữa tối So sánh will be (V-ing) tiếp diễn khác: - At 10 o'clock yesterday, Sally was in her office She was working (thì Quá khứ tiếp diễn) Lúc 10 ngày hôm qua, Sally văn phòng (Lúc đó) Cơ làm việc - It's 10 o'clock now She is in her office She is working (thì Hiện tiếp diễn) Bây 10h Cô văn phòng (Bây giờ) Cơ làm việc - At 10 o'clock tomorrow, she will be in her office She will be working Vào lúc 10h ngày mai, văn phòng (Thời điểm đó) Cơ làm việc C Sử dụng will be doing để nói hành động hồn tất tương lai Ví dụ: - A: If you see Sally, can you ask her to phone me? Nếu anh gặp Sally, anh nhắn cô gọi điện cho không? B: Sure I'll be seeing her this evening, so I'll tell her then Tât nhiên Tôi gặp cô tối nay, nhắn cho cô - What time will your friends be arriving tomorrow? Những người bạn anh đến lúc ngày mai? Trong ví dụ này, cách sử dụng Tương lai tiếp diễn (will be V-ing) tương tự Hiện tiếp diễn dùng cho tương lai gần Bạn tham khảo Thì mang nghĩa tương lai (I am doing) Ví dụ: A: Will you be passing the post office when you're out? Khi bạn bạn ghé ngang qua bưu điện khơng? B: Probably Why? Có thể Bạn cần vậy? A: I need some stamps Could you get me some? Mình cần tem Bạn mua giúp khơng? A: Will you be using your bicycle this evening? Tối bạn có dùng đến xe đạp khơng? B: No Do you want to borrow it? Khơng Bạn có muốn mượn khơng? D Cách sử dụng Tương lai hồn thành (Future Perfect) tiếng Anh Chúng ta sử dụng Tương lai hoàn thành (will have done) để diễn tả việc hồn tất xong thời điểm tương lai Trong ví dụ đầu tiên, trận bóng mà Kevin xem chấm dứt lúc 9h15 Sau thời gian này, chẳng hạn vào lúc 9h30, trận đấu kết thúc (will have finished) Bạn xem thêm số ví dụ sau: - Sally always leaves for work at 8:30 in the morning, so she won't be at home at o'clock She'll have gone to work Sally luôn làm lúc 8h30 sáng, khơng có nhà lúc 9h Lúc làm - We're late The film will already have started by the time we get to the cinema Chúng ta trễ Khi đến rạp phim bắt đầu chiếu So sánh Tương lai hồn thành (will have done) với hồn thành khác: - When their first child was born, they had been married for three years (Quá khứ hoàn thành) Khi đứa đầu lòng họ đời, họ cưới năm - Ted and Amy have been married for 24 years (Hiện hoàn thành) Ted Amy cưới 24 năm - Next year they will have been married for 25 years (Tương lai hồn thành) Tính đến năm tới họ cưới 25 năm Bài tập phân biệt tương lai tiếp diễn tương lai hoàn thành Để làm tập phân biệt tương lai tiếp diễn tương lai hoàn thành, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập phân biệt tương lai tiếp diễn tương lai hoàn thành Các loạt khác:  Quá khứ hoàn thành  Quá khứ hoàn thành tiếp diễn  Cách sử dụng Used to  Thì Hiện mang nghĩa tương lai (Tương lai gần)  Tương lai gần: I am going to  Thì tương lai đơn: Will Shall (I)  Thì tương lai đơn: Will Shall (II)  Tương lai gần vs Tương lai đơn  Mệnh đề when & mệnh đề if Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi loạt ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Pytho ... thành Để làm tập phân biệt tương lai tiếp diễn tương lai hoàn thành, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập phân biệt tương lai tiếp diễn tương lai hoàn thành Các loạt khác:  Quá khứ hoàn thành. ..  Quá khứ hoàn thành tiếp diễn  Cách sử dụng Used to  Thì Hiện mang nghĩa tương lai (Tương lai gần)  Tương lai gần: I am going to  Thì tương lai đơn: Will Shall (I)  Thì tương lai đơn: Will... người bạn anh đến lúc ngày mai? Trong ví dụ này, cách sử dụng Tương lai tiếp diễn (will be V-ing) tương tự Hiện tiếp diễn dùng cho tương lai gần Bạn tham khảo Thì mang nghĩa tương lai (I am doing)
- Xem thêm -

Xem thêm: Thì tương lai tiếp diễn và thì tương lai hoàn thành trong tiếng anh, Thì tương lai tiếp diễn và thì tương lai hoàn thành trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay