Thì quá khứ hoàn thành trong tiếng anh

4 8 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2019, 22:48

Thì quá khứ hoàn thành trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Cách sử dụng thì quá khứ hoàn thành trong tiếng AnhBạn theo dõi ví dụ sau: Sarah went to a party last week. Paul went to the party too but they didnt see eachother. Paul went home at 10.30 and Sarah arrived at 11 oclock. So:When Sarah arrived at the party. Paul wasnt there. He had gone home (before Sarah arrived)Tuần trước Sarah đã đi dự một bữa tiệc. Paul cũng tới dự bữa tiệc đó nhưng họ không gặp nhau. Paul về nhà lúc 10h30 và Sarah đến lúc 11h. Vì vậy:Khi Sarah đến dự tiệc thì Paul đã không ở đó. Anh ấy đã đi về trước (trước khi Sarah đến).had gone là thì Quá khứ hoàn thành (Past Perfect).Thì Quá khứ hoàn thành được tạo thành từ had + quá khứ phân từ (goneseenfinished...)Đôi khi chúng ta đề cập đến một việc gì đó xảy ra trong quá khứ: Sarah arrived at the party.Sarah đã đến dự tiệc.Đây là thời điểm khởi đầu của câu chuyện. Sau đó nếu chúng ta muốn nói về những sự việc xảy ra trước thời điểm này, chúng ta sử dụng thì Quá khứ hoàn thành (Past Perfect) có cấu trúc had + quá khứ phân từ. When Sarah arrived at the party, Paul had already gone home.Khi Sarah đến dự tiệc, Paul đã đi về nhà.Bạn theo dõi thêm một số ví dụ khác để thấy cách sử dụng của thì Quá khứ hoàn thành: When we got home last night, we found that somebody had broken into the flat.Tối qua khi chúng tôi về nhà, chúng tôi phát hiện ai đó đã đột nhập vào ngôi nhà. Karen didnt want to come to the cinema with us because she had already seen the film.Karen không muốn đi xem phim với chúng tôi bởi vì cô ấy đã xem bộ phim đó rồi. (đã xem trước đó) At first I thought Id done the right, but soon I realised that Id made a serious mistakeĐầu tiên tôi nghĩ rằng mình đã làm đúng, nhưng chẳng bao lâu sau tôi nhận ra rằng mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. The man sitting next to me on the plane was very nervous. He hadnt flown before.hoặc He had never flown before.Người đàn ông ngồi cạnh tôi trên máy bay đã rất hồi hộp. Trước đó anh ta chưa đi máy bay bao giờ. B. Had done (Quá khứ hoàn thành) là dạng quá khứ của Have done (hiện tại hoàn thành)Để thấy rõ điều này, bạn theo dõi một số ví dụ sau:Hiện tại hoàn thànhQuá khứ hoàn thành Who is that woman? Ive never seen her before.Người phụ nữ kia là ai vậy? Trước giờ tôi chưa hề gặp cô ấy. I didnt know who she was. Id never seen her before. (= before that time)Tôi đã không biết cô ấy là ai. Tôi chưa bao giờ gặp cô ấy. (trước thời điểm này) We arent hungry. Weve just had lunch.Chúng tôi không đói. Chúng tôi vừa mới ăn trưa xong. We werent hungry. Wed just had lunch.Chúng tôi đã không đói (trước đó). Chúng tôi đã dùng cơm trưa rồi. The house is dirty. They havent cleaned it for weeks.Ngôi nhà này dơ quá. Mấy tuần rồi họ không lau chùi gì cả. The house was dirty. They hadnt cleaned it for weeks.Ngôi nhà lúc đó dơ quá. Phải mấy tuần rồi họ không lau chùi gì cả.C. So sánh thì Quá khứ hoàn thành (I had done) với Quá khứ đơn giản (I did)Dựa vào các ví dụ được liệt kê trong bảng sau, bạn có thể so sánh sự khác nhau giữa hai thì Quá khứ hoàn thành và Quá khứ đơn.Quá khứ đơnQuá khứ hoàn thành Was Tom there when you arrived? Yes, but he went home soon afterward.Lúc bạn đến Tom còn ở đó không? Có, nhưng ngay sau đó anh ấy đã đi về nhà. Was Tom at the party when you arrived? No, he had already gone home.Lúc bạn đến Tom có mặt ở buổi tiệc không? Không, anh ấy đã đi về nhà rồi. Ann wasnt at home when I phoned. She was in London.Khi tôi gọi điện Ann không có nhà. Cô ấy đã ở London. Ann had just got home when I phoned. She had been in London.Ann đã về nhà khi tôi gọi điện cho cô ấy. Cô ấy đã ở London.Bài tập thì quá khứ hoàn thànhĐể làm bài tập về thì quá khứ hoàn thành, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập thì quá khứ hoàn thành.Các loạt bài khác:Hiện tại hoàn thành tiếp diễnHiện tại hoàn thành tiếp diễn vs Hiện tại hoàn thànhCách sử dụng For và SinceHiện tại hoàn thành vs Quá khứ đơn (I)Quá khứ hoàn thành tiếp diễnPhân biệt Have Have gotCách sử dụng Used to Thì q khứ hồn thành tiếng Anh Trang trước Trang sau A Cách sử dụng q khứ hồn thành tiếng Anh Bạn theo dõi ví dụ sau: - Sarah went to a party last week Paul went to the party too but they didn't see each other Paul went home at 10.30 and Sarah arrived at 11 o'clock So: When Sarah arrived at the party Paul wasn't there He had gone home (before Sarah arrived) Tuần trước Sarah dự bữa tiệc Paul tới dự bữa tiệc họ khơng gặp Paul nhà lúc 10h30 Sarah đến lúc 11h Vì vậy: Khi Sarah đến dự tiệc Paul khơng Anh trước (trước Sarah đến) had gone Q khứ hồn thành (Past Perfect) Thì Q khứ hồn thành tạo thành từ had + khứ phân từ (gone/seen/finished/ ) Đôi đề cập đến việc xảy khứ: - Sarah arrived at the party Sarah đến dự tiệc Đây thời điểm khởi đầu câu chuyện Sau muốn nói việc xảy trước thời điểm này, sử dụng Q khứ hồn thành (Past Perfect) có cấu trúc had + khứ phân từ - When Sarah arrived at the party, Paul had already gone home Khi Sarah đến dự tiệc, Paul nhà Bạn theo dõi thêm số ví dụ khác để thấy cách sử dụng Quá khứ hoàn thành: - When we got home last night, we found that somebody had broken into the flat Tối qua nhà, phát đột nhập vào ngơi nhà - Karen didn't want to come to the cinema with us because she had already seen the film Karen không muốn xem phim với chúng tơi xem phim (đã xem trước đó) - At first I thought I'd done the right, but soon I realised that I'd made a serious mistake Đầu tiên tơi nghĩ làm đúng, chẳng sau tơi nhận phạm phải sai lầm nghiêm trọng - The man sitting next to me on the plane was very nervous He hadn't flown before He had never flown before Người đàn ông ngồi cạnh máy bay hồi hộp Trước chưa máy bay B Had done (Quá khứ hoàn thành) dạng khứ Have done (hiện hoàn thành) Để thấy rõ điều này, bạn theo dõi số ví dụ sau: Hiện hồn thành Q khứ hồn thành - Who is that woman? I've never seen her before - I didn't know who she was I'd never seen her before (= before that time) Người phụ nữ vậy? Trước chưa gặp cô Tôi cô Tôi chưa gặp cô (trước thời điểm này) - We aren't hungry We've just had lunch Chúng tơi khơng đói Chúng tơi vừa ăn trưa xong - We weren't hungry We'd just had lunch Chúng khơng đói (trước đó) Chúng tơi dùng cơm trưa - The house is dirty They haven't cleaned it for weeks Ngôi nhà dơ Mấy tuần họ khơng lau chùi - The house was dirty They hadn't cleaned it for weeks Ngôi nhà lúc dơ q Phải tuần họ khơng lau chùi C So sánh Quá khứ hoàn thành (I had done) với Quá khứ đơn giản (I did) Dựa vào ví dụ liệt kê bảng sau, bạn so sánh khác hai Q khứ hồn thành Q khứ đơn Quá khứ đơn Quá khứ hoàn thành - "Was Tom there when you arrived?" "Yes, but he went home soon afterward." - "Was Tom at the party when you arrived?" "No, he had already gone home." "Lúc bạn đến Tom khơng?" "Có, sau anh nhà." "Lúc bạn đến Tom có mặt buổi tiệc khơng? "Khơng, anh nhà rồi." - Ann wasn't at home when I phoned She was in London - Ann had just got home when I phoned She had been in London Khi tơi gọi điện Ann khơng có nhà Cơ London Ann nhà gọi điện cho cô Cô London Bài tập q khứ hồn thành Để làm tập q khứ hồn thành, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập q khứ hồn thành Các loạt khác: • Hiện hồn thành tiếp diễn • Hiện hồn thành tiếp diễn vs Hiện hồn thành • Cách sử dụng For Since • Hiện hoàn thành vs Quá khứ đơn (I) • Quá khứ hoàn thành tiếp diễn • Phân biệt Have & Have got • Cách sử dụng Used to ... Trước chưa máy bay B Had done (Quá khứ hoàn thành) dạng khứ Have done (hiện hoàn thành) Để thấy rõ điều này, bạn theo dõi số ví dụ sau: Hiện hoàn thành Quá khứ hoàn thành - Who is that woman? I've... chùi C So sánh Q khứ hồn thành (I had done) với Quá khứ đơn giản (I did) Dựa vào ví dụ liệt kê bảng sau, bạn so sánh khác hai Q khứ hồn thành Q khứ đơn Quá khứ đơn Quá khứ hoàn thành - "Was Tom... tập q khứ hồn thành Để làm tập q khứ hồn thành, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập q khứ hồn thành Các loạt khác: • Hiện hồn thành tiếp diễn • Hiện hoàn thành tiếp diễn vs Hiện hoàn thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Thì quá khứ hoàn thành trong tiếng anh, Thì quá khứ hoàn thành trong tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay