Thì tương lai đơn will và shall trong tiếng anh

4 8 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 22:53

Thì tương lai đơn (Will và Shall) trong tiếng Anh (Phần 1) Trang trước Trang sau A. Cách sử dụng thì tương lai đơn trong tiếng AnhChúng ta sử dụng thì Tương lai đơn (I will = Ill) khi chúng ta quyết định làm điều gì tại thời điểm nói.Bạn theo dõi một số ví dụ sau: Oh, Ive left the door open. Ill go and shut it.Ồ, tôi đã để cửa mở rồi. Tôi sẽ đi đóng cửa lại ngay đây. What would you like to drink? Ill have an orange juice, please.Bạn muốn uống gì? Xin cho tôi một ly nước cam. Did you phone Ruth? Oh, no, I forgot. Ill phone her now.Bạn đã gọi điện cho Ruth chưa? Ồ chưa, tôi quên mất. Tôi sẽ gọi ngay cho cô ấy.Trong những tình huống sau, bạn KHÔNG thể sử dụng thì Hiện tại đơn (I doI go ...). Ill go and shut the door. (không nói I go and shut)Tôi sẽ đi đóng cửa ngay đây. I felt a bit hungry. I think Ill have something to eat.Tôi cảm thấy hơi đói. Tôi nghĩ tôi sẽ ăn một chút gì đó. Ill dont think Ill go out tonight. Im too tired.Tôi nghĩ là tôi sẽ không đi chơi tối nay được. Tôi mệt quá.Trong tiếng Anh nói, dạng phủ định của will là wont (= will not)Ví dụ: I can see youre busy, so I wont stay long.Tôi thấy bạn bận rộn quá, vì vậy tôi sẽ không ở lâu đâu. B. Khi nào không sử dụng thì tương lai đơn (I will)Bạn không sử dụng thì tương lai đơn (will) để nói về những việc mà bạn đã quyết định hay đã sắp xếp để làm.Bạn có thể tham khảo thêm chương: Thì hiện tại mang nghĩa tương lai (I am doing) và I am going to do.Một số ví dụ minh họa: Im going on holiday next Saturday. (KHÔNG dùng Ill go)Tôi sẽ đi nghỉ vào thứ Bảy tới. Are you working tomorow? (KHÔNG dùng will you work)Sáng nay bạn có làm việc không?C. Một số trường hợp sử dụng thì tương lai gần (I will)Bạn có thể sử dụng thì tương lai gần (I will) khi nói về một trong các trường hợp sau:Ngỏ ý muốn giúp ai đó làm việc gì: That bag looks heavy. Ill help you with it. (Không nói I help)Túi xách đó trông nặng đấy. Tôi sẽ giúp bạn một tay. Đồng ý làm điều gì đó: A: You know that book I lent you. Can I have it back if youve finished with it?Bạn còn nhớ cuốn sách tôi cho bạn mượn chứ. Nếu bạn đọc xong thì cho tôi lấy lại được không?B: Of course. Ill give it to you this afternoon. (KHÔNG nói I give)Tất nhiên rồi. Chiều nay tôi sẽ đưa quyển sách cho bạn.Hứa hẹn làm điều gì đó: Thanks for lending me the money. Ill pay you back on Friday. (KHÔNG dùng I pay)Cảm ơn bạn vì đã cho tôi mượn tiền. Tôi sẽ trả lại cho bạn vào thứ Sáu. I wont tell anyone what happened. I promise.Tôi sẽ không nói với ai chuyện đã xảy ra. Tôi hứa.Đề nghị ai làm điều gì đó: Will you please be quiet? Im trying to concentrate.Xin bạn giữ yên lặng? Tôi đang tập trung suy nghĩ. Will you shut the door, please?Bạn vui lòng khép cửa lại được không?Bạn có thể sử dụng wont để diễn đạt ai đó từ chối làm gì.Ví dụ Ive tried to advise her but she wont listen. (= she refuses to listen)Tôi đã cố gắng khuyên cô ấy nhưng cô ta không chịu nghe. The car wont start. I wonder whats wrong with it. (= the car refuses to start).Chiếc xe không khởi động được. Tôi tự hỏi không biết nó bị hỏng cái gì. D. Cách sử dụng Shall I ...? và Shall we ...? trong tiếng AnhShall được sử dụng chủ yếu trong các dạng câu hỏi: Shall I ...?Shall we ...?Chúng ta sử dụng Shall I ...?Shall we ...? để hỏi ý kiến của ai đó (đặc biệt trong ngỏ ý hay đề nghị).Ví dụ: Shall I open the window? (= do you want me open the window?).Tôi mở cửa sổ được không? (= bạn có muốn tôi mở cửa sổ không?) Ive got no money. What shall I do? (= what do you suggest?)Tôi hết tiền rồi. Tôi phải làm gì đây? (= bạn có đề nghị gì không?) Shall we go? Just a minute. Im not ready yet.Chúng ta sẽ đi chứ? Chờ một chút. Mình chưa chuẩn bị xong. Where shall we go this evening?Tối nay chúng ta đi đâu vậy?Bạn so sánh cách sử dụng và ý nghĩa của Shall I ...? và Will you ...? qua các ví dụ sau: Shall I shut the door? (= do you want me to shut it?)Tôi đóng cửa được không? (= bạn có muốn tôi đóng cửa không?) Will you shut the door? (= I want you to shut it)Bạn đóng cửa được không? (= Tôi muốn bạn đóng cửa giúp tôi.)Bài tập thì tương lai đơnĐể làm bài tập về thì tương lai đơn, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập thì tương lai đơn.Các loạt bài khác: Thì tương lai đơn Will Shall tiếng Anh (Phần 1) Trang trước Trang sau A Cách sử dụng tương lai đơn tiếng Anh Chúng ta sử dụng Tương lai đơn (I will = I'll) định làm điều thời điểm nói Bạn theo dõi số ví dụ sau: - Oh, I've left the door open I'll go and shut it Ồ, để cửa mở Tôi đóng cửa lại - "What would you like to drink?" "I'll have an orange juice, please." "Bạn muốn uống gì?" "Xin cho tơi ly nước cam." - "Did you phone Ruth?" "Oh, no, I forgot I'll phone her now." "Bạn gọi điện cho Ruth chưa?" "Ồ chưa, quên Tôi gọi cho ấy." Trong tình sau, bạn KHƠNG thể sử dụng Hiện đơn (I do/I go/ ) - I'll go and shut the door (khơng nói 'I go and shut') Tơi đóng cửa - I felt a bit hungry I think I'll have something to eat.' Tơi cảm thấy đói Tơi nghĩ tơi ăn chút - I'll don't think I'll go out tonight I'm too tired Tôi nghĩ không chơi tối Tôi mệt Trong tiếng Anh nói, dạng phủ định will won't (= will not) Ví dụ: - I can see you're busy, so I won't stay long Tôi thấy bạn bận rộn q, tơi khơng lâu đâu B Khi khơng sử dụng tương lai đơn (I will) Bạn khơng sử dụng tương lai đơn (will) để nói việc mà bạn định hay xếp để làm Bạn tham khảo thêm chương: Thì mang nghĩa tương lai (I am doing) I am going to Một số ví dụ minh họa: - I'm going on holiday next Saturday (KHÔNG dùng 'I'll go') Tôi nghỉ vào thứ Bảy tới - Are you working tomorow? (KHÔNG dùng 'will you work') Sáng bạn có làm việc khơng? C Một số trường hợp sử dụng tương lai gần (I will) Bạn sử dụng tương lai gần (I will) nói trường hợp sau:  Ngỏ ý muốn giúp làm việc gì:   - That bag looks heavy I'll help you with it (Khơng nói 'I help') Túi xách trơng nặng Tôi giúp bạn tay  Đồng ý làm điều đó:   - A: You know that book I lent you Can I have it back if you've finished  with it?  Bạn nhớ sách cho bạn mượn Nếu bạn đọc xong cho tơi  lấy lại khơng?  B: Of course I'll give it to you this afternoon (KHÔNG nói 'I give') Tất nhiên Chiều tơi đưa sách cho bạn  Hứa hẹn làm điều đó:   - Thanks for lending me the money I'll pay you back on Friday  (KHÔNG dùng 'I pay')  Cảm ơn bạn cho tơi mượn tiền Tôi trả lại cho bạn vào thứ Sáu  - I won't tell anyone what happened I promise  Tơi khơng nói với chuyện xảy Tơi hứa Đề nghị làm điều đó:    - Will you please be quiet? I'm trying to concentrate  Xin bạn giữ yên lặng? Tôi tập trung suy nghĩ  - Will you shut the door, please?  Bạn vui lòng khép cửa lại khơng? Bạn sử dụng won't để diễn đạt từ chối làm Ví dụ - I've tried to advise her but she won't listen (= she refuses to listen) Tôi cố gắng khuyên cô cô ta không chịu nghe - The car won't start I wonder what's wrong with it (= the car refuses to start) Chiếc xe không khởi động Tơi tự hỏi khơng biết bị hỏng D Cách sử dụng Shall I ? Shall we ? tiếng Anh Shall sử dụng chủ yếu dạng câu hỏi: Shall I ?/Shall we ? Chúng ta sử dụng Shall I ?/Shall we ? để hỏi ý kiến (đặc biệt ngỏ ý hay đề nghị) Ví dụ: - Shall I open the window? (= you want me open the window?) Tơi mở cửa sổ khơng? (= bạn có muốn mở cửa sổ không?) - I've got no money What shall I do? (= what you suggest?) Tơi hết tiền Tơi phải làm đây? (= bạn có đề nghị khơng?) - "Shall we go?" "Just a minute I'm not ready yet." "Chúng ta chứ?" "Chờ chút Mình chưa chuẩn bị xong." - Where shall we go this evening? Tối đâu vậy? Bạn so sánh cách sử dụng ý nghĩa Shall I ? Will you ? qua ví dụ sau: - Shall I shut the door? (= you want me to shut it?) Tơi đóng cửa khơng? (= bạn có muốn tơi đóng cửa khơng?) - Will you shut the door? (= I want you to shut it) Bạn đóng cửa khơng? (= Tơi muốn bạn đóng cửa giúp tơi.) Bài tập tương lai đơn Để làm tập tương lai đơn, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập tương lai đơn Các loạt khác: ... đâu B Khi không sử dụng tương lai đơn (I will) Bạn khơng sử dụng tương lai đơn (will) để nói việc mà bạn định hay xếp để làm Bạn tham khảo thêm chương: Thì mang nghĩa tương lai (I am doing) I am... sử dụng Shall I ? Shall we ? tiếng Anh Shall sử dụng chủ yếu dạng câu hỏi: Shall I ? /Shall we ? Chúng ta sử dụng Shall I ? /Shall we ? để hỏi ý kiến (đặc biệt ngỏ ý hay đề nghị) Ví dụ: - Shall I... nghỉ vào thứ Bảy tới - Are you working tomorow? (KHÔNG dùng 'will you work') Sáng bạn có làm việc khơng? C Một số trường hợp sử dụng tương lai gần (I will) Bạn sử dụng tương lai gần (I will)
- Xem thêm -

Xem thêm: Thì tương lai đơn will và shall trong tiếng anh, Thì tương lai đơn will và shall trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay